Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe dotyczące "Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa na lata 2016-2026"- plik 

Wyniki- plik

 


 

Informacja o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego pn. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze Dla Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi W Ich miejscu Zamieszkania- plik

Wyniki przetargu- plik

 


 

Informacja o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie- plik

Wyniki przetargu- plik

 


 

Informujemy, iż został rozstrzygnięty przetarg na:

Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie


Pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, została zamieszczona na stronie:

http://www.bip.nysa.tensoft.pl/

zakładka : „Gospodarka Majątkiem Gminnym” - „Przetargi” - „Zamówienia publiczne wyniki postępowań”

lub wejście przez adres : http://www.nysa.pl

zakładka : „Ogłoszenia” - „Przetargi” - „Zamówienia publiczne”

link do zawiadomienia

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=6f86780cdc94b1aadd0deacf07d56fa0&grp=24dcd199619610d9752337ea92356363&ver=1#menuscroll

 

 

 

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zaprasza do złożenia oferty w celu:

Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Ogłoszenie- pdf

Załącznik nr 1- pdf

 

 


 

Informujemy, iż został  rozstrzygnięty przetarg nieograniczony pn.:

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 

W wyniku przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę :

 

Promyk nadziei. Terapia i pomoc specjalistyczna – spółka cywilna

Grzegorz Gos i Elżbieta Jaskólska

Plac Staromiejski 1/1, 48-304 Nysa

 
Pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, została zamieszczona na stronie:

http://www.bip.nysa.tensoft.pl/

zakładka : „Gospodarka Majątkiem Gminnym” - „Przetargi” - „Zamówienia publiczne wyniki postępowań”

lub wejście przez adres : http://www.nysa.pl

zakładka : „Ogłoszenia” - „Przetargi” - „Zamówienia publiczne” – „Wyniki postępowań”

 

 


 

Informujemy, iż został  ogłoszony przetarg nieograniczony pn:

Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

 
link do ogłoszenia i SIWZ zamieszczonej na stronie www :

 

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=8fa7b350d84dec0b81e269c56021258e&ver=1#menuscroll

 

link do ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379417-2014:TEXT:PL:HTML

 

 

 

 


 

Informujemy, iż został ogłoszony przetarg nieograniczony na:

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 
Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze SIWZ, zostało zamieszczone na stronie:

http://www.bip.nysa.pl

zakładka : „Gospodarka Majątkiem Gminnym” - „Przetargi” - „Zamówienia publiczne – ogłoszenia o zamówieniach „

lub wejście przez adres : http://www.nysa.pl

zakładka : „Ogłoszenia” - „Przetargi” - „Zamówienia publiczne”

link :

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=ff2d218ae52b4002aa52ef85b322657e

 

 


 

logo EFS Kapitał Ludzki i Unia Europejska

Zaproszenie do złożenia oferty

             Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na świadczenie usług opieki nad dziećmi uczestników/uczestniczek projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS w Nysie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zakres podstawowych zadań:
- sprawowanie fachowej opieki nad dziećmi/dzieckiem,

- zapewnienie bezpieczeństwa dziecku oraz dbanie o jego potrzeby podczas nieobecności rodziców,

- zorganizowanie dziecku czasu wolnego poprzez różne zabawy, gry, chodzenie na spacery,

- podawanie posiłków przygotowanych przez rodzica dziecka/dzieci,

 
Wymagania:


- wykształcenie minimum średnie (mile widziane ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika lub studentka/student ostatniego roku pedagogiki),

- doświadczenie w opiece nad dziećmi,

- otwartość, komunikatywność, kreatywność,

- dyspozycyjność (usługa świadczona będzie zarówno w godzinach przedpołudniowych jak  i popołudniowych, zależnie od wymiaru czasowego szkoleń i zajęć organizowanych w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS w Nysie)


Wymagane dokumenty:

- CV, list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje,

- oferta cenowa- stawka za 1 godzinę brutto- załącznik nr 1,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – załącznik nr 2,

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku oraz oświadczenie potwierdzające dyspozycyjność – załącznik nr 3,

- oświadczenie o zatrudnieniu- załącznik nr 4.


Inne informacje:

- opieka nad dzieckiem/dziećmi sprawowana będzie w czasie, gdy uczestnik projektu uczestniczyć będzie w zajęciach i szkoleniach organizowanych w ramach projektu.

Termin realizacji zadania:

świadczenie usługi zapewnienia opieki nad dzieckiem/dziećmi obejmować będzie okres od 01 sierpnia do sierpnia 2014r. ( harmonogram opieki nad dzieckiem przekazywany będzie niezwłocznie  po ustaleniu terminów zajęć uczestników projektu).

 

Miejsce przeprowadzenia usługi:

opieka będzie sprawowana na terenie gminy i miasta Nysa w miejscu zamieszkania uczestnika projektu bądź w miejscu zamieszkania lub siedziby Wykonawcy.

Procedura postępowania:

1. Zleceniodawca planuje zlecenie usługi jednemu Wykonawcy,

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty,

4. Analiza dokumentów zostanie dokonana po ocenie formalnej ofert, Wykonawca zostanie zaproszony na indywidualne rozmowy.  

Kryteria oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę o najkorzystniejszej cenie w stosunku do kwalifikacji i doświadczenia oferenta.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług opieki nad dzieckiem/dziećmi uczestników projektuw terminie do dnia 23 lipca 2014r. do godz. 10.00 wsiedzibie OPS w Nysie przy ul. KEN 1A, pokój nr 39 (sekretariat).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r nr 101,poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r , nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami.

Załączniki- pobierz

 


 

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

              Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na świadczenie usług opieki nad dziećmi uczestników/uczestniczek projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS w Nysie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zakres podstawowych zadań:
- sprawowanie fachowej opieki nad dziećmi/dzieckiem,

- zapewnienie bezpieczeństwa dziecku oraz dbanie o jego potrzeby podczas nieobecności rodziców,

- zorganizowanie dziecku czasu wolnego poprzez różne zabawy, gry, chodzenie na spacery,

- podawanie posiłków przygotowanych przez rodzica dziecka/dzieci,

 
Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie (mile widziane ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika lub studentka/student ostatniego roku pedagogiki),

- doświadczenie w opiece nad dziećmi,

- otwartość, komunikatywność, kreatywność,

- dyspozycyjność (usługa świadczona będzie zarówno w godzinach przedpołudniowych jak                   i popołudniowych, zależnie od wymiaru czasowego szkoleń i zajęć organizowanych w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS w Nysie)


Wymagane dokumenty:

- CV, list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje,

- oferta cenowa- stawka za 1 godzinę brutto- załącznik nr 1,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – załącznik nr 2,

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku oraz oświadczenie potwierdzające dyspozycyjność – załącznik nr 3,

- oświadczenie o zatrudnieniu- załącznik nr 4.

 

Inne informacje:

- opieka nad dzieckiem/dziećmi sprawowana będzie w czasie, gdy uczestnik projektu uczestniczyć będzie w zajęciach i szkoleniach organizowanych w ramach projektu. 

 

Termin realizacji zadania:

świadczenie usługi zapewnienia opieki nad dzieckiem/dziećmi obejmować będzie okres od 26 maja do listopada 2014r. ( harmonogram opieki nad dzieckiem przekazywany będzie niezwłocznie  po ustaleniu terminów zajęć uczestników projektu).


Miejsce przeprowadzenia usługi:

opieka będzie sprawowana na terenie gminy i miasta Nysa w miejscu zamieszkania uczestnika projektu bądź w miejscu zamieszkania lub siedziby Wykonawcy.

 

Procedura postępowania:

1. Zleceniodawca planuje zlecenie usługi jednemu  Wykonawcy,

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty,

4. Analiza dokumentów zostanie dokonana po ocenie formalnej ofert, Wykonawca zostanie zaproszony na indywidualne rozmowy.  

 

Kryteria oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę o najkorzystniejszej cenie w stosunku do kwalifikacji i doświadczenia oferenta.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług opieki nad dzieckiem/dziećmi uczestników projektuw terminie do dnia 23 maja 2014r. do godz. 10.00 wsiedzibie OPS w Nysie przy ul. KEN 1A, pokój nr 39 (sekretariat).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r nr 101,poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r , nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami.

 

ZAŁĄCZNIKI- PLIK

 

 

Dyrektor OPS w Nysie

                                                                                                                    Jolanta Cymbalista

                                                                                                         Nysa, dnia 19.05.2014r.


 

 

 

 

Nysa, dnia 14.05.2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie oraz realizację czterech wyjazdów integracyjnych dla Uczestników/Uczestniczek wraz z opiekunami projektu pn. „Szansa na aktywny start” – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie
i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

 

 1. 1.Opis przedmiotu zamówienia

            W ramach realizacji projektu pn. „Szansa na aktywny start”, którego głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji osób w wieku 15-54 l. zamieszkałych na terenie objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Nysy na lata 2009-2015 poprzez aktywizację społeczno-zawodową i utworzenie Fitness Parku na świeżym powietrzu, Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje cztery wyjazdy integracyjne. Wyjazdy integracyjne będą sprzyjały integracji uczestników, połączone zostaną ze zwiedzaniem ciekawych miejsc, które wybierze grupa beneficjentów, mając do dyspozycji kwotę
z budżetu.

 

 

 1. 2.Elementy przedmiotu zamówienia
  1. a)Wyjazd integracyjny w terminie czerwiec 2014 r. – wycieczka jednodniowa, ilość osób 39 + 5 opiekunów, miejsce: Złoty Stok; atrakcje: Park linowy oraz Kopalnia złota. W cenie wyjazdu należy uwzględnić:
 • przewóz Uczestników/Uczestniczek wraz z 5-cioma opiekunami w dwie strony   (Nysa – Złoty Stok, Złoty Stok – Nysa);
 • pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych;
 • zapewnienie biletów umożliwiających wstęp do wskazanych w programie wycieczki atrakcji turystycznych wraz z opieką przewodnika;
 • zapewnienie suchego prowiantu oraz napoi na podróż;
 • zapewnienie obiadu dla Uczestników oraz opiekunów (zupa oraz drugie danie+napój);
 • ubezpieczenie Uczestników oraz opiekunów;
 • zapewnienie opieki kompetentnego pilota na całej trasie wycieczki i opieki miejscowych przewodników w trakcie zwiedzania obiektów, zgodnie
  z programem wycieczki.
 1. b)Wyjazdy integracyjne w terminie lipiec, sierpień oraz październik 2014 r. (trzy odrębne wyjazdy) – wycieczka jednodniowa, ilość osób 39 + 5 opiekunów, miejsce: Zleceniobiorca przedstawia 3 propozycje wyjazdu do 100 km od Nysy
  z uwzględnieniem atrakcyjności miejsca oraz atrakcji związanych z jego zwiedzaniem (na etapie składania oferty). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca docelowego wycieczki w przypadku zakwestionowania lub podania innej propozycji przez Uczestników/Uczestniczki projektu (po podpisaniu umowy - cena nie ulegnie zmianie).

W cenie wyjazdu należy uwzględnić:

 • przewóz Uczestników/Uczestniczek wraz z 5-cioma opiekunami w dwie strony (Nysa – miejsce docelowe; miejsce docelowe – Nysa)
 • pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych;
 • zapewnienie biletów umożliwiających wstęp do wskazanych w programie wycieczki atrakcji turystycznych wraz z opieką przewodnika
 • zapewnienie suchego prowiantu oraz napoi na podróż;
 • zapewnienie obiadu dla Uczestników oraz opiekunów (zupa oraz drugie danie);
 • ubezpieczenie Uczestników oraz opiekunów;
 • zapewnienie opieki kompetentnego pilota na całej trasie wycieczki i opieki miejscowych przewodników w trakcie zwiedzania obiektów, zgodnie
  z programem wycieczki.

 

 1. 3.Oferta powinna zawierać:
  1. a)ofertę cenową brutto oraz netto wyjazdu opisanego w pkt.2a;
  2. b)propozycję trzech wyjazdów opisanych w pkt. 2b wraz z wyceną brutto oraz netto każdego wyjazdu osobno;
  3. c)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej;
  4. d)informacje dotyczące doświadczenia oferenta w zakresie organizacji turystyki;
  5. e)oświadczenie, że Zleceniobiorca dysponuje sprawnymi technicznie autokarami oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  6. f)nazwę i adres siedziby oferenta;
  7. g)dane osoby do kontaktu w sprawie zamówienia.

 

 
 1. 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku niewystarczającego udokumentowania, iż oferent spełnia wymienione powyżej warunki udzielenia zamówienia.
 2. 5.Zleceniobiorca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z póź. zm.).
 3. 6.Termin i warunki naboru:
  1. a)dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej ) do dnia 22. 05. 2014 r. do godziny 12.00 w siedzibie OPS w Nysie przy ul. K.E.N 1A. 48-300 Nysa, pokój nr 39, (sekretariat)
   w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zorganizowanie oraz realizacja czterech wyjazdów integracyjnych dla Uczestników/Uczestniczek wraz z opiekunami projektu pn. „Szansa na aktywny start”. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydató
   w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  2. b)oferta winna zawierać wyceny zgodnie z 2 punktem niniejszego zapytanie ofertowego (wycena pierwszej wycieczki, drugiej, trzeciej oraz czwartej) – niezastosowanie się do tego wymogu powoduje odrzucenie oferty.
  3. c)szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela: Kamila Kamińska, tel. 77/ 44406 lub Agnieszka Kleinepahler 77/44 72 406.
  4. d)kryteria i warunki wyboru oferty: 100% cena.
  5. e)Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spełniające kryteria przyjęte w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  6. f)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia oraz do prowadzenia dalszych negocjacji z oferentem lub oferentami.

 

Jolanta Cymbalista

Dyrektor OPS Nysa

 


 

 

Nysa, dnia 14.05.2014 r.

 

Unieważnienie zapytania ofertowego oraz wyników dotyczących zadania
„Zorganizowanie oraz realizacja czterech wyjazdów integracyjnych dla Uczestników/Uczestniczek projektu pn. ‘Szansa na aktywny start”

 

Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w Zapytaniu ofertowym z dnia 22.04.2014 r.
o treści:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia oraz do prowadzenia dalszych negocjacji z oferentem lub oferentami”, Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia na „Zorganizowanie oraz realizację czterech wyjazdów integracyjnych dla Uczestników/Uczestniczek projektu pn. ‘Szansa na aktywny start” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Tym samym Zamawiający unieważnia wybór z dnia 13.05.2014 r.

 

Jolanta Cymbalista

Dyrektor OPS Nysa

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Agnieszka Kleinepahler dnia 21.12.2015
Opublikowana przez Agnieszka Kleinepahler dnia 21.12.2015. Odsłon 9082, Wersja 25drukuj
Wersja : lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Początek strony