Petycje


Petycja
to pismo z postulatem/prośbą skierowane indywidualnie
lub zbiorowo do władzy publicznej zgodnie z jej kompetencjami.
Jest formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie
sprawowania władzy.

Petycje to:
-  indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw
związanych z życiem publicznym,
-  postulaty zgłaszane do organów władzy publicznej zgodnie
z ich kompetencjami.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
art. 63 Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym,
własnym lub innej osoby - za jej zgodą - do organów władzy publicznej oraz do
organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami
zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.
-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
w art. 221 § 1 zagwarantowane każdemu w Konstytucji RP prawo składania petycji, skarg
i wniosków do organów: państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych
jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na
zasadach określonych przepisami niniejszego działu.
-  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 ze zm.)

Jak złożyć petycję:
Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- w formie pisemnej przesyłając na adres:
  Urząd Miejski w Nysie
  ul. Kolejowa 15
  48-300 Nysa
- osobiście w siedzibie urzędu
- drogą elektroniczną na adres:  nysa@www.nysa.pl

Autor petycji powinien wiedzieć, że:
-  konieczne jest podpisanie petycji – anonimy nie są rozpatrywane (gdy petycję
wnosi grupa podmiotów podpis składa osoba reprezentująca),
-  petycja może być złożona w czyimś interesie za jego pisemną zgodą,
-  przedmiotem petycji mogą być np.: propozycja zmiany przepisów prawa lub
podjęcia działania dotyczącego społeczności lub ochrony szczególnie istotnych dla
niej wartości,
-  petycja niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w terminie 14 dni
nie będzie rozpatrzona,
-  złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat,
-  sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Tryb rozpatrywania petycji
-  żądanie petycji musi być skierowane do takich adresatów, którzy posiadają
kompetencje w tej sprawie,
-  w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji podmiot ją rozpatrujący wzywa autora
do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji, gdy stwierdzi braki formalne,
-  petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia (w
wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu),
-  adresat petycji jest zobowiązany do poinformowania jej autora o sposobie
rozpatrzenia petycji,
-  nie podejmuje się pracy nad wcześniej rozpatrzoną petycją, jeśli nie zgłasza się
nowych faktów lub dowodów.


Rok 2019
Petycja Nr AO.OK.152.1.2019 pdf

 

Rok 2018
Petycja Nr AO.OK.152.1.2018r. doc, załącznik 1, załącznik 2
Odpowiedź pdf

Petycja Nr AO.OK.152.2.2018 doc,
Odpowiedź pdf


Rok 2017
Petycja Nr AO.AG.152.1.2017  pdf
Odpowiedź pdf


Petycja Nr AO.AG.152.2.2017 pdf
Odpowiedź pdf


Petycja Nr AO.AG.152.3.2017 pdf
Odpowiedź  pdf

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 17.05.2019
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 17.05.2019. Odsłon 10979, Wersja 15drukuj
Wersja : lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony