Zamierzenia Programy

Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 pdf , Diagnoza , Lista_zadań , Analiza_możliwości , Analiza_SWAT , Ocena_oddz_na środowisko , Raport_konsultacje społeczne , uzasadnienie

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysa pdf

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017 pdf

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nysa na lata 2015–2020
(Uchwała Nr VI/62/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r.)pdf

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa na lata 2016-2023 pdf

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2019 pdf

Program na rzecz Seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023 pdf

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 pdf

Roczny program współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2018 pdf

Gminny Program Wspierania Rodziny oraz Rodzin Zastępczych spokrewnionych na lata 2018-2020 pdf

Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Nysa na lata 2016-2020 pdf

Gminny program dla rodzin wielodzietnych pn. "Nyska Karta Dużej Rodziny" pdf, zmiana uchwały pdf

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2017-2021 pdf

PARTNERSTWO NYSKIE 2020 (strona projektu >> )
Strategia Rozwoju Transportu pdf
Strategia Rynku Pracy pdf
Strategia Rozwoju Społecznego pdf


Zgodnie z porządkiem VI sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2015 roku przyjęto Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego w roku 2014pdf


Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nysa na lata 2004-2014 doc

Plan Rozwoju Wsi Iława na lata 2004-2006 oraz na lata 2007-2013 doc

Plan Rozwoju Wsi Skorochów na lata 2004-2006 oraz na lata 2007-2013 doc

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Agnieszka Sokołowska dnia 29.01.2019 12:55
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.01.2019 12:55. Odsłon 14961, Wersja 44