Struktura organizacyjna

                                                                                                  Załącznik do zarządzenia Dyrektora Ośrodka                                                                                                  z dnia 14 listopada 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNYOŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NYSIE 

Struktura organizacyjna

Struktura  stanowisk w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie

 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej zarządza i kieruje jego działalnością Dyrektor.  Zadania Ośrodka realizowane są poprzez:   1.       Dział Pomocy Środowiskowej :       Stanowiska :             1.1   Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej        1.2   Pracownicy socjalni       1.3   Specjaliści pracy socjalnej         2.    Dział Świadczeń:      Stanowiska:             2.1.  Z-ca Dyrektora Ośrodka             2.2.  Specjaliści wykonującej zadania Działu Świadczeń                  2.3.  Informatycy             2.4   Specjaliści ds. dodatków mieszkaniowych         3.  Dział Finansowo – Księgowy     Stanowiska:3.1  Główny Księgowy – Kierownik Działu     3.2    Zastępca Głównego Księgowego – Z-ca Kierownika Działu     3.3    Księgowe     3.4    Kasjer         4.  Dział Usług Opiekuńczych     Stanowiska:     4.1   Kierownik Działu Usług opiekuńczych     4.2   Opiekunki           5.  Sekcja Organizacyjna   Stanowiska:    5.1   Sekretarka    5.2.  Specjalista ds. pracowniczych    5.3   Pracownik gospodarczy         6.  Dział świadczeń Rodzinnych            Stanowiska:            6.1   Kierownik Działu            6.2   Specjaliści ds. zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń alimentacyjnych         7. Klub Integracji Społecznej       8.  Radca Prawny


 

 I.                    Postanowienia wstępne. § 1 1.                  Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem określa zadania i organizacje wewnętrzną Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. 2.                  Postanowienia regulaminu odnoszą się do wszystkich działów i stanowisk organizacyjnych Ośrodka.§ 2  Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1.       Ośrodku i zakładzie pracy – oznacza to Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie.2.       Dyrektora   - oznacza to dyrektora Ośrodka3.       Dziale – oznacza to wymienione w regulaminie  działy, dla których ustalono również inną nazwę.4.       Bezpośrednim przełożonym – oznacza to również kierowników działów      II.                  Postanowienia ogólne.§ 3  1.       Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej oraz innych ustaw szczególnych.2.       Siedzibą Ośrodka jest miasto Nysa. § 4  1.       Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor. 2.       W razie nieobecności Dyrektora lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków funkcję Dyrektora sprawuje zastępca. 3.       Dyrektor wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych, a w szczególności: 1)       organizuje pracę  w celu sprawnego funkcjonowania Ośrodka,2)       kieruje bieżącymi sprawami Ośrodka,3)       reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,4)       zarządza mieniem Ośrodka,5)       dysponuje i nadzoruje środki finansowe określone w planie finansowym,6)       sporządza bilans potrzeb mieszkańców na podstawie rozeznania,7)       informuje burmistrza o zagrożeniach problemami społecznymi występującymi w gminie,8)       opracowuje programy i strategie rozwiązywania problemów społecznych9)       wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,10)   przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków,11)   wykonuje zadania administratora systemu informatycznego oraz administratora danych osobowych zgodnie z ustawami.  4.       Do zadań Dyrektora jako kierownika jednostki należy: 1)       dokonywanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności między swoim zastępcą i kierownikami działów, koordynowanie ich działalności, nadzorowanie i kierowanie pracą działów. Nadzór nad działami wykonują kierownicy działów.2)       wykonywanie funkcji zwierzchnika w stosunku do pracowników Ośrodka,3)       zawieranie umów o pracę z pracownikami,4)       nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków przez pracowników,5)       nakłada kary i rozpatruje odwołania od kar porządkowych,6)       wydawanie przepisów prawnych kierownictwa wewnętrznego (instrukcje, wytyczne, zarządzenia wewnętrzne).  5.       Do zadań Kierowników Działów należy zapewnienie należytej organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań należących do kompetencji działu, a w szczególności. 1)       przygotowywanie i opracowywanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej,2)       planowanie i organizowanie pracy Działu,3)       dokonywanie podziału czynności pracownikom działu,4)       zapewnienie dyscypliny pracy w dziale,5)       sprawowanie nadzoru nad działalnością działu,6)       dbałość o terminowe załatwianie spraw,7)       przyjmowanie klientów w sprawach skarg i wniosków   III.                Organizacja Ośrodka Pomocy. § 5 W skład Ośrodka wchodzą następujące Działy: a)       Dział Pomocy Środowiskowej,b)       Dział Świadczeń,c)       Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,d)       Dział Finansowo – Księgowy,e)       Dział Usług Opiekuńczych,f)    Sekcja Organizacyjna,g)   Klub Integracji Społecznej.   § 6  W Ośrodku tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 1.       Z-ca Dyrektora Ośrodka2.       Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej3.       Kierownik Działu Finansowo – Księgowego i Z-ca4.       Kierownik Działu Usług Opiekuńczych.5.       Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych    IV.                Zadania wspólne Działów § 7 Do wspólnych zadań Działów należy w szczególności: 1)       zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,2)       załatwianie skarg i wniosków,3)       przygotowywanie propozycji do projektów budżetu,4)       przygotowywanie analiz, informacji i sprawozdań z zakresu swego działania.        5)    Prowadzenie korespondencji z instytucjami i w sprawach indywidualnych.         V.                  Organizacja wewnętrzna i zadania Działów § 8 Dział Pomocy Środowiskowej Działem kieruje Kierownik. Do podstawowego zakresu działania Działu należy: 1.  Rozpoznawanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy w zakresie pomocy społecznej.2.  Prowadzenie postępowania w sprawach przyznania świadczeń z pomocy społecznej.        3.  Opracowywanie programów, prognoz, analiz.        4.  Kompensowanie rozpoznanych potrzeb poprzez:             a)   tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu problemów pomocy                         społecznej,             b)   pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową pracowników socjalnych kierowana na                       pomoc osobom i rodzinom w pobudzaniu, wzmacnianiu, odzyskaniu zdolności do                    funkcjonowania w społeczności oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,             c)   wnioskowanie przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej, oraz                    innych ustaw i rozporządzeń.             d)   organizowanie niekonwencjonalnych form pracy socjalnej w celu zapobiegania powstaniu                   różnorodnych sytuacji życiowych osób i rodzin       Do podstawowego zakresu obowiązków pracownika socjalnego należy:       1. Przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy i kompletowanie dokumentów niezbędnych do przyznania          pomocy.2.  Praca socjalna:     - Wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwości  pełnej aktywności  społecznej.     - pobudzanie aktywności społecznej klientów Ośrodka oraz inspirowanie i wspieranie dążeń do osiągnięcia        samodzielności,     - poradnictwo3.  Przygotowywanie materiałów służących do opracowywania diagnoz, analiz i programów w zakresie rozwiązywania      problemów społecznych.4.  Współdziałanie z grupami i lokalnymi instytucjami  mające na celu rozwijanie  w nich zdolności do rozwiązywania      własnych problemów.5.  Organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej        zmieniającym się potrzebom społecznym,       6.  Zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w      środowisku lokalnym. § 9 Dział Świadczeń Działem kieruje z-ca dyrektora Ośrodka. Do podstawowych zadań działu świadczenie pomocy na podstawie złożonych dokumentów, a w szczególności należy: 1. Sporządzanie list i decyzje do zasiłków:- stałych, zasiłków okresowych, celowych i specjalnych celowych, pomocy w naturze, pomocy w   usługach, w tym  specjalistycznych, posiłków wydawanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej,   Caritas, PKPS, świetlice szkolne oraz do innych form pomocy np. wypoczynek letni lub zimowy dla   dzieci.        2.  Prowadzenie rejestrów świadczeniobiorców.        3.  Prowadzenie akt osobowych klientów i dokumentacji związanej z procesem przyznawania pomocy        4.  Obsługa komputerowa,         5.  Kompletowanie dokumentacji o umieszczenie w domach pomocy, społecznej na podstawie              pisemnej zgody osoby zainteresowanej po zebranie niezbędnych dokumentów i przez pracownika              socjalnego, oraz naliczanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.6.  Prowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego klientów,        7.  Przyjmowanie wniosków, sporządzanie list i decyzji o przyznanie dodatku mieszkaniowego.        8.  Przygotowywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.        9.  Planowanie i sprawozdawczość, § 10  Dział Finansowo - Księgowy        Działem kieruje kierownik działu - główny księgowy Ośrodka przy pomocy etatowego zastępcy.        Do podstawowych zadań działania działu należy:        1. Opracowanie projektu budżetu – przygotowanie układu szczegółowego dla poszczególnych            rozdziałów.       2. Przygotowanie informacji półrocznej i rocznej z realizacji wydatków budżetowych i planu dochodów.       3. Prowadzenie pełnej obsługi księgowej budżetu w zakresie wydatków i dochodów budżetowych.       4. Prowadzenie pełnej obsługi finansowo – księgowej zadań własnych i zadań zleconych gminie.       5. Sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych sprawozdań statystycznych z wykonania przez            Ośrodek budżetu z zadań własnych i zleconych oraz sprawozdań zbiorczych.       6. Sporządzenie bilansu rocznego.       7. Dokonywanie przelewów, wpłat i wypłat, w tym ze świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń            rodzinnych       6. Kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej.       7. Prowadzenie inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących budynków Ośrodka.       8. Gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami i formularzami, zabezpieczenie mienia oraz            organizacja ochrony budynków.       9. Zaopatrzenie  materiałowo – techniczne na cele administracyjne, zakup inwentarza ruchomego,            materiałów i pomocy biurowych.    10.  Prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników resortowych, czasopism oraz            wydawnictw fachowych i innych.  § 11 Dział Usług Opiekuńczych       Działem kieruje kierownik działu.       Do podstawowych zadań działu należy zapewnienie usługi opiekuńcze osobom samotnym, które z         powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,       a także osobom które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. § 12  Sekcja organizacyjna  1. Sekretariat:     1)  wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Dyrektora.    2)  prowadzenie kancelarii  ogólnej  - przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej          do Ośrodka    3)  przyjmowanie i załatwianie klientów zgłaszających się do Dyrektora i jego Zastępcy w sprawach          skarg i wniosków.    4)  przyjmowanie i nadawanie faksów, obsługa centrali telefonicznej.    5)  przekazywanie pracownikom socjalnym i innym  pracownikom korespondencji.    6)  powielanie materiałów dla potrzeb Dyrektora i działów    7)  przyjmowanie i nadawanie przesyłek listowych.    8)  prowadzenie rozliczeń rozmów telefonicznych.  2. Kadry:       prowadzeniem spraw pracowniczych wykonuje pracownik, któremu dodatkowe zlecono te czynności:

1.       Prowadzenie obowiązującej ewidencji pracowników.2.       Załatwianie spraw związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem, przeniesieniem lub awansowaniem pracowników.3.       Kompletowanie akt pracowników i ich porządkowanie.4.       Prowadzenie archiwum akt osobowych.5.       Wydawanie zaświadczeń wynikających ze stosunku pracy dla pracowników Ośrodka oraz byłych pracowników Ośrodka.6.       Wydawanie legitymacji służbowych pracownikom socjalnym.7.       Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością służbową i dyscyplinarną pracowników.8.       Prowadzenie kontroli dyscypliny pracy.9.       Załatwianie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, okolicznościowymi pracowników.10.   Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników.11.   Opracowywanie sprawozdań GUS.12.   Opracowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i nagród resortowych.13.   Doskonalenie zawodowe przez samokształcenie, doskonalenie form i metod pracy. 14.  Wydawanie legitymacji służbowych 15.  Kontrola dyscypliny pracy.  3. Sprawy organizacyjne własne :     1) opracowywanie projektów regulaminów, statutu oraz wprowadzenia w nich zmian.2) prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Ośrodka.3) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz bieżąca kontrola terminowego załatwiania skarg wniosków i     listów. § 13 Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych  Działem kieruje kierownik działu. Do podstawowych zadań działu należy  przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi do nich dodatkami i innych świadczeń zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych orazprzyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych. § 14 Klub Integracji Społecznej Klubem kieruje koordynator – specjalista pracy socjalnej.Zasadniczym zadaniem Klubu Integracji społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i klientów pomocy społecznej osób dotkniętych dysfunkcjami oraz zagrożonych lub podlegających wykluczeniu społecznemu poprzez edukację personalną, zawodową i społeczną w celu późniejszego osiągnięcia własnym staraniem  samodzielności ekonomicznej.   § 15 Radca prawny:  1. Udzielanie pracownikom Ośrodka opinii, porad prawnych i wyjaśnień w dziedzinie stosowania prawa. 2. Opiniowanie projektów umów pod względem prawnym. 3. Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym decyzji administracyjnych w sprawach      indywidualnych z zakresu pomocy społecznej. 4. Prowadzenie spraw zastępstwa sądowego.   R o z d z i a ł   XIII  Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna 

§  16

 

Celem kontroli jest badanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, badanie ogólnej sprawności w zakresie organizacji pracy poszczególnych działów, ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych, wskazania środków usunięcia nieprawidłowości i uchybień.

 

§  17

 System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzna. §  18 Kontrolę przeprowadza się w oparciu o plan kontroli.  

§  19

 

Kontrole wewnętrzną danego działu prowadzą kierownicy działu. Kontrola wewnętrzna jest sprawowana w postaci:

  a/ kontroli wstępnej dokumentów powodujących powstanie zobowiązań,

  b/ kontroli bieżącej – badanie czynności i operacji w toku jej wykonywania,

  c/ kontroli zasadniczej – badanie stanu faktycznego, dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane

  d/ kontroli wyjść pracowników w teren i ich zgodność z rejestrem wyjść,

  b/ kontroli celowości wyjść poszczególnych pracowników w sprawach służbowych.

 

§  20

 

Kontrolę zewnętrzną Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie sprawują organy z ustawy powołane do sprawowania tej kontroli /np. NIK, Zarząd Gminy, Rejonowa Izbute;r nad kontrolą wewnętrzną kierowników działów sprawuje dyrektor Ośrodka.

  R o z d z i a ł   XIV  

Obieg dokumentów

§  22

 

W sprawie prowadzenia dokumentów stosuje się instrukcję kancelaryjną, a ponadto:

 

1/  korespondencja wpływająca do Ośrodka jest niezwłocznie rejestrowana.

    Oznacza to :

    a/ nadawanie korespondencji stempla z datą wpływu na piśmie lub kopercie  /w przypadku koperty nie

        podlegającej otwarciu/,

    b/ wpisaniu do rejestru pism pod kolejnym numerem i naniesienie tego numeru do stempla wpływu

         korespondencji,

    c/  wpisanie do rejestru oznaczeń literowych /symboli/ adresata.

2/ korespondencja wymaga dyspozycji dyrektora Ośrodka.

3/ korespondencja zawierająca jedynie imię i nazwisko adresata winna być traktowana jako prywatna i nie

    podlega rejestracji. Jeżeli okaże się, że korespondencja ta miała charakter służbowy, adresat niezwłocznie

    przedkłada ją do zarejestrowania i opatrzenia właściwym stemplem i numerem rejestru.

 

§  23

 

1    Korespondencja związana z postępowaniem administracyjnym lub sądowym wysyłana jest za zwrotnym

      potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym.

2.   Działy i pracownicy socjalni wysyłają korespondencję zwykłą za pośrednictwem sekretariatu, prowadząc

      własny rejestr.

3.   Każde pismo powinno być redagowane w taki sposób, aby bez trudu można było zrozumieć jego treść.

§  24

 1.     Każda sprawa otwierająca postępowanie administracyjne wymaga założenia teczki „akta sprawy”.2.     Jeżeli z okoliczności wynika, że sprawa wymaga wyłącznie odpowiedzi, bez szukania i kompletowania dokumentacji,         pismo wraz z odpowiedzią wpina się do teczki korespondencji. Teczka korespondencji zawiera zawsze pismo i         odpowiedź, ewentualnie adnotację „bez odpowiedzi”. 

§  25

 1.     W indywidualnych sprawach klientów pracownik socjalny po skompletowaniu akt /przeprowadzeniu wywiadu wraz z         załącznikami/ przekazuje je do Działu Świadczeń.2.     Sprawy ostatecznie załatwione /posiadające prawomocne decyzje, postanowienia itp./ znajdują się w Dziale

        Świadczeń.

§  26

 1.    W korespondencji obowiązują podane w schemacie graficznym oznaczenia. 2.    Pisma i akty normatywne oznacza się pieczęciami używanymi w Ośrodku.3.    Korespondencje podpisuje dyrektor lub osoba upoważniona. Osobami upoważnionymi są zastępca Dyrektora Ośrodka        – kierownik Działu Pomocy Środowiskowej, kierownik Działu Świadczeń, Główna księgowa, kierownik Działu Usług       Opiekuńczych.4.    Decyzje, postanowienia podpisuje dyrektor Ośrodka lub inne osoba upoważniona.1.       Wszystkie strony pisma lub innego dokumentu sporządzonego w Ośrodku muszą być oznaczone w lewym dolnym rogu podpisem osoby sporządzającej pismo.  VI.                Postanowienia końcowe § 27 Zasady wykonywania czynności kancelaryjnych w Ośrodku określa instrukcja kancelaryjna dla organów samorządu terytorialnego. § 28 Integralną część regulaminu stanowi załączniki określające: 1. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli w Ośrodku.2. Zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej.3. Zasady podpisywania pism i decyzji.


                                                                                                                         Załącznik Nr 1

                                                                                                                                       do regulaminu organizacyjnego  

                                                                                                                         z dnia 14 listopada  2005 r. 

 Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli w Ośrodku.  § 1 1. Indywidualne sprawy w Ośrodku załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania    Administracyjnego i przepisach szczególnych. 2. Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw     obywateli kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. 3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą     kierownicy działów i pracownicy  zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków. 4. Kontrolę i koordynację działań działów Ośrodka w zakresie załatwiania indywidualnych spraw     obywateli, w tym zwłaszcza skarg i wniosków i interwencji sprawuje Dyrektor Ośrodka lub w jego     imieniu zastępca Dyrektora Ośrodka. § 2 1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa Kodeks     Postępowania Administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczące     zwłaszcza organizacji, przyjmowania i rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli. 2. Sprawy wniesione przez obywateli do Ośrodka są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw, a     także w programie komputerowym „POMOST”. 3. Zastępca Dyrektora Ośrodka prowadzi indywidualny rejestr skarg i wniosków wpływających do     Ośrodka.

 

                                                                                                                            Załącznik Nr 2

                                                                                                                                         do regulaminu organizacyjnego

                                                                                                                                         z dnia 14 listopada  2005 r.

 Zasady przeprowadzenia kontroli wewnętrznej § 1 Kontrola wewnętrzna stanowi system, w którym personel kierowniczy mają obowiązek wykonania funkcji kontrolnych. Celem kontroli wewnętrznej jest sprawdzenie określonego stanu lub zamierzeniaprzez porównanie go z przewidywanym wynikiem, ustalonym zakresem i przepisem prawnym. § 2 Zakres kontroli wewnętrznej obejmuje kontrolę wszystkich operacji gospodarczych oraz finansowo-księgowych i postępowania administracyjnego.§ 3 1. Kontrola wewnętrzna może być wstępna, bieżąca i następna.    a) kontrola wstępna polega na badaniu czynności i zamierzeń dokumentów powodujących powstanie         zobowiązania pod względem legalności, rzetelności i prawidłowości udokumentowania przed         przystąpieniem do operacji gospodarczej.         Kontrolę wstępna przeprowadzają: Dyrektor Ośrodka, Zastępca, Główny Księgowy i Kierownicy         Działów.       W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku kontroli wstępnej należy:   - zwrócić dokumenty właściwej komórce z wnioskiem o dokonanie zmian lub uzupełnień,   - odmówić podpisu dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub dot. operacji sprzecznych z     obowiązującymi przepisami prawa, zawiadamiając o tym Dyrektora Ośrodka,   - kontroli wstępnej podlegają projekty umów i porozumień, zlecenia i zamówienia na dostawy, roboty,      dokumenty dot. obrotu rzeczowymi składnikami majątkowymi, dokumenty powodujące powstanie       zobowiązań,   - na dowód dokonania kontroli wstępnej kontrolujący opatruje go datą i podpisem w lewej dolnej części      dokumentu.      b) kontrola bieżąca – polega na badaniu czynności i operacji  w toku ich wykonywania, w celu        stwierdzenia czy wykonanie przebiega prawidłowo i zgodnie z ustalonymi wzorcami. Kontrola ta          obejmuje badanie dokumentów pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym na        bieżąco zgodnie z instrukcja obiegu dokumentów.       W razie ujawnienia w toku kontroli nieprawidłowego przebiegu czynności, odpowiedzialny za        kontrole danego odcinka pracy obowiązany jest zawiadomić bezpośredniego przełożonego oraz       podjąć czynności zmierzające do usunięcia wykrytych nieprawidłowości.    c) kontrola następna – obejmuje badanie dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.       W razie ujawnienia nadużyć kontrolujący jest niezwłocznie zawiadomić Dyrektora jak również        zabezpieczyć dokumenty stanowiące dowód nadużycia. 2. Kontrola merytoryczna polega na ustaleniu stanu faktycznego dokonanych lub zamierzonych     czynności, operacji, działania. Jest to kontrola ustalająca zgodność danych faktycznych z     dokumentami – celowość działania, gospodarność, zgodność z przepisami oraz stwierdzająca, że     dowody zostały wystawione przez właściwe jednostki, zgodność cen, stawek obowiązującymi      przepisami. Kontrolę merytoryczną dokonuje każdy dział odpowiedzialny za prawidłowy i zgodny ze    stanem faktycznym przebieg operacji gospodarczych. Na dowód dokonanej kontroli kontrolujący     (pracownik odpowiedzialny) opatruje dokument podpisem i pieczątką). 3. Kontrola formalna  - polega na ustaleniu czy dokumenty wystawione zostały w sposób technicznie     prawidłowy. kontrole formalną wykonuje Dział Finansowo – Księgowy. 4. Kontrola rachunkowa polega na ustaleniu prawidłowości działań arytmetycznych. Kontroli tej dokonuje    komórka merytorycznie zainteresowana dokumentem oraz Dział Finansowo - Księgowy. § 4Dyrektor Ośrodka sprawuje kontrolę i nadzór nad zastępcą, kierownikami Działów i Głównym Księgowym i pracownikami, prawidłową organizacją pracy i działalnością wszystkich komórek organizacyjnych. § 5Kierownicy Działów zobowiązani są w ramach kontroli wewnętrznej do: a) nadzorowania pod względem legalności, rzetelności i celowości podejmowanych decyzji     administracyjnych i gospodarczych b)  nadzorowanie prawidłowości wykonania pracy przez podległych pracowników poprzez :          - bezpośrednie sprawdzenie i dokonywanie analizy pracy,     - sprawdzanie wiarygodności dokumentów,     - bieżącego kontrolowania dyscypliny pracy i wykorzystania czasu pracy. c) kontrola zabezpieczenia pomieszczeń biurowych d) informowanie bezpośredniego przełożonego o stwierdzonych nadużyciach.  

                                                                                                                           Załącznik Nr 3

                                                                                                                                        do regulaminu organizacyjnego

                                                                                                                                        z dnia 14 listopada  2005r.

                                                 Zasady podpisywania pism i decyzji  § 1 Dyrektor Ośrodka osobiście podpisuje:       1.   Zarządzenia       2.   Dokumenty kierowane do organów administracji samorządowej i rządowej       3.   Odpowiedzi na interpelacje radnych.       4.   Odpowiedzi na skargi i wnioski       5.   Decyzje administracyjne i postanowienia w zakresie indywidualnych spraw obywateli.  § 2 Zastępca Dyrektora Ośrodka w ramach udzielonych upoważnień podpisuje 
  1. Decyzje administracyjne i postanowienia w zakresie indywidualnych spraw obywateli
  2.  Z upoważnienia Dyrektora  odpowiedzi na sprawy określone  w § 1 (w przypadku jego nieobecności).
§ 3 Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych podpisuje decyzje administracyjne i postanowienia w zakresie indywidualnych spraw obywateli w ramach udzielonego upoważnienia. § 4  1.       Korespondencje podpisuje dyrektor lub osoba upoważniona. Osobami upoważnionymi są zastępca Dyrektora Ośrodka – kierownik Działu Pomocy Środowiskowej, kierownik Działu Świadczeń, główna księgowa, kierownik Działu Usług Opiekuńczych, kierownik działu Świadczeń Rodzinnych 2.       Wszystkie strony pisma lub innego dokumentu sporządzonego w Ośrodku muszą być oznaczone w lewym dolnym rogu podpisem osoby sporządzającej pismo.   Zarządzenie Nr 11/05 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie z dnia 14 listopada  2005 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego                                   Działając w oparciu o § 8 pkt 2 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie   § 1  w p r o w a d z a m   na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie regulamin  organizacyjny Ośrodka określający organizację wewnętrzną – zadania i organizację działów   § 2 Traci moc zarządzenie z dnia 04 maja 2004 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego.  § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 01 września  2005 r.   
           

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Janina Jakubowska dnia 04.01.2007
Opublikowana przez Jolanta Cymbalista dnia 04.01.2007. Odsłon 8894, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony