Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2017

Rejestr wniosków 1 stycznia - dnia 14 maja 2017 roku pdf

Rejestr wniosków 15 maja - 29 września 2017 roku pdf
____________________________________________________________________________________________________


W przypadku zamiaru ponownego wykorzystania otrzymanej informacji szczegółowe informacje oraz wniosek
dostępne są w BIP <link>

_____________________________________________________________________________________________________


Wniosek KS.1431.1.2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
Zwracam się z zapytaniem dotyczącym planowanych przez Państwa poniżej wymienionych inwestycji. W przypadku jeżeli w tym roku planowane są jakiekolwiek przetargi związane z poniższymi inwestycjami (koncepcja, PFU, projekt, roboty budowlane) proszę dodatkowo o wskazanie miesiąca w którym planowane jest ogłoszenie postepowania.
a) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Nysie pomiędzy Nysą a Radzikowicami
- kiedy planowany jest przetarg na wykonanie robót budowlanych?
- czy określono już lata realizacji tej inwestycji?
b) Mieszkania socjalne w Nysie, ul. Łabędzia 
- kiedy planowany jest przetarg na wykonanie robót budowlanych?
- czy określono już lata realizacji tej inwestycji?
c) Centrum Przesiadkowe, ul. Racławicka 
- kiedy zakończą się prace projektowe?
- kiedy planowany jest przetarg na wykonanie robót budowlanych?
- czy określono już lata realizacji tej inwestycji?
d) Twierdza Nysa - rewitalizacja 
- kiedy planowany jest przetarg na wykonanie projektu?
- czy określono już lata realizacji tej inwestycji?
e) Marina na Jeziorze Nyskim
- kiedy planowany jest przetarg na wykonanie projektu i robót budowlanych?
- czy określono już lata realizacji tej inwestycji?
Odpowiedź z dnia 17 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie i ponowne wykorzystywanie udzielonej informacji publicznej w zakresie planowanych inwestycji przekazuję poniżej wnioskowane informacje.
a) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Nysie pomiędzy Nysą a Radzikowicami:
Plany dotyczące przetargów, harmonogram realizacji przedsięwzięcia na wykonanie robót budowlanych nie zostały sprecyzowane. W roku bieżącym, WiK AKWA sp. z o.o. w Nysie wybuduje tranzytową sieć wodociągową zasilającą teren strefy. Dalsza realizacja uzbrojenia wraz z budową dróg uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
b) Mieszkania socjalne w Nysie, ul. Łabędzia:
Na ulicy Łabędziej w Jędrzychowie nie planuje się budowy mieszkań socjalnych.
c) Centrum Przesiadkowe, ul. Racławicka:
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej – 29.04.2017r. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinasowanie ze środków unii europejskiej i w sporządzonej do tego celu aplikacji opracowany zostanie harmonogram realizacji przedsięwzięcia, dostosowany do warunków programu.
d) Twierdza Nysa – rewitalizacja (Fort I, Fort II, Reduta Kapucyńska):
Nie zaplanowano zlecania dokumentacji projektowej na rewitalizację Fortu I i Fortu II. Były budynek administracyjno-biurowy FSO i sąsiadującą z nim Redutę Kapucyńską planuje się zaadaptować na potrzeby Dziennego Domu Pobytu, jednak w projekcie budżetu na rok 2017 nie zapisano tego zadania. Dla w/w zadań nie określono terminu realizacji.
e) Marina na Jeziorze Nyskim:
Informuję, iż nie jest to zadanie Gminy Nysy. Z pytaniem proszę zwrócić się do WOPR w Nysie.

Wniosek KS.1431.2.2017 z dnia 3 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i na podstawie art. 61 Konstytucji RP zwracam się z zapytaniem publicznym do Burmistrza Nysy.
(...)
1. Czy Gmina Nysa sprzedając działkę budowlaną 25/43 km.32 obręb śródmieście Nysa aktem notarialnym z dnia 18.04.1997r. wyzyskała i wprowadziła w błąd kupujących (...) i sprzedała grunty działki 25/43 nie należące do Gminy Nysa lecz należące do Skarbu Państwa będące w granicy działki 25/43 - tak jak to wynika z pisma Burmistrza z dnia 14.12.2016r. RW.GK.6332.5.16?
2. Czy Gmina Nysa w sporządzonym akcie notarialnym z dnia 18.04.1987r. sprzedaży-kupna działki 25/43 wprowadziła w błąd kupujących (...) co do treści złożonego oświadczenia o posiadanej własności sprzedawanych przez Gminę Nysa gruntów na działce 25/43 k.m.32 (...)?
Odpowiedź z dnia 12 stycznia 2017.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie sprzedaży nieruchomości w roku 1987 i 1997 informuję, iż wnioskowane informacje nie stanowią informacji publicznej, ponieważ Wnioskodawcy w istocie nie chodzi o informację co do określonych faktów, ale o ocenę prawną zdarzeń, które miały miejsce przy sprzedaży nieruchomości w roku 1987 i 1997.
Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść posiadanych: dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej, wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju posiadanych dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej i dotyczących sfery jego działalności.
W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do udzielenia odpowiedzi na zadane we wniosku pytania, skoro nie stanowią one informacji publicznej.

Wniosek KS.1431.3.2017 z dnia 5 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
- koszt dożywiania dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy  w roku szkolnym 2015/2016
- środki poniesione na stypendia dla studentów w roku akademickim 2015/2016
- środki poniesione na dekoracje świąteczne, tj. święta Bożego Narodzenia w 2016 r.
- środki poniesione na utrzymanie Parku Miejskiego w roku 2016
Odpowiedź z dnia 13 stycznia 2017.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kosztów i środków poniesionych w roku szkolnym/akademickim 2015/2016 i 2016 roku informuję:
1. Koszt dożywiania dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy w roku szkolnym 2015/2016 wyniósł 642.263,00 zł.
2. Na stypendia dla studentów w roku akademickim 2015/2016 wydatkowano 239.850,00 zł.
3. Koszt poniesiony w 2016 roku na zakup dekoracji świątecznych to 199.970,13 zł. Koszt montażu dekoracji świątecznych to 17.000,00 zł.
4. Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w 2016 roku w Parku Miejskim w Nysie wyniosło 172.800,00 zł.

Wniosek KS.1431.4.2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2016 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?
2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2016 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?
3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2016 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
4. jaki był w 2016 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2016 r.
Odpowiedź z dnia 13 stycznia 2017.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, iż Gmina Nysa od 1994 roku prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej:
1. Odławianiem Bezdomnych Zwierząt zajmują się pracownicy Schroniska.
2. Opieką nad bezdomnymi zwierzętami zajmuje się Schronisko.
3. W 2016 roku do prowadzonego przez Gminę Nysa Schroniska z jej terenu trafiły 103 psy.
4. Koszt realizacji zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (usługi weterynaryjne, wyłapywanie/odławianie, opieka, dokarmianie, inne) w 2016 roku wyniósł 165.813,11 zł. W tym:
132.853,11 zł koszty schroniska,
12.960,00 zł obsługa wet. gminy po godzinach pracy schroniska i zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt,
20.000,00 zł sterylizacja/kastracja półdziko żyjących kotów, odrobaczanie oraz zakup karmy na ich dokarmianie w okresie zimowym.
5. Gmina Nysa prowadząca od 1994 roku Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej nie zawierała umów o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, ponieważ opieką nad bezdomnymi zwierzętami zajmuje się Schronisko.

Wniosek KS.1431.5.2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) proszę o udostępnienie informacji w zakresie Rady Miejskiej w Nysie:
1. Czy Radni otrzymują stałą pensję i w jakiej wysokości? Jeżeli nie to na jakich zasadach otrzymują wynagrodzenie i w jakiej wysokości? Proszę o podanie kwoty „na rękę” każdego Radnego z osobna w okresie 2014-2016 z podziałem miesięcznym.
2. Czy radni otrzymują tzw. „trzynastki”, „czternastki”? Proszę o podanie kwoty „na rękę” każdego Radnego z osobna w okresie 2014-2016 z podziałem miesięcznym.
3. Czy Radni otrzymują nagrody finansowe lub inne? Jeśli tak to za co i kiedy? Jeśli finansowe to w jakiej wysokości? Proszę o podanie kwoty „na rękę”. Proszę o informację który Radny i ile lub co otrzymał w okresie 2014-2016 z podziałem na lata?
4. Czy Radni otrzymują dodatkowe środki z tyt. prace w Komisjach, pełnienie funkcji przewodniczącego Rady bądź Komisji, pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Rady, pełnienie dyżurów w Biurze Rady, itp.? I w jakiej wysokości? Proszę o podanie kwoty „na rękę” każdego Radnego z osobna w okresie 2014-2016 z podziałem miesięcznym.
5. Czy Radni otrzymują dodatkowe środki na prowadzenie czy utrzymanie biura Radnego? Jeśli tak to jak często i w jakiej wysokości?
6. Czy Radni otrzymują sprzęt biurowy, materiały biurowe lub inne np. wizytówki – w celu pełnienia swojego mandatu? Jeśli tak to który konkretnie Radny, jaki konkretnie sprzęt, jakie konkretnie materiały i w jakich ilościach otrzymał w okresie 2014-2016 (z podziałem na lata)?
7. Czy wyjazdy służbowe/delegacje Radnych są organizowane przez Gminę, Urząd lub Biuro Rady? Kto decyduje, który Radny bierze udział?
8. Czy Radni otrzymują środki z tyt. delegacji? I w jakiej wysokości?
9. Kto pokrywa koszt wyjazdu służbowego w zakresie transportu, noclegu, i inne? Jeśli jest to określona stawka to w jakiej wysokości?
Odpowiedź z dnia 19 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie Rady Miejskiej w Nysie informuję:
1. Radni nie otrzymują stałej pensji. Radni otrzymują diety zgodnie z uchwałą XXII/383/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Miejskiej w Nysie. W załączeniu przekazuję zestawienia wypłaconych diet, z miesięcznym podziałem w latach 2014-2016. 2014_1 , 2014_2 , 2015 , 2016
2. Radni nie otrzymują tzw. „trzynastek”, ani „czternastek”.
3. Radni nie otrzymują nagród finansowych, ani innych.
4. Radni otrzymują diety w formie ryczałtu miesięcznego, zróżnicowane w zależności od pełnionych funkcji:
   1) Przewodniczący Rady Miejskiej                  - 100 % ryczałtu,
   2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej            - 85 % ryczałtu,
   3) Przewodniczący Komisji                             - 70 % ryczałtu,
   4) Radny będący członkiem 2 Komisji              - 65 % ryczałtu,
   5) Radny będący członkiem 1 Komisji              - 45 % ryczałtu,
   6) Radny nie będący członkiem żadnej Komisji - 30 % ryczałtu.
   Za pełnienie dyżurów Radni nie otrzymują diet.
5. Radni nie otrzymują dodatkowych środków na prowadzenie czy utrzymanie biura.
6. W latach 2014-2016:
   - w roku 2015 wypożyczono Radnym tablety, służące do przesyłania materiałów, komunikacji i elektronicznego głosowania,
   - Radni otrzymali kalendarze książkowe na poszczególne lata,
   - jednorazowo na okres kadencji Przewodniczący Rady wraz z Zastępcami otrzymali wizytówki i pieczątki imienne.
7. Wyjazdy służbowe Radnych organizowane są przez Urząd Miejski w Nysie. Decyzję o udziale Radnego podejmuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie, w porozumieniu z Radnymi i Burmistrzem Nysy.
8. Radni otrzymują zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. nr 66, poz. 800 ze zm.).
9. Koszt wyjazdów służbowych pokrywa organizator. Nie ma określonej stawki pokrycia tych kosztów.

Wniosek KS.1431.6.2017 z dnia 14 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się uprzejmie z prośbą o udzielenie mi informacji na temat:
1. czy urząd miasta w Nysie ponosi wydatki związane z zwalczaniem bezrobocia?
2. jaki jest koszt utrzymania dróg publicznych w okresie zimowym?
Odpowiedź z dnia 23 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zwalczania bezrobocia oraz utrzymania dróg publicznych w okresie zimowym informuję:
1. Urząd Miejski w Nysie nie ponosi wydatków związanych ze zwalczaniem bezrobocia.
2. Z uwagi na brak sprecyzowania okresu i zakresu, jakiego dotyczy pytanie o koszt utrzymania dróg w okresie zimowym informuję o kosztach, jakie poniosła Gmina Nysa na zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, których utrzymanie należy do Gminy Nysa, w sezonie zimowym 2015/2016 oraz za miesiąc grudzień 2016 roku (trwający obecnie sezon zimowy 2016/2017):
- sezon zimowy 2015/2016 kwota 223.263,00 zł,
- grudzień 2016 roku kwota 32.275,80 zł.

Wniosek KS.1431.7.2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się uprzejmie z prośbą o udzielenie dokumentacji, w tym w szczególności treści ofert złożonych w postępowaniu "dostawa papieru kserograficznego".
Odpowiedź z dnia 23 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie złożonych w Urzędzie Miejskim w Nysie ofert na „dostawę papieru kserograficznego” przekazuję w załączeniu kopię jedynej złożonej w w/w postępowaniu oferty. pdf

Wniosek KS.1431.8.2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:
1. Proszę o podanie kwoty, która została przeznaczona na promocję gminy w 2016 roku.
2. Proszę o wymienienie wszystkich przetargów ogłoszonych i przeprowadzonych w 2016 roku przez Urzęd Miejski w Nysie, których przedmiotem były działa promocyjne gminy.
3. Proszę o wymienienie usług i zamówień (również w 2016 roku) na zadania promocyjne, które zlecono bez trybu przetargowego (kto, co i za ile)?
4. Czy gmina ogłosi przetarg na wykonanie gminnej gazety w 2017 roku, a jeśli nie to w jaki sposób to wydawnictwo będzie powstawało?
5. Czy gminne spółki przekazały w 2016 roku kwoty dofinansowania dla nyskiego klubu siatkarskiego, a jeżeli tak to jaką kwotę przekazały na ten cel poszczególne spółki?
6. Czy gmina Nysa przekazała w minionym roku dofinansowanie dla nyskiego klubu siatkarskiego z własnego budżetu?
Odpowiedź z dnia 1 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie promocji w 2016 roku informuję:
1. Urząd Miejski w Nysie w 2016 roku na działania promocyjne wydatkował 1.810.902,84 zł.
2. Urząd Miejski w Nysie nie ogłaszał przetargów na działania promocyjne w 2016 roku.
3. Spis usług i zamówień na zadania promocyjne bez trybu przetargowego w 2016 roku przekazuję w załączeniu. xls1 , xls2 
4. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Nysie prowadzone są w oparciu o ustawę - Prawo zamówień publicznych (powyżej 30.000 euro) lub wg Regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych (poniżej 30.000 euro). Gmina Nysa planuje wydawanie co kwartał biuletynu, a postępowanie w tej sprawie zostanie ogłoszone w lutym br.
5. Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji w zakresie przekazanych w 2016 roku przez spółki gminne kwot tytułem dofinansowania dla nyskiego klubu siatkarskiego. W celu uzyskania odpowiedzi proszę skierować zapytanie bezpośrednio do spółek.
6. Urząd Miejski w Nysie nie przekazywał w 2016 roku dofinansowania dla nyskiego klubu siatkarskiego.

Wniosek KS.1431.9.2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:
Jaki status posiadają prace legislacyjne na projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (w związku z uchwałą nr XVIII/272/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016r.)?
Odpowiedź z dnia 20 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie prac nad uchwałą Rady Miejskiej w Nysie ustalającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie Kodeksu Krajobrazowego dla Gminy Nysa”, w dniu 16 stycznia 2017 roku została podpisana umowa na opracowanie Kodeksu Krajobrazowego dla Gminy Nysa wraz z Katalogiem Mebli Miejskich oraz Systemem Informacji Miejskiej, z terminem realizacji do dnia 29 grudnia 2017 roku.

Wniosek KS.1431.10.2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji za okres 2007 - 2016:
1. Liczby dzieci w przedszkolach publicznych, pprzyjętej jako podstawa obliczenia dotacji w poszczególnych przedszkolach, bądź filiach zamiejscowych?
2. Ile wyniosły wydatki bieżące Gminy w przedszkolach publicznych odjętych od podstawy obliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych?
3. Liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych?
4. W jakiej wysokości została ustalona średnioroczna dotacja dla przedszkoli?
5. Wjaki sposób została wyliczona kwota dotacji dla przedszkoli?
6. Jakie wydatki oraz w jakiej wysokości zostały uwzględnione przy określaniu kwoty wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę, zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty?
7. Wydatkach w przedszkolach publicznych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych pozabudżetowych źródeł i ich wysokość?
8. Wysokość dotacji dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach niepublicznych i wysokości subwencji ogólnej.
9. Podanie innych/dalszych informacji, które miały wpływ na obliczenie wysokości dotacji dla poszczególnych przedszkoli.
Odpowiedź z dnia 24 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie liczby dzieci w przedszkolach, wydatków w przedszkolach oraz dotacji dla przedszkoli informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych informacji.
Dokumentację i wiedzę w powyższym zakresie posiada Gminny Zarząd Oświaty w Nysie.

Wniosek KS.1431.11.2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:  
1) Czy Burmistrz podjął już jakieś działania w celu przeciwdziałania wysokiego stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego tzw. smogu. Jeżeli tak to jakie? Jeżeli dopiero zamierza podjąć jakieś czynności, to jakie?  
2) Czy Burmistrz zamierza wspomóc osoby, które zamierzają wymienić swoje paleniska na bardziej ekologiczne? Jeżeli tak to w jaki sposób?
3) Ile interwencji przeprowadziła Straż Miejska w 2017 r. w zw. z podejrzeniem palenia odpadami.  
4) Ile interwencji, o których mowa w pkt. 3 było uzasadnionych tzn. doszło do palenia niedozwolonymi materiałami.  
5) W jaki sposób zostali ukarani sprawcy? Czy SM stosowała pouczenia? Proszę podać zakres zastosowanych mandatów karnych.  
6) W jaki sposób SM stwierdza popełnienie wykroczenia, czy jest to sposób organoleptyczny?  
7) Czy Straż Miejska pobiera próbki paleniska do badań?  
8) Czy przy interwencjach Straży Miejskiej towarzyszy odpowiedni pracownik wydziału środowiska UM?  
9) Czy w 2016 r. gmina Nysa podjęła jakieś inwestycję w celu ochrony środowiska, jeżeli tak to jakie? Proszę podać jaka kwota została spożytkowana na ten celu, oraz jaką kwotę gmina otrzymała na cele związane z ochroną środowiska.
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego oraz inwestycji w zakresie ochrony środowiska informuję:
1.    Burmistrz Nysy sukcesywnie podejmuje działania mające na celu m.in. przeciwdziałanie wysokiemu stężeniu zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego poprzez: - udzielanie z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na zmianę systemów ogrzewania na proekologiczne, - akcje edukacyjne kierowane do mieszkańców Gminy Nysa mające na celu podniesienie świadomości w zakresie ochrony powietrza, - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa i realizowanie zadań w nim zawartych, - powołanie Rejonowych Strażników Miejskich współpracujących z lokalną społecznością i na bieżąco reagujących na zgłaszane nieprawidłowości, - kontrole nieruchomości, na których istnieje podejrzenie spalania odpadów, połączone z pobraniem przez pracownika laboratorium próbki i wykonaniem badania przez akredytowane laboratorium, - monitoring stanu jakości powietrza na terenie Gminy.
2.    Burmistrz Nysy nadal zamierza wspierać osoby, które planują wymienić swoje paleniska na bardziej ekologiczne. Jednocześnie trwają prace nad zmianami w obecnie obowiązującej uchwale Nr V/50/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
3.    Straż Miejska w Nysie w 2017 roku (do dnia 24.01.2017r.) w związku z podejrzeniem palenia odpadami interweniowała 32 razy.
4.    W żadnej z podjętych interwencji zawartych w odpowiedzi na pyt. 3 nie doszło do palenia niedozwolonymi materiałami.
5.    Straż Miejska w Nysie nie stwierdziła popełnienia wykroczenia, w związku z czym nie nałożono mandatów karnych oraz nie zastosowano pouczeń.
6.    Straż Miejska w Nysie stwierdza popełnienie wykroczenia w sposób organoleptyczny.
7.    Straż Miejska w Nysie nie pobiera próbek paleniska do badań. Próbki pobierane są przez pracownika laboratorium.
8.    Niektórym interwencjom Straży Miejskiej w Nysie towarzyszy pracownik Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Nysie.
9.    W 2016 roku Gmina Nysa podjęła następujące inwestycje w zakresie ochrony środowiska:
1)   Inwestycje zrealizowane – 372 446,01 zł
- zakup fotopułapek do monitoringu dzikich wysypisk, 5 199,14 zł,
- rozbiórka toalet zewnętrznych przy budynku komunalnym przy ul. Kordeckiego 30, 3 000 zł,
- docieplenie ściany szczytowej w budynku komunalnym przy ul. Sucharskiego 40, 66 706,23 zł,
- modernizacja pieca centralnego ogrzewania oraz części spalinowej czopucha w budynku byłej szkoły w Lipowej, 15 000 zł,
- wymiana okien na okna o lepszych parametrach w budynku Gimnazjum Nr 2 w Nysie, 84 000 zł
- modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Złotogłowicach, 14 212,65 zł,
- zagospodarowanie podwórka na osiedlu przy ul. Zwycięstwa w Nysie – boksy na śmieci – kontenery podziemne (5 szt.), 88 069,87 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piłsudskiego w Nysie – dz. Nr 17/7 – zarurowanie rowu rurociągiem betonowym ø 1200 mm o długości 61,48 m wraz z trzema komorami i przyłączem z rur PVC ø 160 mm długości 14,73 m, 96 258,12 zł.
2)   Inwestycje rozpoczęte – 111 952,00 zł
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Nysie – wykonanie audytu energetycznego, 2 730 zł,
- termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Nysie – wykonanie audytu energetycznego, 3 350 zł,
- termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 9 w Nysie – wykonanie audytu energetycznego, 1 700 zł,
- termomodernizacja budynku Żłobka Nr 1 w Nysie – wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektu, 44 700 zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Nysa – analiza uwarunkowań i usługi doradcze z wyborem partnera prywatnego do realizacji inwestycji, 11 685 zł,
- ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Nysa – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 27 000 zł,
- zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego – opracowanie aplikacji projektowej, 20 787 zł.
3)   Informacje dodatkowe:
- łączne wydatki za 2016r. 484 398,01 zł,
- budowa kontenerów podziemnych na podwórku przy ul. Zwycięstwa została w całości zrealizowana ze środków Funduszu Ochrony Środowiska,
- na niektóre zadania „rozpoczęte” Gmina Nysa czyni starania o uzyskanie środków zewnętrznych w 2017 roku.

Wniosek KS.1431.12.2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w postaci:
1. umowa najmu nieruchomości położonej przy ul. Szlaku Chrobrego 6 w Nysie zawartej z TGJ Group sp. z o.o.  
2. potwierdzenia zapłaty czynszu najmu za okres październik 2016 - styczeń 2017.
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Szlaku Chrobrego 6 w Nysie zawartej z TGJ Group sp. z o.o. oraz potwierdzeń zapłaty czynszu najmu za okres październik 2016 - styczeń 2017, przekazuję w załączeniu kopie umów zawartych z TGJ Group sp. z o.o. umowa1 , umowa2
W zakresie zapłaty czynszu najmu za okres październik 2016 roku - styczeń 2017 roku informuję, iż TGJ Group sp. z o.o. nie dokonała zapłaty czynszu, natomiast Gmina Nysa wysyła od listopada 2016 roku wezwania do zapłaty z tego tytułu.

Wniosek KS.1431.13.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w postaci przekazania części jawnej pisemnego protokołu z ostatniego - poprzedniego postępowania przetargowego. Dotyczy przetargu "Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, placów oraz terenów zielonych.".
Odpowiedzi udzielono w dniu 27 stycznia 2017r. poprzez udostępnie do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nysie dokumentacji.

Wniosek KS.1431.14.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie gospodarki odpadami azbestowymi jpg
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie gospodarki odpadami azbestowymi informuję, iż w związku z brakiem możliwości wypełnienia ankiety bezpośrednio na wskazanej przez Państwa stronie internetowej przez Burmistrza Nysy Kordiana Kolbiarza – udzielającego odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Nysie, przesyłam w załączeniu odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku. jpg

Wniosek KS.1431.15.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie planowanych wydatków na rozwiązania informatyczne oraz teleinformatyczne w roku 2017.    
Art. 13a ustawy Pzp stanowi, iż zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej. W przypadku zamieszenia przez Państwo na stronie internetowej informacji objętych niniejszym wnioskiem, proszę o wskazanie adresu internetowego. W przeciwnym razie wnoszę jak w petitum.
Proszę o uwzględnienie wszelkich planowanych wydatków z ww. zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków dotyczących następujących kategorii produktów i usług:
a) oprogramowanie, w tym systemy operacyjne, bazodanowe, oprogramowanie dedykowane, oprogramowanie do backupu, antywirusowe i inne;  
b) infrastruktura teleinformatyczna, w tym między innymi:
- serwery, systemy dyskowe, urządzenia taśmowe, systemy  zasilania awaryjnego oraz inna infrastruktura,
- rozwiązania komunikacyjne takie jak centrale telefoniczne i produkty wideokonferencyjne,
- urządzenia dostępowe (drukarki, komputery stacjonarne i przenośne, skanery, urządzenia wielofunkcyjne),
- urządzenia sieciowe (aktywne i pasywne) oraz okablowanie;  
c) usługi (w tym informatyczne, szkoleniowe, wdrożeniowe, projektowe z zakresu infrastruktury i oprogramowania);  
d) utrzymanie (w tym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obecnie użytkowanych urządzeń, usługi utrzymaniowe dla infrastruktury i oprogramowania) oraz rozbudowę obecnie użytkowanej infrastruktury.  
Proszę o określenie:
- zakładanego terminu realizacji wydatków (poprzez wskazanie kwartału lub miesiąca w roku kalendarzowym rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji);
- wielkości budżetu przewidzianego dla danej inwestycji;
- etapów inwestycji, jeśli dany wydatek składa się lub będzie składał się z etapów.
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie planowanych wydatków na rozwiązania informatyczne oraz teleinformatyczne w roku 2017 informuję, iż planowane wydatki z wnioskowanego zakresu ujęte zostały w Uchwale Nr XXX/476/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2017 rok: załącznik nr 2 - wydatki i załącznik nr 4 - inwestycje oraz w Zarządzeniu Nr 999/2017 Burmistrza Nysy z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania podległym Gminie Nysa jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2017: załącznik (3) INF.
Dokumenty opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie bip.nysa.pl. Uchwała Nr XXX/476/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2017 rok znajduje się w zakładce Gospodarka Majątkiem Gminy – Budżet, natomiast Zarządzenie Nr 999/2017 Burmistrza Nysy z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania podległym Gminie Nysa jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2017 znajduje się w zakładce Prawo Lokalne – Burmistrz akty prawne – 2017.

Wniosek KS.1431.16.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku
Dotyczy wniosku KS.1431.10.2017 - jpg
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
Szanowny Panie Dyrektorze (Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie), w związku z otrzymanym w dniu 27 stycznia 2017 roku przez Urząd Miejski w Nysie, a kierowanym do Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie za pośrednictwem Burmistrza Nysy wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, przekazuję przedmiotowy wniosek wraz z załączonymi pytaniami organowi właściwemu i proszę o realizację zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, tj. ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Wniosek KS.1431.17.2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o Dostępie do Informacji Publicznej (Dz.U.2016.1764 j.t.) w zw. z art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie tego, czy Wójt/ Burmistrz/ Prezydent Miasta, w ramach wykonywania zadań własnych określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 10 i 12 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t. z późn. zm.) - w 2016 r. wykonywał jakiekolwiek działania wraz z prywatnymi podmiotami zewnętrznymi - w związku z realizacją zadań w zakresie przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu siłowni zewnętrznych w danej jednostce samorządu terytorialnego.
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wykonywania działań wraz z prywatnymi podmiotami zewnętrznymi, w związku z realizacją zadań w zakresie przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu siłowni zewnętrznych w 2016 roku informuję, iż budowę siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Nysa w 2016 roku realizowano bez udziału podmiotów prywatnych.

Wniosek KS.1431.18.2017 z dnia 1 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:  
1) Ile wpłynęło wniosków do Burmistrza Nysy o przyznanie bonu wychowawczego od początku jego wprowadzenia? Odpowiedzi proszę udzielić z podziałem na poszczególne miesiące.
2) Ile wniosków o których mowa w pkt. 1 zostało uwzględnionych, a świadczenie wypłacone? Odpowiedzi proszę udzielić z podziałem na poszczególne miesiące.
3) Czy wnioski o których mowa złożyli pracownicy Urzędu Miasta w Nysie pełniący funkcje publiczne lub będący funkcjonariuszami publicznymi? Jeżeli TAK to ile osób? proszę o ich wymienienie z imienia i nazwiska oraz podanie daty złożenia wniosku.
4) Ile wniosków, o których mowa w pkt. 3 zostało uwzględnione przez Burmistrza? Proszę o wymienienie ich z imienia i nazwiska oraz podanie daty złożenia wniosku.
5) Kopii postanowień Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w sprawach złożonego odwołania od decyzji Burmistrza Nysy z dnia 28 lipca 2016 r., Nr PS.PR.8250.1.330.2016 oraz Nr PS.PR.8250.1.232.2016.
6) Jeżeli SKO w Opolu w ww. sprawach nie wydało jeszcze decyzji (postanowień) proszę o podanie sygnatur spraw w SKO.
7) Jeżeli natomiast postanowienia, o których mowa w pkt. 5 już zapadły, proszę o informację czy zostały zaskarżone do WSA w Opolu. Jeżeli tak proszę podać sygn. akt niniejszych spraw.
8) Czy gmina w zw. z otrzymaną w ostatnim czasie skargą na uchwałę w sprawie bonu wychowawczego, sporządziła już odpowiedź na skargę? Jeżeli Tak proszę o udostępnienie kopii odpowiedzi na skargę oraz czy skarga została już przekazana do WSA w Opolu, jeżeli tak proszę podać sygn. sprawy.
Odpowiedź z dnia 15 lutego 2017r.:
w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie bonu wychowawczego informuję:
1. Od momentu wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego „bonu wychowawczego” złożono 1.154 wnioski. W terminach, w których należało składać wnioski, zgodnie z Regulaminem przyznawania bonu wychowawczego złożono 1.143 wnioski.
2. W czterech naborach dotyczących wypłaty świadczenia w okresach: styczeń-czerwiec 2016r., kwiecień-czerwiec 2016r., lipiec-grudzień 2016r. oraz styczeń-czerwiec 2017r., na podstawie 1.008 wniosków wydano taką samą ilość decyzji przyznających świadczenia, wg zestawienia.
3. Szesnastu pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie złożyło wnioski o przyznanie bonu wychowawczego, w ramach poszczególnych naborów. Tabela zawiera nazwiska i imiona pracowników oraz daty złożenia wniosków.
4. Na 40 złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie wniosków, uwzględnionych zostało 38. Tabela zawiera nazwiska i imiona pracowników oraz daty złożenia wniosków, które zostały uwzględnione.
5. Decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Nysy nr PS.PR.8250.1.232.2016 z dnia 28 lipca 2016 roku oraz nr PS.PR.8250.1.330.2016 z dnia 28 lipca 2016 roku, przekazuję w załączeniu.
6. Nie dotyczy.
7. Decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie zostały zaskarżone przez stronę - wnioskodawcę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym obowiązuje dwuinstancyjność. Burmistrzowi, jako organowi pierwszej instancji, nie przysługuje w tych sprawach skarga do sądu administracyjnego na decyzję organu odwoławczego (organu II instancji).
8. Odpowiedź na skargę została udzielona – uchwała Nr XXXII/493/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 stycznia 2017 roku. Biuro Rady Urzędu Miejskiego w Nysie przekazało skargę wraz z odpowiedzią na skargę do WSA w Opolu pocztą, w dniu 7 lutego 2017 roku. Kopię odpowiedzi przekazuję w załączeniu.
Sygnaturę akt nadaje Sąd, któremu skargę wraz z odpowiedzią przekazano. W związku z powyższym na dzień udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej sygnatura akt nie jest znana tut. organowi.
Tabele doc

Wniosek KS.1431.19.2017 z dnia 3 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
Czy została wydana decyzja (zgoda) uwzględniająca zjazd z drogi publicznej na teren działek nr 14, 15, 16 karta mapy 33 obręb śródmieście Gmina Nysa.
Jeśli tak, to kiedy, w jakim miejscu i pod jakimi warunkami.
Proszę także o wydanie kopii wniosków inwestora jeśli takie były składane, oraz o udostępnienie kopii korespondencji z inwestorem w tym zakresie.
Proszę także o informacje czy doszło do jakiejkolwiek formy uzgodnienia z inwestorem np. Umowa przyrzeczenia. Itp.
Odpowiedź z dnia 10 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zjazdu z drogi publicznej - obręb śródmieście w Nysie informuję, iż inwestor przedsięwzięcia budowlanego na dz. nr 14, 15, 16 ark 33 obręb śródmieście w Nysie nie występował z wnioskiem o zgodę na lokalizację zjazdu z drogi publicznej w myśl art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.). Zjazd ten został ujęty w opracowanej przez Urząd Miejski w Nysie koncepcji zagospodarowania Rynku w Nysie.
W załączeniu przekazuję kopię pisma z dnia 2 czerwca 2016 roku Centrum sp. z o.o. skierowanego do Burmistrza Nysy, odpowiedź Burmistrza Nysy nr ID.DR.7210.1.114.2016 z dnia 18 lipca 2016 roku oraz lokalizację zjazdu - mapa plan sytuacyjny (wyciąg z programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna). pisma , Rynek

Wniosek KS.1431.20.2017 z dnia 11 lutego 2017 roku
Wniosek I
Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie:
- czy Urząd (Gmina)  ustanowiła i eksploatuje - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - scilicet -  w rozumieniu dyspozycji §20  ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012.526) ?
- Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie:
- czy Urząd (Gmina) opracował wzmiankowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001 -  stosownie do wymogów §20 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, (...) ?
W trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie:
- kiedy ostatni raz wykonano w Jednostce Samorządu Terytorialnego -  okresowy audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji, w rozumieniu  §20 ust. 2 pkt. 14 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (...) ?
Wniosek II Odrębny - Petycja w trybie Ustawy o petycjach wnosimy - w trybie art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05):
-  o publikację - w całości - niniejszego wniosku - na stronie Internetowej (lub w BIP) Gminy/Miasta - Adresata.
Odpowiedź na Wniosek II z dnia 13 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na Wniosek II informuję, iż wszystkie pytania i odpowiedzi, które wpływają do Urzędu Miejskiego w Nysie publikowane są na bieżąco w BIP od 2014 roku.
W związku z powyższym Państwa wnioski (nadano nr sprawy: KS.1431.20.2017) wraz z odpowiedziami zostaną opublikowane jak inne.
Odpowiedź na Wniosek I z dnia 21 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji informuję:
1. W Urzędzie Miejskim w Nysie nie został ustanowiony - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - w rozumieniu dyspozycji §20 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 poz. 526).
2. Nie dotyczy.
3. Okresowy audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji, w rozumieniu §20 ust. 2 pkt. 14 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów, nie był do tej pory wykonywany w Urzędzie Miejskim w Nysie.

Wniosek KS.1431.21.2017 z dnia 15 lutego 2017 roku
pyt1 , pyt2
Odpowiedź z dnia 24 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kosztów zmian kadrowych, stanowisk i zakresów obowiązków oraz zaległości czynszowych najemcy na terenie byłego FSD informuję:
1. i 3. Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji we wnioskowanym zakresie. W celu jej uzyskania wniosek winien zostać skierowany do Spółek.
4. i 5. Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji we wnioskowanym zakresie. Zgodnie z zawartą umową o administrowanie terenami po byłej FSO (FSD) z Agencją Rozwoju Nysy sp. z o.o. (były Nyski Zarząd Nieruchomości sp. z o.o.) Gmina Nysa powierzyła wszelkie sprawy związane z administrowaniem terenem Spółce. W związku z powyższym, w celu uzyskania informacji wniosek winien zostać skierowany do Agencji Rozwoju Nysy sp. z o.o.
2. W zakresie dotyczącym Zastępcy Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty Marioli Szewczyk Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych informacji. W celu jej uzyskania wniosek winien zostać skierowany do GZO w Nysie.
W zakresie kosztów zwolnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie Jolanty Cymbalisty informuję, iż Dyrektor nie została zwolniona. Na mocy porozumienia stron Pani Jolanta Cymbalista została przeniesiona na inne stanowisko w tym samym zakładzie pracy – Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie. Podobnie w przypadku Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie Marioli Szewczyk informuję, iż Dyrektor nie została zwolniona. Na mocy porozumienia stron Pani Mariola Szewczyk została przeniesiona na inne stanowisko w tym samym zakładzie pracy – Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie.  
W związku z reorganizacją Urzędu Miejskiego w Nysie na mocy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie nadanego Zarządzeniem Nr 59/2015 Burmistrza Nysy z dnia 22 stycznia 2015 roku zwolniono naczelników wydziałów, które zostały zlikwidowane. Zadania zlikwidowanych wydziałów zostały podzielone i włączone do nowoutworzonych wydziałów.
W zakresie kosztów zwolnień naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Nysie w 2015 roku z powodu likwidacji stanowisk w wyniku reorganizacji Urzędu Miejskiego w Nysie zwolnionych zostało 4 naczelników, którym wypłacono:
- odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia                 50 302,50 zł
- odprawy                                                                               62 689,50 zł
- ekwiwalent za urlop                                                                 2 595,12 zł
- wynagrodzenie bez świadczenia pracy                                     nie dotyczy
- koszty sądowe i zastępstwa procesowego                                nie dotyczy
- wynagrodzenia i ilość nowych osób przyjmowanych do spółek   nie dotyczy

Wniosek KS.1431.22.2017 z dnia 15 lutego 2017 roku
pyt1 , pyt2 , pyt3
Odpowiedź z dnia 20 lutego 2017r.:
(Udzielenie odpowiedzi poprzez wypełnienie przesłanego w wersji nieedytowalnej (.jpg) druku, uniemożliwiłoby Urzędowi Miejskiemu w Nysie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytania.)
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję:
1. Gmina Nysa nie ma podpisanej umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Gmina Nysa o 1994 roku prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej.
2. Zwierzęta pod opieką Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej:
2014 rok
Psy oddane do Schroniska 243, adoptowane ze Schroniska 209.
Koty oddane do Schroniska 0, adoptowane ze Schroniska 0.
2015 rok
Psy oddane do Schroniska 214, adoptowane ze Schroniska 225.
Koty oddane do Schroniska 0, adoptowane ze Schroniska 0.
2016 rok
Psy oddane do Schroniska 268, adoptowane ze Schroniska 241.
Koty oddane do Schroniska 0, adoptowane ze Schroniska 0.
3. Działania wspierające adopcję zwierząt: Prowadzenie strony Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej na facebooku, promującej zwierzęta do adopcji. Współpraca z placówkami oświatowymi Gminy Nysa oraz organizacjami prozwierzęcymi.
4. Kontrole przeprowadzone w Schronisku:
Lipiec 2016 roku, grudzień 2016 roku, luty 2017 roku – Kontrole Powiatowego Lekarza Weterynarii (protokoły),
Czerwiec 2016 roku – Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie,
2016 rok – kontrola wewnętrzna Urzędu Miejskiego w Nysie (pracownicy Schroniska są pracownikami Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Nysie).
5. Tak, są mi znane patologiczne zjawiska przejawiane wobec zwierząt w schroniskach w Polsce, tj. niekontrolowana eutanazja, handel zwierzętami, zagęszczanie zwierząt w boksach, brak adopcji.
6. Nie uważam za konieczne tworzenie elektronicznej bazy danych zwierząt.
7. Gmina Nysa przeprowadza konsultacje w formie pisemnej i elektronicznej corocznie, przy opracowywaniu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.
8. Tak, prowadzone są działania mające na celu podnoszenie świadomości obywateli dotyczącej zwierząt: współpraca Schroniska z młodzieżą, prelekcje, wizyty w Schronisku.
9. Współpraca z organizacjami do spraw zwierząt: pomoc w przeprowadzaniu adopcji i podnoszeniu świadomości mieszkańców, organizacja zbiórek karmy dla zwierząt przebywających w Schronisku.
10. W Gminie Nysa działa Pogotowie Opiekuńczo-Adopcyjne.
11. Prowadzone przez Gminę Nysa Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej jest schroniskiem międzygminnym.
12. Nie, nie prowadzono działań w celu stworzenia domów tymczasowej opieki nad zwierzętami.

Wniosek KS.1431.23.2017 z dnia 20 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:  
Proszę wskazanie z imienia i nazwiska wszystkie osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim w Nysie jednocześnie pełniące funkcje publiczne tzn. takie osoby, którym przysługuje jakikolwiek zakres kompetencji decyzyjnej w ramach danej instytucji publicznej.
Poza zakresem pojęcia sprawowania funkcji publicznej znajdują się stanowiska o charakterze usługowym lub technicznym w ramach organów władzy publicznej.
Osobami wykonującymi funkcje publiczne są wszyscy zatrudnieni z wyjątkiem pracowników obsługi i pomocniczych (np. kierowców, sprzątaczek).
Niniejszy wykaz osób proszę udostępnić z podziałem na wydział w jakim pracują.
Odpowiedź z dnia 28 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wskazania z imienia i nazwiska wszystkich osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nysie jednocześnie pełniących funkcje publiczne tzn. takie osoby, którym przysługuje jakikolwiek zakres kompetencji decyzyjnej w ramach danej instytucji publicznej przekazuję w załączeniu spis pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie wraz z kontaktami doc .
Informuję równocześnie, iż załączony spis pracowników został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie dostępnym na stronie bip.nysa.pl w zakładce Informacje – Dane teleadresowe http://bip.nysa.pl/index.php?gid=25&ver=55#menuscroll

Wniosek KS.1431.24.2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
pyt_jpg
Odpowiedź z dnia 24 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kopii wyników przetargów, w których wyłoniona została jako najkorzystniejsza oferta firmy Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Buchta wraz z treścią przetargu oraz innymi złożonymi ofertami oraz skład komisji przetargowych, kopii umów zawartych pomiędzy Zakładem Remontowo-Budowlanym Andrzej Buchta a Gminą Nysa lub jednostkami organizacyjnymi Gminy Nysa; informacji nt. adresów, kwot i zakresu robót dot. mieszkań komunalnych (socjalnych) remontowanych przez Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Buchta oraz trybu udzielenia zamówienia w latach 2010-2017 informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – akta stanowiące dokumentację zamówień publicznych przechowywane są przez okres 5 lat (kategoria akt B-5, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt).
W zakresie „kopii wyników wszystkich przetargów, w których wyłoniona została jako najkorzystniejsza oferta firmy Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Buchta wraz z treścią przetargu oraz innymi złożonymi ofertami oraz skład komisji przetargowych” informuję, iż oferta Wykonawcy Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Buchta nie została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych („przetargach”) prowadzonych przez Gminę Nysa w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w latach 2012-2017.
W zakresie kopii umów zawartych pomiędzy Zakładem Remontowo-Budowlanym Andrzej Buchta a Gminą Nysa lub jednostkami organizacyjnymi Gminy Nysa informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada umów zawartych pomiędzy Zakładem Remontowo-Budowlanym Andrzej Buchta a jednostkami organizacyjnymi. W celu uzyskania informacji w tym zakresie proszę zwrócić się bezpośrednio do jednostek organizacyjnych.
W związku z szerokim zakresem pozostałych wnioskowanych informacji publicznych, przewidziany przez ustawodawcę dwutygodniowy okres udostępnienia odpowiedzi na wniosek nie zostanie dochowany.
Wobec powyższego, powołując się na uprawnienia wynikające z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) informuję, iż odpowiedź na wniosek w posiadanym przez Urząd Miejski w Nysie zakresie, zostanie Panu udostępniona w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku tj. do dnia 17 kwietnia 2017 roku.
Odpowiedź z dnia 12 kwietnia 2017r.:
Zgodnie z informacją KS.1431.24.2017 z dnia 24 lutego 2017 roku, w uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17 lutego 2017 roku, w zakresie kopii umów zawartych pomiędzy Zakładem Remontowo-Budowlanym Andrzej Buchta a Gminą Nysa; informacji nt. adresów, kwot i zakresu robót dot. mieszkań komunalnych (socjalnych) remontowanych oraz wydziałów i osób biorących udział w postępowaniach, przekazuję w załączeniu kopie dokumentów z lat 2012-2017. Do kopii umów, które zawierają adres i kwotę oraz imienne pieczątki osób biorących udział w postępowaniu, załączam zakres robót (przedmiar robót) dotyczący mieszkań komunalnych i socjalnych (łącznie około 800 stron ksero A4).
Ponadto informuję, iż stała komisja przetargowa funkcjonuje zgodnie z Zarządzeniem Nr 585/2016 Burmistrza Nysy z dnia 27 stycznia 2016 roku (wcześniejsze: Zarządzenie Nr 307/2015 Burmistrza Nysy z dnia 22 czerwca 2015 roku, Zarządzenie Nr 110/2015 Burmistrza Nysy z dnia 24 lutego 2015 roku, Zarządzenie Nr 1543/2014 Burmistrza Nysy z dnia 27 czerwca 2014 roku, Zarządzenie Nr 190/2007 Burmistrza Nysy z dnia 11 czerwca 2007 roku). Zarządzenia opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Prawo Lokalne – Burmistrz akty prawne.

Wniosek KS.1431.25.2017 z dnia 21 lutego 2017 roku
Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:  
1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.  
Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego.
Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.
Odpowiedź z dnia 23 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie liczby złożonych w Urzędzie Miejskim w Nysie wniosków o udzielenie informacji publicznej w latach 2014-2016 oraz udostępnienia rejestrów wniosków o udzielenie informacji publicznej za lata 2014-2016 informuję:
1. 2014 rok: 96 wniosków.
2. 2015 rok: 144 wnioski.
3. 2016 rok: 190 wniosków.
4. i 5. W załączeniu przekazuję skan rejestrów za lata 2014 i 2015 oraz rejestry w xls. rejestr_2014 , rejestr_2015 , rejestr_xls
6. Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej za rok 2016 został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) w zakładce Informacje – Informacja publiczna wnioski i odpowiedzi 2016.

Wniosek KS.1431.26.2017 z dnia 22 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2015 poz. 2058 z późn. zm.) o udzielenie następujących informacji:
1. Czy posiadają Państwo aktualną bazę - inwentaryzację wyrobów azbestowych.
2. Jeśli mają Państwo inwentaryzację, kiedy została ona przeprowadzona.
3. Czy zamierzają Państwo w przyszłości dokonać inwentaryzacji wyrobów azbestowych lub zaktualizować istniejącą inwentaryzację.
4. Czy korzystali Państwo lub zamierzają Państwo skorzystać z dofinansowania do wykonania lub zaktualizowania inwentaryzacji azbestu w Państwa gminie z Ministerstwa Rozwoju.
5. Czy dokonywali Państwo likwidacji azbestu z Państwa gminy, jeśli tak to proszę o podanie roku w którym azbest był usuwany, ilości usuniętego azbestu oraz szacunkowo ile azbestu pozostało jeszcze do utylizacji.
6. Czy przy usuwania azbestu korzystali Państwo z dofinansowania z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.
Odpowiedź z dnia 3 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie inwentaryzacji wyrobów azbestowych, usuwania azbestu i dofinansowania informuję:
1. Tak, Gmina Nysa posiada inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.
2. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nysa została przeprowadzona w sierpniu 2014 roku.
3. Gmina Nysa zamierza przeprowadzić aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
4. Tak. Gmina korzystała z dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki (obecnie Ministerstwo Rozwoju) na opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa na lata 2014-2032, którego integralną częścią jest inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa.
5. W 2016 roku z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nysa usunięto wyroby zawierające azbest o łącznej masie 24,88 Mg. Do utylizacji pozostało ok. 2 000 Mg.
6. Tak. W 2016 roku Gmina Nysa korzystała z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wniosek KS.1431.27.2017 z dnia 23 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2015 poz. 2058 z późn. zm.) o udzielenie następujących informacji:
-wykazy firm, biorących udział w wystosowanym w 2016 roku zaproszeniu do złożenia oferty na "dostawę materiałów biurowych oraz druków",
-cenę oferty wygrywającej z roku 2016.
Odpowiedź z dnia 23 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:  
Dostawa materiałów biurowych oraz druków (w 2016r.)  
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty: 
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowa TONEX Sławomir Gołąbek Ul. Kościelna 7, 47-220 Kędzierzyn Koźle,
Cena ofertowa brutto: 15.855,70 zł.
Nazwa wykonawcy: ARTIM Sp. z o.o. Ul. Oleska 121, 45-231 Opole,
Cena ofertowa brutto: 15.268,14 zł. 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
Nazwa wykonawcy: ARTIM Sp. z o.o. Ul. Oleska 121, 45-231 Opole,
Cena ofertowa brutto: 15.268,14 zł.

Wniosek KS.1431.28.2017 z dnia 23 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Proszę o podanie kwoty wpływów z kiermaszu zorganizowanego na Stadionie Miejskim Stal przy ulicy Kraszewskiego od 1 lutego 2016 roku do 24 marca 2016 roku pobrane od wystawców/ handlowców.
2. Proszę o udostępnienie kopii korespondencji pomiędzy UM w Nysie, a Stowarzyszeniem Ad astra, dotyczącej organizacji kiermaszu przy ul.Racławickiej (dawny tzw. Targ Bułgarski) w okresie od 01.02.2016 r. do 31.03.2016 roku.
Odpowiedź z dnia 8 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wpływów z kiermaszu zorganizowanego na Stadionie Miejskim Stal przy ulicy Kraszewskiego od 1 lutego 2016 roku do 24 marca 2016 roku, pobrane od wystawców/handlowców oraz udostępnienia kopii korespondencji ze Stowarzyszeniem Ad astra, dotyczącej organizacji kiermaszu przy ul. Racławickiej (tzw. Targ Bułgarski) w okresie od 1 lutego 2016 roku do 31 marca 2016 roku informuję:
1. W okresie 1 lutego - 24 marca 2016 roku poboru opłaty targowej z terenu Targowiska Miejskiego w Nysie (w tym Stadionu Miejskiego przy ul. Kraszewskiego w Nysie) dokonywał jego zarządca Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ogrodowej 4 w Nysie. Dokonując miesięcznego rozliczania się z pobranych opłat targowych, Spółka (obecnie ARN sp. z o.o. z siedzibą ul. Ogrodowa 4, Nysa) przedstawia zestawienie sprzedaży biletów, w którym podaje ilość sprzedanych biletów i wartość ich sprzedaży. Ta forma poboru i rozliczenia poboru opłaty targowej uniemożliwia podanie przez Urząd Miejski w Nysie: dnia sprzedaży biletów, dokonującego wpłaty opłaty targowej oraz okoliczności wpłaty (np. z tytułu kiermaszu). Urząd Miejski w Nysie nie posiada zatem wnioskowanych informacji. W celu ich uzyskania wniosek należy złożyć bezpośrednio do Spółki.
2. Kopię korespondencji dotyczącej organizacji kiermaszu przy ul. Racławickiej w okresie 1 lutego – 31 marca 2016 roku przekazuję w załączeniu. pismo1 , pismo2 , pismo3 , pismo4 , pismo5 , pismo6 , pismo7 , pismo8 , pismo9 , pismo10 , pismo11 , pismo12 , pismo13 , pismo14 

Wniosek KS.1431.29.2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Jakie fundusze w 2016 roku gmina Nysa przeznaczyła na wykup obligacji przychodowych za teren FSD (spłatę obligacji)?
2. Czy w 2017 roku - do dnia 27 lutego - przeznaczano już fundusze z budżetu gminy Nysa na wykup obligacji za teren FSD, jaką kwotę?
3. Jeśli tak to, czy pieniądze na spłatę obligacji były przekazane z budżetu gminy Nysa, czy Agencji Rozwoju Nysy(2016-2017r.)?
4. Ile pieniędzy w 2016 roku przeznaczono z budżetu Gminy Nysa na koszty utrzymania terenu FSD - remonty, opłaty za wodę, ścieki, ciepło, a także np. iventy - wydarzenia itp.?
5. Czy gminnym spółkom zlecano wykonanie jakiś zadań, czy inwestycji na terenie FSD, jeśli tak to jakie i za jaką kwotę w poszczególnych latach 2015 i 2016 ?
6. Jakie dochody uzyskano z wynajmu hal na terenie FSD w 2016 roku ?
Odpowiedź z dnia 10 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wykupu obligacji przychodowych za teren FSD w latach 2016 i 2017, kosztu utrzymania terenu: remonty, opłaty za wodę, ścieki, ciepło, eventy-wydarzenia, zlecania spółkom gminnym wykonania zadań lub inwestycji na terenie FSD w latach 2015 i 2016 oraz dochodów uzyskanych z wynajmu hal w 2016 roku informuję:
1., 2. i 3. W latach 2016 i 2017 nie było wykupu obligacji przychodowych.
4. Koszt utrzymania terenu FSD - remontów, opłat za wodę, ścieki, ciepło, organizacja eventów, wydarzeń w 2016 roku:
Energia elektryczna – 22 063,39 zł (łączne zużycie 259 923,22 zł; kwota 237 859,83 zł refakturowana na najemców),
Woda i ścieki – 0,00 zł (łączne zużycie 10 419,87 zł; kwota w całości refakturowana na najemców).
5. Zadania inwestycyjne realizowane w latach 2015 i 2016 na terenie FSD, za pośrednictwem Nyskiego Zarządu Nieruchomości sp. z o.o.:
2015 rok – 0,00 zł
2016 rok – 239 535,76 zł:
- remont części hali nr 28 – 143 157,13 zł
- uruchomienie czterech suwnic w hali tłoczni – 44 000,00 zł
- remont hali nr 104 – 42 378,63 zł
- odbudowanie przyłącza wody w budynku byłej kotłowni oraz warsztatu – 10 000,00 zł
6. W 2016 roku z wynajmu hal uzyskano dochody w kwocie netto 947.203,99 zł.

Wniosek KS.1431.30.2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Jaką kwotę wydano z budżetu na promocję Gminy Nysa w poszczególnych latach: 2015 i w 2016?
2. Ile osób pracowało w Wydziale komunikacji społecznej i promocji UM w Nysie w poszczególnych latach 2015 i 2016?
3. Proszę o wykaz firm, instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych z którymi zawarto umowy i zrealizowano zamówienia, nazwy poszczególnych zadań i kwoty z zakresu promocji i informacji z działalności gminy Nysa w latach 2015 i 2016?
Odpowiedź z dnia 10 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kwoty wydatkowanej z budżetu Gminy Nysa na promocję w latach 2015 i 2016, ilości osób zatrudnionych w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Nysie w latach 2015 i 2016 oraz wykazu firm, instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych, z którymi zawarto umowy i zrealizowano zamówienia, z nazwami poszczególnych zadań i kwot z zakresu promocji i informacji w latach 2015 i 2016 informuję:
1. Wydatki w ramach Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji w roku 2015 wyniosły 1.086.447,38 zł, natomiast w roku 2016 wyniosły 1.810.902,84 zł.
2. Wydział Komunikacji Społecznej został utworzony w wyniku reorganizacji Urzędu Miejskiego w Nysie w związku z wejściem w życie z dniem 29 stycznia 2015 roku nowego Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 59/2015 Burmistrza Nysy z dnia 22 stycznia 2015 roku. W wyniku tych zmian zlikwidowano Biuro Obsługi Inwestora i Promocji. Wydział Komunikacji Społecznej od dnia 15 maja 2015 roku zmienił nazwę na Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji w wyniku nadania nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Nysie Zarządzeniem Nr 253/2015 Burmistrza Nysy z dnia 15 maja 2015 roku.
Liczba osób zatrudnionych w Wydziale Komunikacji Społecznej, a od 15 maja 2015 roku w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji – według stanu na ostatni dzień miesiąca:
2015 rok: luty – 5; marzec – 3; kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad – 4; grudzień – 3
Osoby zatrudnione w ramach robót publicznych: październik, listopad, grudzień – 1
2016 rok: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec – 3; lipiec, sierpień, wrzesień – 4; październik – 3; listopad, grudzień – 5
Osoby zatrudnione w ramach robót publicznych: styczeń – 2; luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec – 1; lipiec – 3; sierpień – 2; wrzesień, październik – 3; listopad, grudzień – 1
3. W zakresie umów zawartych, zadań zrealizowanych w 2015 i 2016 roku informuję, iż Rejestr Umów, prowadzony w Urzędzie Miejskim w Nysie publikowany jest na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie bip.nysa.pl, w zakładce Inne dokumenty – Rejestr umów. Rejestr zawiera: numer umowy, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy, okres obowiązywania umowy, wykonawcę, tryb udzielenia zamówienia publicznego, przedmiot umowy, kwotę brutto, informację o współfinansowaniu zadania oraz o wydziale realizującym zadanie.

Wniosek KS.1431.31.2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Ile dzieci objętych zostało w 2016 roku tzw. nyskim bonem 500+?
2. Jakie fundusze przeznaczono z budżetu gminy w 2016 roku na tzw. nyski bon 500+?
3. Ile dzieci do 6 roku życia zamieszkiwało na terenie gminy Nysa w 2016 roku ?
4. Ile związków małżeńskich zawarli mieszkańcy gminy Nysa w poszczególnych latach: 2011 - 2016?
5. Ile dzieci urodzonych w Nysie zostało zameldowanych w gminie Nysa po urodzeniu w poszczególnych latach: 2011-2016?
6. Ile mieszkańców było na terenie gminy Nysa w poszczególnych latach: 2011-2016?
7. Ile zameldowań było w gminie w poszczególnych latach: 2011-2016?
8. Ile wymeldowań na terenie gminy Nysa zanotowano w poszczególnych latach: 2011-2016?
Odpowiedź z dnia 10 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie ilości dzieci objętych w 2016 roku tzw. nyskim bonem 500+, funduszy przeznaczonych z budżetu Gminy Nysa w 2016 roku na tzw. nyski bon 500+, ilości dzieci do 6 roku życia zamieszkujących na terenie Gminy Nysa w 2016 roku, ilości zawartych związków małżeńskich przez mieszkańców Gminy Nysa w latach 2011-2016, ilości dzieci urodzonych w Nysie i zameldowanych w Gminie Nysa w latach 2011-2016, ilości mieszkańców Gminy Nysa w latach 2011-2016, ilości zameldowań i wymeldowani w Gminie Nysa w latach 2011-2016 informuję:
1. W 2016 roku programem tzw. nyskim bonem 500+ objętych zostało 408 dzieci.
2. W 2016 roku z budżetu Gminy Nysa przeznaczono na program tzw. nyski bon 500+ kwotę 1.825.500,00 zł.
3., 6., 7. i 8. tabela1 (*) Dane z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców Gminy Nysa prowadzonego w systemie SELWIN zasilanego z systemu PESEL wygenerowano według stanu bazy na dzień 09.03.2017r. Dane dotyczące zameldowań obejmują min. zameldowania na pobyt stały osób spoza Gminy, ponowne zameldowania w Gminie, przemeldowania w obrębie Gminy, urodzenia. Dane dotyczące wymeldowań obejmują min. wymeldowania poza Gminę, wymeldowania z jednoczesnym zameldowaniem na terenie Gminy, zgony.
4. Na pytanie nie można odpowiedzieć wprost z uwagi na fakt, iż nie prowadzi się statystyki w tym zakresie. Raporty wymagane przez urzędy prowadzące statystykę zdarzeń nie obejmują tak szczegółowego podziału rejestracji małżeństw, nie są przewidziane ani wymagane przez instytucje. tabela2 (*) Ogólna liczba małżeństw, w tym zawarte przez mieszkańców Nysy poza granicami RP, a umiejscowione w tut. Urzędzie.
5. Na pytanie nie można odpowiedzieć wprost z uwagi na fakt, iż kobieta może dokonać wyboru dowolnego szpitala - niekoniecznie w miejscowości, w której jest zameldowana i w której później zamelduje dziecko.
Ponadto informuję, iż ilość dzieci urodzonych w Nysie nie jest tożsama z ilością dzieci zameldowanych w Nysie. Raporty wymagane przez urzędy prowadzące statystykę zdarzeń nie obejmują tak szczegółowego podziału rejestracji urodzeń, nie są przewidziane ani wymagane przez instytucje. tabela3 (*) Dzieci zameldowane w Gminie Nysa – nie tylko te urodzone w Nysie. Dzieci urodzone w Nysie mogą zostać zameldowane poza Gminą Nysa.

Wniosek KS.1431.32.2017 z dnia 28 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:
Proszę o udostępnienie wykonanego w 2016 roku przez Mateusza Hanulę projektu filmowego przebudowy ulicy Kolejowej, Wrocławskiej, Rynek i Celnej.
Jeżeli integralną częścią projektu była część opisowa, rysunki, wizualizacje, kosztorys itp. proszę o dołączenie skanów.
Odpowiedź z dnia 14 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia wykonanego w 2016 roku przez Mateusza Hanulę projektu filmowego przebudowy ulic: Kolejowej, Wrocławskiej, Rynek i Celnej, przekazuję w załączeniu wnioskowany film. mp4 (z uwagi na wielkość pliku i możliwość publikacji w BIP załączony został film średniej jakości. Oryginalny plik dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Nysie, pok. 201)

Wniosek KS.1431.33.2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:
dokumentacji, w tym w szczególności treści ofert złożonych w postępowaniu "dostawa materiałów biurowych oraz druków 2017".
Odpowiedź z dnia 10 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia dokumentacji, w tym w szczególności treści ofert złożonych w postępowaniu „dostawa materiałów biurowych oraz druków” w 2017 roku, przekazuję w załączeniu kopię wnioskowanych dokumentów. Protokół , Oferta1 , Oferta2

Wniosek KS.1431.34.2017 z dnia 1 marca 2017 roku
W ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o odpowiedź na pytania:
1. Czy ma Pan wiedzę o masowej wycince drzew na Wzgórzu Dębów w Nysie - okolice ul. Berberysowej?
2. Czy właściciel miał na nią zgodę lub czy wycinka ta kwalifikuje się pod ustawę, która weszła w życie od 1 stycznia 2017 roku o wycince drzew bez zezwolenia na prywatnych posesjach?
3. Czy w razie bezprawnej wycinki podejmie Pan konsekwencje? Jeśli tak, to jakie?  
W Nysie w okolicach ulicy Berberysowej na Wzgórzu Dębów, masowo wycina się stare drzewa pod działki budowlane. Mieszkańcy są zaniepokojeni tą rzezią dębów. Wycinka trwa od minionej soboty (25.02).
Odpowiedź z dnia 10 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wycinki drzew w okolicy ul. Berberysowej w Nysie informuję:
1. Urząd Miejski w Nysie posiada informacje o wycince drzew na wskazanym terenie.
2. Zgodnie z ewidencją gruntów właścicielami nieruchomości, na których wycięto drzewa są osoby fizyczne. Wycinka ta prowadzona jest na nieruchomościach prywatnych. Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach /Dz. U. z 2016, poz. 2249/ na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie jest wymagana zgoda Burmistrza Nysy. Ponadto informuję, że wycinka nie ma miejsca na terenie obszaru Natura 2000. Należy zauważyć, że w chwili obecnej osoby wycinające drzewa w całej Polsce korzystają ze zmienionych od 1 stycznia 2017 roku przepisów związanych z wycinką drzew. W mojej ocenie są one niewłaściwe i szkodliwe dla środowiska. W wielu przypadkach, również w Gminie Nysa znikają z krajobrazu wartościowe przyrodniczo drzewa, jak np. we wsi Koperniki, gdzie właściciel prywatnej posesji usunął dużą lipę, która posiadała duże walory zarówno krajobrazowe dla wsi jak również dla przyrody. Po tym zdarzeniu do Urzędu Miejskiego w Nysie zgłosił się sąsiad z pytaniem czy może wyciąć znajdujący się na jego posesji olbrzymi dąb.
Urząd Miejski w Nysie od lat chroni takie egzemplarze drzew, które posiadają wartości przyrodnicze i kulturowe. Dla takich drzew należałoby przywrócić obowiązek uzyskiwania zezwoleń. Nie można porównywać wycinki świerka z własnego urządzonego ogrodu, na usunięcie którego faktycznie nie powinno być zezwoleń, z okazałym dębem, klonem, lipą czy innym rodzajem drzewa, którego właściciel nie nasadził, a pochodzi ono z dawnych nasadzeń lub samoczynnego zasiania się. Duże drzewa rosnące czy to w mieście czy na wsi tworzą lokalną historię, są kulturowo powiązane z daną miejscowością, były świadkami różnych wydarzeń. W chwili obecnej ustawodawca pozwolił prywatnym właścicielom na dewastację środowiska czego przykłady widzimy wokół.
3. Biorąc pod uwagę treść art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody nie jest to bezprawna wycinka.

Wniosek KS.1431.35.2017 z dnia 9 marca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 Nr 112 poz. 1198, ze zm.) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej stanu realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. na terenie Państwa Gminy:  
1. Czy Państwa Gmina zamieściła informacje o gminnym Programie usuwania azbestu w Bazie Azbestowej? 
2. Czy Państwa gmina wprowadza dane z Inwentaryzacji wyrobów azbestowych do Bazy Azbestowej?
3. Od jak dawna wprowadzają Państwo dane z Inwentaryzacji do Bazy Azbestowej?
4. Czy dane zawarte w Państwa Inwentaryzacji są zgodne z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju, tj. posiadają warstwy obrysów wszystkich obiektów zawierających azbest z przypisanymi atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego?
5. Proszę o podanie aktualnej liczby wszystkich podmiotów – użytkowników nieruchomości z azbestem – zamieszkujących na terenie Państwa gminy .
6. Proszę o podanie ilości zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia i unieszkodliwienia z terenu Państwa Gminy. Proszę o podanie wartości w kilogramach [kg] .
7. Proszę o podanie ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Państwa Gminy w okresie od 2002 do 2017 r. Proszę o podanie wartości w kilogramach [kg] .
8. Czy wnioskowali Państwo o dotację na usuwanie azbestu w latach 2016 - 2017?
9. Czy otrzymali Państwo dotację z w/w źródeł?
10. Czy kiedykolwiek w latach 2012-2016 uzyskali Państwo dotację z Ministerstwa Gospodarki lub Ministerstwa Rozwoju na jakiekolwiek działania dotyczące azbestu?
11. Czy Państwa Gmina zabezpieczyła środki finansowe w tegorocznym budżecie na aktualizację Inwentaryzacji lub/oraz Programu usuwania azbestu?
12. Czy Państwa Gmina zabezpieczyła środki w tegorocznym budżecie na usuwanie wyrobów zawierających azbest (dotacje dla mieszkańców, jednostek budżetowych)?
13. Czy Państwa Gmina zabezpieczyła środki w tegorocznym budżecie na działania edukacyjno-informacyjne promujące usuwanie azbestu wśród mieszkańców?
14. Czy oczekują Państwo od organizacji pożytku publicznego lub innej wsparcia w przygotowaniu i realizacji w/w działań (gminne kampanie edukacyjno-informacyjne: konferencje, szkolenia, przygotowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych, działalność w lokalnych mediach)?  
15. Proszę o podanie imienia i nazwiska Urzędnika, który prowadzi sprawy związane z tematyką azbestu w Państwa Urzędzie.  
16. Proszę o podanie e-maila do Urzędnika prowadzącego sprawy azbestu w Państwa Gminie.
17. Proszę o podanie bezpośredniego numeru telefonu do w/w Urzędnika.
Odpowiedź z dnia 22 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie azbestu na terenie Gminy Nysa informuję:
1. Tak, Gmina Nysa zamieściła informacje o Gminnym Programie Usuwania Azbestu w Bazie Azbestowej.
2. Tak, Gmina Nysa wprowadza dane z Inwentaryzacji Wyrobów Azbestowych do Bazy Azbestowej.
3. Dane z Inwentaryzacji do Bazy Azbestowej wprowadzane są od 2015 roku.
4. Tak, dane zawarte w Inwentaryzacji Gminy Nysa są zgodne z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju.
5. Liczba podmiotów, użytkowników nieruchomości z azbestem, zamieszkujących na terenie Gminy Nysa wynosi 1.146.
6. Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia i unieszkodliwienia z terenu Gminy Nysa wynosi 1.721.682,60 kg.
7. W okresie od 2002 do 2017 roku usunięto 149.180 kg wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Nysa.
8. Tak, Gmina Nysa wnioskowała o dotację na usuwanie azbestu w latach 2016 – 2017 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
9. Tak. W 2016 roku Gmina Nysa otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa VII nabór”.
10. Tak. Gmina korzystała w 2014 roku z dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki (obecnie Ministerstwo Rozwoju) na opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa na lata 2014-2032”.
11. Nie, Gmina Nysa nie zabezpieczyła środków finansowych w tegorocznym budżecie na aktualizację Inwentaryzacji/Programu usuwania azbestu.
12. Tak, Gmina Nysa zabezpieczyła środki w tegorocznym budżecie na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
13. Tak, Gmina Nysa zabezpieczyła środki w tegorocznym budżecie na działania edukacyjno-informacyjne promujące usuwanie azbestu wśród mieszkańców.
14. Nie, Gmina Nysa nie oczekuje od organizacji pożytku publicznego lub innych, wsparcia w przygotowaniu i realizacji działań edukacyjno-informacyjnych promujących usuwanie azbestu wśród mieszkańców.
15., 16., 17. Sprawy związane z tematyką azbestu w Urzędzie Miejskim w Nysie prowadzi Podinspektor Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej - Izabela Tyczyńska, adres email: i.tyczynska(at)www.nysa.pl, tel. 774080648. (w miejsce "(at)" należy wstawić "@")

Wniosek KS.1431.36.2017 z dnia 10 marca 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 782) proszę o przesłanie kserokopii umowy zawartej w 2017 r. ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Sportowych Aktywna Nysa dotyczącej świadczenia usługi polegającej na Promocji miasta i gminy Nysa poprzez rozgrywki piłki siatkowej na poziomie I ligi.
Odpowiedź z dnia 10 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek przekazuję w załączeniu kopię umowy zawartej w 2017 roku ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Sportowych Aktywna Nysa na świadczenie usługi promocji. pdf

Wniosek KS.1431.37.2017 z dnia 13 marca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 Nr 112 poz. 1198, ze zm.) wnoszę o udostępnienie informacji i dokumentów:
1. Zbiorczych protokołów z oszacowania szkód w budynkach i innych środkach trwałych gospodarstw z roku 2016.
2. Zbiorczych protokołów z oszacowania szkód gospodarstw rolnych, w środkach obrotowych: w produkcji roślinnej i zwierzęcej, w środkach trwałych: zwierzętach stada podstawowego oraz budynkach i maszynach, z roku 2016.
3. Zbiorczych protokołów z oszacowania szkód w środkach obrotowych gospodarstw rolnych w roku 2016.
Odpowiedź z dnia 15 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia zbiorczych protokołów z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych z 2016 roku, przekazuję w załączeniu zestawienie danych z Komisji ds. Szacowania Strat w Rolnictwie. pdf

Wniosek KS.1431.38.2017 z dnia 14 marca 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) Czy na podwórku od ul. Prudnickiej dla istniejącej tam strefy ruchu został sporządzony i zatwierdzony projekt organizacji ruchu.
2) Proszę o udostępnienie kopii projektu, o którym mowa w pkt. 1.
Odpowiedź z dnia 22 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie projektu organizacji ruchu na podwórku od ul. Prudnickiej informuję, iż Gmina Nysa posiada zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych w obrębie podwórka zlokalizowanego w rejonie ulic: Sucharskiego, Mariacka, Prudnicka w Nysie - Nr zatwierdzenia ID.DR.7221.5.3.2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku. W załączeniu przekazuję zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Zatwierdzenie , Plan , Schemat , Opis , Inwentaryzacja

Wniosek KS.1431.39.2017 z dnia 14 marca 2017 roku
Kieruję do państwa  prośbę o udostępnienie informacji publicznej na temat nowych funkcji nieruchomości powojskowych dotyczących:
- nieruchomości powojskowych w tym: powierzchnia terenów niezabudowanych, liczba budynków, przybliżona powierzchnia i ich pierwotne funkcje,
- czasu ich przekazania na rzecz miasta,
- obecnych funkcji wspominanych wyżej nieruchomości zagospodarowanych przez miasto jak i podmioty prywatne,
- wielkości nakładów finansowych oraz źródła finansowania przekształceń funkcjonalnych,
- stanu technicznego w dniu przekazania i obecnie.
Odpowiedź z dnia 28 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie mienia powojskowego na terenie Gminy Nysa informuję, iż w dniu 30 grudnia 2002 roku Gmina Nysa nabyła od Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie następujące nieruchomości powojskowe zlokalizowane w Nysie:
1)   teren byłego poligonu o powierzchni 246,6918 ha, wydzielono obszar ok. 16,0000 ha, działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z układem komunikacyjnym;
2)   budynek WKU i kasyno wojskowe, budynki o łącznej powierzchni użytkowej 1.531 m2 położone przy ul. Armii Krajowej na działkach o łącznej powierzchni 0,2041 ha, obecnie obiekty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie;
3)   budynek klubu garnizonowego o powierzchni użytkowej 1.507 m2 położony przy ul. Obrońców Tobruku na działce o powierzchni 1,8680 ha, obecnie obiekt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie;
4)   hydrofornia o powierzchni użytkowej 46 m2 położona przy ul. Mieczysława I na działce o powierzchni 0,1647 ha, funkcja nie zmieniła się; 5)   teren byłej jednostki wojskowej przy ul. Grodkowskiej o powierzchni 17,8122 ha zabudowany 40 budynkami: 3 koszarowe + 1 wielofunkcyjny, 1 hala gimnastyczna, kuchnia i jadalnia, garaże, warsztaty, magazyny, wiaty o łącznej powierzchni użytkowej 27.571 m2, obecnie budynki koszarowe i wielofunkcyjny to 3 budynki mieszkalne wielorodzinne i ośrodek szkolno-wychowawczy, kuchnia z jadalnią to budynek mieszkalno-usługowy, hala sportowa (funkcja nie zmieniła się) pozostałe budynki pełnią funkcje usługowe,
6)   teren byłej jednostki wojskowej przy ul. Otmuchowskiej o powierzchni 31,5468 ha, zabudowany 55 budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 32.456 m2: 4 budynki koszarowe – obecnie funkcja mieszkalna, 1 biurowo-sztabowy – obecnie siedziba Urzędu Celnego w Nysie, hala sportowa – funkcja utrzymana, garaże, magazyny, gospodarcze, stołówka, wiaty – obecnie funkcje usługowo-produkcyjne;
7)   kompleks szkoleniowy przy ul. Saperskiej o powierzchni 18,6418 ha, zabudowany 23 obiektami o łącznej powierzchni użytkowej 7.171 m2: obiekty terenowe (szkoleniowe), magazyny, warsztaty, garaże, budynek techniczny, budynek biurowo-sztabowy, budynek socjalny, wiaty, obecnie pełnią funkcje produkcyjno-usługowe.
Z tytułu przekształceń funkcjonalnych Gmina Nysa poniosła następujące koszty:
1)      Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy dróg i uzbrojenia terenu poligonu – 242.780,00 zł;
2)      Zmiana sposobu zagospodarowania terenu poligonu - podział geodezyjny – 21.000 zł;
3)      Adaptacja budynku przy ul. Grodkowskiej na budynek mieszkalny – 1.450.170,24 zł;
4)      Fort II – remont przejścia komunikacyjnego z rampą do fosy – 68.206,21 zł;
5)      Fort II – wykonanie bramy, podłogi w kazamatach nr 1 i nr 2 – 32.582,00 zł;
6)      Fort II – budowa zasilania energetycznego – 57.009,23 zł;
7)      Fort II – budowa przyłącza wodociągowego – 16.800,00 zł;
8)      Fort II – zasilanie elektryczne – 84.766,68 zł;
9)      Fort II – opracowanie dokumentacji projektowej kaponiery – 21.850,00 zł;
10)    Budowa zasilania energetycznego Fortu Prusy, ul. Obrońców Tobruku – 48.486,62 zł;
11)    Budowa linii kablowej NN przy ul. Otmuchowskiej – 81.409,23 zł;
12)    Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, zasilania przepompowni ścieków na terenie poligonu – 63.928,00 zł;
13)    Opracowanie dokumentacji projektowej hydroforni i sieci wodociągowej tranzytowej na terenie poligonu – 66.040,00 zł;
14)    Budowa oświetlenia ulicznego na nowym osiedlu po poligonie – 134.992,50 zł;
15)    Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń budynku koszarowego przy ul. Otmuchowskiej na potrzeby mieszkaniowe – 85.000,00 zł;
16)    Modernizacja, remont strzelnicy garnizonowej na sportową przy ul. Grodkowskiej – 810.077,29 zł;
17)    Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Grodkowskiej nr 56 b, c, d – 14.767,37 zł.  
W zakresie danych dotyczących stanu technicznego nieruchomości powojskowych informuję, iż w okresie przejmowania nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie ocena stanu nieruchomości nie była możliwa do przeprowadzenia z uwagi na ilość nieruchomości i krótki czas na przejęcie. Natomiast dane dotyczące obecnego stanu technicznego posiadają dzierżawcy, administratorzy, użytkownicy i nowi właściciele.

Wniosek KS.1431.40.2017 z dnia 17 marca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:  
Rejestru umów zawieranych przez Gminę Nysa w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r., zawierającego, co najmniej następujące informacje:  
Strony umowy, (czyli wskazanie kontrahenta Gminy Nysa),
Numer umowy
Datę zawarcia umowy,
Kwotę, na którą umowa została zawarta,
Informacji o tym, czego umowa dotyczyła (treść umowy).  
Alternatywnie wnoszę o udostępnienie treści wszystkich umów zawartych w tym okresie, w zakresie wskazanym powyżej.
Odpowiedź z dnia 17 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie Rejestru umów zawieranych przez Gminę Nysa w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r. informuję, iż Rejestry umów publikowane są na bieżąco w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Inne dokumenty – Rejestry umów, link bezpośredni: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=de9d7a00aa166e1e8d8383e13f8e119d&lpos=6_999&rpos=-1_-1#menuscroll .

Wniosek KS.1431.41.2017 z dnia 22 marca 2017 roku
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. O dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z dnia 8 października 2001r. Nr 112, poz.1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:  
1. Podanie następujących informacji dotyczących prowadzonej obsługi bankowej:
a/ Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową?
b/ Jakie jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli stałe prosimy o podanie wartości oprocentowania, jeśli zmienne prosimy o podanie formuły oprocentowania)? Ile rachunków jest nieoprocentowanych oraz jakie kwoty znajdują się na tych rachunkach ?
c/ Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową?
d/ Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę bankową?
e/ Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości udzielonego kredytu oraz oprocentowania kredytu wg uznanej formuły.
f/ Jakie łączne saldo posiadał zamawiający wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych (suma wszystkich sald) na dzień tworzenia odpowiedzi.
g/ Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje wymóg posiadania oddziału bankowego na terenie miasta/gminy itp., Jeżeli tak to jakiego typu transakcje są w nim przeprowadzane?  
2. Czy dokonują Państwo transakcji kupna/sprzedaży waluty obcej? Jeśli tak, to:
a/ Jaka jest szacunkowa wielkość rocznych transakcji walutowych (w mln PLN)?
b/ Czy transakcje walutowe są realizowane w innych walutach niż EUR i USD? Jeśli tak to w jakich?
c/ Jaką kwotę oraz w jakich walutach planują Państwo przewalutować w 2017 r. ?  
3. Jakie inwestycje o wartości powyżej 5 mln pln zamierzają Państwo realizować w 2017r. oraz czy będą Państwo ubiegać się o finansowanie w bankach?  
4. Czy korzystali Państwo z usług firm doradczych w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz czy zakładają Państwo taką współpracę w obecnej perspektywie finansowej (2014-2020)? Jeśli tak, to jaka jest preferowana forma płatności za taką usługę (ryczałtowa czy opłata za sukces)?
a/ Czy WPI obejmuje przedsięwzięcia planowane do finansowania/współfinansowania ze środków UE, a jeśli tak, to jaka jest łączna przewidywana kwota udziału własnego?
b/ Czy obejmuje przedsięwzięcia planowane do sfinansowania w całości ze środków własnych, a dotyczące inwestycji z zakresu efektywności energetycznej (lub szerzej: ochrony klimatu), a jeśli tak to ile jest tego typu przedsięwzięć i o jakiej łącznej wartości?
Odpowiedź z dnia 5 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie prowadzonej obsługi bankowej, transakcji walutowych, inwestycji o wartości powyżej 5 mln PLN i korzystania z usług firm doradczych w zakresie pozyskiwania środków unijnych informuję:  
1.    W zakresie obsługi bankowej:
a)    obsługę bankową Gminy Nysa prowadzi ING Bank śląski SA, oddział w Nysie,
b)   środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych Gminy Nysa oprocentowane są zmienną stopą procentową w skali roku. Wysokość oprocentowania ustala się w oparciu o stawkę WIBID 1M z każdego dnia roboczego miesiąca pomniejszoną o stałą marżę Banku w wysokości 0,50%. Kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych. Na chwilę obecną w ramach umowy na obsługę bankową jednostka posiada dwa rachunki nie oprocentowane: kaucje – piloty 4.720,00 zł i kaucje FSO 82.158,21 zł (wg stanu na dzień 28.03.2017r.),
c)    za czynności związane z prowadzeniem Rachunku bankowego oraz świadczeniem usług objętych zawarta umową Bank pobiera opłaty i prowizje, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego S.A. przy uwzględnieniu indywidualnej oferty cenowej stanowiącej załącznik do zawartej umowy,
d)   umowa na obsługę bankową Gminy Nysa podpisana z ING Bank Śląski SA, oddział w Nysie została zawarta na czas określony do dnia 31.05.2020r.,
e)    umowa na obsługę bankową Gminy Nysa podpisana z ING Bank Śląski SA oddział w Nysie, nie obejmuje udzielania kredytów,
f)    stan środków na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Nysie na dzień 28.03.2017r. wynosi 19.785.057,38 zł,
g)   udzielone w roku 2013 zamówienie na obsługę bankową Gminy Nysa nie obejmowało wymogu posiadania oddziału bankowego na terenie miasta / gminy Nysa.  
2.    Urząd Miejski w Nysie nie posiada rachunków bankowych w walutach obcych.
3.    W budżecie Gminy Nysa na 2017 rok zaplanowano zadanie pod nazwą: drogi lokalne do terenów inwestycyjnych (planowane nakłady na 2017 rok to 7 mln PLN). Realizacja tego zadania będzie jednakże możliwa po uzyskaniu ewentualnego dofinansowania w ramach RPO. Składanie wniosków przewidziano w lipcu 2017 roku.  
4.    Gmina Nysa korzystała z usług firm doradczych. Współpraca w obecnej perspektywie finansowej uzależniona jest od planów aplikacyjnych Gminy Nysa, które kształtują się wg aktualnych potrzeb. Przy rozliczeniu przyjmowana jest forma ryczałtowa.
W zakresie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) informuję, iż Gmina Nysa nie posiada dokumentu WPI tylko dokument WPF - Wieloletnia Prognoza Finansowa. WPF obejmuje przedsięwzięcia planowane do współfinansowania ze środków unijnych. Z uwagi na to, że większość ujętych zadań jest na etapie oceny formalno-merytorycznej brak jest możliwości wskazania kwoty udziału własnego, w związku z możliwością pojawienia się kosztów niekwalifikowanych, które potencjalnie były uznane przez Gminę Nysa jako kwalifikowane.
Gmina Nysa złożyła wniosek  pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Udział Gminy Nysa w kosztach projektu to 1.464.382,75 zł. Dofinansowanie 937.500,00 zł. Termin realizacji 2017-2018.
WPF nie obejmuje przedsięwzięć planowanych do sfinansowania w całości ze środków własnych, a dotyczących inwestycji z zakresu efektywności energetycznej (ochrony klimatu).

Wniosek KS.1431.42.2017 z dnia 27 marca 2017 roku
Na postawie art.2 i art.10 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. t.j. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.) wnoszę o udostępnienie następujących informacji publicznych:
- treści przepisów wewnętrznych ustanowionych zgodnie z §20 ust.3 pkt3) Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nysy Nr 554/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. obowiązujących na dzień podpisania umów nr 2016/ID.IR.P/63 oraz nr 2017/ID.IR.P/8,
- podstawy prawnej i faktycznej nie zastosowania przepisów ustawy o Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. t.j. z 2015 poz. 2164 z późn.zm.) przy zawieraniu ww. umów, w szczególności art. 4 oraz art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź z dnia 7 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie przepisów wewnętrznych, o których mowa w §20 ust. 3 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nysy Nr 554/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku obowiązujących na dzień podpisania umów nr 2016/ID.IR.P/63 oraz nr 2017/ID.IR.P/8 oraz podstawy nie zastosowania przepisów ustawy o Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. tj. z 2015 poz. 2164 z późn.zm.) przy zawieraniu w/w umów informuję, iż:
1. Zapisy Regulaminu Pracy Stałej Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego w Nysie (Zarządzenie Nr 585/2016 Burmistrza Nysy z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz określenia "Regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie") są przepisami wewnętrznymi, na podstawie których zostały przeprowadzone postępowania i podpisane cytowane umowy. Kopię Zarządzenia przekazuję w załączeniu. pdf
2. Zawarcie w/w umów nastąpiło po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. Przytoczony przepis wyłącza stosowanie przepisów ustawy dla postępowań poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 tejże ustawy.

Wniosek KS.1431.43.2017 z dnia 27 marca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
W związku z wyjazdem delegacji z UM Nysa do miasta Lezhe, Albania we wrześniu 2016r. wnoszę o udostępnienie:
- kserokopii polecenia służbowego wyjazdu (delegacji) dla każdego z uczestników wyjazdu z ramienia gminy,
- kserokopię obydwu stron każdego dokumentu,
- innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (np. faktura za nocleg itd.) w ramach realizowanego wyjazdu.
Odpowiedź z dnia 30 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wyjazdu delegacji Urzędu Miejskiego w Nysie do miasta Lezhe, Albania we wrześniu 2016 roku przekazuję w załączeniu listę odbioru diet, wykaz kosztów oraz wnioskowane kopie dokumentów. wykaz , diety , zal1 , zal2 , zal3 , zal4 , zal5 , zal6 , zal7

Wniosek KS.1431.44.2017 z dnia 28 marca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- w związku z organizacją w Nysie zjazdu dużych rodzin w czerwcu b.roku wnoszę o udostępnienie kopii umowy pomiędzy Gminą Nysa a Związkiem Dużych Rodzin 3+. 
- wnoszę o udostępnienie jakichkolwiek innych umów zawartych na realizacji Zjazdu.
- czy na potrzeby Zjazdu został powołany np. komitet organizacyjny? jeśli tak to proszę o udostępnienie składu komitetu. Jeśli nie, to wnoszę o informacje, kto z ramienia urzędu będzie odpowiedzialny za organizację Zjazdu.
Odpowiedź z dnia 30 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie organizacji Zjazdu Dużych Rodzin w czerwcu 2017 roku informuję, iż:
1.    W dniu 4 listopada 2016 roku podpisano List Intencyjny. List
2.    Burmistrz Nysy powołał Komitet Organizacyjny - Zarządzenie Nr 903/2016 z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do spraw przygotowania V Zjazdu Dużych Rodzin. Komitet
3.    W dniu 26 stycznia 2017 roku podpisano Porozumienie o Współpracy pomiędzy Gminą Nysa a Związkiem Dużych Rodzin Trzy Plus. Porozumienie  
W załączeniu przekazuję wnioskowane kopie dokumentów.

Wniosek KS.1431.45.2017 z dnia 28 marca 2017 roku 
Działając na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się o przekazanie następujących informacji publicznych:
1. Przedstawienie wykazu szkół, które skorzystały z dotacji celowych MEN w roku szkolnym 2016/2017 ?
2. Przedstawienie zestawów podręczników i ćwiczeń, które zostały wybrane przez szkoły (szkoły podstawowe i gimnazja) podległe organowi prowadzącemu (tytuł i wydawnictwo) w roku szkolnym 2016/2017 i zostały zakupione z dotacji celowych MEN ?
3. Przedstawienie informacji, czy wysokość dotacji celowej z MEN wystarczyła na zakup wszystkich materiałów (podręczników i ćwiczeń) wybranych przez nauczycieli, dla klas objętych dotacją? Jeśli dotacja nie wystarczyła, proszę wymienić jakie podręcznik (tytuł, wydawnictwo) zostały zakupione z dotacji MEN, a jakie zostały zakupione przez uczniów.
4. Przedstawienie informacji, czy wydawcy edukacyjni proponowali sprzedaż podręczników i ćwiczeń w tzw. pakietach? Jeśli tak, proszę wskazać jakie to były wydawnictwa. Proszę przedstawić również informację, czy była możliwość skompletowania podręczników i ćwiczeń poza pakietami z tych wydawnictw, jednocześnie mieszcząc się w dotacji MEN? Przez pakiet rozumiemy zestaw podręczników/ćwiczeń do wszystkich lub kilku przedmiotów dla danej klasy.
Odpowiedź z dnia 28 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie dotacji celowych MEN w roku szkolnym 2016/2017 informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych informacji. W celu ich uzyskania proszę skierować wniosek do Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, tel. 77 433 38 56, e-mail: gzo@gzo.nysa.pl.

Wniosek KS.1431.46.2017 z dnia 30 marca 2017 roku
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udzielenie informacji dotyczącej prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w roku 2016 i 2017 na terenie Państwa Gminy.
1. Czy w 2016 r. Państwa jednostka realizowała zadanie związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbesty?
2. Jaki rodzaj konkursu został ogłoszony w zakresie wyboru wykonawcy dla zadania związanego z unieszkodliwieniem azbestu?
3. Jaka firma była wykonawcą zadania w zakresie unieszkodliwiania azbestu w roku 2016?
4. Jaka ilość wyrobów zawierających azbest została usunięta w 2016 r. w ramach podjętych działań w podziale na demontaż, transport i utylizację oraz transport i utylizację?
5. Jaka była wartość cen jednostkowych brutto w ramach podjętych działań unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2016 r. w podziale na demontaż, transport i utylizację oraz transport i utylizację? Demontaż, transport, utylizacja: zł brutto / Mg; Transport, utylizacja: zł brutto / Mg
6. Jakie jest miejsce, nazwa instalacji, składowiska odpadów niebezpiecznych itp., gdzie zostały unieszkodliwione wyroby zawierające azbest odebrane z terenu Gminy w ramach działań podjętych w 2016 r.?
7. Czy Gmina planuje podjęcie działań w 2017 r. w zakresie unieszkodliwiania azbestu?
8. Czy Gmina wnioskuje w 2017 r. o dotację na zadanie związane z usuwaniem azbestu? źródło?
9. Czy Gmina pozyskała dotację w 2017 r. z ww. źródła na działania w zakresie unieszkodliwiania azbestu?
10. W jaki sposób zostanie wybrany wykonawca w 2017 r. dla zadania w zakresie unieszkodliwienia azbestu?
11. Jeżeli wybór wykonawcy zostanie dokonany na drodze zapytania ofertowego, do jakich wykonawców zostanie złożone zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu?
12. Jaka jest planowana ilość wyrobów zawierających azbest do usunięcia w 2017 r. w podziale na demontaż, transport i utylizację oraz transport i utylizację? Demontaż, transport, utylizacja:  Mg ; Transport, utylizacja:  Mg
Odpowiedź z dnia 30 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie azbestu informuję, iż wnioskowane informacje zostały opublikowane w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie w formie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej KS.1431.14.2017, KS.1431.26.2017 i KS.1431.35.2017. Link: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=7ca811aa4eab3f9814f0be68db86bac2&lpos=7_999&rpos=-1_-1#menuscroll

Wniosek KS.1431.47.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) proszę o następujące informacje:
1. Aktualny Zakres czynności pracowników Wydziału Rozwoju Wsi.
2. Aktualny Zakres czynności pracowników Wydziału Komunikacje Społecznej i Promocji.
3. Aktualny Zakres czynności Sekretarza Miasta.
W przypadku zmian organizacyjnych Urzędu Miejskiego proszę podać nowe zakresy czynności pracowników z w/w wydziałów.
Odpowiedź z dnia 12 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia zakresu czynności Sekretarza Miasta, pracowników Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji, przekazuję w załączeniu kopie wnioskowanych dokumentów. Sekretarz , RW1 , RW2 , RW3 , RW4 , RW5 , RW6 , RW7 , RW8 , RW9 , RW10 , RW11 , RW12 , RW13 , KS1 , KS2 , KS3

Wniosek KS.1431.48.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Proszę o udostępnienie w formie elektronicznej dokumentacji fotograficznej zlikwidowanych urządzeń reklamowych i szyldów - na podstawie zarządzenia burmistrza Nysy nr 339/2015 z dnia 16 lipca 2016 - dotyczącego zasad umieszczania urządzeń reklamowych i szyldów na nieruchomościach gminy Nysa na terenie byłej spółki NOR sp. z o.o.
Proszę o dołączenie do materiału zdjęciowego opisu umożliwiającego zlokalizowanie prezentowanych obiektów reklamowych.
Odpowiedź z dnia 7 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia dokumentacji fotograficznej zlikwidowanych urządzeń reklamowych i szyldów, na podstawie Zarządzenia Nr 339/2015 Burmistrza Nysy z dnia 16 lipca 2016 w sprawie zasad umieszczania urządzeń reklamowych i szyldów na nieruchomościach Gminy Nysa, na terenie byłej spółki NOR sp. z o.o., przekazuję w załączeniu 122 fotografie zanonimizowane w zakresie tablic rejestracyjnych pojazdów oraz wizerunku osób. 
Z uwagi na ilość i objętość, fotografie:
- dostępne są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nysie, pok. 201;
- przekazywane są na nośniku CD w Urzędzie Miejskim w Nysie, pok. 201;
- przesyłane są drogą elektroniczną w 21 wiadomościach e-mail. Prośbę o "fotografie KS.1431.48.2017" należy przesłać na adres promocja(at)www.nysa.pl - w miejsce (at) należy wpisać @.

Wniosek KS.1431.49.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) udostępnienie informacji w zakresie podjęcia przez Radę Miejską w Nysie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) jpg1 , jpg2  
Odpowiedź z dnia 7 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie podjęcia przez Radę Miejską w Nysie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) informuję, iż Rada Miejska w Nysie w dniu 30 marca 2017 roku podjęła uchwałę Nr XXXIV/532/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa, a także inne organy, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., stanowi załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/532/17.
Plan sieci prowadzonych przez Gminę Nysa publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nysa na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., stanowi załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/532/17.
Typy, nazwy i siedziby publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nysa, objętych uchwałą Nr XXXIV/532/17, zawarte zostały w treści uchwały. Uchwała Nr XXXIV/532/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Prawo Lokalne – Uchwały Rady Miejskiej – 2017. ( http://bip.nysa.pl/index.php?gid=5ec3aa9b7a2c78614ed370221d802fac&lpos=3_1&rpos=-1_-1#menuscroll )

Wniosek KS.1431.50.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Proszę o udostępnienie informacji o dochodach osób pełniących funkcje publiczne zgodnie z poniższą listą.
Lista osób: Anatol Bukała, Elwira Ślimak Paweł Kostrzewa, Jakimczyk Kazimierz, Kędzierska Katarzyna, Dariusz Bagnicki, Agata Czechowska, Magdalena Zioło.
Zakres informacji, proszę podać osobno za każdy rok 2015, 2016, oraz od stycznia do końca marca 2017.
W informacji proszę o podanie uposażenia zasadniczego wraz wszystkich dodatków oraz kwotą przyznanych nagród, a także ewentualnych umów cywilno prawnych jeżeli takie miały miejsce. W przypadku nagród proszę o informację o tytule wypłacenia nagrody.  
Odpowiedź z dnia 20 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie uposażenia zasadniczego, wszystkich dodatków i kwot przyznanych nagród wraz z tytułem wypłacenia nagrody oraz umów cywilno-prawnych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2017 roku, następujących pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie: Dariusza Bagnickiego, Anatola Bukały, Agaty Czechowskiej, Kazimierza Jakimczyka, Katarzyny Kędzierskiej, Pawła Kostrzewy, Elwiry Ślimak i Magdaleny Zioło informuję, iż umów cywilno-prawnych w w/w okresie nie zawierano. Pozostałe wnioskowane informacje przekazuję w załączeniu pdf

Wniosek KS.1431.51.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku
pyt 
Odpowiedź z dnia 19 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie tzw. Kanału Bielawka informuję, iż żądane informacje nie stanowią informacji publicznej, bowiem nie dotyczą sfery faktów, ale dokonania oceny określonego stanu prawnego i wykładni wskazanych we wniosku przepisów Kodeksu Cywilnego.
Ustosunkowując się jednak do pytań zawartych we wniosku wyjaśniam, iż Gmina Nysa, jako właściciel działek geodezyjnych, przez które jedynie przebiega na niektórych fragmentach tzw. Kanał Bielawka, nie posiada z tego tytułu statusu przedsiębiorstwa przesyłowego. Tym samym brak jest podstaw do uznania, że „kanał Bielawski” wchodzi w skład Gminy Nysa jako przedsiębiorstwa przesyłowego. Niezależnie przy tym od tego, że nie znajduje uzasadnienia twierdzenie, iż Gmina Nysa jest posiadaczem i użytkownikiem „kanału Bielawskiego” jako całości, abstrahując także od tego czy „kanałowi Bielawskiemu” można przypisać status urządzenia wodnego, a tym bardziej charakter urządzenia przesyłowego.

Wniosek KS.1431.52.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku
pyt  
Odpowiedź z dnia 20 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie lokalizacji zespołów zabytków ruchomych, nieruchomych i archeologicznych w strefie 200 metrów od przebiegu linii kolejowej nr 288 na odcinku Nysa-Brzeg przebiegającego przez obszar miasta i gminy Nysa informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie dysponuje danymi zawartymi w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Na terenie objętym 200 metrową strefą przebiegu linii kolejowej nr 288 zlokalizowano zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków Gminy Nysa.
Wykaz zabytków oraz kartę obszaru nazwanego „Stare Miasto w ramach średniowiecznego założenia” przekazuję w załączeniu. wykaz , karta
Informuję równocześnie, iż graficzny obraz miejsc lokalizacji zabytków dostępny jest w Systemie Informacji Przestrzennej pod adresem nysa.e-mapa.net .

Wniosek KS.1431.53.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie skanu bądź kserokopii dokumentów, na podstawie których zaakceptowaliście Państwo podłogę sportową zaproponowaną Państwu dla zadania pod nazwą: "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie". Chodzi o dokument (dokumenty) potwierdzające, że zaakceptowana podłoga przeszła badania (jako całość – konstrukcja i nawierzchnia) wszystkich 13-tu parametrów wymaganych przez Prawo Budowlane i Normę PN-EN 14904:2009. Może to być „Świadectwo badań” bądź „Raport z badań”.  Jeśli udokumentowano to Państwu jakimkolwiek innym dokumentem (innymi dokumentami), prosimy o skan bądź kserokopię tych dokumentów, które upoważniają, w zgodzie z obowiązującym prawem, producenta/ dostawcę/ wykonawcę/ instalatora podłogi, do wystawienia (dla potrzeb odbioru końcowego przez Inspektora Nadzoru Budowlanego i Inspektora P.POŻ i dopuszczenia do użytkowania) obowiązującej - w załączeniu wzór - Deklaracji Właściwości Użytkowych CE na każde z 13-tu parametrów całej konstrukcji podłogi wraz z nawierzchnią.  
Odpowiedź z dnia 21 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii dokumentów, na podstawie których Urząd Miejski w Nysie zaakceptował podłogę sportową dla zadania pod nazwą: „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie”, przekazuję w załączeniu kopię Sprawozdania z badań , Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz Świadectwa GLAZSYSTEM-SPORT .

Wniosek KS.1431.54.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku
pyt  
Odpowiedź z dnia 13 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie liczby dzieci w przedszkolach, wydatków w przedszkolach oraz dotacji dla przedszkoli informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych informacji. Dokumentację i wiedzę w powyższym zakresie posiada Gminny Zarząd Oświaty w Nysie, któremu Państwa wniosek został przekazany w dniu 13 kwietnia 2017 roku. Kopię pisma przekazuję w załączeniu. pismo

Wniosek KS.1431.55.2017 z dnia 17 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) Jakie czynności Burmistrz Nysy podjął w sprawie skargi mieszkańców ul. Baligrodzkiej na emisji pyłów do atmosfery przez miejscową odlewnię wniesionym w ówczesnym czasie pismem z dnia 14 września 2016 r., data wpływu do Starosta Powiatowego 4 listopada 2016 r.
2) Czy na pismo, o którym mowa w pkt 1 Burmistrz Nysy udzielił odpowiedzi? Jeżeli tak proszę o udostępnienie kopii dokumentu stanowiącego odpowiedź na ww. skargę.
3) Jakie inwestycje w ostatnim czasie gmina poczyniła w sprawie walki z tzw. smogiem, oprócz instalacji stacji jakości powietrza.
4) Czy gmina zakupiła drona, jeżeli tak czy z czujnikiem jakości powietrza? Proszę podać nazwę modelu, dane techniczne modelu oraz czujnika.
5) Proszę o udostępnienie kopii zakupu urządzenia, o którym mowa w pkt. 4.  
Odpowiedź z dnia 27 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie skargi mieszkańców ul. Baligrodzkiej na emisję pyłów do atmosfery z dnia 14 września 2016 roku, inwestycji w sprawie walki z tzw. smogiem oraz zakupu drona informuję:
1.    Do Urzędu Miejskiego w Nysie nie wpłynęła skarga mieszkańców ul. Baligrodzkiej z dnia 14 września 2016 roku w sprawie emisji pyłów do atmosfery przez miejscową odlewnię.
2.    Nie dotyczy.
3.    W 2016 roku Gmina Nysa podjęła szereg działań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska, w tym dotyczące walki z tzw. smogiem:
Inwestycje zrealizowane – 372.446,01 zł:
- zakup fotopułapek do monitoringu dzikich wysypisk – 5.199,14 zł;
- rozbiórka toalet zewnętrznych przy bud. komunalnym ul. Kordeckiego 30 – 3.000 zł;
- docieplenie ściany szczytowej w bud. komunalnym ul. Sucharskiego 40 – 66.706,23 zł;
- modernizacja pieca centralnego ogrzewania oraz części spalinowej czopucha w bud. byłej szkoły w Lipowej – 15.000 zł;
- wymiana okien na okna o lepszych parametrach w bud. Gimnazjum Nr 2 – 84.000,00 zł;
- modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej Złotogłowice – 14.212,65 zł;
- zagospodarowanie podwórka przy ul. Zwycięstwa - boksy na śmieci/kontenery podziemne (5 szt.) – 88.069,87 zł;
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Piłsudskiego dz. Nr 17/7 - zarurowanie rurociągiem betonowym wraz z trzema komorami i przyłączem z rur PVC – 96.258,12 zł.
Inwestycje rozpoczęte – 111.952,00 zł:
- termomodernizacja bud. SP Nr 10 - audyt energetyczny – 2.730,00 zł;
- termomodernizacja bud. Gimnazjum Nr 1- audyt energetyczny – 3.350,00 zł;
- termomodernizacja bud. Przedszkola Nr 9 - audyt energetyczny – 1.700,00 zł;
- termomodernizacja bud. Żłobka Nr 1 - audyt energetyczny oraz dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektu – 44.700,00 zł;
- termomodernizacja bud. użyteczności publicznej Gminy Nysa - analiza uwarunkowań i usługi doradcze z wyborem partnera do realizacji inwestycji – 11.685,00 zł;
- ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Nysa - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego – 27.000,00 zł;
- zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego
- opracowanie aplikacji projektowej – 20.787,00 zł.
Informacje dodatkowe:
- budowa kontenerów podziemnych na podwórku przy ul. Zwycięstwa została w całości zrealizowana ze środków Funduszu Ochrony Środowiska;
- na niektóre zadania „rozpoczęte” Gmina Nysa czyni starania o uzyskanie środków zewnętrznych w 2017 roku.
4.    Gmina Nysa nie zakupiła drona - jest w trakcie testowania drona Bielik o następujących parametrach:
1.        zasięg 5 km
2.        transmisja wideo HD lub FULL HD
3.        kamera 30x zoom HD
4.        matryca Sony CMOS Exmor R (BSI) 1/5,8 cala
5.        minimalne oświetlenie 2,8 luxa
6.        tryby lotu autonomiczny, GPS, ATTI, manual
7.        maksymalna wysokość lotu 6 000 m n.p.m.
8.        temperatura działania od -15°C do +50°C
9.        czas lotu 35 do 50 minut
10.    prędkość lotu do 70 km/h
11.    wymiary (bez śmigieł) 80 cm x 72 cm x 30 cm (wysokość)
12.    śmigła 16 x 5,4
13.    waga 3,5 kg (bez głowicy wideo)
14.    moduł obliczeniowy z funkcją arbitrażu
15.    moduł pomiarowy GPS, GLONASS lub BEIDOU
16.    moduł pomiarowy wysokości barometrycznej oraz prędkości względem strug powietrza – altimeter (opcja)
17.    moduł pomiarowy moduł czarnej skrzynki FDR - rejestrator w czasie rzeczywistym
18.    moduł komunikacyjny - moduł komunikacji bezprzewodowej 869 MHz
Czujnik pomiaru jakości powietrza:
1.        dokładność pomiaru: dla 50% cząstek o rozmiarze 0.3μm, 98% dla >=0.5μm
2.        do pomiarów czujnik wykorzystuje laser
3.        napięcie zasilania: 4.5-5.5V
4.        temperatura pracy: -10 do 60°C
5.        dopuszczalna wilgotność: 0-99%
6.        sposób komunikacji: szeregowy TTL 3,3V
7.        pobór prądu w czasie pracy: 100mA
8.        wymiary zewnętrzne: 50x38x21mm
9.        pomiar pyłów PM 1,0, PM 2,5 oraz PM 10,0
Zakup urządzenia nastąpi po sprawdzeniu jego skuteczności.
5.    Nie dotyczy.

Wniosek KS.1431.56.2017 z dnia 17 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) Kopii pisma Dyrektora Nyskiego Domu Kultury do Burmistrza Nysy stanowiącego wyjaśnienie odnośnie delegacji Marty Klubowicz, podczas których wykonywała prywatne zlecenia zarobkowe, o którym mowa w materiale RTO z dnia 18 września 2015 r. (link: https://www.youtube.com/watch?v=ELSoZwmMeYY )
2) Czy Burmistrz Nysy tj. wypowiadał się w materiale RTO wymienionym w pkt. 1 skorzystał z ekspertyzy prawnej, aby nie udostępniać pisma, o którym mowa w pkt. 1.
3) Jeżeli odpowiedź na pytanie w pkt. 2 jest twierdząca, proszę o udostępnienie następującej informacji:
- kto wykonywał ekspertyzę prawną w niniejszej sprawie;
- jaki był koszt wykonania tej ekspertyzy prawnej (proszę o udostępnienie kopii zlecenia oraz dowodu zapłaty za niniejszą ekspertyzę);
- kopii przedmiotowej ekspertyzy prawnej.  
Odpowiedź z dnia 28 kwietnia 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia:
1.    Kopii pisma Dyrektora Nyskiego Domu Kultury do Burmistrza Nysy dotyczącego wyjaśnienia delegacji Marty Klubowicz informuję, iż wyjaśnienie nie stanowi informacji publicznej.
2.    Kopii ekspertyzy prawnej dotyczącej udostępnienia w/w wyjaśnień informuję, iż ekspertyza prawna nie była zlecana.
3.    Nie dotyczy.
Odpowiedź z dnia 22 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii pisma Dyrektora Nyskiego Domu Kultury do Burmistrza Nysy dotyczącego wyjaśnienia delegacji Marty Klubowicz przekazuję w załączeniu wnioskowaną kopię dokumentu. pdf  

Wniosek KS.1431.57.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku
Na postawie art.2 i art.10 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.) wnoszę o udzielnie następującej informacji publicznej: 
1. Jaka jest przyczyna przystąpienia do programu „Mieszkanie Plus” przez Gminę Nysa w dużym pośpiechu, bez czekania na projekt domu modelowego, który ma być wyłoniony przez BGKN w drodze konkursu zakładającego niski koszt budowy 1m2 powierzchni mieszkaniowej (2000 zł netto) oraz szybką realizację (prefabrykacja)?
2. Jakie koszty poniosła Gmina Nysa w 2016 r. i 2017 r. (ze wskazaniem na co) do 19 kwietnia 2017 r. w związku z projektem „Mieszkanie Plus” oraz jakie koszty planowane są do poniesienia w 2017 r. oraz 2018 r. (ze wskazaniem na co), a także dalszych latach (np. poprzez konieczność partycypacji wg udziałów w kosztach spółki celowej)?
3. Czy Gmina Nysa uzyskała już operat szacunkowy odnośnie działki zgłoszonej do projektu „Mieszkanie Plus”, na jaką kwotę rzeczoznawca majątkowy wycenił działkę?
4. Czy wstępna umowa inwestycyjna podpisana przez Gminę Nysa z BGK zakłada dwojaką strukturę mieszkań, tzn.: na wynajem i na wynajem z opcją dojścia do własności, jeżeli tak to jak się przedstawiają te udziały?
5. Czy ww. wstępna umowa inwestycyjna gwarantuje realizację inwestycji, jeżeli nie – to jakie są warunki, aby inwestycja była zrealizowana?
6. Czy ustalono z BGK jaki podmiot z ramienia Gminy Nysa będzie miał udziały w spółce celowej, czy znana jest już wysokość tych udziałów i czy znany jest już podział kompetencji przy zarządzaniu procesem inwestycyjnym oraz nieruchomością po oddaniu do użytkowania?
7. Jaka jest liczba osób oczekujących na mieszkania komunalne i socjalne na dzień 19 kwietnia 2017 r. oraz jaka była to liczba na początku 2014 r., 2015 r oraz 2016r.?
8. Jaka jest liczba mieszkań komunalnych i socjalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Nysa, jaka jest ogólna liczba osób zamieszkujących te lokale, ile procentowo lokali ma zaległości czynszowe przeterminowane dłużej niż 3 miesiące, jakie jest najwyższe zadłużenie z tytułu czynszu i ile wynosi łączne zadłużenie na ww. lokalach; dane proszę podać w rozbiciu na lokale komunalne i socjalne na dzień 19 kwietnia 2017 r. oraz na początku 2014 r., 2015 r oraz 2016r.?
9. Czy Gmina Nysa w wypadku gdy lokal dłużnika uchylającego się od płacenia wchodzi w skład wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej, płaci czynsz?
10. Jakie były kwoty umorzeń zaległości z tytułu opłat czynszowych w latach: 2014-2017 w rozbiciu na poszczególne lata i czy umarzano długi w poszczególnych latach tym samym dłużnikom i jeżeli umarzano, to jakie było uzasadnienie?
11. Jakie są plany odnośnie innych działek będących we władaniu Gminy Nysa, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową tj.: przy ul. Tkackiej, Zwycięstwa, Bielawskiej?
12. Czy Gmina Nysa prowadzi rozmowy z innymi podmiotami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego odnośnie budowy mieszkań na wynajem?
13. Czy Gmina Nysa dysponuje analizą jaka będzie przewidywana struktura gminnego zasobu mieszkaniowego pod koniec 2018 r. oraz jak ta struktura wpłynie na ceny mieszkań na rynku wtórnym?  
Informacja z dnia 28 kwietnia 2017r.:
W związku z szerokim zakresem żądanych informacji publicznych, przewidziany przez ustawodawcę dwutygodniowy okres udostępnienia odpowiedzi na wniosek nie zostanie dochowany. Wobec powyższego, powołując się na uprawnienia wynikające z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej informuję, iż odpowiedź na wniosek w zakresie:
- kosztów poniesionych w latach 2016-2017 oraz planowanych na 2018 oraz dalsze lata ze wskazaniem celu, np.: partycypacji wg udziałów w kosztach spółki celowej, w związku z projektem „Mieszkanie Plus”,
- operatu szacunkowego odnośnie działki zgłoszonej do projektu „Mieszkanie Plus”, wyceny działki, - wstępnej umowy inwestycyjnej, podmiotu z ramienia Gminy Nysa, który będzie miał udziały w spółce celowej, wysokości udziałów, podziału kompetencji przy zarządzaniu procesem inwestycyjnym oraz nieruchomością po oddaniu do użytkowania,
- liczby osób oczekujących na mieszkania komunalne i socjalne oraz dane z lat 2014, 2015, 2016 i 2017, liczby mieszkań komunalnych i socjalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Nysa, ogólnej liczby osób zamieszkujących te lokale, procentowego wskazania zaległości czynszowych przeterminowanych dłużej niż 3 miesiące, najwyższego zadłużenia z tytułu czynszu i łącznego zadłużenia w lokalach, w rozbiciu na lokale komunalne i socjalne w latach 2014, 2015, 2016 i 2017,
- pokrywania kosztów przez Gminę Nysa w wypadku uchylania się od płacenia czynszu, kwot umorzeń zaległości z tytułu opłat czynszowych w latach 2014, 2015, 2016 i 2017, w rozbiciu na poszczególne lata, ewentualnego umarzania długów w poszczególnych latach tym samym dłużnikom wraz z uzasadnieniem,
- planów odnośnie działek będących we władaniu Gminy Nysa, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - przy ul. Tkackiej, ul. Zwycięstwa, ul. Bielawskiej,
- prowadzenia rozmów z podmiotami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego odnośnie budowy mieszkań na wynajem, - analizą przewidywanej struktury gminnego zasobu mieszkaniowego na koniec 2018 roku oraz struktury i wpływu na ceny mieszkań na rynku wtórnym, zostanie Panu udostępniona w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku tj. do dnia 19 czerwca 2017 roku.
Odpowiedź z dnia 16 czerwca 2017r.:
Zgodnie z informacją udzieloną w dniu 28 kwietnia 2017 roku, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie przystąpienia przez Gminę Nysa do programu „Mieszkanie Plus” informuję:
1.   Mieszkanie Plus to program rządowy, który jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego. Skierowany jest do rodzin, które nie mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny na zasadach rynkowych. Program może wprowadzić rewolucyjne zmiany na polskim rynku budowlanym. Z uwagi na duże potrzeby mieszkaniowe rodzin zamieszkujących teren Gminy Nysa, partnerowi samorządowemu (gmina) zaproponowano udział w tym pilotażowym programie już w 2016 roku. W ślad za korespondencją mailową (zaproszenie do udziału w programie) 20 października 2016 roku Prezes Zarządu BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz otrzymał wypełnioną ankietę nt. potencjalnych lokalizacji budowy mieszkań w programie Mieszkanie Plus. Na podstawie analizy danych zamieszczonych w ankiecie, w dniu 26 października 2016 roku Gmina Nysa podpisała list intencyjny z BGK Nieruchomości, w którym Gmina Nysa wyraziła zainteresowanie poprawą stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych oraz wsparciem przy tworzeniu infrastruktury społecznej i technicznej. Od momentu podpisania listu intencyjnego rozpoczęto procedurę dotycząca m.in.: opracowania koncepcji oraz opracowania projektu budowlanego osiedla mieszkaniowego. Należy nadmienić, że Gmina Nysa na tamtą chwilę byłą w gronie 58 gmin, które przystąpiły do programu. Listy intencyjne i porozumienia podpisane przez BGK Nieruchomości S.A. otworzyły drogę do przeprowadzenia szczegółowych analiz inwestycyjnych dotyczących nieruchomości w Augustowie, Białej Podlaskiej, Bielawie, Chorzowie, Chrzanowie, Ciechanowie, Dębicy, Elblągu, Gdyni, Gliwicach, Inowrocławiu, Jaworze, Józefowie, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Kobyłce, Koluszkach, Kole, Koninie, Łomży, Łowiczu, Łodzi, Mysłowicach, Nowej Dębie, Nysie, Opolu, Pelplinie, Piekarach Śląskich, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Skawinie, Słubicach, gminie Słupsk, Sopocie, Stalowej Woli, Starogardzie Gdańskim, Stepnicy, Szczecinie, Świdnicy, Świdniku, Świdwinie, Tomaszowie Mazowieckim, Toruniu, Trzebini, Turku, Tychach, Wałbrzychu, Węgrowie, Wrocławiu, Wrześni, Zabrzu, Zamościu, Zduńskiej Woli oraz Żorach. Zawarte porozumienia są wstępem do przeprowadzenia szczegółowych analiz, niezbędnych w przypadku każdego procesu inwestycyjnego. Uzyskanie pozytywnej oceny ekonomicznej i prawnej inwestycji na wskazanych przez gminy działkach jest niezbędne, aby określić programy funkcjonalne zabudowy oraz ewentualne zawarcie ostatecznych umów inwestycyjnych. Bez przeprowadzenia ww. skomplikowanych procedur uczestnictwo w programie i rozpoczęcie procesu inwestycyjnego (budowa osiedla) byłoby niemożliwe.
2.   Koszty poniesione oraz zaplanowane w związku z realizacją programu „Mieszkanie Plus”: Sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości – 861,00 zł; „Opracowanie koncepcji budowy domów wielorodzinnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Franciszkańskiej w Nysie” w 2016 roku – 15.000,00 zł. Koszty zaplanowane do poniesienia w 2017 roku – 200.000,00 zł – z tego zaangażowano: „Opracowanie dokumentacji projektowej osiedla mieszkaniowego w Nysie przy ul. Franciszkańskiej w ramach programu „Mieszkanie Plus”.” – 145.800,00 zł; Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z niezbędną dokumentacją formalno-prawną – 4.182,00 zł. Koszt budowy osiedla oraz szczegółowa formuła finansowania przedsięwzięcia nie jest jeszcze znana. Obecnie trwają równolegle procedury związane z audytem formalno-prawnym nieruchomości oraz audytem technicznym dokumentacji budowlanej. Po zakończeniu tych czynności BGK Nieruchomości zaproponuje model finansowy na bazie którego inwestycja będzie realizowana.
3.  Gmina Nysa posiada operat szacunkowy dla nieruchomości - wartość gruntu 3.305.900 zł.
4.  Gmina Nysa w dniu 26 października 2016 roku zawarła z BGK Nieruchomości list intencyjny o współpracy w ramach programu Mieszkanie Plus oraz w dniu 10 kwietnia 2017 roku porozumienie w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia (tzw. wstępną umowę inwestycyjną).
5.   Umowa inwestycyjna zostanie zawarta po zakończeniu czynności przygotowujących wspólne przedsięwzięcie (Gmina Nysa, ARN sp. z o.o., BGK Nieruchomości) jakim jest budowa osiedla w ramach programu „Mieszkanie Plus”. Jak informuję powyżej została zawarta już wstępna umowa inwestycyjna (tzw. term sheet). W ww. dokumencie zawarto podstawowe warunki przyszłej transakcji. Dokument ten stanowi punkt wyjścia dla dalszych negocjacji dotyczących szczegółowych warunków realizacji przedsięwzięcia budowy mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus”. Obecnie trwa procedura tzw. „due diligence”. Jest to wyczerpująca, wielopłaszczyznowa analiza partnera samorządowego (Gminy Nysa) pod względem jej kondycji finansowej oraz prawnej wskazanej do programu nieruchomości, a dotyczącej realizacji omawianego przedsięwzięcia.
6.   Podział kompetencji poszczególnych podmiotów biorących udział w realizacji budowy mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus” zawarty jest w treści warunkowej umowy inwestycyjnej w sprawie wspólnego przedsięwzięcia zawartej w dniu 10 kwietnia 2017 roku. Z treści dokumentu wynika, iż: - intencją Gminy Nysa, Agencji Rozwoju Nysy sp. z o.o. i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. jest realizacja wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego (budowa mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus”). W związku z tym faktem, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. i ARN sp. z o.o. utworzą spółkę celową z kapitałem zakładowym 5.000 zł, do której w dalszej kolejności przystąpi Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. w zamian za wkład pieniężny. ARN sp. z o.o. obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym SPC w zamian za wkład niepieniężny w postaci aportu nieruchomości oraz aportu praw do dokumentacji projektowej wraz z prawami autorskimi. - zadaniem Spółki Celowej będzie realizacja projektu inwestycyjnego obejmującego m.in. budowę osiedla – zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej powierzchni użytkowej 8.755,82 m2 zawierających łącznie 104 lokale mieszkalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci w szczególności dróg wewnętrznych, parkingów, ciągów pieszych, posadowionych na nieruchomości. Przekazanie nieruchomości ARN sp. z o.o. do korzystania i pobierania pożytków na podstawie umowy dzierżawy w celu wykonania usług użyteczności publicznej. Wspólne przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z uzgodnieniami  pomiędzy stronami oraz założeniami określonymi w umowie inwestycyjnej, która zostanie zawarta w przyszłości.
7. i 8. Tabele doc 
9.   Gmina Nysa w przypadku, kiedy lokal dłużnika wchodzi w skład wspólnoty mieszkaniowej nie płaci czynszu, jedynie wnosi zaliczkę na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w formie bieżących opłat.
10.   W 2014 roku umorzono zaległości z tytułu opłat czynszowych w wysokości 80 693,88 zł. W 2015 roku nie umorzono zaległości z tytułu opłat czynszowych. W 2016 roku umorzono zaległości z tytułu opłat czynszowych w wysokości 2 137,32 zł. W okresie 1 stycznia 2017 roku - 24 kwietnia 2017 roku nie umorzono zaległości z tytułu opłat czynszowych. W okresie 1 stycznia 2014 roku - 24 kwietnia 2017 roku nie dokonano umorzenia zadłużenia z tytułu opłat czynszowych tym samym dłużnikom.
11.  Gmina Nysa na chwilę obecną nie posiada sprecyzowanych planów dotyczących zagospodarowania działek zlokalizowanych w obrębie ulic: Tkackiej, Zwycięstwa i Bielawskiej.
12.  Urząd Miejski w Nysie nie prowadzi obecnie postępowań mających na celu wybór partnera w zakresie budowy mieszkań na wynajem - w procedurze partnerstwa publiczno-prywatnego.
13.  Urząd Miejski w Nysie przewiduje, że na koniec 2018 roku liczba lokali komunalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Nysa zmniejszy się do poziomu ok. 920, natomiast liczba lokali socjalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Nysa, w związku z planowaną adaptacją budynków i pomieszczeń wzrośnie do poziomu ok. 457. Urząd Miejski w Nysie nie dysponuje analizą, jak struktura gminnego zasobu mieszkaniowego wpływa lub będzie wpływała na ceny mieszkań na rynku wtórnym. Pozyskanie ok. 83 nowych lokali socjalnych prawdopodobnie nie pozostanie bez wpływu na ceny mieszkań na rynku wtórnym.

Wniosek KS.1431.58.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku
pytanie
Odpowiedź z dnia 27 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie nieruchomości działka nr 142, k.m. 362, obręb: DOLNA WIEŚ, jednostka ewidencyjna: NYSA – miasto informuję, iż zgodnie z uchwałą nr XXV/380/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 roku w  sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 13 października 2016 roku (poz. 2109), zmienioną przez Radę Miejską w Nysie uchwałą nr XXVII/429/16 z dnia 29 listopada 2016 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 1 grudnia 2016 roku (poz. 2521) – działka nr 142, k.m. 362, obręb: DOLNA WIEŚ, jednostka ewidencyjna: NYSA–miasto, nie znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, nie jest również położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Wniosek KS.1431.59.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku
pytanie_str_1 , pytanie_str_2
Odpowiedź z dnia 27 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wydanych pozwoleń, decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących nieruchomości działka nr 142, k.m. 362, obręb: DOLNA WIEŚ, jednostka ewidencyjna: NYSA – miasto informuję, iż Burmistrz Nysy nie posiada kompetencji do wydawania wskazanych we wniosku dokumentów, ani też prowadzenia wymienionych postępowań. Kompetencje w tym zakresie posiadają organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. W związku z powyższym wniosek winien zostać skierowany do Starostwa Powiatowego w Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim, ul. Parkowa 2-4, 48-300 Nysa.

Wniosek KS.1431.60.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01. 112. 1198 z późn. zm.) zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:
1) liczby wykonanych wozokilometrów w ramach komunikacji miejskiej w transporcie publicznym zbiorowym w 2016 roku
2) kosztu jednostkowego wozokilometra komunikacji miejskiej w 2016 roku (bez przychodów) wraz ze strukturą kosztów rodzajowych oraz informacją o kwocie kosztów ogólnozakładowych w ramach komunikacji miejskiej w 2016 roku
3) bilans, rachunek zysków i strat za 2016 rok 4) informacji o zadaniach dodatkowych poza przewozami autobusowymi, np. sprzedaż biletów, kontrola biletowa, windykacja należności, utrzymywanie przystanków, informacja pasażerska, itp.  
Odpowiedź z dnia 5 maja 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie komunikacji miejskiej informuję:
1.    Ilość wykonanych wozokilometrów w 2016 r wyniosła 1.296.110.
2.    Koszt jednostkowy wozokilometra w 2016 roku wyniósł 5,72 zł.
3.    Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2016 rok przekazuję w załączeniu.
4.    W zakresie zadań dodatkowych poza przewozami autobusowymi Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji. W celu ich uzyskania proszę zwrócić się bezpośrednio do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie sp. z o.o.

Wniosek KS.1431.61.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
Uprzejmie proszę o udostepnienie skanu umowy: 2017/KS/010, z dnia 27.02.2017, usługa, okres obowiązywania 27.02.2017 - 31.12.2017, zawarta z Infinity Marketing Group sp. z o.o., w zakresie Promocja miasta i gminy Nysa na portalu internetowym www.ilovenysa.pl., na kwotę 8.000,00 zł.  
Odpowiedź z dnia 21 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek przekazuję w załączeniu kopię umowy 2017/KS/010 z dnia 27 lutego 2017 roku zawartej pomiędzy Gminą Nysa a Infinity Marketing Group sp. z o.o., po dokonaniu anonimizacji w niezbędnym zakresie. pdf

Wniosek KS.1431.62.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
Uprzejmie proszę o udostepnienie skanów wszystkich umów zawartych w latach 2015 - 2017 z podmiotami: Infinity Marketing Group sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem I love Nysa, z wyłączeniem umowy 2017/KS/010 z dnia 27.02.2017r., która został już przekazana w ramach innego zapytania.  
Odpowiedź z dnia 27 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii umów zawartych w latach 2015-2017 z Infinity Marketing Group sp z o.o. oraz Stowarzyszeniem I Love Nysa, z wyłączeniem umowy 2017/KS/010 z dnia 27 lutego 2017 roku, która została udostępniona w odpowiedzi na wniosek KS.1431.61.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku informuję, iż wnioskowane kopie umów zawartych w okresie 1 stycznia 2015 roku – 27 listopada 2016 roku stanowiły składową odpowiedzi na wniosek KS.1431.178.2016 z dnia 27 listopada 2016 roku, natomiast w okresie 27 listopada 2016 roku – 21 kwietnia 2017 roku, zawarto jedną umowę, z Infinity Marketing Group sp z o.o. 2017/KS/010 z dnia 27 lutego 2017 roku.
Wszystkie pytania i odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej kierowane do Urzędu Miejskiego w Nysie publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie – zakładka Informacje – Informacja Publiczna – wnioski i odpowiedzi.

Wniosek KS.1431.63.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Kopii umów zawartych przez Gminę Nysa z Panem Marcinem Feliksem Miłkowskim PESEL (anonimizacja) reprezentującym działalność gospodarczą Point Marcin Miłkowski, Stowarzyszenie Ad Astra, RNC sp. z o.o., Regionalna Telewizja Opolskie (RTO) od 1 stycznia 2017 roku.
2. Jeżeli umowy zawarte zostały poprzez inną działalność, którą zarządza Marcin Miłkowski lub w której zasiada wspomniany Marcin Miłkowski, proszę również o udostępnienie tych umów.
3. Kopii umów zawartych przez Gminę Nysa z Panią Janiną Janik reprezentującą Stowarzyszenie Ad Astra, RNC sp. z o.o., Regionalną Telewizję Opolskie (RTO) od 1 stycznia 2017 roku.
4. Jeżeli umowy zawarte zostały poprzez inną działalność, którą zarządza Janina Janik lub w której zasiada wspomniana Janina Janik, proszę również o udostępnienie tych umów.
5. Wnoszę również o udostępnienie wszystkich przelewów lub innych dowodów wpłat wykonanych przez Gminę Nysa lub jednostki podległe Urzędowi Miejskiemu w Nysie na rzecz wyżej wymienionych osób i podmiotów.  
Odpowiedź z dnia 27 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii przelewów i umów zawartych z Panem Marcinem Miłkowskim, Point Marcin Miłkowski, Stowarzyszenie Ad Astra, RNC sp. z o.o., Regionalna Telewizja Opolskie (RTO) oraz kopii przelewów i umów zawartych z Panią Janiną Janik w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 24 kwietnia 2017 roku, przekazuję w załączeniu kopię umowy Nr 2017/KS/002 z dnia 13 stycznia 2017 roku zawartą z RNC sp. z o.o. oraz potwierdzenia przelewów. umowa , przelewy
W żadnej innej umowie zawartej we wnioskowanym okresie Pan Marcin Miłkowski nie występował jako osoba reprezentująca podmiot.
We wnioskowanym okresie nie zawierano umów z Panią Janiną Janik i w żadnej umowie zawartej we wnioskowanym okresie Pani Janina Janik nie występowała jako osoba reprezentująca podmiot.
Informuję ponadto, iż Urząd Miejski w Nysie nie ma wiedzy na temat działalności gospodarczej prowadzonej przez Panią Janinę Janik czy Pana Marcina Miłkowskiego, o tym czy są właścicielami bądź zasiadają w zarządach spółek, czy zasiadają w organach bądź są członkami stowarzyszeń lub fundacji. Informacje takie może Pan pozyskać z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonych przez Starostów.

Wniosek KS.1431.64.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, Poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
W poniedziałek 27 lutego 2017 roku m. in. Straż Miejska przy pomocy drona przeprowadzała kontrę kilkudziesięciu lokalizacji ( kominów) w naszym mieście:
1. Na jakiej zasadzie dron został udostępniony do pomiarów w Nysie? (wynajęcie, wypożyczenie, użyczenie?)
2. Ile kosztowała praca drona? Proszę dołączyć kopię faktury.
3. Jakie parametry zanieczyszczenia powietrza kontrolował dron?
4. Ile lokalizacji skontrolował dron?
5. W jakich rejonach miasta te kontrole były przeprowadzane?
6. W ilu przypadkach stwierdzono podwyższony poziom zanieczyszczeń? Proszę o podanie szczegółowych parametrów.
7. Ile osób zostało ukaranych i w jakiej wysokości?
8. Proszę przedstawić statystykę pokontrolną.  
Straż Miejska 6 lutego 2017 roku przeprowadziła kontrolę firm i domów prywatnych pod kątem palenia odpadów:
1. W jaki sposób typowano firmy i domy prywatne do tej kontroli?
2. Ile firm skontrolowano?
3. Co wykazały badania laboratoryjne popiołu i zeskrobin z pieców firm?
4. Ile firm zostało ukaranych i w jakiej wysokości?
5. Ile skontrolowano domów prywatnych?
6. Co wykazały badania laboratoryjne popiołu i zeskrobin z pieców domowych?
7. Ile osób zostało ukaranych i mandatem w jakiej wysokości?  
Odpowiedź z dnia 9 maja 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie przeprowadzenia kontroli przez Straż Miejska przy pomocy drona informuję:
27 lutego 2017 roku:
1.    Dron został udostępniony na zlecenie Gminy Nysa, które przekazuję w załączeniu.
2.    Wartość zamówienia ustalono na kwotę 3.690,00 zł brutto. Kopię faktury przekazuję w załączeniu. W dniu 24 marca 2017 roku przesłano do Dron House S.A. notę korygującą do faktury w zakresie błędnego NIP oraz nazwy nabywcy.
3.    Dron wykonywał pomiar punktowy zawartości w powietrzu pyłów PM 1,0, PM 2,5 oraz PM 10,0.
4.    Skontrolowano 21 lokalizacji.
5.    Pomiarów dokonano w rejonie Śródmieścia, Górnej Wsi i Średniej Wsi.
6.    Tabelę z pomiarami, z dokonaną niezbędną anonimizacją w zakresie współrzędnych geograficznych kontrolowanych lokalizacji, przekazuję w załączeniu.
7.    Nikt nie został ukarany.
8.    Statystykę w formie wykresu przekazuję w załączeniu.  
6 lutego 2017 roku:
1.    Wybór firm i budynków mieszkalnych odbywał się na podstawie zgłoszeń oraz obserwacji strażników miejskich.
2.    Skontrolowano siedem firm.
3.    Badanie laboratoryjne potwierdziło spalanie odpadów w przypadku jednej firmy.
4.    Dwie firmy zostały ukarane mandatem w wysokości 500,00 zł każda.
5.    Skontrolowano dwa „domy prywatne”.
6.    Badanie laboratoryjne potwierdziło spalanie odpadów w przypadku jednego „pieca domowego”.
7.    Jedna osoba została ukarana mandatem w wysokości 500,00 zł.

Wniosek KS.1431.65.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Jakie kroki poczynił Pan jako Burmistrz, by poprawić estetykę placu przy ul. Prudnickiej – za przystankiem autobusowym?
2. Czy, a jeżeli tak to kiedy, zobowiązano właściciela (właścicieli) terenu do utrzymywania na nim porządku?  
Odpowiedź z dnia 9 maja 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie placu przy ul. Prudnickiej – za przystankiem autobusowym informuję:
1.    Działki nr 30/40, 30/41, 30/39 i 30/42, k.m.32, obręb Śródmieście przy ul. Prudnickiej stanowią własność prywatną.
2.    Straż Miejska w Nysie zwracała się dwukrotnie (26 lutego oraz 8 czerwca 2015 roku) pismem do właściciela terenu o utrzymanie czystości oraz wykoszenie trawy na działce przy ul. Prudnickiej w Nysie. Właściciel uporządkował oraz wykosił teren.

Wniosek KS.1431.66.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
W ślad za naszym pismem określającym nasze stanowisko dotyczące nadesłanych nam dokumentów, składamy ponowny wniosek o udzielenie informacji publicznej. Ponieważ zgodnie art. 17 ust 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR), norma zharmonizowana PN-EN 14904 jest wyłącznym środkiem służącym sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych dla podłóg sportowych, a deklaracja taka jest przy procedurach odbiorowych podstawowym dokumentem, pozwalającym na odbiór podłogi i dopuszczenie jej do użytkowania. Tak więc Świadectwo z badań 13-tu parametrów i/lub Raporty z tych badań są niezbędnym dokumentem który Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Inspektorowi Nadzoru w trybie art. 10 i art. 25 Ustawy Prawo Budowlane, tj. przed przystąpieniem do montażu. Dlatego uprzejmie prosimy o jeden z dwóch dokumentów: 1. Świadectwo z badań 2. Raporty z badań, potwierdzających że proponowana Państwu podłoga dla zadania: " Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie" została przebadana na zgodność 13-tu parametrów z normą PN-EN 14904:2009.  
Odpowiedź z dnia 11 maja 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie podłogi w budowanej w Nysie hali widowiskowo-sportowej informuję, iż głównym kryterium stawianym dla całego obiektu hali widowiskowo-sportowej, a co za tym idzie dla poszczególnych jej elementów, w tym podłogi sportowej, na etapie postępowania przetargowego było spełnienie wymogów umożliwiających przeprowadzenie rozgrywek na poziomie Plus Ligi i Orlen Ligi. Jednym z wymogów dopuszczenia, dla podłogi sportowej, jest spełnienie zapisów normy PN-EN 14904:2009, na podstawie której wykonawca wystawia deklarację właściwości  użytkowych. Dokument jest niezbędny na etapie odbioru podłogi i dopuszczenia jej do użytkowania. Proponowana podłoga sportowa spełnia wymagania przetargowe, w tym najważniejsze - możliwość rozgrywania meczy na poziomie Plus Ligi i Orlen Ligi, przy zastosowaniu mobilnej nawierzchni Gerflor, która to nawierzchnia na dzień dzisiejszy jest jedyną wykładziną umożliwiająca rozgrywanie wyżej wymienionych rozgrywek.

Wniosek KS.1431.67.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
  jpg   
Odpowiedź z dnia 9 maja 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie odbioru przez EKOM sp. z o.o. odpadów komunalnych informuję:
1.    Urząd Miejski w Nysie nie dysponuje wnioskowanymi informacjami. W celu ich uzyskania pytanie winno być skierowane do EKOM sp. z o.o.
2.    W 2016 roku z Gminy Nysa odebrano 20.767,24 Mg odpadów komunalnych. W 2017 roku, do dnia otrzymania wniosku, tj. 28 kwietnia 2017 roku, z Gminy Nysa odebrano 6.978,48 Mg odpadów komunalnych.

Wniosek KS.1431.68.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
jpg   
Odpowiedź z dnia 9 maja 2017r.:
W w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zawartych w 2017 roku umów z Radio Doxa, Radio ONY 93,1 FM i Radio Nysa FM oraz kopii przelewów informuję:
1.    Zanonimizowaną kopię umowy 2017/KS/008 z dnia 27 lutego 2017 roku w zakresie ochrony danych osobowych przekazuję w załączeniu. 2.    Nie zawarto umów.
3.    Nie zawarto umów.
4.    Kopię przelewu na rzecz Radio Doxa przekazuję w załączeniu.

Wniosek KS.1431.69.2017 z dnia 29 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) Proszę o podanie następujących informacji dotyczących Burmistrza, I i II Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Radcy Prawnego:
a) Jakiej wysokości ww. urzędnicy otrzymywali wynagrodzenie za pracę od początku objęcia stanowiska Burmistrza przez Kordiana Kolbiarza z podziałem na poszczególne miesiące (proszę wskazanie dla każdej osoby osobno. Jeżeli wynagrodzenie było stałe przez dłuższy okres proszę o wskazanie tego okresu).
b) Jakiej wysokości ww. urzędnicy otrzymywali dodatki, nagrody, premie od początku objęcia stanowiska Burmistrza przez Kordiana Kolbiarza oraz z jakiego powodu je otrzymali z podziałem na poszczególne miesiące (proszę o wskazanie dla każdej osoby osobno).
c) Proszę o wskazanie jakie ww. urzędnicy posiadają wykształcenie oraz jakie szkoły ukończyli, kursy, szkolenia itp. (proszę o podanie informacji dla każdej osoby osobno).
d) Proszę o wskazanie doświadczenia zawodowego ww. urzędników (proszę o podanie dla każdej osoby osobno).
e) Proszę o wskazanie warunków zatrudnienia oraz awansu ww. urzędników, jeżeli takowe nastąpiło (proszę o podanie dla każdej osoby osobno)
f) Proszę o wskazanie szkoleń i kursów odbytych już po zatrudnieniu w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz ich kosztach (proszę o wskazanie dla każdej osoby osobno)
g) Proszę o wskazanie czy ww. urzędnicy otrzymali służbowe karty kredytowe oraz telefony oraz jakie koszty generują w zw. z ich używaniem z
podziałem na poszczególne miesiące (proszę o wskazanie osobno dla każdej osoby oraz z podziałem czy koszt dotyczy obrotu kartą kredytową czy rozmów przez telefon).  
Odpowiedź z dnia 12 maja 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wynagrodzeń, dodatków, nagród, premii, wykształcenia, kursów, szkoleń, warunków zatrudnienia, awansu, kart kredytowych i służbowych telefonów, w odniesieniu do Burmistrza Nysy, Zastępców Burmistrza Nysy, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta oraz Radcy Prawnego, w okresie od objęcia stanowiska Burmistrza Nysy przez Kordiana Kolbiarza informuję:  
1.    Wynagrodzenia, dodatki i nagrody przedstawia załącznik nr 1. Żaden z urzędników wskazanych we wniosku nie otrzymał premii, otrzymują natomiast dodatki funkcyjne w związku z pełnioną funkcją i dodatki specjalne za zwiększenie obowiązków służbowych w związku z dodatkowymi zadaniami na podstawie przepisów ustawy z dnia ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1786) i Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nysie ustalonego Zarządzeniem Nr 726/2016 Burmistrza Nysy z dnia 11 maja 2016r. Nagrody jubileuszowe wypłacane są zgodnie z art. 36 i 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.  
2.    Kursy i szkolenia ujęte zostały w pkt 4. Wykształcenie, szkoły i doświadczenie zawodowe:
Kordian Kolbiarz - Burmistrz Nysy - wykształcenie wyższe, kierunek politologia, Uniwersytet Opolski, studia podyplomowe w zakresie Public Relations w instytucjach rynku pracy, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Doświadczenie zawodowe - ogólny staż pracy ponad 21 lat, w tym ponad 19 lat w samorządowej powiatowej jednostce organizacyjnej i ponad 2 lata na obecnym stanowisku w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Piotr Bobak - I Zastępca Burmistrza - wykształcenie wyższe, kierunek administracja w zakresie administracja publiczna Uniwersytet Opolski, studia podyplomowe Public Relations w instytucjach rynku pracy Katolicki Uniwersytet Lubelski, studia podyplomowe w zakresie - zamówienia publiczne Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe - ogólny staż pracy ponad 20 lat, w tym ponad 18 lat w samorządowej powiatowej jednostce organizacyjnej i ponad 2 lata na obecnym stanowisku w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Marek Rymarz - II Zastępca Burmistrza - wykształcenie wyższe, kierunek geografia, Uniwersytet Łódzki, studia podyplomowe w zakresie rynku pracy o specjalności doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, specjalizacja pośrednictwo pracy, Uniwersytet Warszawski. Doświadczenie zawodowe - ogólny staż pracy ponad 21 lat, w tym ponad 19 lat w samorządowej powiatowej jednostce organizacyjnej i ponad 2 lata na obecnym stanowisku w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Michał Baziuk - Sekretarz Miasta od dnia 1.02.2008r. do dnia 31.01.2015r., wykształcenie wyższe, Wydział Rolniczy Akademia Rolnicza we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe – (w okresie zatrudnienia na stanowisku Sekretarza Miasta) ogólny staż pracy 39 lat, w tym ponad 24 lata w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Maria Czepil - Sekretarz Miasta od dnia 24.03.2015r. do dnia 30.06.2016r., wykształcenie wyższe w zakresie ekonomika i organizacja produkcji, specjalność ekonomika i organizacja przemysłu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu. Doświadczenie zawodowe - (w okresie zatrudnienia na stanowisku Sekretarza Miasta) ogólny staż pracy 40 lat, w tym ponad 26 lat w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Robert Piegza - Sekretarz Miasta od dnia 1.07.2016r., wykształcenie wyższe, kierunek politologia, Uniwersytet Opolski. Doświadczenie zawodowe - staż ogólny ponad 16 lat, w tym ponad 13 lat w samorządowych jednostkach organizacyjnych (powiatowych i gminnych) i ponad 1 rok w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Marian Lisoń - Skarbnik Miasta od dnia 5.02.2007r., wykształcenie wyższe na Wydziale Informatyki i Zarządzania w zakresie teorii i techniki systemów, Politechnika Wrocławska, kurs kandydatów na głównych księgowych – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy we Wrocławiu, Studium Podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania Politechnika Wrocławska, studia podyplomowe w zakresie rachunkowości Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, egzamin audytora wewnętrznego Ministerstwo Finansów. Doświadczenie zawodowe - ogólny staż pracy 36 lat, w tym ponad 14 lat w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Aleksandra Markiewicz - Radca Prawny, wykształcenie wyższe, kierunek prawo w zakresie prawo, Uniwersytet Wrocławski, aplikacja radcy prawnego – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu. Doświadczenie zawodowe - ogólny staż pracy ponad 17 lat w jednostkach samorządowych (powiatowej i gminnej) w tym ponad 16 lat w Urzędzie Miejskim w Nysie.  
3.    Warunki zatrudnienia i awans:
Kordian Kolbiarz - zatrudnienie na stanowisku Burmistrza od dnia 8.12.2014r. w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru, pełny wymiar czasu pracy, warunki wynagrodzenia podane zostały w załączniku nr 1. Burmistrz kieruje pracą Urzędu Miejskiego w Nysie i wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach ustaw. Zadania na tym stanowisku są wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie nadanym Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 1432/2014 z dnia 1 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 59/2015 z dnia 22 stycznia 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 253/2015 z dnia 15 maja 2015r. i Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 554/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. ze zmianami. Od dnia 15 maja 2017r. wchodzi w życie Zarządzenie Nr 1113/2017 Burmistrza Nysy z dnia 2 maja 2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Nysie. Regulamin Organizacyjny opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Prawne podstawy działania – Regulamin.
Piotr Bobak - zatrudnienie na stanowisku I Zastępcy Burmistrza od dnia 15.12.2014r. w ramach stosunku pracy na podstawie powołania, pełny wymiar czasu pracy, warunki wynagrodzenia podane zostały w załączniku nr 1. Zadania na tym stanowisku są wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie nadanym Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 1432/2014 z dnia 1 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 59/2015 z dnia 22 stycznia 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 253/2015 z dnia 15 maja 2015r. i Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 554/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. ze zmianami. Od dnia 15 maja 2017r. wchodzi w życie Zarządzenie Nr 1113/2017 Burmistrza Nysy z dnia 2 maja 2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Nysie. Regulamin Organizacyjny opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Prawne podstawy działania – Regulamin.
Marek Rymarz - zatrudnienie na stanowisku II Zastępcy Burmistrza od dnia 22.12.2014r. w ramach stosunku pracy na podstawie powołania, pełny wymiar czasu pracy, warunki wynagrodzenia podane zostały w załączniku nr 1. Zadania na tym stanowisku są wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie nadanym Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 1432/2014 z dnia 1 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 59/2015 z dnia 22 stycznia 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 253/2015 z dnia 15 maja 2015r. i Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 554/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. ze zmianami. Od dnia 15 maja 2017r. wchodzi w życie Zarządzenie Nr 1113/2017 Burmistrza Nysy z dnia 2 maja 2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Nysie. Regulamin Organizacyjny opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Prawne podstawy działania – Regulamin.
Michał Baziuk - zatrudnienie w ramach stosunku pracy na stanowisku Sekretarza Miasta w okresie od dnia 1.02.2008r. na podstawie powołania, który z dniem 1.01.2009r. na mocy art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych przekształcił się w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. Michał Baziuk pełnił funkcję Sekretarza Miasta do dnia 31.01.2015r. w pełnym wymiarze czasu pracy, warunki wynagrodzenia podane zostały w załączniku nr 1. Zadania na tym stanowisku są wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie nadanym Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 1432/2014 z dnia 1 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 59/2015 z dnia 22 stycznia 2015r. Regulamin Organizacyjny opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Prawne podstawy działania – Regulamin.
Maria Czepil - zatrudnienie w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę w drodze awansu wewnętrznego, na stanowisku Sekretarza Miasta w okresie od dnia 24.03.2015r. do dnia 30.06.2016r. w pełnym wymiarze czasu pracy, warunki wynagrodzenia podane zostały w załączniku nr 1. Zadania na tym stanowisku są wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie nadanym Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 59/2015 z dnia 22 stycznia 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 253/2015 z dnia 15 maja 2015r. i Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 554/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. ze zmianami. Regulamin Organizacyjny opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Prawne podstawy działania – Regulamin.
Robert Piegza - zatrudnienie od dnia 1.07.2016r. w drodze rozstrzygnięcia ogłoszonego naboru, w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku Sekretarza Miasta w pełnym wymiarze czasu pracy, warunki wynagrodzenia zostały podane w załączniku nr 1. Zadania na tym stanowisku są wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie nadanym Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 554/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. ze zmianami. Od dnia 15 maja 2017r. wchodzi w życie Zarządzenie Nr 1113/2017 Burmistrza Nysy z dnia 2 maja 2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Nysie. Regulamin Organizacyjny opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Prawne podstawy działania – Regulamin.
Marian Lisoń - zatrudnienie na stanowisku Skarbnika Miasta od dnia 6.02.2007r. w ramach stosunku pracy na podstawie powołania, w pełnym wymiarze czasu pracy, warunki wynagrodzenia zostały podane w załączniku nr 1. Zadania na tym stanowisku są wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie nadanym Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 1432/2014 z dnia 1 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 59/2015 z dnia 22 stycznia 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 253/2015 z dnia 15 maja 2015r. i Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 554/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. ze zmianami. Od dnia 15 maja 2017r. wchodzi w życie Zarządzenie Nr 1113/2017 Burmistrza Nysy z dnia 2 maja 2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Nysie. Regulamin Organizacyjny opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Prawne podstawy działania – Regulamin.
Aleksandra Markiewicz – zatrudnienie w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, awansowana od dnia 20.08.2008r. na stanowisko Radcy Prawnego. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Warunki wynagrodzenia zostały podane w załączniku nr 1. Zadania na tym stanowisku są wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie nadanym Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 1432/2014 z dnia 1 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 59/2015 z dnia 22 stycznia 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 253/2015 z dnia 15 maja 2015r. i Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 554/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. ze zmianami. Od dnia 15 maja 2017r. wchodzi w życie Zarządzenie Nr 1113/2017 Burmistrza Nysy z dnia 2 maja 2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Nysie. Regulamin Organizacyjny opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Prawne podstawy działania – Regulamin.  
4.    Kursy, szkolenia, seminaria, warsztaty wraz z kosztami udziału przedstawia załącznik nr 2.  
5.    Żaden z urzędników wskazanych we wniosku nie posiada służbowej karty kredytowej. Służbowy numer telefonu komórkowego posiada Skarbnik Miasta. Urząd Miejski w Nysie pokrywa jedynie koszt abonamentu, który wynosił:
listopad 2014 roku - wrzesień 2016 roku – miesięcznie 99,19 zł brutto,
październik 2016 roku - kwiecień 2017 roku – miesięcznie 60,27 zł brutto.

załącznik nr 1 , załącznik nr 2 , nagrody


Wniosek KS.1431.70.2017 z dnia 2 maja 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji:
Ile wyniósł całkowity koszt wybudowania hali sportowej w Nysie ? 
Ile firm startowało w przetargu i która wygrała ? 
Jakie jest całkowite zadłużenie miasta Nysa?  
Odpowiedź z dnia 12 maja 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie budowanej w Nysie hali widowiskowo-sportowej informuję:  
1.    Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie realizowana jest od 21 września 2015 roku i trwa nadal. Planowany termin zakończenia budowy 30 września 2017 roku. W związku z powyższym, na dzień udzielenia odpowiedzi na niniejszy wniosek, Urząd Miejski w Nysie nie ma wiedzy na temat całkowitego kosztu wybudowania hali widowiskowo-sportowej w Nysie.  
2.    Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie” przeprowadzone został w trybie przetargu ograniczonego. Wnioski do udziału w postepowaniu złożyło dwóch wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu i tym samym zostali zaproszeni do złożenia oferty. Ofertę złożył jeden Wykonawca MTM BUDOWNICTWO sp. z o.o. ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów, którego oferta została wybrana. Cena ofertowa brutto: 26.663.665,71 zł. Dodatkowo, w wyniku przetargu nieograniczonego - podstawa udzielenia zamówienia Prawo zamówień publicznych art.39, zawarto umowę z MTM BUDOWNICTWO sp.z o.o. ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów, na budowę hali widowiskowo-sportowej w Nysie: wykonanie instalacji kontroli dostępu do stref hali, wykonanie systemu obsługi klienta, dwa stanowiska sprzedaży z monitorami z wizualizacją areny dla kibica, wykonanie nagłośnienia w sali konferencyjnej, w kwocie brutto 196.800 zł. Dodatkowo, zamówieniem z wolnej ręki – podstawa udzielenia zamówienia Prawo zamówień publicznych art.67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b), zawarto umowę z MTM BUDOWNICTWO sp. z o.o. ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów, na zadanie „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie: wykonanie sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem podłogowym, wykonanie kas biletowych zewnętrznych, wykonanie pomieszczeń sponsorskich wraz z instalacją wentylacji i klimatyzacji, dostawa i montaż agregatu wody lodowej do instalacji podłogowej”, w kwocie brutto 1.300.000 zł. Dodatkowo, w wyniku przetargu nieograniczonego - podstawa udzielenia zamówienia Prawo zamówień publicznych art. 39, zawarto umowę z Powiernictwo Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek, ul. Gdańska 47/31, 84-230 Rumia, na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu - kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą: „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie”, w kwocie brutto 263.220 zł.
3.    Całkowite zadłużenie Nysy wg stanu na dzień 31.03.2017r. wynosi:
- z tytułu zaciągniętych kredytów 45.100.000 zł,
- z tytułu emisji obligacji przychodowych 21.785.000 zł.

Wniosek KS.1431.71.2017 z dnia 2 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) Czy działki o nr ewid. 160705_4.0005.AR_15.54 oraz 160705_4.0005.AR_15.55 znajdują się w pasie drogowym dróg publicznych?
2) Jeżeli odpowiedź na pyt. nr 1 brzmi twierdząco proszę o wskazanie uchwały rada miasta w przedmiocie zaliczenia ww. gruntów do kategorii dróg gminnych. (Jeżeli uchwała ta nie została opublikowana w BIP proszę o udostępnienie kopii uchwały).  
Odpowiedź z dnia 9 maja 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie działek o nr ewid. 160705_4.0005.AR_15.54 oraz 160705_4.0005.AR_15.55 informuję, iż do kategorii drogi gminnej Uchwałą Nr XVIII/275/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2012 r. zaliczona została droga gminna obejmująca oznakowany parking wraz z drogą manewrową położoną na działce nr 54 k.m. 15 przy budynkach nr 21-25 i 27-31 ul. Piastowska w Nysie.
Uchwała Nr XVIII/275/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w dniu 13 kwietnia 2012 roku, w zakładce Prawo Lokalne – Uchwały Rady Miejskiej – 2012.

Wniosek KS.1431.72.2017 z dnia 2 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) Czy w jakiejkolwiek formie wpłynęła do Burmistrza Nysy informacja o szkodliwej działalności odlewni żeliwa zlokalizowanej na ul. Piłsudskiego. Jeżeli tak proszę opisać formę i rodzaj zawiadomienia, jeżeli była to forma pisemna proszę o udostępnienie kopii dokumentu.
2) Jeżeli Burmistrz powziął informację, o której mowa co z ww. informacją zrobił (jakie kroki zostały podjęte?)
3) Czy gmina zwróciła się w niniejszej sprawie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub innej instytucji? Jeżeli tak proszę o udostępnienie kopii pisma.
4) Czy ww. instytucja ustosunkowała się do zapytania gminy? Jeżeli tak proszę o udostępnienie kopii tej odpowiedzi.  
Odpowiedź z dnia 9 maja 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie informacji o szkodliwej działalności odlewni żeliwa zlokalizowanej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego przekazuję w załączeniu kopię pełnej dokumentacji sprawy. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

Wniosek KS.1431.73.2017 z dnia 3 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) Kopii pisma z dnia 23 lipca 2015 r., nr RW.KOŚ.7023.1.2.2015 skierowanego do Starosty Nyskiego.  
Odpowiedź z dnia 9 maja 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii pisma z dnia 23 lipca 2015 roku, nr RW.KOŚ.7023.1.2.2015 skierowanego do Starosty Nyskiego przekazuję wnioskowaną kopię w załączeniu.

Wniosek KS.1431.74.2017 z dnia 10 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
udostępnienia kopii zdjęć (...) wskazanego marką i numerem tablicy rejestracyjnej pojazdu,  (...) we wskazanym adresem miejscu i wskazanym datą czasie.  
Odpowiedź z dnia 11 maja 2017r.:
W  w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii zdjęć wskazanego marką i numerem tablicy rejestracyjnej pojazdu, we wskazanym adresem miejscu i wskazanym datą czasie informuję, iż wnioskowane informacje nie stanowią informacji publicznej, ponieważ dotyczą indywidualnej sprawy mieszkańca, nie zaś sprawy publicznej.
Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W ich świetle informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy. Ponieważ sformułowania te nie są zbyt jasne, należy przy ich wykładni kierować się art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym prawo do informacji jest publicznym prawem obywatela, realizowanym na zasadach skonkretyzowanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
Uwzględniając wszystkie te aspekty, można zatem powiedzieć, że informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa.
Odnosząc się do sfery prywatności informuję, iż informacje publiczne publikowane są w ogólnodostępnym internetowym informatorze - Biuletynie Informacji Publicznej. Oznacza to, iż udostępnienie wnioskowanych przez Pana informacji jako informacji publicznej, wymusiłoby na Burmistrzu Nysy upublicznienie prywatnej sfery konkretnego mieszkańca, tj. złamanie ustawy o ochronie danych osobowych.
Wobec powyższego, ponieważ wnioskuje Pan we własnej sprawie, proszę o złożenie w Urzędzie Miejskim w Nysie osobiście lub drogą elektroniczną (e-mail) wniosku o udostępnienie kopii zdjęć, bez powoływania się na ustawę o dostępie do informacji publicznej. Kopie zdjęć zostaną Panu przekazane zgodnie z Pańską dyspozycją: drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną na wskazany przez Pana adres.

Wniosek KS.1431.75.2017 z dnia 3 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w poniższym zakresie, odpowiednio:
1. wykazu jednostek na terenie miasta Nysa przyjmujących wnioski o wydanie dowodu osobistego lub prawa jazdy, z podaniem:
a. nazwy jednostki,
b. adresu jednostki,
c. adresu poczty elektronicznej;
2. informacji dotyczących wszystkich obowiązujących umów najmu pod punkty fotograficzne na terenie Urzędu lub jednostki podległej Urzędowi, z wyszczególnieniem:
a. nazwy jednostki,
b. nazwy najemcy,
c. dokładnego adresu jednostki,
d. wielkości wynajmowanej powierzchni,
e. stawki czynszu netto za 1m² i wysokości opłat eksploatacyjnych,
f. daty zakończenia umowy,
3. skanów powyższych umów wraz z aneksami i załącznikami,
4. dla każdego z najemców z punktu 2 (dalej: Dotychczasowy Najemca) informacji o tym:
a. czy Dotychczasowy Najemca wyraził chęć przedłużenia umów najmu
b. jakie warunki Dotychczasowy Najemca zaproponował w związku z chęcią podpisania umowy najmu,
c. kopii pism każdego z Dotychczasowych Najemców w sprawie przedłużenia umów najmu
5. dla każdej jednostki przyjmującej wnioski o dowód osobisty lub prawo jazdy informacji o:
a. dostępnych na terenie Urzędu (lub na terenie jednostek podległych Urzędowi) ogólnodostępnych powierzchniach o metrażu nie mniejszym
niż 1m² i nie większym niż 25m², do ewentualnego zaadaptowania jako punkt fotograficzny.
b. mapki zawierającej plan jednostki w części dostępnej dla petentów składających wnioski dowód osobisty lub prawo jazdy z naniesionymi
miejscami z punktu 2.
6. dla każdej jednostki przyjmującej wnioski o dowód osobisty lub prawo jazdy, informacji o konkursach na wynajem powierzchni, która może zostać zaadapotwana na punkt fotograficzny, ze szczególnym uwzględnieniem:
i. terminu i sposobu składania ofert,
ii. terminu rozstrzygnięcia konkursu i rozpoczęcia umowy najmu
iii. kryteriów wyboru
7. informacji o wszelkich zapytaniach ofertowych i ofertach złożonych w Urzędzie w związku z zamiarem najmu powierzchni mogącej zostać zaadaptowanej jako punkt fotograficzny (także samoobsługowy).
Odpowiedź z dnia 22 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie punktów fotograficznych informuję, iż na terenie Nysy wnioski o wydanie dowodu osobistego przyjmuje Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, e-mail: nysa@www.nysa.pl , natomiast wnioski o wydanie prawa jazdy przyjmuje Starostwo Powiatowe w Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa, bok@powiat.nysa.pl.
Urząd Miejski w Nysie nie posiada powierzchni do zaadaptowania jako punkt fotograficzny, nie ogłaszał konkursów na wynajem powierzchni pod punkty fotograficzne i nie zawierał umów najmu pod punkty fotograficzne. Do Urzędu Miejskiego w Nysie nie wpłynęły zapytania ofertowe w związku z zamiarem najmu powierzchni mogącej zostać zaadaptowaną jako punkt fotograficzny, także samoobsługowy.
W celu uzyskania informacji we wnioskowanym zakresie, a dotyczących jednostki przyjmującej wnioski o wydanie prawa jazdy, wniosek winien zostać złożony w Starostwie Powiatowym w Nysie.

Wniosek IP.1431.1.2017 z dnia 15 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
doc
Odpowiedź z dnia 26 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie samorządowego zarządzania publicznego i rewitalizacji przekazuję w załączeniu wypełniony kwestionariusz. pdf


Wniosek IP.1431.2.2017 z dnia 18 maja 2017 roku
W ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o odpowiedź na poniższe pytania.
1. Czy Gmina ma plany związane z poprawą wyglądu ścieżek nad rzeką Nysą?
2. Jeśli tak, to jakie to plany, co zostanie tam wykonane i kiedy?
3. Czy ścieżki zostaną wyasfaltowane?
4. Czy pojawią się ławki, kosze na śmieci oraz przystanie kajakowe?
Odpowiedź z dnia 30 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zagospodarowania burwarów nad rzeką Nysą Kłodzką w Nysie informuję, iż zamiarem Gminy Nysa jest utworzenie w międzywalu rzeki Nysy Kłodzkiej pasażu pieszo-rowerowego na południowym brzegu rzeki, na odcinku od Parku Miejskiego do mostu imienia Gen. Józefa Bema. Przystanie kajakowe wykonane zostały w ramach zadania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i znajdują się przy wszystkich przebudowanych jazach.
Planowane jest wyposażenie pasażu w infrastrukturę teletechniczną tj. bezprzewodowy internet i monitoring wizyjny, oświetlenie parkowe, małą architekturę (tj. ławki, stoliki, kosze na śmieci), urządzone strefy rekreacji i wypoczynku, urządzenia zabawowe i sportowe. Realizacja zamierzenia uzależniona jest jednak od właściciela terenu - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Informuję również, iż zrealizowane przedsięwzięcie dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego, zostało sfinansowane ze środków unijnych, objęte jest tzw. „trwałością projektu". Oznacza to, że w okresie 5 lat od zakończenia budowy należy zachować wszystkie zakładane cele i parametry techniczne przedsięwzięcia.
W związku z powyższym, wg Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, nie jest możliwe wykonanie obecnie np. nawierzchni asfaltowych na ścieżkach.
Trwają również rozmowy na temat montażu małej architektury, urządzeń zabawowych i sportowych, lecz podjęcie decyzji wymagać będzie zgody instytucji finansującej. Warunkiem bezwzględnym jest zastosowanie rozwiązań umożliwiających demontaż całej wybudowanej infrastruktury na czas zagrożeń powodziowych.  

Wniosek IP.1431.3.2017 z dnia 18 maja 2017 roku
W ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o odpowiedź na poniższe pytania.
1.  Ile skarg w 2016 roku i 2017 roku wpłynęło do Urzędu Miejskiego od mieszkańców, dotyczących wg. nich nieprawidłowego sterylizowania i kastrowania bezdomnych zwierząt, bądź innych nieprawidłowości panujących w Przychodni Weterynaryjnej "Milwet"?
2. Jakiej treści były to skargi i jakich nieprawidłowości dotyczyły?
3. Czy były to skargi ustne, czy pisemne? Jeśli były to skargi pisemne to proszę o ich przeskanowanie i przesłanie.
4. Czy ktoś z wydziału zweryfikował osobiście zasadność skarg udając się do przychodni "Milwet" i rozmawiając z właścicielką?
5. Jaka była reakcja urzędu na te skargi, czy nieprawidłowości zostały zgłoszone do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nysie oraz Opolskiej IzbyLekarsko-Weterynaryjnej lub innej jednostki, która władna jest zweryfikować nieprawidłowości opisane w pismach mieszkańców? 6. Jeśli nie było żadnej reakcji ze strony urzędu, to dlaczego?
7. Proszę również o przeskanowanie i przysłanie mi umowy z 2016 roku i 2017 roku urzędu z przychodnią weterynaryjną "Milwet" w Nysie, przy ulicy Krzywoustego. 8. Ile podmiotów wystartowało w tegorocznym konkursie na sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt?
9. Jakie były kryteria konkursu i dlaczego została wybrana Przychodnia Weterynaryjna "Milwet"?
10. Ile Gmina płaci przychodni za wysterylizowanie kotki i kastrację kocura oraz ile płaci za obsługę weterynaryjną?
Odpowiedź z dnia 24 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie bezpłatnej kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt w Przychodni Weterynaryjnej "Milwet" w Nysie w ramach umowy z Gminą Nysa informuję:
1. W latach 2016 i 2017 do Urzędu Miejskiego w Nysie nie wpłynęły skargi dotyczące nieprawidłowego sterylizowania i kastrowania bezdomnych zwierząt, bądź innych nieprawidłowości w Przychodni Weterynaryjnej „Milwet".
We wnioskowanym okresie przeprowadzono dwie rozmowy na temat jakości świadczonych usług przez Przychodnię Weterynaryjną „Milwet":
- w 2016 roku na temat jakości usług z  właścicielką przychodni lek. wet. Panią Emilią Maciuszek rozmawiał pracownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Nysie Pan Andrzej Jakubiszak. Pani Emilia Maciuszek przyznała, iż miał miejsce przypadek przekazania kota przed upływem rekonwalescencji. Postąpiono tak na wyraźną prośbę i naleganie wnuka opiekunki kota, który zapewnił, iż zajmie się zwierzęciem, gdyż jest ratownikiem medycznym i ma odpowiednia wiedzę, natomiast przyjechać w innym terminie nie będzie miał możliwości. Po zwróceniu uwagi, Pani Emilia Maciuszek zobowiązała się do ścisłego przestrzegania zapisów umowy,
- w 2017 roku Pani Maciuszek poinformowała, iż nie zwracano się z reklamacją dotyczącą stanu zdrowia kota po przeprowadzonym przez Przychodnię zabiegu lub też kwestionując fachowość jego przeprowadzenia.
2. Nie dotyczy.
3. Nie dotyczy.
4. Nie dotyczy.
5. Nie dotyczy.
6. Nie dotyczy.
7. Kopie umów z lat 2016 i 2017 przekazuję w załączeniu: umowa_2016 , umowa_2017  
8. W 2017 roku w konkursie na sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt wystartowały dwa podmioty.
9. Kryteria zadania zawarte zostały w zaproszeniu do złożenia oferty z dnia 3 lutego 2017 roku, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie – zakładka Gospodarka Majątkiem Gminy – Przetargi – Zamówienia publiczne ogłoszenia o zamówieniach – archiwum pn. „Sterylizacja/kastracja bezpańskich kotów z terenu Gminy Nysa (…)”. Przychodnia Weterynaryjna „Milwet" została wybrana, ponieważ zaoferowała korzystniejsze warunki. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 22 lutego 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie – zakładka Gospodarka Majątkiem Gminy – Przetargi – Zamówienia publiczne wyniki postępowań – pn. „Sterylizacja/kastracja bezpańskich kotów z terenu Gminy Nysa (…)”.
10. Warunki finansowe zawarte zostały w umowie, którą zgodnie z pytaniem nr 7 niniejszego wniosku przekazuję w załączeniu.

Wniosek IP.1431.4.2017 z dnia 18 maja 2017 roku
w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o odpowiedź na poniższe pytania.
1. Kto odpowiada za koszenie trawy na terenach w centrum miasta i parku?
2. Jak często te tereny są koszone?
3. Pojawiły się pierwsze sygnały od mieszkańców, że tereny w mieście są nieskoszone, a osiedla w centrum miasta porasta trawa. Czy dotarły do Państwa jakieś skargi w tej sprawie?
Odpowiedź z dnia 26 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie koszenia trawy w centrum Nysy i Parku Miejskim informuję:
1. Za koszenie trawy w Parku Miejskim w Nysie odpowiada firma VERTICAL SERWIS Tomasz Szostak Suszkowice 32b, 48-385 Otmuchów.
Za koszenie terenów gminnych w centrum Nysy odpowiadają:
- Firma Usługowo – Handlowa MOP s. c. Tadeusz Wójtowicz, Tomasz Wójtowicz w Nysie, ul. Piłsudskiego 40 – w ramach umowy na utrzymanie zieleni niskiej i  czystości w obrębie Rejonu Nr I oraz utrzymanie czystości i zieleni niskiej na podwórkach gminnych,
- Centrum Integracji Społecznej w Nysie, ul. Poznańska 3 – w ramach porozumienia na utrzymanie zieleni niskiej w czystości w obrębie Rejonu Nr II (Planty) oraz na utrzymanie zieleni niskiej i czystości na Placu Paderewskiego.
2. W ramach utrzymania zieleni niskiej w Parku Miejskim, podwórkach gminnych oraz Rejonu Nr II i Placu Paderewskiego koszenie realizowane jest osiem razy w sezonie.
W zakresie umowy na utrzymanie Rejonu Nr I koszenie realizowane jest na bieżąco na Rynku, Placu Kopernika, Placu Jana Pawła II, terenie zielonym przy ulicach Teatralna, Chodowieckiego wzdłuż PWSZ do ul. Grodzkiej i po drugiej stronie ulicy wzdłuż ogrodzenia przy Gimnazjum
Nr 1 oraz pomiędzy wjazdem do hurtowni, a parkingami. Pozostałe tereny w obrębie Rejonu Nr I - dziewięć razy w sezonie.
Koszenia realizowane są zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, mając na względzie również warunki atmosferyczne, w których mogą być wykonywane.
3. W Urzędzie Miejskim w Nysie nie złożono skargi dotyczącej koszenia terenów gminnych.

Wniosek IP.1431.5.2017 z dnia 18 maja 2017 roku
w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o odpowiedź na poniższe pytania. Załączam zdjęcia z parku na Alejach Wojska Polskiego oraz zdjęcie nieskoszonego skweru przy ulicy Prudnickiej jpg1 , jpg2 , jpg3
1. Kto odpowiada za czystość w parku na Alejach Wojaka Polskiego?
2. Czy teren ten zostanie posprzątany, jeśli tak to kiedy?
3. Kiedy zostaną skoszone zarośnięte tereny skwerów i osiedli w centrum miasta (w tym skwer przy ulicy Prudnickiej)?
Odpowiedź z dnia 30 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie czystości terenu przy Alei Wojska Polskiego, koszenia skwerów i osiedli w centrum miasta oraz skweru przy ulicy Prudnickiej informuję:
1.   Tereny zalesione przy Alei Wojska Polskiego nie stanowią terenu zieleni urządzonej typu parkowego wobec czego utrzymywane są w sposób doraźny przez Gminę Nysa.
2.   Wskazany teren przy Alei Wojska Polskiego został częściowo posprzątany z drobnych odpadów komunalnych przez osoby zatrudnione w ramach prac społeczno-użytecznych, natomiast usunięcie odpadów wielkogabarytowych oraz poremontowych zostało zlecone Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej EKOM sp. z o.o. w ramach likwidacji dzikich wysypisk. Informuję również, iż na terenie Gminy Nysa zlokalizowane są dwa Punkty Selektywnego Odbioru Odpadów (GPSZOK), do których mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać m.in. odpady wielkogabarytowe. 3.    W ramach utrzymania terenów zielonych stanowiących własność Gminy Nysa koszenia realizowane są na bieżąco, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami mając na względzie warunki atmosferyczne, w których mogą być wykonywane.  W ramach zawartej umowy podwórko wskazane na zdjęciu, znajdujące się w obrębie ulic Mariacka - Prudnicka - Stanisława Moniuszki - Zjednoczenia, zostało skoszone.

Wniosek IP.1431.6.2017 z dnia 19 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Czy ARN Sp z o.o. jest spółką gminną utworzoną przez gminę czy po prostu gmina posiada udziały w tej spółce?
2. Kopii pisma KS.1431.23.2016 z dnia 2 marca 2016 r.
3. Kopii wszystkich wpłat na konto gminne z ARN sp. z o.o. od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Odpowiedź z dnia 26 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie ARN sp. z o.o. informuję:
1.  ARN sp. z o.o. jest spółką gminną utworzoną przez Gminę Nysa.
2.  Kopię wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2 marca 2016 roku, któremu nadano nr KS.1431.23.2016 przekazuję w załączeniu. Informuję równocześnie, iż pytania i odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie. jpg
3.  Kopie wpłat na konto gminne z ARN sp. z o.o., z dokonaną anonimizacją w zakresie ochrony danych osobowych oraz przedsiębiorcy, przekazuję w załączeniu. pdf

Wniosek IP.1431.7.2017 z dnia 22 maja 2017 roku
Na podstawie art.2 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001r. (Dz.U. 2001 nr 112 póz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie przestrzegania Art. 94^3. Par.1 kodeksu pracy tj. Jak państwo przeciwdziałają mobbingowi.
Proszę o informacje/dokumenty w zakresie wszelkich działań związanych z realizacja tego obowiązku, a więc na wszelkich regulacjach wewnętrznych i praktykach stosowanych w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Odpowiedź z dnia 24 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie regulacji wewnętrznych stosowanych w Urzędzie Miejskim w Nysie informuję, iż przeciwdziałaniu mobbingowi w Urzędzie Miejskim w Nysie reguluje Zarządzenie Nr 1514/2014 Burmistrza Nysy z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Nysie, które zmienione zostało Zarządzeniem Nr 686/2016 Burmistrza Nysy z dnia 13 kwietnia 2016 roku.
Dokumenty udostępnione zostały poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, w zakładce Prawo Lokalne – Burmistrz akty prawne, odpowiednio 2014 i 2016 rok

Wniosek IP.1431.8.2017 z dnia 23 maja 2017 roku
Na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej uprzejmie proszę o udostępnienie mi wersji elektronicznej programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla realizacji inwestycji "Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego".
Odpowiedź z dnia 24 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla realizacji inwestycji „Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego", przekazuję wnioskowany program w załączeniu. Informuję równocześnie, iż wersja papierowa PFU (oryginalna - z podpisami projektantów) dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nysie, pok. 136. PFU , 1_Plan_orientacyjny , 2_PZT , 3_PZT , 4_PZT , 5_Przekroje , 6_Przekroje , ST_dr , ST_sanitarna , SST_osw_i_energetyka , SST_Telekomunikacja , 1_Str_tytulowa , 2_Projekt_organizacji_ruchu , 1_Plan_orientacyjny , 2_Inwentaryzacja_ist_oznakowania_1 , 2a_Inwentaryzacja_ist_oznakowania_2 , 3_PDOR_1 , 3a_PDOR_2 , 3b_PDOR_3 , zatwierdzenie_PDOR 

Wniosek IP.1431.9.2017 z dnia 23 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) Ile opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego postoju zostało nałożonych na ul. Tkackiej od dnia 2 lipca 2016 r. do dnia otrzymania wniosku? Jaka część tych opłat została opłacona? Jaka część skierowana do egzekucji? Jaki był przychód z tytułu opłacenia opłat (proszę uwzględnić zarówno opłacone opłaty przed i jak i po egzekucji).
2) Ile opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego postoju zostało nałożonych na ul. Karola Miarki od dnia 2 lipca 2016 r. do dnia otrzymania wniosku? Jaka część tych opłat została opłacona? Jaka część skierowana do egzekucji? Jaki był przychód z tytułu opłacenia opłat (proszę uwzględnić zarówno opłacone opłaty przed i jak i po egzekucji).
3) Ile opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego postoju zostało nałożonych na ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Kowalskiej do ul. Parkowej od dnia 2 lipca 2016 r. do dnia otrzymania wniosku? Jaka część tych opłat została opłacona? Jaka część skierowana do egzekucji? Jaki był przychód z tytułu opłacenia opłat (proszę uwzględnić zarówno opłacone opłaty przed i jak i po egzekucji).
4) Kiedy Burmistrz Nysy otrzymał Postanowienie z Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Opolu o stwierdzeniu prawomocności wyroku z dnia 10 stycznia 2017 r. sygn. akt II SA/Op 297/16?
Odpowiedź z dnia 6 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie strefy płatnego parkowania informuję:
1.  Na ulicy Tkackiej w Nysie od dnia 2 lipca 2016 roku nie są pobierane opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania w Nysie.
2.  Z tytułu nieopłaconego postoju na wyznaczonych miejscach postojowych na ulicy Karola Miarki w Nysie od dnia 2 lipca 2016 roku do dnia 26 maja 2017 roku wystawiono 33 zawiadomienia, z tego opłacono 18 zawiadomień na kwotę 421,60 zł. Za okres od dnia 2 lipca 2016 roku nie została jeszcze wszczęta egzekucja.
3.  Opłata dodatkowa na ulicy Królowej Jadwigi w Nysie pobierana jest na wyznaczonych miejscach postojowych (od ulicy Bolesława Krzywoustego do ulicy Kowalskiej). Od dnia 2 lipca 2016 roku nie są wystawiane zawiadomienia na w/w ulicy, na odcinku od ulicy Kowalskiej do ulicy Parkowej.
4.  Postanowienie prawomocnego orzeczenia z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Nysie w dniu 2 maja 2017 roku.

Wniosek IP.1431.10.2017 z dnia 23 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) Czy zastępca Burmistrza Piotr Bobak posiadał od 1 stycznia 2014 r. do 14 maja 2017 r. stosowane upoważnienie od Burmistrza Nysy do wystawiania upomnień, postanowień w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów i innych dokumentów związanych z nieuiszczeniem opłat w strefie płatnego parkowania?
2) Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca proszę o udostępnienie kopii tego upoważnienia.
Odpowiedź z dnia 26 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie upoważnień Burmistrza Nysy wydanych Zastępcy Burmistrza Piotrowi Bobakowi do wystawiania upomnień, postanowień w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów i innych dokumentów związanych z nieuiszczeniem opłat w strefie płatnego parkowania w Nysie w okresie 1 stycznia 2014 roku – 14 maja 2017 roku informuję, iż  Pan Piotr Bobak został powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza z dniem 15 grudnia 2014 roku.
Zastępca Burmistrza Piotr Bobak posiada obowiązki, uprawnienia i upoważnienia uregulowane Zarządzeniem Nr 1432/2014 Burmistrza Nysy z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Nysie, ze zmianami: 22 stycznia 2015 roku, 15 maja 2015 roku, 31 grudnia 2015 roku i 1 lipca 2016 roku. Ponadto Zastępca Burmistrza Piotr Bobak posiada stosowne upoważnienia nadane: Zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Nysy z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia Zastępców Burmistrza Nysy do prowadzenia w imieniu Burmistrza Nysy określonych spraw Gminy Nysa oraz składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Nysa oraz Zarządzeniem Nr 86/2015 Burmistrza Nysy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia I Zastępcy Burmistrza Nysy ds. Rozwoju Społecznego i Naczelnika Wydziału Rozwoju Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego do załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych w zakresie wynikającym z ustawy o drogach publicznych.
Dokumenty udostępnione zostały poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, w zakładce Prawo Lokalne – Burmistrz akty prawne, odpowiednio 2014, 2015, 2016 rok oraz w zakładce Prawne podstawy działania – Regulamin.

Wniosek IP.1431.11.2017 z dnia 23 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) Czy w sprawach skarg wniesionych do WSA w Opolu na uchwałę określającą bon wychowawczy przez mieszkańca Nysy oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Gmina Nysy będzie reprezentowana przez Radcę Panią Aleksandrę Markiewicz?
2) Czy to prawda, że w którejś ze spraw ww. Burmistrz postanowił wynająć inną pomoc prawną?
3) Jeżeli odpowiedź na 2 pyt. jest twierdząca proszę podać koszt obsługi prawnej oraz kopię zawartej umowy.
Odpowiedź z dnia 29 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie uchwały określającej bon wychowawczy informuję:
1. Na dzień 26 maja 2017 roku nie zostało podpisane pełnomocnictwo dla Pani Aleksandry Markiewicz do reprezentowania Gminy Nysa w sprawie skarg wniesionych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę nr XXV/381/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego” (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 2159, ze zm.).
2. Tak, Burmistrz Nysy postanowił zawrzeć umowę o świadczenie usług pomocy prawnej z Kancelarią Prawniczą Marek Szydło i
Wspólnicy Sp. K.
3. Kopię wnioskowanej umowy, zawierającą kwotę wynagrodzenia, przekazuję w załączeniu. pdf

Wniosek IP.1431.12.2017 z dnia 24 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z gorącą prośbą o udzielenia informacji o Państwa działalności jako Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie ujętym w dalszej części wniosku: Proszę o przekazanie następujących danych:
- adresy mail jednostek organizacyjnych których organem prowadzącym jest Państwa Jednostka Samorządu Terytorialnego (mam na myśli np. szkoły, instytucje pomocy społecznej i inne).
- bezpośredni adresu mail do osoby lub komórki merytorycznej, która w Państwa Urzędzie jest odpowiedzialna za rozwój kompetencji pracowników Urzędu, jeśli takiego adresu nie ma to proszę o podanie adresu mail na który można kierować korespondencje w zakresie pytań o na przykład procesy rekrutacyjne.
Odpowiedź z dnia 24 maja 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek informuję, iż kontakt do jednostek organizacyjnych, spółek gminnych oraz placówek oświatowych znajduje się w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce "Jednostki samorządowe". Po rozwinięciu zakładki możliwe jest wybranie wg potrzeb: Gimnazja, Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Żłobki, Jednostki organizacyjne lub Spółki.
W zakresie rozwoju kompetencji pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie proszę o kontakt z Sekretarzem Miasta Robertem Piegzą,
tel. 77 40 80 639, e-mail: r.piegza(at)www.nysa.pl .

Wniosek IP.1431.13.2017 z dnia 28 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej:
Proszę o podanie następujących informacji dotyczących osób wykonujących funkcje publiczne tj. Cymbalista Małgorzata, Wierdak Tomasz, Kaczmarska Aneta, Kochajkiewicz Jadwiga, Rogowska Ewa, Byczek Maciej, Anna Płończak, Mirosław Gruchacz, Kleszczyńska Edyta, Jabłoński Roman, Szulin Patrycja:
1) Jakiej wysokości ww. urzędnicy otrzymywali wynagrodzenie za pracę od początku objęcia stanowiska Burmistrza przez Kordiana Kolbiarza z podziałem na poszczególne miesiące (proszę wskazanie dla każdej osoby osobno. Jeżeli wynagrodzenie było stałe przez dłuższy okres proszę o wskazanie tego okresu).
2) Jakiej wysokości ww. urzędnicy otrzymywali dodatki, nagrody, premie od początku objęcia stanowiska Burmistrza przez Kordiana Kolbiarza oraz z jakiego powodu je otrzymali z podziałem na poszczególne miesiące (proszę o wskazanie dla każdej osoby osobno).
3) Proszę o wskazanie jakie ww. urzędnicy posiadają wykształcenie oraz jakie szkoły ukończyli, kursy, szkolenia itp. (proszę o podanie informacji dla każdej osoby osobno).
4) Proszę o wskazanie doświadczenia zawodowego ww. urzędników (proszę o podanie dla każdej osoby osobno).
5) Proszę o wskazanie warunków zatrudnienia oraz awansu ww. urzędników, jeżeli takowe nastąpiło (proszę o podanie dla każdej osoby osobno)
6) Proszę o wskazanie szkoleń i kursów odbytych już po zatrudnieniu w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz ich kosztach (proszę o wskazanie dla każdej osoby osobno)
7) Proszę o wskazanie czy ww. urzędnicy otrzymali służbowe karty kredytowe oraz telefony oraz jakie koszty generują w zw. z ich używaniem z podziałem na poszczególne miesiące (proszę o wskazanie osobno dla każdej osoby oraz z podziałem czy koszt dotyczy obrotu kartą kredytową czy rozmów przez telefon).
8) Proszę o wskazanie czy ww. urzędnicy zostali zatrudnieni w gminnej spółce. Jeżeli tak proszę o wskazanie dla każdej osoby osobno warunków zatrudnienia, pełnionego stanowiska oraz otrzymywanego wynagrodzenia.
Odpowiedź z dnia 9 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wynagrodzeń, dodatków, nagród, premii, wykształcenia, kursów i szkoleń, warunków zatrudnienia i awansu, doświadczenia zawodowego, służbowych kart kredytowych i telefonów oraz zatrudnienia w gminnych spółkach, w odniesieniu do osób wykonujących funkcje publiczne: Cymbalista Małgorzata, Wierdak Tomasz, Kaczmarska Aneta, Kochajkiewicz Jadwiga, Rogowska Ewa, Byczek Maciej, Płończak Anna, Gruchacz Mirosław, Kleszczyńska Edyta, Jabłoński Roman oraz Szulin Patrycja, w okresie od objęcia stanowiska Burmistrza Nysy przez Kordiana Kolbiarza informuję:
1.   Wynagrodzenia i dodatki przedstawia załącznik nr 1
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Nysie otrzymują dodatki funkcyjne w związku z pełnioną funkcją i dodatki specjalne za zwiększenie obowiązków służbowych w związku z dodatkowymi zadaniami na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1786) i Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nysie ustalonego Zarządzeniem 726/2016 Burmistrza Nysy z dnia 11 maja 2016r.
2.   Żaden z urzędników wskazanych we wniosku nie otrzymał premii. Dodatki ujęte zostały w pkt 1. Nagrody przedstawia załącznik nr 2  Nagrody jubileuszowe wypłacane są zgodnie z art. 36 i 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
3.   Kursy i szkolenia ujęte zostały w pkt 6. Wykształcenie oraz ukończone szkoły:
Małgorzata Cymbalista – wykształcenie wyższe w zakresie zootechniki – Akademia Rolnicza w Szczecinie, studia podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej – Uniwersytet Wrocławski.
Tomasz Wierdak – wykształcenie wyższe  kierunek: teologia adwentystyczna – Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej. Aneta Kaczmarska – wykształcenie wyższe, kierunek: pedagogika resocjalizacyjna w zakresie zarządzanie – Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogiczno-Ekonomicznych w Brzegu, kierunek: pedagogika w zakresie psychopedagogika – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
Jadwiga Kochajkiewicz – wykształcenie policealne w zawodzie  ekonomisty – Policealne Studium Ekonomiczne w Nysie.
Ewa Rogowska – wykształcenie wyższe w zakresie ekonomiki i organizacji obrotu towarowego i usług – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu. Maciej Byczek – wykształcenie wyższe kierunek: Politologia i Nauki Społeczne – Uniwersytet Opolski.
Anna Płończak – wykształcenie wyższe, kierunek: zdrowie publiczne – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
Mirosław Gruchacz – wykształcenie wyższe w zakresie historii specjalność archiwistyka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Edyta Kleszczyńska – wykształcenie średnie w zawodzie pracownik administracyjno-biurowy – Liceum Zawodowe, Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie.
Roman Jabłoński – wykształcenie wyższe, kierunek: architektura i urbanistyka – Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Instytut Architektury. Patrycja Szulin – wykształcenie wyższe, kierunek: prawo – Uniwersytet Wrocławski, studia podyplomowe w zakresie Audytu Rachunkowości i Kontroli Zarządczej – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnej – Uniwersytet Wrocławski, studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Wyższa Szkoła Bankowości we Wrocławiu, spełnienie wymagań certyfikacji – Certyfikowanego Profesjonalnego Rządowego Audytora – Instytut Audytorów Wewnętrznych, szkolenia: Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania ISO 9001, Doskonalenie procesu auditowania dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania PN-EN ISO 9001:2009, – Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. Dzierżoniów, Certyfikat Doskonalenia Zawodowego Rekomendacja Zawodowa – CGAP nr 4261.
4.   Doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie zatrudnienia na dzień 6 czerwca 2017 roku:
Małgorzata Cymbalista – ogólny staż pracy ponad 27 lat, w tym ponad 23 lata w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Tomasz Wierdak – ogólny staż pracy ponad 14 lat w tym ponad 13 lat w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Aneta Kaczmarska – staż pracy ponad 22 lata w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Jadwiga Kochajkiewicz – ogólny staż pracy ponad 34 lata w tym ponad 32 lata w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Ewa Rogowska – ogólny staż pracy ponad 40 lat, w tym ponad 12 lat w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Maciej Byczek – ogólny staż pracy ponad 10 lat, w tym ponad 1 rok w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Anna Płończak – ogólny staż pracy ponad 9 lat, w tym ponad 8 lat w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Mirosław Gruchacz – ogólny staż pracy ponad 28 lat, w tym ponad 15 lat w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Edyta Kleszczyńska – ogólny staż pracy ponad 18 lat, w tym ponad 15 lat w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Roman Jabłoński – ogólny staż pracy ponad 11 lat, w tym ponad 9 lat w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Patrycja Szulin – ogólny staż pracy ponad 15 lat, w tym ponad 14 lat w jednostkach administracji samorządowej, w tym 2 lata w Urzędzie Miejskim w Nysie.
5.  Warunki wynagrodzenia przedstawia załącznik nr 1. Warunki zatrudnienia oraz awans:
Małgorzata Cymbalista – od października 1993r. zatrudnienie w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, który w wyniku kolejnych reorganizacji stanowił odrębny wydział lub komórkę wchodzącą w skład następujących wydziałów: Administracyjno-Prawnego, Administracyjno-Organizacyjnego. Awansowana od 1.05.2015r. na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, a od 1.01.2016r. na stanowisko naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich. Od 15.05.2017r. została przeniesiona na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Tomasz Wierdak – od kwietnia 2004 roku pracuje kolejno na stanowiskach młodszego referenta, referenta, podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, który w wyniku reorganizacji stanowił odrębny wydział lub komórkę wchodzącą w skład Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego. Obecnie zatrudnienie w ramach umowy na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.
Aneta Kaczmarska – od września 1995 roku pracuje kolejno na stanowiskach referenta, podinspektora w Wydziale Gospodarczym, specjalisty, podinspektora w Wydziale Administracyjno-Prawnym, od czerwca 2003 roku przeniesiona i awansowana na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, który w wyniku reorganizacji stanowił odrębny wydział lub komórkę wchodzącą w skład Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego. Obecnie zatrudnienie w ramach umowy na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.
Jadwiga Kochajkiewicz – od września 1994 roku pracuje na stanowiskach  specjalisty, podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, który w wyniku kolejnych reorganizacji stanowił odrębny wydział lub komórkę  wchodzącą w skład następujących wydziałów: Administracyjno-Prawnego, Administracyjno-Organizacyjnego. Obecnie zatrudnienie w ramach umowy na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Ewa Rogowska – od grudnia 2004r. pracuje na stanowisku inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, który w wyniku reorganizacji stanowił odrębny wydział lub komórkę wchodzącą w skład Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego. Obecnie zatrudnienie w ramach umowy na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.
Maciej Byczek – od listopada 2016 roku jest zatrudniony  na stanowisku podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
Anna Płończak – w okresie od 6.09.2008r. do 15.11.2015r. pracowała kolejno na stanowiskach aplikanta, młodszego strażnika, młodszego specjalisty w Straży Miejskiej w Nysie. Od 16.11.2015r. do 31.03.2016r. pracowała na stanowisku podinspektora w Wydziale Rozwoju Polityki Społecznej, a od dnia 1.04.2016r. do nadal na stanowisku podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
Mirosław Gruchacz – od grudnia 2001 roku pracował kolejno na stanowiskach  archiwisty, inspektora w Wydziale Administracyjno-Prawnym, od 1.06.2005r. jako inspektor na Samodzielnym Stanowisku ds. Kancelaryjnych i Archiwum Zakładowego. Od 1.01.2016r. awansowany na stanowisko Kierownika Kancelarii i Archiwum Zakładowego. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
Edyta Kleszczyńska – od grudnia 2001 roku pracowała kolejno na stanowiskach: młodszego referenta w Wydziale Administracyjno-Prawnym, Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym, referenta w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym, specjalisty w Wydziale Inicjatyw i Przedsiębiorczości. Od 1.11.2010r. awansowana na stanowisko podinspektora w Wydziale Inicjatyw i Przedsiębiorczości, który w wyniku reorganizacji został przekształcony w Wydział Rozwoju Gospodarczego. Przeniesiona od 16.11.2015r. na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju Polityki Społecznej, a od 1.02.2017r. na stanowisko podinspektora w Kancelarii i Archiwum Zakładowym. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
Roman Jabłoński – od października 2007 roku pracował kolejno na stanowiskach: podinspektora w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Geodezji, w Wydziale Architektury i Urbanistyki. Od 15.07.2011r. awansowany na stanowisko inspektora w Wydziale Architektury i Urbanistyki, w Wydziale Planowania Przestrzennego. Od 15.05.2015r. awansowany na stanowisko głównego specjalisty – Samodzielne Stanowisko Architekta Miejskiego. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
Patrycja Szulin – pracuje od 1.06.2015r. na stanowisku Audytora Wewnętrznego.  Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
6.   Kursy, szkolenia, seminaria, warsztaty wraz z kosztami udziału przedstawia załącznik nr 3
7.   Żaden z pracowników wskazanych we wniosku nie posiada służbowej karty kredytowej, ani służbowego telefonu komórkowego.
8.   Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji o zatrudnieniu wskazanych we wniosku pracowników w gminnych spółkach. W celu uzyskania informacji, zapytanie w tym zakresie proszę złożyć bezpośrednio w spółkach.

Wniosek IP.1431.14.2017 z dnia 29 maja 2017 roku
Na podstawie art. 1 i art. 6 w związku z art. 4 ust 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Treść decyzji Burmistrza Nysy z dnia 19.04.2011r., znak GG.6831.19.2011 w sprawie zatwierdzenia podziału działki nr 38, AM 5 obręb Wróblewskiego miasto Nysa.
Odpowiedź z dnia 1 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia decyzji Burmistrza Nysy z dnia 19 kwietnia 2011 roku nr GG.6831.19.2011 przekazuję w załączeniu wnioskowaną kopię dokumentu z dokonaną niezbędną anonimizacją. decyzja1 , decyzja2 , decyzja3  

Wniosek IP.1431.15.2017 z dnia 30 maja 2017 roku
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej:
1.  Czy działka o nr ewidencyjnym 45/5 obręb Średnia Wieś (id: 160705_4.0004.AR_591.45/5) stanowi własność Gminy Nysa, czy Gmina Nysa ujawniła ewentualne prawo własności nieruchomości obejmującej tę działkę nabyte w trybie 98 ust. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ewentualnie jaki inny organ nabył własność tej nieruchomości?
2.  Jakiego rodzaju droga (gminna, powiatowa, wojewódzka, krajowa) będzie przebiegać przez działkę o nr ewidencyjnym 45/5 obręb Średnia Wieś (id: 160705_4.0004.AR_591.45/5) w wypadku realizacji inwestycji – drogi publicznej na tej działce? Czy taką ewentualną inwestycję będzie realizowała Gmina Nysa?
3.  Czy aktualne plany rozbudowy infrastruktury drogowej przewidują budowę drogi wzdłuż działki o nr ewidencyjnym 45/5 obręb Średnia Wieś (id: 160705_4.0004.AR_591.45/5)?
4.  Czy wiadomym jest kiedy zostanie rozpoczęty taki proces inwestycyjny, a jeśli trwa na jakim jest etapie?
Odpowiedź z dnia 7 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie działki o nr ewidencyjnym 45/5 obręb Średnia Wieś informuję, iż działka ewidencyjna nr 45/5 arkusz mapy 591 obręb Średnia Wieś nie stanowi własności Gminy Nysa. Gmina Nysa nie nabyła prawa własności w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji o rodzaju drogi na działce nr 45/5, poza zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Proces inwestycyjny dot. budowy drogi na działce
nr 45/5 nie został rozpoczęty. Gmina Nysa nie planuje inwestycji drogowej na działce nr 45/5.

Wniosek IP.1431.16.2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej proszę o informacje:
Czym podyktowane jest zrezygnowanie miasta z korzystania ze swojego oficjalnego herbu (6 lilii na czerwonym tle)?
Czy konkursowo logo zastąpiło herb miasta?
Proszę o podanie:
- uchwały Rady Miejskiej w Nysie likwidującej herb Nysy z oficjalnego symbolu miasta.
- uchwały Rady Miejskiej w Nysie ustanawiającej konkursowe logo nowym symbolem miasta.
Odpowiedź z dnia 9 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie herbu Nysy oraz logo miasta informuję, iż herb Nysy jako oficjalny symbol nadal obowiązuje zgodnie z uchwałą Nr II/18/02 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nysa (załącznik nr 2 do Statutu Gminy Nysa).
Nie istnieje zatem uchwała Rady Miejskiej w Nysie likwidująca herb Nysy jako oficjalnego symbolu miasta. Nie ma także uchwały, która ustanawiałaby konkursowe logo nowym symbolem Nysy.
Jest rzeczą całkowicie naturalną, iż różnego rodzaju instytucje publiczne coraz chętniej przeprowadzają zmiany wizerunkowe. Często spotykanym jednak problemem wśród takich zmian jest strach przed nimi, który wynika z troski o dotychczasowy znak identyfikujący miasto czyli herb. To także nieumiejętne definiowanie tego czym jest logo, czym powinno być i do czego służy. Zapewniam, iż nikt nie rezygnuje, nie zastępuje i nie niszczy herbu Nysy. To nasza duma, tradycja i tożsamość.
Gmina Nysa jest jedną z niewielu w skali kraju, która nie posiada systemu identyfikacji wizualnej. Logo ma być elementem nowoczesnego marketingu samorządowego. Pojawiać się będzie między innymi w materiałach drukowanych, takich jak ulotki, wizytówki, czy papier firmowy, na koszulkach, kubeczkach, artykułach piśmienniczych czy stronie internetowej, ale ma także „wejść” do przestrzeni publicznej.
Logo jednostek samorządowych, firm czy innych instytucji jest jed­nym z naj­waż­niej­szych aspek­tów iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej szeroko pojmowanego biz­nesu. Należy pamię­tać, że wiele mię­dzy­na­ro­dowych instytucji i miast posiada znaki fir­mowe rozpoznawalne przez klientów, turystów i mieszkańców, już na „pierw­szy rzut oka”. Sam ten fakt poka­zuje jak ważne jest posiada­nie wła­snego logo, na który Gmina Nysa zdecydowała się w 2016 roku.

Wniosek IP.1431.17.2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, proszę o udostępnienie niżej wymienionych informacji, a także odpowiedzi na pytania: 1. Kopii karty drogowej (ewidencji pojazdu) samochodu służbowego peugeot 508 nr rej. ONY JM83 z dnia 23 maja 2017 r.
2. Kto z pracowników urzędu i w jakim celu służbowym podróżował 23 maja 2017 r tym autem do Opola?
3. Czy wśród osób podróżujących była pan Romuald Kamuda, radny rady miejskiej w Nysie?
4. Czy istnieje możliwość wykorzystania samochodu służbowego z kierowcą do celów prywatnych pracowników urzędu miejskiego w Nysie? Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej jest to możliwe?
Odpowiedź z dnia 19 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie samochodu służbowego Peugeot 508 nr rej. ONY JM83 informuję:
1.   Kopię karty drogowej z dnia 23 maja 2017 roku przekazuję w załączeniu. karta
2.   W dniu 23 maja 2017 roku do Opola podróżowali następujący pracownicy Urzędu Miejskiego w Nysie: Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz, Zastępca Burmistrza Marek Rymarz, kierowca Urzędu Miejskiego w Nysie Bronisław Kręcichwost. Celem podróży było spotkanie z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - Elżbietą Molak, w związku z projektem przebudowy ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek i Celna.
3.   Tak, wśród osób podróżujących był także Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Romuald Kamuda.
4.   Nie ma możliwości wykorzystywania samochodu służbowego z kierowcą do celów prywatnych pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie.
W tym przypadku sytuacja taka nie miała miejsca, albowiem podróż służbowa odbywała się w celu i z udziałem osób wskazanych w pkt 2.

Wniosek IP.1431.18.2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku
Na podstawie art.61 w związku z art. 8 ust.2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, oraz art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. ( Dz. U. 112 poz. 1198 z póź. zm.) składam wniosek o udzielenie informacji publicznej czy gmina posiada własne grunty inwestycyjne na sprzedaż?
Odpowiedź z dnia 7 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie gruntów inwestycyjnych informuję, iż Gmina Nysa posiada własne grunty inwestycyjne na sprzedaż.
Aktualna oferta prezentowana jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie www.nysa.eu – baner „Inwestor” – zakładka „Oferty inwestycyjne”.
Szczegółowe informacje w zakresie gruntów inwestycyjnych udzielane są:
- telefonicznie: 77 40 80 603 lub 609 414 555,
- drogą elektroniczną: inwestor(at)um.nysa.pl (w miejsce (at) należy wpisać @),
- w Urzędzie Miejskim w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15, I piętro, pok. 112a.

Wniosek IP.1431.19.2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku
W trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej,wnioskujemy o przesłanie jednego z dwóch dokumentów (dot. podłogi sportowej dla zadania: „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie"): Dokument  specyfikujący wyniki badań wszystkich 13-tu parametrów, wyznaczonych przez normę PN-EN 14904:2009 (np. Kartę Techniczną producenta podłogi) lub Raporty z badań (szt. 13) - zawierające wyniki wszystkich wymaganych przez normę parametrów.
Odpowiedź z dnia 19 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie podłogi sportowej dla zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie” informuję, iż zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym inwestycji zakończenie prac związanych z wykonaniem posadzki sportowej nastąpi w sierpniu 2017 roku. Wykonawca przedstawił wzór deklaracji własności użytkowych i na tej podstawie został zobligowany do wykonania badania własności użytkowych z partii materiału, który jest przygotowany do wbudowania w hali widowiskowo-sportowej w Nysie.

Wniosek IP.1431.20.2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: Kopie oświadczeń majątkowych wszystkich radnych Rady Miejskiej w Nysie za rok 2016.
Odpowiedź z dnia 23 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Nysie za rok 2016 informuję, iż wnioskowane oświadczenia majątkowe zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl), zakładka: Inne dokumenty – Oświadczenia majątkowe – Radnych. 

Wniosek IP.1431.21.2017 z dnia 10 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o przekazanie informacji:
1.   Ile na drogach (w tym przyległych do nich terenach) zarządzanych przez Miasto Nysa istnieje obecnie wytyczonych miejsc parkingowych przeznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych?
2.   Ile z nich na chwilę obecną jest oznakowanych w całości zgodnie z wymaganiami wprowadzonymi rozporządzeniem zmieniającym z 3 lipca 2015r. (tj. biała koperta wymalowana na powierzchni barwy niebieskiej z piktogramem inwalidy)?
3.   Jeżeli samorządowi miejskiemu pozostały w tym zakresie jeszcze do wykonania dalsze prace, proszę o przekazanie informacji, czy zostaną one zakończone w przepisowym terminie 30 czerwca br.?
Odpowiedź z dnia 22 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie poziomego oznakowania miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych informuję:
1.  Gmina Nysa nie posiada na drogach gminnych wyznaczonych „stanowisk postojowych” przeznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych oznaczonych znakiem poziomym P-18. Posiadamy natomiast wyznaczone 72 stanowiska postojowe zastrzeżone, tzw. „koperta” z przeznaczeniem dla pojazdów osób niepełnosprawnych, oznakowanych znakiem poziomym P-20 z symbolem P-24.

2.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314) pkt 5.2.4 „Linie wyznaczające stanowiska postojowe” otrzymał brzmienie: „znak P-18 "stanowisko postojowe"”, stosuje się w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk. Na obszarach, gdzie wyznacza się miejsca postojowe, należy przewidzieć stanowiska przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej”. Przepisy te nie nakładają takiego obowiązku na znak P-20 – pkt 5.2.6 niniejszego rozporządzenia dotyczącego zastrzeżonych miejsc postojowych „koperta”.

Ponadto informuję, iż termin 30 czerwca 2017 roku, określony w §2 niniejszego rozporządzenia dotyczy znaków i sygnałów drogowych niespełniających warunków określonych w §1: pkt 1 lit. f - w zakresie pkt 6.3.7.2 i 6.3.7.8; pkt 2 lit. d - w zakresie pkt 5.2.4 i 5.2.9.3; pkt 3 lit. a - w zakresie pkt 3.3.5.2 i 3.3.5.3, czyli jedynie „stanowisk postojowych” oznaczonych znakiem poziomym P-18.


Wniosek IP.1431.22.2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie wydanej przez Burmistrza Nysy decyzji nr ROŚ.ŚR.7624.DS/47/10 z dnia 2011-07-20 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kształtowaniu dna Zbiornika Nyskiego poprzez wydobywanie kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża „Głębinów-Zbiornik” z czaszy zbiornika oraz deponowanie w wyrobisku poeksploatacyjnym frakcji odpadowych, położonych na obszarze Natura 2000.
Odpowiedź z dnia 21 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia wydanej przez Burmistrza Nysy decyzji nr ROŚ.ŚR.7624.DS/47/10 z dnia 20 lipca 2011 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kształtowaniu dna Zbiornika Nyskiego poprzez wydobywanie kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża „Głębinów-Zbiornik” z czaszy zbiornika oraz deponowanie w wyrobisku poeksploatacyjnym frakcji odpadowych położonych na obszarze Natura 2000, przekazuję w załączeniu wnioskowaną kopię dokumentu wraz z załącznikami.  decyzja 

Wniosek IP.1431.23.2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: pytania_str_1 , pytania_strona_2
Odpowiedź z dnia 23 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie Gminy Nysa informuję:
1.   Powierzchnia gruntów położonych w granicach administracyjnych Gminy Nysa wynosi 21.697 ha.
2.   Na obszarze administracyjnym swojego władania, Gmina Nysa jest właścicielem gruntów o powierzchni 1.494 ha, natomiast 74 ha pozostają w dyspozycji gminnych osób prawnych.
3.   Obecnie w ramach jednego kompleksu, na powierzchni ok. 18 ha prowadzona jest działalność gospodarcza, przy czym teren jest częściowo wykorzystywany do prowadzenia działalności (teren byłej FSO). Teren (obręb Skorochów-Głębinów) o powierzchni ok. 16 ha, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod usługi. Teren jest niezagospodarowany i posiada dostęp do mediów. Obszar (były poligon przy obwodnicy Nysy) o powierzchni ok. 7 ha, wskazany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren projektowanych urządzeń działalności produkcyjnej, magazynowej i handlowej o średniej intensywności zagospodarowania. Teren jest nieuzbrojony.
4.   Na obszarze gminy Nysa zlokalizowane są dwa obszary włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” o łącznej powierzchni 168,8627 ha. Obecnie Gmina Nysa nie posiada planów włączenia nowych obszarów do strefy ekonomicznej.
5.   Ewidencja prowadzona przez Burmistrza Nysy do 2012 roku nie daje możliwości wykonania raportów ze stanem na koniec 1996 i 2006 roku. Dane te posiada natomiast Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych, do którego należy złożyć wniosek w tym zakresie. Od dnia 1 stycznia 2012 roku istnieje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl), której organem prowadzącym jest Minister Rozwoju. Udostępnianie informacji na temat przedsiębiorców reguluje art. 37 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1829 z póź. zm.). Zgodnie z przepisami do 20 września 2008 roku nie było obowiązku zgłaszania zawieszenia działalności gospodarczej w urzędach gminy. W związku z powyższym o udostępnienie żądanych danych za rok 2016 należy zwrócić się do CEIDG prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
6.   Informacja z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2016 rok, uwzględniająca sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych oraz sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych. Informację za lata 1996 i 2006 przekazuję w załączeniu. sprawozdanie_wydatki_1996 , sprawozdanie_dochody_1996 , sprawozdanie_wydatki_2006 , sprawozdanie_dochody_2006
7.   W dniu 26 lutego 2015 roku Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę Nr V/38/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Uchwała ustala miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: od jednego mieszkańca, za pojemnik (dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) oraz  ustalona została ryczałtowa stawka opłaty za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Uchwała zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) zakładka: Prawo Lokalne - Uchwały Rady Miejskiej - 2015.
8.   Na terenie Gminy Nysa znajdują się dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK. Oba punkty znajdują się w Nysie: ul. Piłsudskiego 61 i ul. Saperska 5.
9.    Sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych, uwzględniające uzyskane roczne dochody z podziałem na poszczególne podatki i opłaty lokalne zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) zakładka: Gospodarka majątkiem gminy - Budżet.
10.  Na podstawie ewidencji ludności prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Nysie (system SELWIN) liczba ludności w Gminie Nysa w 2006 roku wynosiła 59.555 mieszkańców, natomiast w 2016 roku wynosiła 55.928 mieszkańców. Urząd Miejski w Nysie nie posiada danych za rok 1996. Informacje w tym zakresie dostępne są w „Rocznikach statystycznych” wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny.
11.  Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji o stopie bezrobocia w latach 1996, 2006 i 2016. Informacje w tym zakresie posiada Powiatowy Urząd Pracy w Nysie.
12.   Dane dotyczące liczby osób korzystających z form pomocy społecznej w Gminie Nysa w 1996 roku są niedostępne z uwagi na zniszczenie dokumentów w związku powodzią w 1997 roku. W 2006 roku z pomocy społecznej korzystało 2.266 rodzin – 3.086 osób. W 2016 roku z pomocy społecznej korzystało 1.555 rodzin – 2.021 osób.
13.   Na terenie Gminy Nysa funkcjonuje 12 przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nysa, dwa przedszkola prywatne i jedno przedszkole publiczne prowadzone przez stowarzyszenie. Miejsca w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Nysa są wykorzystane w 100% (1130), natomiast w wiejskich w 89,3% (266). Realizacja podstawy programowej, tj. 5 godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu jest bezpłatna, natomiast za każdą godzinę pobytu dziecka powyżej 5 godzin, rodzice dzieci w wieku 3-5 lat wnoszą opłatę w wysokości 1 zł.
Na terenie Gminy Nysa funkcjonują 2 kluby dziecięce i 5 żłobków. Liczba miejsc zgłoszonych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Nysa wynosi łącznie 273. Burmistrz Nysy prowadzi rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Nysa, który aktualizowany jest na bieżąco i publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) zakładka: Inne dokumenty - Rejestry i ewidencje. Żłobki gminne mają obłożenie 100% - 170 miejsc. Urząd Miejski w Nysie nie posiada natomiast wiedzy w zakresie obłożenia w niegminnych placówkach. Wykazy do dotacji zawierają listy dzieci, które uczęszczały do żłobka w danym miesiącu (dziecko może być zapisane do żłobka, ale w danym miesiącu może być nieobecne). Opłaty w placówkach niegminnych ustalane są na zasadach komercyjnych. W żłobkach opieka nad dziećmi jest sprawowana od ukończenia 20 tygodnia życia, w klubach dziecięcych od ukończenia 1 roku życia. Żłobki zapewniają opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka, w klubie dziecięcym do 5 godzin dziennie. Odpłatność w żłobkach miejskich reguluje, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) zakładka: Prawo Lokalne - Uchwały Rady Miejskiej - 2011, uchwała nr IX/148/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Nysa, opłaty dodatkowej za wydłużony wymiar opieki w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Obecnie dzienna opłata za pobyt dziecka wynosi 15 zł. W przypadku, gdy do żłobka jednocześnie uczęszcza więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny dzienna opłata za drugie i kolejne dziecko wynosi 10,50 zł. Opłata za pobyt dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością wynosi 7,50 zł. Oplata dodatkowa z tytułu pobytu dziecka powyżej 10 godzin wynosi 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku. Opłata za wyżywienie w Żłobku nr 1 w Nysie wynosi 5,80 zł dziennie, a w Żłobku nr 2 w Nysie 5,50 zł dziennie. Dodatkowo rodzice z rodzin wielodzietnych, objętych Nyską Kartą Dużej Rodziny mogą skorzystać z 50% dopłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym zlokalizowanym na terenie Gminy Nysa (dopłata nie może przekroczyć 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Nysa). W roku 2017 na podstawie, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) zakładka: Prawo Lokalne - Uchwały Rady Miejskiej - 2013, uchwały nr XXXI/488/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa jeden klub dziecięcy i trzy żłobki otrzymują dotację za dzieci objęte opieką. 14.   Wszystkie zajęcia w przedszkolach finansowane są przez Gminę Nysa, natomiast żłobki nie mają obowiązku realizacji zajęć programowych - pełnią funkcję opiekuńczą.
15.   Na terenie Gminy Nysa funkcjonuje 12 linii komunikacji.
16.   Na terenie Gminy Nysa nie ma miejscowości wyłączonych z komunikacji gminnej.
17.   Na terenie Gminy Nysa znajduje się: 1.270m ciągów pieszych, 1.430 m ciągów rowerowych, 5.954,70 m ciągów pieszo-rowerowych, siedem siłowni na wolnym powietrzu, jeden „Orlik”, 19 placów zabaw.
18.   Wysokość deficytu budżetowego, w przyjętym budżecie na rok 2016 (uchwała Nr XVI/230/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2016 rok) zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) zakładka: Prawo Lokalne - Uchwały Rady Miejskiej - 2016.
19.   Zadłużenie Gminy Nysa wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiło 9.357.161 zł. Zadłużenie Gminy Nysa wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 66.885.000 zł (w tym wartość obligacji przychodowych  21.785.000 zł). Urząd Miejski w Nysie nie posiada danych dotyczących zadłużenie Gminy Nysa na dzień 31 grudnia 1996 roku.
20.   Wartość zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiła 9.357.161 zł, co stanowiło 8,87% budżetu Gminy Nysa. Wartość zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 45.100.000 zł bez obligacji, co stanowiło 23,40 % budżetu Gminy Nysa, z obligacjami natomiast 66.885.000 zł, co stanowiło 34,71% budżetu Gmina Nysa. Zobowiązań krótkoterminowych Gmina Nysa nie posiadała na dzień 31 grudnia 2006 roku i na dzień 31 grudnia 2016 roku. Urząd Miejski w Nysie nie posiada danych dotyczących zobowiązań Gminy Nysa na dzień 31 grudnia 1996 roku.
21.   Całkowitą spłatę zobowiązań Gmina Nysa planuje w 2029 roku.
22.   Gmina Nysa nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek.
23.   Prognoza całkowitego zadłużenia Gminy Nysa na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 74.900.000 zł.
24.   Wydatki na inwestycje w poszczególnych latach zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) zakładka: Gospodarka majątkiem gminy - Budżet.
25.   Urząd Miejski w Nysie nie prowadzi rejestru klubów i towarzystw sportowych. Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia uzyskują wpis do ewidencji prowadzonej przez Starostę lub przez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym.
26.   Dyscypliny sportowe wspierane z budżetu Gminy Nysa w ramach otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2016: piłka nożna, piłka siatkowa, lekkoatletyka, Karate Kyokushin, gimnastyka sportowa, hokej na trawie, strzelectwo sportowe, łucznictwo sportowe, żeglarstwo regatowe, tenis stołowy. Kwota przeznaczona na realizację zadań - 330.000,00 zł. Zadania realizowane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2016: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością; Prowadzenie współzawodnictwa sportowego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych; Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Nysa; Organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych lub sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Nysa; Organizacja i przeprowadzenie imprezy sportowo-rekreacyjnej pn. "Igrzyska sportowe dla dzieci i młodzieży"; Organizacja aktywności fizycznej osób starszych. Kwota przeznaczona na realizację zadań - 93.000,00 zł.
27.   Na terenie Gminy Nysa znajduje się pięć strzelnic sportowych: w Regulicach, w Nysie przy ul. Bramy Grodkowskiej, w Nysie przy ul. Bolesława Śmiałego, w Nysie przy ul. Poniatowskiego w siedzibie LOK, w Nysie przy Rynku Solnym (Carolinum). W chwili obecnej nie planuje się budowy nowej strzelnicy.
28.   Gmina Nysa posiada 374 mieszkania socjalne, 4 pomieszczenia tymczasowe. Gmina Nysa nie posiada pomieszczeń zastępczych.
29.   Średni czas oczekiwania na lokal socjalny wynosił w 2016 roku 43 miesiące.
30.   Ewidencje wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (osobno dla lokali gastronomicznych i punktów handlowych) zlokalizowanych na terenie Gminy Nysa zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) zakładka: Inne dokumenty - Rejestry i ewidencje. Ewidencje aktualizuje się na bieżąco. Informuję równocześnie, iż na dany punkt sprzedaży może być wydane 1, 2 lub 3 zezwolenia, w zależności od oprocentowania napojów alkoholowych. Danych nie należy zatem sumować.
31.   Na terenie Gminy Nysa znajdują się świetlice wiejskie: Domaszkowice, Goświnowice, Hajduki Nyskie, Hanuszów, Iława, Jędrzychów, Kępnica, Konradowa, Koperniki, Kubice, Lipowa, Morów, Niwnica, Podkamień, Przełęk, Radzikowice, Regulice, Rusocin, Sękowice, Siestrzechowice, Skorochów, Wierzbięcice, Wyszków Śląski. Świetlica w Nysie przy ul. Moniuszki; Świetlica Środowiskowa działająca przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie przy ul. KEN; Kino „Pokój” przy al. Lompy; Nyski Ośrodek Rekreacji z siedzibą w Skorochowie.
32.   Na terenie Gminy Nysa znajdują się parki spacerowo-wypoczynkowe o łącznej powierzchni 72,5 ha.
33.   Gmina Nysa od 1994 roku prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej.
34.   Uchwałą Nr LIII/792/10 z dnia 10 listopada 2010 roku Rada Miejska w Nysie wprowadziła na terenie Gminy Nysa opłatę od posiadania psów. Uchwała zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) zakładka: Prawo Lokalne - Uchwały Rady Miejskiej - 2010.
35.   Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji o ilości obiektów handlowych (pow. 1000 m2), znajdujących się na terenie Gminy Nysa. Informuję natomiast, iż na terenie Gminy Nysa, 17 przedsiębiorców deklaruje do opodatkowania podatkiem od nieruchomości powierzchnie handlowe o pow. 1 000 m2. Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 10 ust. 3a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w studium określa się obszary, na których mogą być one sytuowane. Lokalizacja tych obiektów może nastąpić wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 10 ust. 3b ustawy). Obecnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa wskazuje trzy lokalizacje, na których mogą zostać usytuowane obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Jeden z tych obszarów objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

Wniosek IP.1431.24.2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie kopii umowy nr 2017/AO/13 zawartej w dniu 22 maja 2017 r., z kancelarią radcy prawnego na kwotę 40 000 zł.
Odpowiedź z dnia 19 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie umowy nr 2017/AO/13 o świadczenie obsługi prawnej, zawartej w dniu 22 maja 2017 roku pomiędzy Gminą Nysa a Krzysztofem Furtanem prowadzącym Kancelarię Radcy Prawnego, przekazuję w załączeniu kopię wnioskowanej umowy. umowa

Wniosek IP.1431.25.2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. doniesieniami o testowaniu nowych, elektrycznych autobusów przez gminę Nysa, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Kopii umowy lub innego dokumentu na podstawie, którego Gmina Nysy testuje autobusy elektryczne.
2. Kopii oferty zakupu ww. autobusów o ile gmina Nysa taką ofertę otrzymała.
3. Jaką kwotę Gmina Nysa planuje przekazać na inwestycję związaną z zakupem ww. autobusów.
4. Ile kosztuje jeden z ww. autobusów (jeżeli ceny są różne proszę o wskazanie cen dla każdego autobusu z osobna).
5. Czy gmina Nysa podpisała już umowę na zakup ww. autobusów (z informacji medialnych dochodzą sprzeczne ze sobą informacje). Jeżeli tak proszę o udostępnienie kopii tej umowy.
6. Czy gmina Nysa przeprowadziła badania, kalkulację lub inną ekspertyzę związaną z kosztami zw. z wprowadzeniem i eksploatowaniem elektrycznych autobusów na ulicach miasta Nysa.
Odpowiedź z dnia 29 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie planowanego zakupu autobusów elektrycznych informuję, iż Gmina Nysa złożyła wniosek na realizację projektu pn. „Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego” w ramach RPOWO (planowane podpisanie umowy 30.06.2017r.).
W ramach projektu, oprócz przebudowy w/w ulic planowany jest zakup dwóch autobusów elektrycznych, do obsługi bezpłatnej linii transportu publicznego. Zgodnie z danymi ujętymi we wniosku:
-    II kwartał 2017 roku - opublikowanie w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej informacji o zamiarze powierzenia świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym.
-    II kwartał 2018 roku - ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o świadczenie usług publicznych w transporcie zbiorowym.
-    IV kwartał 2018 roku ogłoszenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę taboru niskoemisyjnego wraz z ładowarkami zajezdniowymi. Koszt przewidziany w projekcie na zakup dwóch autobusów elektrycznych z ładowarkami zajezdniowymi wynosi 4.132.800,00 zł. W zakresie testów autokarów elektrycznych, wykonywanych aktualnie przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Nysie, Urząd Miejski w Nysie nie posiada wiedzy i nie dysponuje wnioskowanymi dokumentami. W celu uzyskania informacji oraz dokumentów dotyczących warunków testowania, zakupu, badań oraz kalkulacji kosztów eksploatacji autobusów elektrycznych proszę zwrócić się do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Nysie.  

Wniosek IP.1431.26.2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Proszę o wskazanie nr księgi wieczystej dla gruntu stanowiącego własność gminy, na którym jest zlokalizowana droga wewnętrzna na ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Nysie.
2. Proszę o potwierdzenie czy rzeczywiście Burmistrz Nysy w dniu 25 stycznia 1993 r. przekazał ww. drogę w zarząd ZOZ Nysa. (Jeżeli odpowiedź jest twierdząca proszę o udostępnienie dokumentu przekazującego tę drogę ZOZ Nysa.)
3. Proszę o przekazanie kopii całości korespondencji Burmistrza Nysy z ZOZ Nysa w sprawie ww. ulicy.
4. Kopii pisma z ZOZ Nysa z dnia 12 stycznia 1993 r. nr ZOZ-VII-II/164/37/92/93 skierowanego do Burmistrza Nysy.
5. Kopii pisma Burmistrza Nysy z dnia 9 stycznia 2006 r., nr ID/DR/5544/9105 skierowanego do Urzędu Wojewódzkiego.
Odpowiedź z dnia 26 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie ulicy Marii Curie-Skłodowskiej informuję, iż dla działki nr 1 k.m.32, stanowiącej drogę w ul. Curie-Skłodowskiej prowadzona jest księga wieczysta nr OP1N/00038924/2, gdzie jako właściciel wpisana jest wyłącznie Gmina Nysa. W pozostałym zakresie dotyczącym ulicy Marii Curie-Skłodowskiej, przekazuję kopię całości korespondencji z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Nysie i Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi Nyskiej oraz kopię dokumentów jakie znajdują się w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie od 1992 roku. pdf1 , pdf2 , pdf3 , pdf4 , pdf5 , pdf6 , pdf7 , pdf8 , pdf9 , pdf10, pdf11 , pdf12 , pdf13 , pdf14 , pdf15 , pdf16 , pdf17 , pdf18 , pdf19 , pdf20 , pdf21 

Wniosek IP.1431.27.2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku
Na podstawie  art.2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)  zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: W związku z planowanym wejściem w życie Ustawy – Kodeks Urbanistyczno-Budowlany - będącej próbą kompleksowej regulacji obejmującej procesy planowania i zagospodarowania przestrzennego - stanowiącej jedną z podstaw realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” - wnioskodawcę interesuje stan przygotowania Jednostek Samorządu Terytorialnego do działania w nowych warunkach. Wnioskodawca obserwuje również - bezczynność Jednostek Samorządu Terytorialnego - w przedmiocie wypełniania dyspozycji art. 30 ust. 1 Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U.2010.76.489) - scilicet: udostępnianie dokumentów planistycznych - na warunkach określonych w art. 9 ust. 1 ww. ustawy. Aby potwierdzić rzeczone informacje, pozwalam sobie złożyć wniosek, o treści jak poniżej:
1.  Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie czy Gmina zapewniła dostęp do danych, o których mowa w art. 30 ust. 1 ww. Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w sposób określony w art. 9 ust. 1 rzeczonej ustawy.
2.  Jeśli odpowiedź jest twierdząca - wnosimy o podanie adresu URL do usługi sieciowej przeglądania WMS lub WMTS?
3.  Jeśli obecny stan prawny panujący w Gminie odpowiada warunkom określonym w art. 30 ust. 2 rzeczonej ustawy - wnosimy - w trybie wyżej określonych przepisów - o udzielnie informacji publicznej - kiedy planowane jest udostępnienie wzmiankowanych zbiorów danych oraz odpowiadających im usług?
4.  Czy Gmina posiada oprogramowanie do przeglądania, tworzenia i edycji dokumentów planistycznych w formie elektronicznej bazodanowej (GIS)? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - jakie do tego celu użytkowane jest oprogramowanie i na jakiej licencji ? (w zakresie przeglądania, tworzenia i edycji tych dokumentów)
5.   Wnosimy o podanie następujących dat: - kiedy ostatni raz Kierownik JST - dokonał oceny aktualności studium i planów miejscowych - oraz daty podjęcia przez Radę Gminy stosownej uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych - w rozumieniu art. 32 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 t.j. z dnia 2016.06.04)
6.  W kontekście przedmiotowych powyżej wymienionych pytań oraz stwierdzonego stanu faktycznego - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - czy stosownie do dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt. 7 oraz art. 29 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) - zaplanowano jakiekolwiek środki na podnoszenie kwalifikacji w tym obszarze w budżecie na 2017 r.? Jeśli odpowiedź jest twierdząca - wnosimy o kwantyfikację przedmiotowych kwot.
7.   Wnosimy o wyszczególnienie szkoleń - z zakresu oprogramowania GIS i wdrażania dyrektywy INSPIRE - na jakie delegował Kierownik JST w 2015 i 2016 r. podległych mu Pracowników posiadających w swoim zakresie kompetencji - realizację zadań związanych z wyżej wzmiankowanym obszarem działania Urzędu.
Wnioskodawcę interesuje przedmiotowa tematyka w szczególności w kontekście obowiązku sprecyzowanego w ustawie o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej - dot. publikacji danych przestrzennych w odniesieniu do zagospodarowania przestrzennego.
Odpowiedź z dnia 23 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie realizacji ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej informuję: 1.   Gmina Nysa zapewniła dostęp do danych, o których mowa w w/w ustawie.
2.   Adres URL do usługi:  http://vmpzp.igeomap.pl/cgi-bin/plany/160705
3.   Usługi zostały udostępnione.
4.   Gmina Nysa wykorzystuje technologię firmy Geo-System – eGmina. Jest to jedno z najpopularniejszych rozwiązań w Polsce, a portal publiczny został udostępniony na stronie Urzędu Miejskiego w Nysie (www.nysa.eu).
5.   Burmistrz Nysy dokonał ostatniej oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w dniu 15 kwietnia 2014 roku. Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Nysa w dniu 28 maja 2014 roku.
6.   Na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie, w budżecie Gminy Nysa na 2017 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł., bez wyszczególnienia na konkretne obszary szkoleń.
7.   Burmistrz Nysy nie delegował pracowników na szkolenia z zakresu oprogramowania GIS i wdrażania dyrektywy INSPIRE w latach 2015 i 2016.

Wniosek IP.1431.28.2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku
Proszę o odpowiedź na pytania jpg
Odpowiedź z dnia 23 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie pomocy i wsparcia osób będących w trudnej sytuacji finansowej informuję:
1.  Pomocą i wsparciem osób będących w trudnej sytuacji finansowej w Gminie Nysa zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, który udziela wsparcia na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wysokość pomocy uzależniona jest od sytuacji materialnej osoby występującej o wsparcie. W budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 rok na  pomoc przeznaczono: zasiłki celowe (518.000 zł), dożywianie (315.000 zł). Kwota stanowi wkład własny do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Świadczenia finansowane są ze środków Gminy Nysa. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie realizuje zadania własne, które są dofinansowane z budżetu państwa, np.: zasiłki stałe (1.151.000 zł), zasiłki okresowe (1.207.000 zł). Inne formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie: świadczeniobiorcy samotni i chorzy mogą korzystać z pomocy wykwalifikowanych opiekunek, dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej, dopłaty do pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych, rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2.  Budżet Gminy Nysa na dany rok, w tym budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, uchwala Rada Miejska w Nysie.
3.  Każda wydana decyzja administracyjna oprócz rozstrzygnięcia i uzasadnienia zawiera również pouczenie, czy i w jakim trybie przysługuje od niej odwołanie. Zatem Pańskie pytanie o możliwości odwoławcze od decyzji sugeruje, iż nie otrzymał Pan decyzji administracyjnej. Ponadto informuję, iż nie od wszystkich decyzji przysługuje możliwość odwołania. Można się bowiem odwołać od decyzji wydanej w pierwszej instancji. Odwołanie wnosi się do organu wyższego stopnia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji (od decyzji Burmistrza Nysy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19a, 45-052 Opole - za pośrednictwem tutejszego organu). Natomiast od decyzji wydanej przez ministra oraz przez samorządowe kolegium odwoławcze, odwołanie nie przysługuje. W takich wypadkach przysługuje jedynie wniesienie o ponowne rozpatrzenie sprawy. Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się w terminie czternastu dni. Termin ten liczy się od daty doręczenia decyzji, a jeżeli decyzja była ogłoszona ustnie, to od momentu ogłoszenia. Jeżeli odwołanie zostanie złożone po terminie, organ odwoławczy stwierdza postanowieniem niedopuszczalność odwołania, a od takiego postanowienia nie przysługuje zażalenie, gdyż jest to decyzja ostateczna.
4. Na dzień 31 maja 2017 roku łączna kwota wydatkowana w 2017 roku na wyjazdy służbowe w Urzędzie Miejskim w Nysie wyniosła
 15.855,65 zł.

Wniosek IP.1431.29.2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
Proszę o odpowiedź na pytania jpg1 , jpg2
Odpowiedź z dnia 26 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie pomocy i wsparcia osób będących w trudnej sytuacji finansowej informuję:
1.  Na pomoc oraz wsparcie finansowe osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przeznaczono w 2016 roku 13.576.636,92 zł.
2.  Na pomoc oraz wsparcie finansowe osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wydatkowano w 2016 roku 13.013.196,13 zł.
3.  Zagraniczne podróże służbowe pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie w 2016 roku:
Republika Czeska: 12.01., 12-13.01., 25-26.01., 23.02., 27-28.02., 22.03., 31.03., 07.04., 11.04., 14-15.04., 16.04., 26.04., 28.04., 13-14.05., 16.05., 18.05., 19-21.08., 20.08., 09.09., 22.09., 03.10., 13-14.10., 18-20.11.; Norwegia: 7-11.03.; Ukraina: 21-24.04., 17-21.08., 25-30.08., 14-18.09.; Niemcy: 05-08.05., 16-18.06., 01-03.07.; Francja: 26.06-01.07.; Gruzja: 01-06.09.; Albania: 22-27.09. Całkowity koszt zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie w 2016 roku wyniósł 24.241,06 zł.
4.  W Urzędzie Miejskim w Nysie w 2016 roku były podwyżki wynagrodzeń. Kwota ogólna podwyżek – 23.207,28 zł brutto.
5.  W 2016 roku wypłacono nagrody 206 pracownikom Urzędu Miejskiego w Nysie, w łącznej kwocie 326.202,00 zł brutto. Nagrody wypłacono pracownikom na stanowiskach: urzędniczych, obsługi pomocy administracyjnej, Straży Miejskiej. Premie wypłacane są pracownikom obsługi -  łączna kwota dla 12 osób w 2016 roku wyniosła 68.445,50 zł brutto.
6.  Średnia miesięczna kwota zaplanowana na wypłaty w 2017 roku wynosi 840.476,87 zł.
7.  W budżecie Gminy Nysa na rok 2017 zaplanowano na zagraniczne podróże służbowe kwotę 50.000 zł. Podróże służbowe odbywają się na podstawie zaproszenia strony. Na dzień 26 czerwca 2017 roku do Urzędu Miejskiego w Nysie nie wpłynęło zaproszenie do udziału w wydarzeniach zagranicznych w drugim półroczu 2017 roku.
8.  Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz nie jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość.

Wniosek IP.1431.30.2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm. ) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1.  Wskazanie podstawy prawnej realizacji przez samorząd przedsięwzięcia jakim jest Zjazd Dużych Rodzin i wydawanie na ten cel środków publicznych. (wyciąg z przepisów prawa)
2.  Wskazanie klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na organizację Zjazdu. (skany uchwały budżetowej, zarządzeń i innych dokumentów finansowych), źródła finansowania Zjazdu przez ZDR3+.
3.  Dokument wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą  Nysa a ZDR3+ (umowy, porozumienia, aneksy). (skan dokumentu/dokumentów)
4.  Jakie działania wynikające z dokumentu współpracy, o którym mowa w pkt III. zostały zrealizowane (przez obie strony) do dnia 19 czerwca br., jakie umowy w tym zakresie zawarto. (skany umów)
5.   Jakie środki finansowe wydatkowano na działania wymienione w pkt IV. (skany zleceń, umów, zamówień, faktur  i dowody zapłaty).
6.   Jakie zobowiązania finansowe (zarówno po stronie Gminy jak i ZDR) poczyniono w związku z organizacją Zjazdu, które wymagają płatności, na jakie działania.
7.   Na organizację Zjazdu pozyskano sponsorów (informacja źródłowa: http://radio.opole.pl/100,199636,nysa-gotowa-do-przyjecia-gosci-v-zjazdu-duzych-r Wypowiedź Burmistrza Kolbiarza z dnia 01.06.2017r.) Czy strony (Gmina i ZDR3+) wzajemnie informowały się po pozyskanych sponsorach? Czy strony znały treść umów sponsorskich (kwota, przedmiot umowy)? Czy ustalenia co do przeznaczenia środków na konkretne działania wynikające z organizacji Zjazdu  pozyskanych środków od sponsorów były ustalane pomiędzy Gminą i ZDR3+.  Które działania wynikające z dokumentu współpracy (pkt III zapytania) zostały sfinansowane ze środków sponsorskich i na jakie kwoty. Proszę wymienić działania po stronie Gminy i ZDR3+ sfinansowane ze środków sponsora/sponsorów. (skany umów sponsorskich)
8.   Biorąc pod uwagę pkt V, VI i VII – proszę podać łączny koszt organizacji Zjazdu w Nysie.
Odpowiedź z dnia 3 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zorganizowanego w Nysie Zjazdu Dużych Rodzin informuję, iż Urząd Miejski w Nysie, na dzień 30 czerwca 2017 roku posiada poniższe informacje dotyczące organizacji wydarzenia:
1.   Pytanie o treść przepisów „wyciąg z przepisów prawa” nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Treść pytania zawiera żądanie wskazania przez tut. organ określonego przepisu prawa, zakres żądania nie ma charakteru informacji publicznej, gdyż nie dotyczy dokumentów, czy faktów, lecz stosowania obowiązującego prawa.

2.   Wydatki przeznaczone na organizację Zjazdu Dużych Rodzin w Nysie, będące zobowiązaniami Gminy Nysa:
a)    klasyfikacja budżetowa:
- dział 750, rozdział 75023,
- dział 750, rozdział 75075,
- dział 855, rozdział 85503,
- dział 855, rozdział 85595;
b)   przedmiotowe uchwały zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) zakładka Prawo Lokalne – Uchwały Rady Miejskiej - 2017:
- uchwała Nr XXX/476/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2017 rok,
- uchwała Nr XXXIII/498/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok,
- uchwała Nr XXXV/548/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok,
- uchwała Nr XXXVI/576/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok;
c)   przedmiotowe zarządzenia Burmistrza Nysy zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) zakładka Prawo Lokalne - Burmistrz akty prawne - 2017:
- zarządzenie nr 1138 Burmistrza Nysy z dnia 11 maja 2017 roku,
- zarządzenie nr 1170 Burmistrza Nysy z dnia 19 maja 2017 roku,
- zarządzenie nr 1215 Burmistrza Nysy z dnia 9 czerwca 2017 roku,
- zarządzenie nr 1223 Burmistrza Nysy z dnia 16 czerwca 2017 roku.

Zgodnie §3 ust. 3 Porozumienia o współpracy z dnia 26 stycznia 2017 roku, każda ze stron miała obowiązek zrealizować zadania z własnych źródeł, do wykonania których była zobowiązana na podstawie zapisów Porozumienia. Z informacji posiadanych przez Urząd Miejski w Nysie źródłem finansowania Zjazdu przez Związek Dużych Rodzin Trzy Plus były umowy sponsorskie zawarte przez Związek Dużych Rodzin Trzy Plus.

3.   Porozumienie o współpracy z dnia 26 stycznia 2017 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.nysa.pl) zakładka Informacje - Informacja publiczna wnioski i odpowiedzi 2017 - KS.1431.44.2017 z dnia 28 marca 2017 roku. Aneks do Porozumienia nr 1/2017 i aneks do Porozumienia nr 2/2017 przekazuję w załączeniu.

4.  i 5. Wszystkie działania zawarte w §3 Porozumienia o współpracy z dnia 26 stycznia 2017 roku wraz z aneksami zostały zrealizowane. Dokumenty dotyczące działań będących po stronie Gminy Nysa, tj.: umowy, zamówienia, faktury i dowody zapłaty przekazuję w załączeniu. W zakresie realizowanych działań i wydatkowanych na ten cel środków będących w gestii Związku Dużych Rodzin Trzy Plus, wynikających z porozumienia o współpracy i zawartych aneksów, Urząd Miejski w Nysie nie posiada dokumentów. W celu ich uzyskania proszę o zwrócenie się z wnioskiem do Związku Dużych Rodzin Trzy Plus.

6.   Po stronie Gminy Nysa płatności wynikające z podpisanego porozumienia i aneksów zostały zrealizowane, z wyłączeniem poniższych płatności (wystawione faktury przekazuję w załączeniu): ­      
Ad Astra – faktura nr 10/06/2017, na kwotę 40.000,00 zł, usługa w ramach umowy na realizację Zjazdu Dużych Rodzin w dniach 16-18 czerwca 2017 roku, Etap III - pozostały zakres przedmiotu umowy, ­      
Usługi Psychologiczne Katarzyna Juros – rachunek nr 15/2017, na kwotę 1.000,00 zł, przeprowadzenie warsztatów/zajęć, Justyna Gorce-Bałut – rachunek do umowy zlecenia, na kwotę 1.400,00 zł, prowadzenie warsztatów, ­      
Dorota Kapera-Zwolińska – rachunek do umowy zlecenia, na kwotę 1.000,00 zł, prowadzenie warsztatów,
W zakresie zobowiązań finansowych Związku Dużych Rodzin Trzy Plus i wynikających z nich płatności, Urząd Miejski w Nysie nie posiada dokumentów. W celu ich uzyskania proszę o zwrócenie się z wnioskiem do Związku Dużych Rodzin Trzy Plus.

7.   Burmistrz Nysy w przytoczonym wywiadzie wypowiedział się o sponsorach pozyskanych przez Związek Dużych Rodzin Trzy Plus. Umowy sponsorskie zostały zawarte przez Związek Dużych Rodzin Trzy Plus i Gmina Nysa nie była ich stroną. Związek Dużych Rodzin Trzy Plus informował o treści umów sponsorskich po ich podpisaniu przez Sponsora i Związek Dużych Rodzin Trzy Plus. Związek Dużych Rodzin Trzy Plus zapewnił Urząd Miejski w Nysie, iż środki pozyskane od sponsorów zostaną przeznaczone na realizację działań wymienionych w §3 ust. 2 porozumienia oraz aneksów do porozumienia. Po stronie Gminy Nysa żadne wydatki nie były finansowane ze środków sponsorskich. Umowy sponsorskie zostały zawarte przez Związek Dużych Rodzin Trzy Plus ze Sponsorami. Z uwagi na to, iż umowy zawierają klauzule o poufności, a Gmina Nysa nie jest stroną tych umów, w celu otrzymania kopii umów proszę o zwrócenie się z wnioskiem do Związku Dużych Rodzin Trzy Plus. Urząd Miejski w Nysie posiada informację, iż kwota 56.000,00 zł (pozyskana przez Związek Dużych Rodzin Trzy Plus) została przeznaczona na organizację eventu w Nyskim Domu Kultury w dniu 17 czerwca 2017 roku. Pozostała kwota środków wydatkowanych przez Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, powinna być przeznaczona na działania wymienione w §3 ust. 2 porozumienia o współpracy z dnia 26 stycznia 2017 roku wraz z aneksami.

8.   Ostateczny koszt organizacji Zjazdu Dużych Rodzin w Nysie będzie znany po rozliczeniu wszystkich faktur wynikających z podpisanych umów i zamówień. Zadanie zostanie rozliczone do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Informuję również, iż w dniu 30 czerwca 2017 roku, Związek Dużych Rodzin Trzy Plus przesłał drogą elektroniczną do Urzędu Miejskiego w Nysie „Zestawienie wydatków ZDR 3+ i źródeł finansowania na organizację Zjazdu w Nysie”, które wymaga analizy w celu rozliczenia całości zadania zgodnie z Porozumieniem o współpracy z dnia 26 stycznia 2017 roku, z aneksami.

Załączniki: aneks_do_porozumienia_1 , aneks_do_porozumienia_2 
Z uwagi na ilość załączników (119 umów i dokumentów finansowych) oraz ich objętość, zanonimizowane kopie dokumentów przesyłane są drogą elektroniczną w około 10 wiadomościach e-mail. Prośbę o "przesłanie załączników IP.1431.30.2017" należy przesłać na adres m.waclawczyk(at)www.nysa.pl - w miejsce (at) należy wpisać @.  

Wniosek o uzupełnienie z dnia 7 lipca 2017r.:
Zwracam się z prośbą o uzupełnienie wniosku (IP.1431.30.2017) w zakresie udostępnienia dokumentu: „Zestawienie wydatków ZDR3+ i źródeł finansowania Zjazdu w Nysie”.
Odpowiedź z dnia 11 lipca 2017r.:
W uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie Zjazdu Dużych Rodzin w Nysie przekazuję w załączeniu „Zestawienie wydatków ZDR3+ i źródeł finansowania na organizację Zjazdu w Nysie”. Równocześnie informuję, iż Zestawienie przesłane zostało do Urzędu Miejskiego w Nysie przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” drogą elektroniczną jako edytowalny załącznik - dokument programu xls. Załącznik przekazuję z dokonaną anonimizacją w zakresie Sponsorów, z uwagi na klauzule poufności w umowach zawartych przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” ze Sponsorami. Zestawienie


Wniosek IP.1431.31.2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku
Proszę o odpowiedź na pytania jpg1 , jpg2
Odpowiedź z dnia 29 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie pytań kierowanych do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nysie informuję, iż Rada Miejska w Nysie obsługiwana jest przez Wydział Obsługi Rady Miejskiej i Administracji Urzędu Miejskiego w Nysie, podległy Burmistrzowi Nysy, a zatem wnioski kierowane do Przewodniczącego Rady realizowane są przez Burmistrza Nysy. W związku z powyższym, z upoważnienia Burmistrza Nysy informuję:
1.   Przynależność do partii politycznej nie stanowi informacji publicznej informuję jednak, iż Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie nie jest zwierzchnikiem partyjnym Burmistrza Nysy Kordiana Kolbiarza choćby z tego względu, iż Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz nie jest członkiem partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość.
2.   Radni Rady Miejskiej zobowiązani są do składania rocznych oświadczeń majątkowych, które zawierają informacje m. in. o dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu. Oświadczenia Majątkowe publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl), zakładka: Inne dokumenty - Oświadczenia majątkowe - Radnych.
3.   Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie nie otrzymuje pensji, nie jest zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Nysie. Z tytułu sprawowania mandatu radnego miejskiego oraz funkcji przewodniczącego rady, otrzymuje dietę wynoszącą od 2017 roku 2.013,10 zł. Dieta nie jest wynagrodzeniem pracowniczym, lecz zwrotem części wydatków ponoszonych przez radnych w związku z wykonywaniem mandatu. Przewodniczącemu zostaje wypłacony comiesięczny ryczałt o wartość 75% kwoty stanowiącej 1,5 krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw zgodnie z §3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu Gminy. Kwestię tę reguluje również Uchwała Nr XXII/383/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2012 roku. Projekt ustawy budżetowej na 2017 rok założył wzrost kwoty bazowej do 1.789,41 zł, z tego względu nastąpił wzrost wynagrodzenia w 2017 roku z 1.987,27 zł na 2.013,10 zł (25,87 zł miesięcznie). W poprzednich latach kwota pozostawała bez zmian.
4.   Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny przyjmuje w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16:00–17:00. 5.   Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie brał udział w zagranicznych podróżach. Koszt pobytu tj. noclegi i wyżywienie pokrywane były przez strony goszczące delegację z Nysy, a podane niżej kwoty stanowią sumy wypłacone Przewodniczącemu z tytułu delegacji i kosztów podróży: 03-09.10.2015r. Albania – 1.953,87 zł; 05-08.05.2016r. Ingelheim Niemcy – 741,09 zł; 17-21.08.2016r. Kołomyja Ukraina – 798,86 zł (udział Burmistrza Nysy); 25-29.08.2016r. – Tarnopol Ukraina – 710,27 zł; 01-06.09.2016r. – Batumi Gruzja – 2.222,88 zł (udział Burmistrza Nysy); 07-11.05.2017r. – Sighet Rumunia – 487,2 zł.
6.   Przyznawanie pomocy finansowej dla osób potrzebujących leży po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu w celu ustalenia faktycznej sytuacji rodzinnej, finansowej i zdrowotnej. Burmistrz Nysy jest osobą sprawującą nadzór nad pracą Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie i nie jest bezpośrednio zaangażowany w przyznawanie pomocy finansowej dla osób potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji. Jednocześnie informuję, że kwoty pomocy przyznawanej zależne są od posiadanych środków. Dokonując analizy wydatkowania środków publicznych na udzielenie pomocy finansowej, należy dodać, że Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w 2017 r. na zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne przeznaczył kwotę 550.000,00 zł, tj. 45.833,00 zł miesięcznie. Stąd też przeciętna wysokość zasiłków dla rodzin wynosi 150,00 zł., a dla osób samotnych przeciętnie 80,00 zł. Zasiłki celowe w maksymalnej wysokości przyznawane są w okresie zimowym na zakup opału - dla osób samotnych 150,00 zł, a dla rodzin 250,00 zł. 


Wniosek IP.1431.32.2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku
Proszę o odpowiedź na pytania jpg1 , jpg2
Odpowiedź z dnia 26 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie budżetu Gminy Nysa i wydatków w 2017 roku informuję:
1.   Powołując się na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 kwietnia 2016 roku (II SAB/Gd 31/16 - Wyrok WSA w Gdańsku) informuję, iż przynależność do partii politycznej nie stanowi informacji publicznej. W ocenie Sądu „informacja co do ewentualnej przynależności partyjnej (tu: Burmistrza Nysy), w okresie poprzedzającym sprawowanie tej funkcji i jego poglądów ma charakter ściśle osobisty, nie podlega udostępnieniu jako informacja publiczna na temat kompetencji osoby sprawującej funkcję publiczną w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy.”.
2.   Plan i wykonanie budżetu na poszczególne lata (tu: lata 2015 i 2017) został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl), zakładka: Gospodarka majątkiem gminy - Budżet.
3.   Zadłużenie Gminy Nysa wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło - 37.400.000 zł, natomiast na dzień 31 maja 2017 roku wynosiło - 66.885.000 zł (w tym obligacje przychodowe 21.785.000 zł).
4.   W Urzędzie Miejskim w Nysie w 2017 roku były indywidualne podwyżki wynagrodzeń: - na wniosek komendanta Straży Miejskiej, w związku z najniższym wynagrodzeniem w Straży Miejskiej, - na wniosek przełożonego pracownika po dokonaniu oceny pracy, - na wniosek przełożonego pracownika w związku ze zwiększeniem samodzielności i odpowiedzialności oraz zakresu obowiązków, - na wniosek przełożonego po ocenie pracy w celu dostosowania płacy pracownika do pozostałych pracowników komórki organizacyjnej, - w wyniku wyodrębnienia w strukturze organizacyjnej stanowiska samodzielnego o zwiększonym zakresie samodzielności i odpowiedzialności w związku z przeprowadzoną reorganizacją Urzędu Miejskiego w Nysie, - w wyniku zwiększenia obowiązków i odpowiedzialności w związku z przejęciem zadań z innych komórek organizacyjnych.
5.   W okresie styczeń - maj 2017 roku wypłacono nagrody 43 pracownikom na stanowiskach urzędniczych, obsługi i pomocy administracyjnej w łącznej kwocie 76.148,00 zł. Premie dla pracowników obsługi w łącznej kwocie 35.824,38 zł. wypłacono 15 osobom.
6.   W 2015 roku zakupiono samochód osobowy Peugeot 508 za kwotę 55.000,00 zł, wykorzystywany do celów służbowych przez kierowcę Urzędu Miejskiego w Nysie.
7.   Wynagrodzenie Burmistrza Nysy jest ustalone w Uchwale Nr II/14l14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 grudnia 2014 roku. Wynagrodzenie miesięczne składa się z: - wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 5.890,00 zł, - dodatku funkcyjnego w kwocie 1.920,00 zł, - dodatku specjalnego w wysokości 35% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego co daje kwotę 2.733,50 zł, - dodatku za wieloletnią pracę w wysokości 19% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1.119,10 zł w okresie 8 grudnia 2014 roku - 31 lipca 2015 roku, w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1.178,00 zł od dnia 1 sierpnia 2015 roku.


Wniosek IP.1431.33.2017 z dnia 16 czerwca 2017 roku
Proszę o odpowiedź na pytania jpg1 , jpg2
Odpowiedź z dnia 30 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wynagrodzeń i budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie informuję: 1.   W załączeniu przekazuję tabelę dotyczącą Naczelnika Elwiry Ślimak, Zastępcy Naczelnika Katarzyny Godyń oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie Kamili Ferdyn. tabela
W zakresie Kamili Ferdyn w przeszłości pełniącej funkcję Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji, ponieważ była pracownikiem Ośrodka. W zakresie pozostałych wnioskowanych osób Urząd Miejski w Nysie również nie posiada informacji, gdyż są pracownikami Ośrodka. W celu uzyskania informacji o obecnych i wcześniejszych pracownikach proszę zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka.
2.   Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie na dzień 31 maja 2017 roku wynosi 53.614.693,00 zł. Natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 24.672.368,99 zł.
3.   Urząd Miejski w Nysie nie planuje podwyżki wynagrodzenia osobom wymienionym w załączonej tabeli.


Wniosek IP.1431.34.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm. ) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. Wykaz w formie tabelarycznej decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości, wydanych przez Zastępcę Burmistrza Nysy Pana Marka Rymarza pomiędzy 22 grudnia 2014r. a dniem udzielenia odpowiedzi na niniejszy wniosek, zawierający: datę wydania decyzji; numer decyzji; wysokość ustalonej opłaty; oznaczenie, czy decyzja jest ostateczna czy nieostateczna w rozumieniu przepisów k.p.a.; jeżeli nieostateczna - proszę o wskazanie przyczyny; suma kosztów prowadzonego postępowania, zakończonego wydaną decyzją (koszty sporządzenia operatu szacunkowego i inne koszty administracyjne).

2. Kto imiennie (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) jest odpowiedzialny za to, że Zastępca Burmistrza Pan Marek Rymarz nie posiadał pomiędzy dniem 22 grudnia 2014r. a dniem 16 maja 2017r. upoważnienia do wydawania w imieniu Burmistrza Nysy decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości, pomimo, że takowe decyzje wydawał?

3. Czy na dzień udzielania odpowiedzi na niniejszy wniosek Pan Marek Rymarz posiada upoważnienie do wydawania w imieniu Burmistrza Nysy decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości?

Odpowiedź z dnia 5 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie decyzji administracyjnych wydanych przez Zastępcę Burmistrza Nysy Marka Rymarza informuję:
1. Wykaz decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości, wydanych przez Zastępcę Burmistrza Nysy Marka Rymarza w okresie 22 grudnia 2014 roku - 26 czerwca 2017 roku, przekazuję w załączeniu. tabela
2. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, natomiast art. 39 ust. 2 cytowanej ustawy wskazuje, iż wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, w imieniu wójta. Żaden przepis nie reguluje kwestii, którym pracownikom powinny być udzielane upoważnienia i należy to do wyłącznego uznania i decyzji Burmistrza Nysy.
3. Na dzień 5 lipca 2017 roku Zastępca Burmistrza Nysy Marek Rymarz nie posiada upoważnienia do wydawania w imieniu Burmistrza Nysy decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości.

Wniosek IP.1431.35.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1.  Proszę o podanie imiennej listy (imię, nazwisko, stanowisko) wszystkich pracowników urzędu, w tym obsługi wraz z łączną kwotą przyznanych nagród i premii przy każdym nazwisku.
2.  Proszę rozbić łączną przy każdym nazwisku na składowe, wraz z podaniem daty, kiedy nagrody/premie były przyznane.
3.  Proszę o skany wniosków o nagrody i premie, a jeśli były to dyspozycje ustne o przyznanie takich premii/nagród to proszę podać kto wnioskował o ich przyznanie.
4.   W pkt 2 proszę podać uzasadnienie które było podstawą przyznania i wypłaty każdego świadczenia.
5.    Informację z pkt. 1 proszę podać za okres od początku kadencji burmistrza Kolbiarza do ostatniego dnia, którego upływał będzie termin udzielenia odpowiedzi na niniejszy wniosek.
Informacja z dnia 5 lipca 2017r.:
W związku z obszernym zakresem żądanej informacji, wiążącym się z dodatkową pracą organu polegającą na konieczności dokonania analizy indywidualnej poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie, w zakresie pełnienia (bądź niepełnienia) funkcji publicznych, co warunkuje udostępnienie wnioskowanych informacji o pracowniku informuję, iż 14 dniowy okres udostępnienia odpowiedzi na wniosek nie zostanie dochowany.
Wobec powyższego, powołując się na uprawnienia wynikające z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej informuję, iż odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, tj. do dnia 21 sierpnia 2017 roku.
Odpowiedź z dnia 10 sierpnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie nagród wypłaconych pracownikom Urzędu Miejskiego w Nysie, w okresie od 8 grudnia 2014 roku do 10 sierpnia 2017 roku, przekazuję w załączeniu listę nagród, listę premii oraz kopie wniosków z uzasadnieniami. lista nagród: 1 , 2 , 3 , lista premii: 1
Informuję równocześnie, iż zanonimizowane fragmenty wniosków i uzasadnień zawierają dane o pracownikach wykonujących wyłącznie czynności usługowe w Urzędzie Miejskim w Nysie, którzy nie wyrazili zgody na upublicznienie wnioskowanych informacji. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17, 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110  
W uzasadnieniu naliczenia i wypłaty nagrody jubileuszowej informuję iż, przysługuje na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902) każdemu pracownikowi samorządowemu bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy (pracownikom umownym, z wyboru oraz z powołania). Nagroda jubileuszowa stanowi składnik wynagrodzenia za pracę i jest świadczeniem o charakterze roszczeniowym. Pracodawca ma obowiązek przyznać i wypłacić nagrodę jubileuszową pracownikowi, jeżeli zachodzą przesłanki do jej uzyskania. Wysokość nagrody jubileuszowej zależy od ogólnego stażu pracy.
Szczegółowe zasady ustalania wysokości oraz wypłacania nagrody jubileuszowej pracownikom samorządowym określa ustawa o pracownikach samorządowych i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1786).
Informacja z dnia 25 sierpnia 2017r.:
W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 10 sierpnia 2017 r. na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie nagród wypłaconych pracownikom Urzędu Miejskiego w Nysie, w okresie od 8 grudnia 2014 roku do 10 sierpnia 2017 roku informuję, że w wykazie osób którym wypłacono nagrody jubileuszowe i inne stanowiącym Załącznik nr 1 do informacji publicznej IP.1431.35.2017, pomyłkowo ujęto dwie osoby, które nie otrzymały wykazanych nagród:  tabela 

Wniosek IP.1431.36.2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie podłogi w hali widowiskowo-sportowej w Nysie:
W zgodzie z art. 10 i art. 25 ust 2 Ustawy Prawo Budowlane, inwestor, którego reprezentantem na czas trwania inwestycji jest Inspektor Nadzoru, jest zobowiązany do weryfikacji składanych przez Generalnego Wykonawcę wniosków materiałowych kolejnego elementu przed jego wbudowaniem. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR) określa, jakimi wymogami obarczony jest badany (proponowany) element, który Wykonawca ma zamiar wbudować/zainstalować/zamontować w budowany obiekt. W przypadku podłóg sportowych jest to 13 parametrów normy PN-EN 14904:2009, na potwierdzenie przebadania których wykonawca/podwykonawca podłogi, powinien posiadać dokument z notyfikowanego przez UE instytutu badawczego. W związku z powyższym, prosimy o uzupełnienie Państwa odpowiedzi IP.1431.19.2017 o wnioskowane dokumenty.
Odpowiedź z dnia 5 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie podłogi sportowej dla zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie” informuję, iż zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, zakończenie prac związanych z wykonaniem posadzki sportowej w hali widowiskowo-sportowa nastąpi w sierpniu 2017 roku. Wykonawca przedstawił wzór deklaracji własności użytkowych (właśnie na tej podstawie materiał został dopuszczony do montażu) i na tej podstawie został zobligowany do wykonania badania własności użytkowych z partii materiału, który został przygotowany do wbudowania w przedmiotowej hali.

Wniosek IP.1431.36.2017 o uzupełnienie z dnia 18 lipca 2017 roku
Wnioskujemy o precyzyjne potwierdzenie naszego rozumienia lub wyjaśnienia następujących kwestii:
1. Zaakceptowana do instalacji podłoga nie posiada na dzień dzisiejszy wymaganych Rozporządzeniem UE 305/2011 (CPR) i PN-EN 14904:2009 dokumentów.
2. Mimo to zostanie ona zamontowana w Państwa obiekcie.
3. Po zamontowaniu zostaną przeprowadzone badania podłogi na zgodność z norma PN-EN 14904:2009.
4. Dla potrzeb badań całego systemu na: reakcję na ogień - PN-EN 13501-1, zawartość pentachlorofenolu - CEN/TER 14823, zawartość formaldehydu - PN-EN 717-1 i 717-2, zostaną wykonane - z materiałów użytych do wykonania podłogi - wzorce-próbki konstrukcji z zespoloną nawierzchnią, wg wymagań norm pomocniczych (powyżej).
5. W razie, gdy badania nie przejdzie choćby jeden z wymaganych parametrów, Inspektor nie zaakceptuje Deklaracji Właściwości Użytkowych CE i podłoga zostanie rozebrana.
Odpowiedź z dnia 26 lipca 2017r.:
W uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie podłogi sportowej dla zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie” informuję:
1. Podłoga posiada świadectwo badań nr 1700-BDZ-1596/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku. Kopię świadectwa przekazuję w załączeniu. świadectwo
2. Trwa montaż podłogi sportowej.
3. i 4. Badania podłogi na zgodność z normą PN-EN 14904:2009 zostały przeprowadzone przez wykonawcę.
5. System podłogi sportowej spełnił wzmagania normy PN-EN 14904:2009, w związku z powyższym potwierdzona została Deklaracji Właściwości Użytkowych.  


Wniosek IP.1431.37.2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1.  Kiedy w ostatnim czasie dokonywano, wg dotychczasowych standardów (użycie wyłącznie białej farby), odnawiania oznakowania poziomego dowolnego (choćby jednego) stanowiska parkingowego dla osób niepełnosprawnych pozostającego w zarządzie Miasta Nysa? Proszę o wskazanie przynajmniej miesiąca i roku.
2.   Ile miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, które leżą w zarządzie Miasta Nysa, posiada (wg stanu na dzień udzielania odpowiedzi) poziomy symbol inwalidy (znak P-24) namalowany na powierzchni barwy niebieskiej, stosownie do punktu 5.2.9.2 załącznika nr 2 do rozporządzenia?  jpg1 , jpg2
Odpowiedź z dnia 5 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych informuję:
1. Odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych miało miejsce w maju 2017 roku.
2. Na dzień 3 lipca 2017 roku żadne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, na drogach gminnych, nie posiada poziomego symbolu inwalidy (znak P-24) namalowanego na powierzchni barwy niebieskiej.
Jednocześnie informuję, iż Gmina Nysa jest na etapie implementacji obowiązujących przepisów dotyczących umieszczenia symbolu inwalidy na powierzchni barwy niebieskiej.

Wniosek IP.1431.38.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1.  Czy Bartosz Marczuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wziął udział w zagranicznym wyjeździe nyskiej delegacji Urzędu Miejskiego w Nysie do Albanii we wrześniu 2016 roku?
2.  Czy Podsekretarz Bartosz Marczuk – biorąc udział w zagranicznym wyjeździe nyskiej delegacji – był jej członkiem z ramienia Ministerstwa, a jeżeli nie to proszę o informacje w jakim charakterze?
3.  Czy Ministerstwo reprezentowane przez Podsekretarza Bartosza Marczuka partycypowało finansowo w organizacji przedmiotowego wyjazdu?
Odpowiedź z dnia 5 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udziału Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosza Marczuka w wyjeździe do Albanii w 2016 roku informuję:
1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk wziął udział w zagranicznym wyjeździe nyskiej delegacji Urzędu Miejskiego w Nysie do Albanii we wrześnie 2016 roku.
2. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk biorąc udział w zagranicznym wyjeździe nyskiej delegacji do Albanii był jej członkiem z ramienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej reprezentowane przez Podsekretarza Stanu Bartosza Marczuka nie partycypowało finansowo w organizacji wyjazdu do Albanii.

Wniosek IP.1431.39.2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 pozycja 1198 z późniejszymi zmianami) wnioskuje o udzielenie następujących informacji:
Aktualna Umowa z Gminą o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Nysie wraz z załącznikami.
Odpowiedź z dnia 30 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Nysie wraz z załącznikami, przekazuję w załączeniu kopię dokumentów – łącznie 24 pliki.
Z uwagi na ilość załączników oraz ich objętość, kopie dokumentów przesyłane są drogą elektroniczną w około 6 wiadomościach e-mail. Prośbę o "przesłanie załączników IP.1431.39.2017" należy przesłać na adres m.waclawczyk(at)www.nysa.pl - w miejsce (at) należy wpisać @.

Wniosek IP.1431.40.2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Ilość składanych interpelacji przez Radnych Rady Miejskiej w Nysie do Burmistrza Nysy od początku obecnej kadencji do dnia otrzymania wniosku (proszę o udzielenie odpowiedzi z podziałem na lata i osobno dla każdego radnego).
Odpowiedź z dnia 4 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie ilości składanych interpelacji przez Radnych Rady Miejskiej w Nysie obecnej kadencji, w okresie grudzień 2014 roku – 26 czerwca 2017 roku z podziałem na lata oraz osobno dla każdego Radnego informuję, iż Urząd Miejski w Nysie prowadzi Rejestr interpelacji i wniosków Radnych poszczególnych kadencji Rady Miejskiej w Nysie zawierający: numerację, datę złożenia, numer sesji Rady Miejskiej w Nysie, treść oraz nazwisko Radnego. Urząd Miejski w Nysie nie prowadzi indywidualnych rejestrów dla Radnych Rady Miejskiej w Nysie. W załączeniu przekazuję: rejestr 2014/2015, rejestr 2016 (w dwóch plikach) oraz rejestr 2017 (do dnia 26 czerwca). 2014/2015 , 2016_1 , 2016_2 , 2017

Wniosek IP.1431.41.2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku
Zwracam się z prośbą o udostępnienie na podstawie UDIP kopii:
Decyzji administracyjnej wydanej między 1991 a 1993 rokiem, na podstawie której nastąpił podział nr 141 (o pow. 5,8510 ha), na działki 13/4, 13/6, 141/1, 141/2, 14/3 i 14/4 (obecnie działki te stanowią część działki 142 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1N/00030750/5), adresatem decyzji była Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska w Opolu.
Odpowiedź z dnia 4 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia decyzji administracyjnej wydanej między 1991 a 1993 rokiem, na podstawie której nastąpił podział nr 141 (o pow. 5,8510 ha), na działki 13/4, 13/6, 141/1, 141/2, 14/3 i 14/4 informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanej decyzji administracyjnej. Burmistrz Nysy zatwierdza podziały geodezyjne działek od dnia 1 stycznia 1998 roku, co jest wynikiem uprawnień nałożonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147, ze zm.).


Wniosek IP.1431.42.2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku
Zwracam się z prośbą o udostępnienie na podstawie UDIP kopii: Decyzji administracyjnej Wojewody Opolskiego z dnia 21 września 1991 roku, na mocy której Gmina Nysa została wpisana jako właściciel działek 141/1 i 141/2, dla których prowadzona była księga wieczysta numer 30750 (obecnie działki 141/1 i 141/2 stanowią część działki 142).
Odpowiedź z dnia 4 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia decyzji administracyjnej Wojewody Opolskiego z dnia 21 września 1991 roku, na mocy której Gmina Nysa została wpisana jako właściciel działek 141/1 i 141/2, przekazuję w załączeniu kopię decyzji Wojewody Opolskiego (tzw. decyzja komunalizacyjna): G.IV-7227/698/91 z dnia 24.09.1991r. wraz z kartą informacyjną dla działki nr 141 k.m.36, zmienionej decyzją nr G.IV.7227-698/91 z dnia 08.09.1992r. wraz z karta informacyjną dla działek nr 141/1 i 141/2 k.m.36.


Wniosek IP.1431.43.2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku
Zwracam się z prośbą o udostępnienie na podstawie UDIP kopii: Decyzji administracyjnej Wojewody Opolskiego z dnia 10 marca 1992 roku, na mocy której Gmina Nysa została wpisana jako właściciel działek 45/9, dla których prowadzona była księga wieczysta numer 39129 (obecnie dla działki prowadzona jest księga wieczysta numer OP1N/00030750/5).
Odpowiedź z dnia 4 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia decyzji administracyjnej Wojewody Opolskiego z dnia 10 marca 1992 roku, na mocy której Gmina Nysa została wpisana jako właściciel działek 45/9, przekazuję w załączeniu kopię decyzji Wojewody Opolskiego (tzw. decyzja komunalizacyjna): G.IV-7227/155/92 z dnia 10.03.1992r. wraz z kartą informacyjną dla działki nr 45/9.

Wniosek IP.1431.44.2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1.   Jakie podjęto działania w związku ze złożonym pismem o podkopywaniu wału na terenie WOPR?
2.   Jakie podjęto działania w związku z zabetonowaniem plaży na terenie WOPR? Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego teren figuruje jako plaża i nie jest przeznaczony na parking i pole namiotowe - kamperowe.
3.   Dlaczego nie ustawiono znaku „zakaz wjazdu wszelkich pojazdów” na terenie WOPR z tablicą informacyjną „za wyjątkiem służb ratowniczych i posiadających zezwolenie z Urzędu Miejskiego”?
4.    Dlaczego pobierane są opłaty za wstęp na teren WOPR?
Odpowiedź z dnia 7 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie terenu Oddziału Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Nysa informuję:
1. W dniu 15 listopada 2016 roku wystosowano pismo do Oddziału Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Nysa (WOPR Nysa) w sprawie przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.
2. Gmina Nysa nie posiada uprawnień do stwierdzania legalności wykonanych robót budowlanych. Organem kompetentnym w tym zakresie jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Ponadto informuję, iż teren plaży przy WOPR Nysa należy do Skarbu Państwa, a jego trwałym zarządcą jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
3. Z działką nr 279 w miejscowości Skorochów, będącą własnością WOPR Nysa, nie przylega żadna droga gminna, której zarządcą byłby Burmistrz Nysy. Tym samym brak jest podstaw do umieszczania jakichkolwiek znaków (w tym „zakazu wjazdu”) w bezpośrednim przybliżeniu do w/w działki. Ponadto informuję, iż kwestia umieszczenia oznakowania o treści wskazanej we wniosku była przedmiotem rozpatrzenia zespołu do spraw opiniowania wniosków dot. zmiany organizacji ruchu na drogach zarządzanych przez Burmistrza Nysy. Z treści protokołu z dnia 27 kwietnia 2017 roku zatwierdzonego przez Burmistrza Nysy wynika, iż wniosek złożony w tej sprawie nie mógł zostać rozpatrzony z uwagi na fakt, iż proponowana lokalizacja znaku znajdowała się poza działką drogową nr 270/1. Mając na uwadze, iż pomiędzy działkami nr 270/1 i nr 279 znajdują się działki, przez które odbywa się dojazd, ale nie są to drogi – brak jest podstaw do umieszczenia jakichkolwiek znaków zakazu na połączeniu działki drogowej nr 270/1 z tymi działkami.
4. Plaża i teren poniżej budynku WOPR Nysa (równolegle usytuowany do plaży, tj. część działki nr 672/9 w Głębinowie) nie stanowią mienia Gminy Nysa. Urząd Miejski w Nysie nie dysponuje dokumentami, na podstawie których można stwierdzić, dlaczego pobierane są opłaty.
5. Odnośnie nieprawidłowości występujących na przedmiotowym terenie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim prowadził kilka postępowań w tej sprawie. Obecnie w toku jest postępowanie w sprawie oceny zgodności z prawem ustawienia kontenera sanitarnego na działce nr 278 (od strony skarpy) w Skorochowie.

Wniosek IP.1431.45.2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1.    Kto z urzędników (proszę o podanie nazwiska i stanowiska)otrzymał w 2017 roku nagrodę oraz w jakiej wysokości?
2.    Jaką kwotę łącznie przeznaczono na nagrody w okresie 1 stycznia – 29 czerwca 2017 roku?
Informacja z dnia 5 lipca 2017r.:
W związku z obszernym zakresem żądanej informacji, wiążącym się z dodatkową pracą organu polegającą na konieczności dokonania analizy indywidualnej poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie, w zakresie pełnienia (bądź niepełnienia) funkcji publicznych, co warunkuje udostępnienie wnioskowanych informacji o pracowniku informuję, iż 14 dniowy okres udostępnienia odpowiedzi na wniosek nie zostanie dochowany. Wobec powyższego, powołując się na uprawnienia wynikające z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej informuję, iż odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, tj. do dnia 29 sierpnia 2017 roku. Odpowiedź do informacji z dnia 5 lipca 2017r.:
W związku z otrzymaniem odpowiedzi w prawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesunięcia terminu uzyskania przeze mnie odpowiedzi do 29 sierpnia br. informuję, że odwołuję się od tej informacji. Chcę nadmienić, że mój wniosek dotyczy wykazania jedynie wysokości nagród poszczególnych pracowników merytorycznych Urzędu. Przy posiadanych przez gminę wykazach finansowych stoję na stanowisku, że przekazanie takich informacji w formie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie wymaga dłuższego czasu przygotowania niż dwa tygodnie. Dodam, że wielokrotnie (…) zwracałam się do wielu instytucji z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej - wielokrotnie materiał, o który prosiłam wymagał głębokiej analizy i był czasochłonny w przygotowaniu. Nigdy jednak nie czekałam na odpowiedź dłużej niż dwa tygodnie.
Odpowiedź z dnia 5 lipca 2017r.:
Informuję, iż istotnie, samo przygotowanie informacji o nagrodach dla poszczególnych urzędników nie wymaga okresu dłuższego niż 14 dni. Wnioskuje Pani jednak o podanie kwoty nagrody z przypisanym do niej nazwiskiem konkretnego pracownika. Urząd Miejski w Nysie jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony informacji o osobach, które nie pełnią funkcji publicznych. W związku z tym, przed udostępnieniem takiej informacji, konieczne jest dokonanie analizy zakresu czynności, wykonywanych zadań i obowiązków przez pracowników – każdego indywidualnie (z pominięciem oczywiście tych, którzy bez wątpienia funkcje publiczne sprawują). Po ewentualnym stwierdzeniu, iż konkretna osoba nie pełni funkcji publicznych, informacje o które Pani wnioskuje, a dotyczące tej osoby nie mogą zostać udostępnione. Zostanie wówczas wydana decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji w zakresie tej konkretnej osoby. Obecnie w Urzędzie Miejskim w Nysie prowadzona jest analiza poszczególnych pracowników w odniesieniu do pełnienia przez nich funkcji publicznych. Podana data 29 sierpnia 2017 roku jest datą graniczną, którą ustaliłam zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1764). Postęp prac w zakresie realizacji Pani wniosku pozwala na przypuszczenie, iż informację otrzyma Pani wcześniej.
Odpowiedź z dnia 11 sierpnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie nagród wypłaconych pracownikom Urzędu Miejskiego w Nysie w 2017 roku informuję:
1.  Informacja opublikowana została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl), w zakładce: Informacje – Informacja publiczna wnioski i odpowiedzi 2017, w ramach odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej IP.1431.35.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku.
2.  W okresie  od 1 stycznia 2017 roku do 29 czerwca 2017 roku na nagrody przeznaczono kwotę 136.426,88 zł brutto - w tym nagrody jubileuszowe oraz roznoszenie decyzji.

Wniosek IP.1431.45.2.2017 z dnia 6 lipca 2017 roku:
Proszę o przekazanie więc niezwłocznie (pod tym słowem rozumiem termin 14 dni) informacji w tym zakresie dotyczącej burmistrza, jego zastępców, skarbnika, sekretarza i naczelników. Na pozostałe dane czekam do 29 sierpnia 2017 roku.
Odpowiedź z dnia 14 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wypłaconych w 2017 roku nagród informuję, iż w okresie 1 stycznia – 29 czerwca 2017 roku wypłacono nagrody następującym osobom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych urzędniczych:
1. Joanna Zagórska-Kwaśniak, Zastępca Skarbnika, p.f. Naczelnika Wydziału Finansowego, nagroda uznaniowa w wysokości 7.500,00 zł brutto. 2. Aleksandra Wojnarowska, Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego, p.f. Kierownika Komórki Księgowości i Płac, nagroda za roznoszenie decyzji w wysokości 1.368,00 zł brutto.
3. Agata Rybczak, Kierownik Komórki Podatków i Opłat w Wydziale Finansowym, nagroda za roznoszenie decyzji w wysokości 2.529,00 zł brutto.

Wniosek IP.1431.46.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
W sprawie zapytania publicznego dotyczącego remontu zawalonego muru oporowego (…) kanału Bielawskiego na działce geodezyjnej nr 3 k.m. 32 obręb śródmieście stanowiącego urządzenie wodne (w okolicach Szpitala Miejskiego) zwracam się o udzielenie wyjaśnień:
1.   W jakim terminie Gmina Nysa dokona naprawy muru oporowego jako urządzenia wodnego na działce nr 3 k.m. 32, który uległ zawaleniu? Jeżeli Gmina Nysa nie jest odpowiedzialna za remont muru oporowego, to jaka jednostka jest odpowiedzialna za remont?
2.   Kto będzie finansował naprawę muru oporowego?

Odpowiedź z dnia 13 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie naprawy muru oporowego informuję:
1. Gmina Nysa zawarła umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej zabezpieczenia i odbudowy ciągu pieszego przylegającego do tzw. Kanału Bielawskiego na odcinku od Placu Paderewskiego do ulicy Bohaterów Warszawy. Termin realizacji robót związanych z odbudową ciągu pieszego nie jest ustalony.
1a. W związku z powyższym należy wskazać, iż przedmiotem opracowania dokumentacji nie jest „mur oporowy” jako samodzielny obiekt budowlany i kwestia jego stanu technicznego, lecz zabezpieczenie i odbudowa ciągu pieszego przylegającego do tzw. Kanału Bielawskiego, na odcinku od Placu Paderewskiego do ulicy Bohaterów Warszawy. Urząd Miejski w Nysie nie ma zatem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie „kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie remontu muru oporowego”. Zakres zleconego opracowania, a w konsekwencji roboty budowlane będące konsekwencją tego opracowaniu dotyczą wprost ciągu pieszego, a nie „urządzenia wodnego”.
2. Odpowiedź zawarta w pkt 1a wyczerpuje kwestie dotyczące określenia podmiotu odpowiedzialnego za naprawę muru oporowego jako urządzenia wodnego.

Wniosek IP.1431.47.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1.  Proszę podać statystyki obecności radnych na sesjach Rady w latach 2015 i 2016, tj. ile sesji się odbyło, w ilu poszczególni radni brali udział oraz na ilu byli nieobecni?
2.  Proszę podać statystyki obecności radnych na posiedzeniach poszczególnych Komisji w latach 2015 i 2016, tj. ile posiedzeń Komisji się odbyło, w ilu poszczególni radni brali udział oraz na ilu byli nieobecni?
3.  Proszę podać ilość wystąpień poszczególnych radnych na sesjach Rady w latach 2015 i 2016.
4.  Proszę podać ilość wystąpień poszczególnych radnych na posiedzeniach Komisji w latach 2015 i 2016.
5.  Proszę podać ilość interpelacji, wniosków i zapytań, które poszczególni Radni złożyli w latach 2015 i 2016.
6.  Proszę podać ilość projektów uchwał wniesionych przez poszczególnych radnych w latach 2015 i 2016.
7.  Proszę podać informację którą kadencję z rzędu zasiadają w Radzie poszczególni Radni.
8.  Proszę podać informację na temat rodzaju i miejsca zatrudnienia Radnych (…)?
9.  Proszę podać informację o zajmowanych przez Radnych funkcjach w organach zarządczych lub organach nadzoru spółek prawa handlowego, ze wskazaniem pełnionej funkcji oraz numeru KRS spółki.
10.  Proszę podać informacje o zajmowanych przez Radnych funkcjach w organach zarządczych lub organach nadzoru fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych oraz związków pracodawców, ze wskazaniem pełnionej funkcji oraz numeru KRS podmiotu, w którym Radny pełni funkcję.
11.  Proszę podać informację na temat ilości odbytych przez poszczególnych Radnych dyżurów dla mieszkańców w latach 2015 i 2016.
12.  Proszę o podanie danych teleadresowych Radnych, tj. telefonu oraz e-maila.
13.  Proszę o przesłanie zdjęć Radnych (indywidualnie, rozmiar min. 300x300 pikseli, format png, jpg lub jpeg).
14.  Proszę podać wysokość diety Radnego oraz rodzaj i wysokość ewentualnych dodatków w latach 2015 i 2016.
Odpowiedź z dnia 11 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie Radnych Rady Miejskiej w Nysie w latach 2015 i 2016  informuję:
1. i 2.  Urząd Miejski w Nysie prowadzi wspólną listę przedstawiającą frekwencję obecności Radnych Rady Miejskiej w Nysie na sesjach Rady i posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady. W załączeniu przekazuję frekwencję w roku 2015 i 2016. Oznaczenia w załącznikach: X - obecny, N - nieobecny, K.Kult (K.K.) - Komisja Kultury i Kultury Fizycznej, K.Rew (K.R) - Komisja Rewizyjna, K.Fin (K.F) - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów, K.Ośw (K.O) - Komisja Oświaty i Spraw Specjalnych, K.Urb (K.U) - Komisja Urbanistyki i Rolnictwa. 2015 , 2016
3.  Urząd Miejski w Nysie nie prowadzi statystyki wystąpień Radnych Rady Miejskiej w Nysie podczas sesji Rady. Wszystkie wystąpienia protokołowane są natomiast podczas sesji. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Nysie, które odbyły się w latach 2015 i 2016 opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) w zakładce Władze gminne – Rada Miejska – Protokoły Sesji – 2015 i Władze gminne – Rada Miejska – Protokoły Sesji – 2016.
4.  Urząd Miejski w Nysie nie prowadzi statystyki wystąpień Radnych Rady Miejskiej w Nysie podczas posiedzeń Komisji Rady. Wszystkie wystąpienia protokołowane są natomiast podczas poszczególnych Komisji. Protokoły z Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Nysie, które odbyły się w latach 2015 i 2016 opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) w zakładce Władze gminne – Rada Miejska – Protokoły Komisji – 2015 i Władze gminne – Rada Miejska – Protokoły Komisji – 2016.
5.  Rejestry interpelacji i wniosków za lata 2015 i 2016 przekazuję w załączeniu. 2015 , 2016_1 , 2016_2
6.  Radni Rady Miejskiej w Nysie nie wnosili projektów uchwał w latach 2015 i 2016.
7.  Urząd Miejski w Nysie nie prowadzi statystyki w zakresie zasiadania Radnych w Radzie Miejskiej w Nysie. Informacje o poszczególnych Radnych i ich kadencjach zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) w zakładce Inne dokumenty – Oświadczenia majątkowe – Radnych.
8., 9. i 10. W odniesieniu do Radnych Rady Miejskiej w Nysie informacje o zatrudnieniu, zajmowanych funkcjach w organach spółek, zajmowanych funkcjach w organach stowarzyszeń Radni umieszczają w oświadczeniach majątkowych, które zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) w zakładce Inne dokumenty – Oświadczenia majątkowe – Radnych.
11.  Urząd Miejski w Nysie nie prowadzi rejestru dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Nysie.
12.  Adresy poczty elektronicznej Radnych Rady Miejskiej w Nysie zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) w zakładce Władze gminne – Rada Miejska – Informacje o RM. Numery telefonów Radnych:
Dariusz Bednarz    661120865
Łukasz Bogdanowski   781966909
Janusz Chabiński  nie wyraził zgody na upublicznienie numeru telefonu
Lilla Cwajna   785199055
Stanisław Czepiel    603239497
Jacek Czuchraj   601318726
Przemysław Dziaduś   602453805
Romuald Kamuda    505087624
Damian Kwiatkowski    519133531
Celina Lichnowska  531237610
Paweł Nakonieczny  600214744
Danuta Pasieka  518688469
Dariusz Pięch   502357065
Grzegorz Samborski  502650110
Piotr Smoter  600216738
Paweł Szyra   502210197
Krzysztof Toruński   502976472
Jolanta Trytko-Warczak   600287645
Marcin Wajda    501021799
Danuta Wąsowicz-Hołota  604435287
Piotr Wojtasik   603124470
Adam Zelent   602553794
Maria Żukowska   515786012
13.  Urząd Miejski w Nysie nie dysponuje zdjęciami Radnych Rady Miejskiej w Nysie w rozmiarze/rozdzielczości wnioskowanej. Fotografie Radnych znajdują się natomiast na informacyjnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie, pod adresem: http://www.nysa.eu/strona-51-rada_miejska.html.
14.  Diety Radnych Rady Miejskiej w Nysie regulowane są Uchwałą Nr XXII/383/12 z dnia 29 sierpnia 2012 roku Rady Miejskiej w Nysie w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokość diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Nysie. Uchwała zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) w zakładce Prawo Lokalne – Uchwały Rady Miejskiej – 2012. Dodatkowo informuję, iż Radnym nie przysługują dodatki do wypłacanych diet, w związku z tym nie były one przyznawane.    


Wniosek IP.1431.48.2017 z dnia 4 lipca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej:
1) Kopii protokołu Sesji Rady Miejskiej w Nysie, która odbyła się w dniu 3 lipca 2017 r.
2) Kopii nagrania audio z sesji, o której mowa w pkt. 1
3) Kopii protokołu Komisji Rewizyjnej, na której rozpatrywany był wniosek Stowarzyszenia Prawo na Drodze o uchylenie postanowień uchwały określającej strefę płatnego parkowania w Nysie.
Odpowiedź z dnia 18 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie protokołu i nagrania z sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 3 lipca 2017 roku oraz protokołów Komisji Rewizyjnej, na których rozpatrywany był wniosek o uchylenie postanowień uchwały określającej strefę płatnego parkowania w Nysie informuję:
1.  Protokół z sesji Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2017 r. zatwierdzony zostanie na najbliższej sesji, która planowana jest na koniec sierpnia br. Protokół dostępny będzie po zatwierdzeniu i równocześnie udostępniony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, zakładka Władze gminne - Protokoły Sesji - 2017.
2.  Nagranie sesji z dnia 3 lipca 2017 roku, z uwagi na objętość nie może zostać udostępnione drogą elektroniczną, natomiast dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie: http://www.nysa.eu/multimedia-6-xxxviii_sesja_rady_miejskiej.html
3.  Protokół nr 35/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 maja 2017 roku oraz Protokół nr 38/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 czerwca 2017 roku, na których rozpatrywany był wniosek o uchylenie postanowień uchwały określającej strefę płatnego parkowania, udostępnione zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl), zakładka Władze gminne – Protokoły Komisji – 2017 – Komisja Rewizyjna.


Wniosek IP.1431.49.2017 z dnia 4 lipca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) Proszę o wskazanie nr i daty uchwał (uchwały), które nadają na terenie Nysy nazwy „plac” (lub tworzą place) w myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym.
2) Proszę o wskazanie nr i daty uchwał (uchwały), które tworzą park kulturowy w myśl art. 16 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad tymi zabytkami.
3) Proszę o wskazanie nr i daty uchwał (uchwały), w sprawie utworzenia parku, bądź nadaniu nazwy park w myśl art. 78 ustawy o ochronie przyrody.
4) Proszę o wskazanie nr i daty uchwał (uchwały) w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania alkoholu na terenie gminy Nysa w myśl art. 12 ust. 6 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 Odpowiedź z dnia 13 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie numerów i dat podjęcia uchwał przez Radę Miejską w Nysie informuję:
1. Wykaz placów w Nysie:
Plac Jana Pawła II – uchwała nr XLII/736/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29.09.2005r.,
Plac Katedralny – uchwała nr XLIV/450/97 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19.11.1997r.,
Plac Kilińskiego, Plac Kopernika – uchwała nr II/4/55 Miejskiej Rady Narodowej w Nysie z dnia 25.02.1955r.,
Plac Kościelny, Plac Paderewskiego – uchwała nr 13/51 z dnia 31.03.1951r.,
Plac Lüdinghausen – uchwała nr LIII/545/98 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18.06.1998r.,
Plac Sikorskiego – uchwała nr XXIII/86/81 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Nysie z dnia 20.05.1981r. nadająca nazwę osiedla im. Generała Władysława Sikorskiego,
Plac Staromiejski – uchwała nr XII/78/91 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15.02.1991r., 
Plac Kazimierza Albina Zalewskiego – uchwała nr XI/151/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30.08.2007r.
2. Na terenie Gminy Nysa nie ma parków kulturowych w myśl art. 16 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochroniezabytków i opiece nad zabytkami. 3. Rada Miejska w Nysie nie podejmowała uchwał na podstawie art. 78 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
4. Rada Miejska w Nysie nie podejmowała uchwał na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. w sprawie czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter.

Wniosek IP.1431.50.2017 z dnia 5 lipca 2017 roku
na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.) - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie:
1) czy Gmina/Miasto - na dzień złożenia niniejszego wniosku (6 lipca 2017) posiada sporządzony (nie starszy - niż  4 lata ) Samorządowy Program Opieki nad Zabytkami - w rozumieniu art. 87 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 t.j. z dnia 2014.10.24) ? 
2) Na mocy wyżej powołanych dyspozycji prawa: nazwisko oraz dane kontaktowe Pracownika Urzędu (adresu e-mail oraz numeru telefonu) który w zakresie powierzonych kompetencji wykonuje zadania - sensu largo - związane  z utrzymaniem oraz modernizacją zewnętrznego oświetlenia ulicznego. 
3) Na mocy wyżej powołanych dyspozycji prawa: nazwisko oraz dane kontaktowe Pracownika Urzędu (adresu e-mail oraz numeru telefonu) który w zakresie powierzonych kompetencji wykonuje zadania - sensu largo związane z utrzymaniem oraz modernizacją oświetlenia wewnętrznego w budynkach będących w posiadaniu lub dyspozycji Urzędu. 
4) Czy w budynkach zarządzanych przez Urząd znajduje się oświetlenie ewakuacyjne  - z systemami niezależnego zasilania - spełniające wytyczne najnowszych odnośnych Polskich Norm - w związku z dyspozycjami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2017.736 t.j. z 2017.04.10)? (Wnioskodawca w wyżej opisanym przypadku nie ma na myśli standardowych piktogramów ewakuacyjnych) 
5) Na mocy wyżej powołanych dyspozycji prawa: nazwisko oraz dane kontaktowe Pracownika Urzędu (adresu e-mail oraz numeru telefonu) który w zakresie powierzonych kompetencji wykonuje zadania - sensu largo związane z utrzymaniem w sprawności technicznej ww. oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach będących w posiadaniu lub dyspozycji Urzędu.
Odpowiedź z dnia 20 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie Programu Opieki nad Zabytkami, zewnętrznego oświetlenia ulicznego, oświetlenia wewnętrznego oraz ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie informuję:
1.  Gmina Nysa posiada Samorządowy Program Opieki nad Zabytkami, w rozumieniu art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2.  Pracownik Urzędu Miejskiego w Nysie, który w zakresie powierzonych kompetencji wykonuje zadania związane  z bieżącym utrzymaniem zewnętrznego oświetlenia ulicznego: Inspektor Krystyna Pawlus, e-mail: k.pawlus(at)www.nysa.pl, tel. 774080566. Inwestycjami związanymi z budową zewnętrznego oświetlenia ulicznego zajmuje się: Inspektor Zenon Borek, e-mail: z.borek(at)www.nysa.pl, tel. 774080579. (w miejsce (at) należy wpisać @)
3.  Pracownik Urzędu Miejskiego w Nysie, który w zakresie powierzonych kompetencji wykonuje zadania związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie: Konserwator, e-mail: brak, tel. 774080604. Remontem oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie zajmuje się: Inspektor Zenon Borek.
4.  Budynek Urzędu Miejskiego w Nysie został częściowo wyposażony w oświetlenie ewakuacyjne z systemami niezależnego zasilania.
5.  Pracownik Urzędu Miejskiego w Nysie, który w zakresie powierzonych kompetencji wykonuje zadania związane z utrzymaniem w sprawności technicznej oświetlenie ewakuacyjne w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie: Podinspektor Danuta Naciasta, e-mail: d.naciasta(at)www.nysa.pl, tel. 774080525. (w miejsce (at) należy wpisać @)


Wniosek IP.1431.51.2017 z dnia 6 lipca 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Proszę podać z imienia i nazwiska radnych Rady Miejskiej w Nysie, którzy głosowali w sprawie uchwały podjętej w dniu 3 lipca 2017 r. w związku ze złożonym wnioskiem (…) w sprawie zmiany uchwały określającej strefę płatnego parkowania i opowiedzieli się za nieuwzględnieniem wniosku (…) w zakresie zmiany § 6 ust. 1 pkt 1 uchwały.
Odpowiedź z dnia 18 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie Radnych Rady Miejskiej w Nysie, którzy opowiedzieli się w dniu 3 lipca 2017 roku podczas sesji Rady Miejskiej w Nysie, za nieuwzględnieniem wniosku w zakresie zmiany uchwały określającej strefę płatnego parkowania (§ 6 ust. 1 pkt 1 uchwały) informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie prowadzi imiennych list z głosowań Radnych nad uchwałami.


Wniosek IP.1431.52.2017 z dnia 6 lipca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) w zw. z art. 61 Konstytucji RP proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Czy Gmina Nysa planuje przeprowadzenie dalszego etapu budowy i remontu ulic, ciągów pieszych oraz stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych na osiedlu Słowiańska?
2. Czy Gmina Nysa planuje budowę nowych lub modernizację istniejących placów zabaw dla dzieci w obrębie wskazanego wyżej osiedla?
3. W przypadku odpowiedzi twierdzących, proszę o wskazanie planowanego rozpoczęcia powyższych inwestycji.
4. Na jakim etapie jest zapowiedziana budowa przejścia z ul. Słowiańskiej do ul. Bramy Grodkowskiej (przez teren byłego FSD)?
 Odpowiedź z dnia 20 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie inwestycji na osiedlu Słowiańska informuję:
1.  Gmina Nysa planuje dalsze etapy budowy ulic, ciągów pieszych i miejsc parkingowych na osiedlu.
2.  Po przeanalizowaniu planu zagospodarowania terenu informuję, iż istnieją możliwości lokalizacji na terenie osiedla małych placów zabaw. Często podstawowy zestaw, tj. huśtawki i piaskownica, w wystarczający sposób zabezpieczają potrzeby mieszkańców w tym zakresie, a nie wymagają zagospodarowania dużego terenu, ani wysokich nakładów finansowych.
Gmina Nysa nie wyklucza swojego udziału w budowie lub rozbudowie placów zabaw na terenie osiedla przy wykorzystaniu terenów, którymi dysponują Wspólnoty Mieszkaniowe lub Spółdzielnia Mieszkaniowa pod warunkiem, iż:
1)  inwestorem będzie właściciel terenu,
2)  przedstawione zostaną konkretne propozycje lokalizacji, małej architektury, elementów zagospodarowania, rodzaju urządzeń i kosztów poszczególnych elementów.
Zachęcam zatem mieszkańców osiedla do inicjatywy w tej sprawie. Środki finansowe można pozyskać z programów: „Budżet Obywatelski”, „Zielone Podwórka”. Wnioski rozpatrywane będą oddzielnie, ze skutkiem uzależnionym od możliwości finansowych Gminy Nysa.
3.  Sprawy ewentualnych inwestycji, przy założeniu spełnienia powyższych warunków, będą rozpatrywane przy tworzeniu budżetu Gminy Nysa na kolejny rok budżetowy.
4. W zakresie budowy ścieżki biegnącej przez były teren FSD łączącej ul. Kadłubka z ul. Słowiańską informuję, iż trwa procedura wyboru wykonawcy robót.


Wniosek IP.1431.53.2017 z dnia 7 lipca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 
1. Od kiedy w Urzędzie Miejskim w Nysie jest zatrudniona Pani Joanna Ligas.
2. Proszę wskazać formy zatrudnienia z Panią Ligas od pierwszej umowy do aktualnie obowiązującej.
3. Proszę o wskazanie stanowisk zajmowanych przez Panią Ligas w oparciu o zawarte umowy w zestawieniu tabelarycznym : rodzaj umowy, czas obowiązywania, stanowisko, wysokość wynagrodzenia.
4. Proszę o zakresy czynności do poszczególnych stanowisk wynikających z zawartych umów.
5. Kto rekomendował Panią Ligas do Rady ds. Rodziny przy wojewodzie opolskim?
6. Na podstawie akt osobowych pracownika proszę wskazać poprzednie miejsca zatrudnienia Pani Joanny Ligas. Skany świadectw pracy.
7. Czy Pani Ligas była włączona w organizację Zjazdu dużych rodzin w Nysie? Jeśli tak to w jakim charakterze i czy z tego tytułu otrzymała wynagrodzenie jako urzędnik bądź ze środków pozyskanych przez sponsorów przez ZDR3+?
8. Czy Pani Ligas jest zatrudniona w ramach umowy zawartej pomiędzy ZDR3+, a MRPiPS , której przedmiotem jest Karta Dużej Rodziny. Jeśli tak to proszę podać w jakim charakterze i  jaką wysokość wynagrodzenia pobiera.
 Odpowiedź z dnia 20 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie pracownika Urzędu Miejskiego w Nysie Joanny Ligas informuję:
1. , 2. , 3. Informacje przedstawia załączona tabela. tabela
4. Zakresy czynności - zadań, uprawnień i odpowiedzialności przekazuję w załączeniu. zakres_1 , zakres_2
5. Panią Joannę Ligas rekomendował do Rady do spraw Rodziny przy Wojewodzie Opolskim Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz.
6. Informuję, iż poprzednie miejsca zatrudnienia Pani Joanny Ligas oraz świadectwa pracy są dokumentami prywatnymi i nie stanowią informacji publicznej. Wskazać należy, iż przymiot informacji publicznej posiadają dokumenty urzędowe organu, wytworzone w ramach realizacji powierzonych mu zadań, a więc dokumenty powstałe w związku z prowadzeniem konkretnych spraw. Natomiast dokumenty prywatne, które nie mają związku z działalnością publiczną, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej nie stanowią informacji publicznej. Sądy administracyjne twierdzą jednoznacznie, iż cv, listy motywacyjne, referencje czy świadectwa pracy są dokumentami prywatnymi. Sądy powołują się przy tym na wcześniejsze orzecznictwo, że dokument prywatny nie stanowi informacji publicznej – wyrażone między innymi w wyroku NSA z dnia 11 maja 2006 r., II OSK 812/05.
7. Pani Joanna Ligas nie była włączona przez Urząd Miejski w Nysie w organizację Zjazdu Dużych Rodzin w Nysie. Urząd Miejski w Nysie nie posiada wiedzy, czy ze środków pozyskanych od Sponsorów przez Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, finansowano wynagrodzenie Pani Joanny Ligas. W rozliczeniu środków sponsorskich „Zestawienie wydatków Związku Dużych Rodzin Trzy Plus i źródeł finansowania na organizację Zjazdu w Nysie” z dnia 30 czerwca 2017 roku, w pozycji 14, Związek Dużych Rodzin Trzy Plus nie wymienia imiennie kogo dotyczą wynagrodzenia. W celu uzyskania wnioskowanych informacji w tym zakresie proszę zwrócić się z pytaniem bezpośrednio do Związku Dużych Rodzin Trzy Plus.
8. Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji czy Pani Joanna Ligas jest zatrudniona w ramach umowy zawartej pomiędzy Związkiem Dużych Rodzin Trzy Plus a Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, której przedmiotem jest Karta Dużej Rodziny. W celu uzyskania wnioskowanych informacji w tym zakresie proszę zwrócić się z pytaniem bezpośrednio do Związku Dużych Rodzin Trzy Plus lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wniosek IP.1431.53.2017 o uzupełnienie z dnia 24 lipca 2017 roku
W związku z odpowiedzią na wniosek o udzielenie informacji publicznej, z uwagi na nieudzielenie odpowiedzi w pkt. 6 - tj. uznanie, że „poprzednie miejsca zatrudnienia Pani Joanny Ligas (…) są dokumentami prywatnymi i nie stanowią informacji publicznej” wzywam do usunięcia naruszenia prawa i niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na wniosek.
W uzasadnieniu wskazuję, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. „d” ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnieniu podlega informacja publiczna o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach. Zgodnie z dominującym poglądem w piśmiennictwie, walor informacji publicznej mają informacje dotyczące nie tylko aktualnie pełnionej funkcji publicznej, lecz także funkcji pełnionej w przeszłości oraz dane co do wykształcenia, kompetencji (kwalifikacji), daty i przebiegu zatrudnienia (por. Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, WK 2016).
Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyroku WSA w Białymstoku z 12 czerwca 2014 r., II SAB/Bk 23/14 (LEX nr 1513557), w którym wskazano, że życiorys czy wykształcenie pracownika zatrudnionego w administracji w zakresie, w którym jest to istotne ze względu na pełnioną funkcję (np. w zakresie wyboru danego kandydata), jest informacją publiczną. Funkcję publiczną pełnią osoby, które wykonują zadania powierzone im przez instytucje państwowe lub samorządowe i przez to uzyskują znaczny wpływ na treść decyzji o charakterze ogólnospołecznym (por. wyrok WSA w Gliwicach z 29 marca 2004 r., II SAB/Ka 144/03, LEX nr 726516). Cechą wyróżniającą osobę pełniącą funkcję publiczną jest posiadanie określonego zakresu uprawnień pozwalających na kształtowanie treści wykonywanych zadań w sferze publicznej.
Pani Joanna Ligas niewątpliwie pełni funkcję publiczną, w jej zakresie czynności jest m.in. przygotowywanie projektów uchwał związanych z funkcjonowaniem Rady, a więc nie można jej przypisać wyłącznie zadań o charakterze usługowym. Tym samym Pani Joanna Ligas jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego i osobą pełniącą funkcje publiczne w rozumieniu art. 115 § 19 Kodeksu karnego. Orzecznictwo popierane przez doktrynę przyjmuje zróżnicowany poziom (zakres) ochrony prywatności, w zależności od tego, czy zakres udostępnianej informacji dotyczy osoby publicznej, czy też innego podmiotu. W odniesieniu do osoby publicznej zakres dopuszczalnej ingerencji w sferę prywatności jest ujmowany znacznie szerzej.
Biorąc pod uwagę także to, że wniosek dotyczył przedstawienia poprzednich miejsc zatrudnienia Pani Joanny Ligas, odmowa z uwagi na to, że stanowi to „dokument” wypacza jakimkolwiek regułom logicznym. Dokumentem w rozumieniu Słownika Języka Polskiego PWN jest „materiał w postaci tekstu, fotografii lub jakikolwiek przedmiot, mający wartość dowodową lub informacyjną”. Poprzednie miejsca zatrudnienia, w przeciwieństwie do wspomnianych świadectw pracy, CV czy listów referencyjnych, nie stanowią dokumentu w formie zmaterializowanej. Odpowiedź z dnia 28 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i udzielenia odpowiedzi na wniosek w zakresie przedstawienia poprzednich miejsc pracy i kopii świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy Pani Joanny Ligas informuję, iż jak słusznie Pan podaje, powołując się przy tym m.in. na wyrok WSA w Białymstoku z 12 czerwca 2014 roku, sygn. akt II SAB/Bk 23/14, „życiorys czy wykształcenie pracownika zatrudnionego w administracji w zakresie, w którym jest to istotne ze względu na pełnioną funkcję, np. w zakresie wyboru danego kandydata, jest informacją publiczną”, jest informacją publiczną.
Informuję natomiast, iż poprzednie miejsca pracy w odniesieniu do zatrudnienia Pani Joanny Ligas nie miały wpływu na wybór tej osoby do pracy zarówno na etapie jej zatrudnienia w ramach robót publicznych, jak i jej obecnego zatrudnienia w ramach umowy o pracę na zastępstwo (brak obowiązku przeprowadzenia otwartego naboru, a tym samym brak wymogów stawianych co do poprzedniego miejsca zatrudnienia). Warunki jakie Pani Joanna Ligas winna spełniać w celu podjęcia pracy w Urzędzie Miejskim w Nysie w ramach robót publicznych (skierowanie przez Powiatowy Urząd Pracy), to wyższe wykształcenie. Natomiast zatrudnienie Pani Joanny Ligas na zastępstwo za Inspektora Panią Ewelinę Pawęską wymagało spełnienia przez Panią Joannę Ligas wymagań postawionych na stanowisku Pani Eweliny Pawęskiej, tj.: wykształcenie - wyższe administracyjne, wyższe ze specjalnością administracja, wyższe zarządzanie i marketing lub wyższe i studia podyplomowe administracyjne oraz ogólny staż pracy minimum 3 lata.
W odniesieniu do spełnienia warunku stażu pracy informuję, iż Pani Joanna Ligas posiadała na dzień zatrudnienia w ramach zastępstwa ponad 14 letni ogólny staż pracy. Złożone przez pracownika świadectwa pracy stanowią zatem jedynie potwierdzenie spełnienia wymagania 3-letniego ogólnego stażu pracy.
W odniesieniu do spełnienia warunku wykształcenia informuję, iż Pani Joanna Ligas posiada wyższe wykształcenie:
- Licencjat, kierunek: Administracja w zakresie gospodarka i administracja publiczna, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości;
- Magister, kierunek: Zarządzanie w specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości;
- Studia podyplomowe w zakresie trenera biznesu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.
Ponownie zatem informuję, iż miejsca pracy i świadectwa pracy Pani Joanny Ligas nie stanowią informacji publicznej, ponieważ nie były brane pod uwagę, ze względu na pełnioną przez Panią Joannę Ligas funkcję, w zakresie jej wyboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie.

Wniosek IP.1431.54.2017 z dnia 9 lipca 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnosi o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Czy przed wprowadzeniem oznakowania poziomego miejsc postojowych w zw. ze zmianą organizacji ruchu strefy płatnego parkowania na zabytkowej kostce na placu Solnym w Nysie w 2016 r., gmina Nysa zwróciła się udzielenie pozwolenia na oznakowanie poziome (pomalowanie kostki) do konserwatora zabytków i czy dostała taką zgodę?
2. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca proszę o udostępnienie kopii zapytania oraz kopii pozwolenia konserwatora zabytków.
Odpowiedź z dnia 18 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie strefy płatnego parkowania na Rynku Solnym w Nysie informuję, iż zgodnie z umową nr 2014.GKD.SP.33 z dnia 5 września 2014 roku zawartą pomiędzy Gminą Nysa a City Parking Group S.A., City Parking Group S.A. odpowiada za oznakowanie strefy płatnego parkowania zgodnie z opracowanym przez siebie Projektem Organizacji Ruchu. Tym samym to City Parking Group S.A. był zobligowany do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń niezbędnych do zorganizowania strefy. Projekt Organizacji Ruchu na terenie Nysy zatwierdzany jest przez Starostę Nyskiego - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, organem zarządzającym ruchem dla dróg gminnych i powiatowych na terenie Nysy jest Starosta Nyski. Starosta Nyski zatwierdza organizację ruchu na podstawie złożonych projektów, prowadzi kontrolę prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu. W związku z powyższym Urząd Miejski w Nysie nie zwracał się do Konserwatora Zabytków o pozwolenie na oznakowanie poziome na Rynku Solnym w Nysie.  


Wniosek IP.1431.55.2017 z dnia 10 lipca 2017 roku
W nawiązaniu do odpowiedzi Urzędu na wniosek IP.1431.34.2017, biorąc pod uwagę stanowisko Urzędu, że „burmistrz może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych, a żaden przepis nie reguluje kwestii, którym pracownikom powinny być udzielane upoważnienia i należy to do wyłącznego uznania i decyzji Burmistrza Nysy”, zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej:
1. Z jakich powodów Marek Rymarz wydał decyzję administracyjną Nr AU.6725.3.1.2016 (...) w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, skoro nie został do tego upoważniony przez Burmistrza?
2. Kto prowadził postępowanie w ww. sprawie (imię, nazwisko, funkcja)?
3. Kto przygotowywał projekt decyzji administracyjnej w ww. sprawie (imię, nazwisko, funkcja)?
4. Kto personalnie z urzędników (imię, nazwisko, funkcja) jest odpowiedzialny za kontrolę, czy Zastępca Burmistrza Nysy posiada stosowne upoważnienie do wydania decyzji administracyjnej?
Odpowiedź z dnia 21 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie decyzji administracyjnych w sprawach ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości informuję:
1.  Powodem wydania przedmiotowej decyzji było zakończenie postępowania prowadzonego na podstawie art. 36 ust.4, art. 37 ust. 1, 3 i 6, art. 87 ust. 3a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i brak świadomości, iż akurat ten rodzaj decyzji nie został objęty zakresem całego wachlarza upoważnień do wydawania decyzji z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.  Postępowanie w sprawie Nr AU.6725.3.1.2016 prowadził pracownik Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nysie - Inspektor Marek Ruda.
3.  Projekt decyzji administracyjnej sprawy Nr AU.6725.3.1.2016 przygotowywał pracownik Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nysie - Inspektor Marek Ruda.
4.  W Urzędzie Miejskim w Nysie nie ma osoby, która kontrolowałaby, czy Zastępca Burmistrza Nysy składając podpis pod różnego rodzaju decyzjami posiada w tym zakresie stosowne upoważnienie.

Wniosek IP.1431.56.2017 z dnia 12 lipca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Czy odbędą się (kiedy?) konsultacje społeczne w sprawie remontu najważniejszych ulic w śródmieściu Nysy czyli: Kolejowej, Wrocławskiej, Rynku i Celnej?
Odpowiedź z dnia 18 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie konsultacji społecznych w sprawie remontu ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna informuję, iż na obecnym etapie realizacji projektu nie zostało zaplanowane przeprowadzenie konsultacji społecznych dla projektu pn. „Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego”. Zadanie uzyskało dofinasowanie, podpisano umowę dofinasowania i trwają prace związane z przygotowaniem specyfikacji przetargowej. Wizualizacja i informacje na temat projektu, w tym rozwiązań dotyczących zagospodarowania pasów drogowych, materiałów czy małej architektury, publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie. Daje to możliwość zapoznania się z zamierzeniem i wyrażenia opinii na ten temat. Przeprowadzenie konsultacji społecznych na dalszych etapach realizacji zadania zostanie rozważone w przypadku wpływu wniosków w tej sprawie od zainteresowanych stron. Wówczas określony zostanie ich zakres oraz forma.

Wniosek IP.1431.57.2017 z dnia 11 lipca 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Kopii książki pracy pojazdu służbowego Straży Miejskiej w Nysie marki Toyota o nr rejestracyjnym ONY TF11 z dnia  11 lipca 2017 r.
2. Jeżeli w książce pracy istnieje tylko podpis Strażnika Miejskiego, który kierował pojazdem, proszę o wskazanie imienia i nazwiska Strażnika Miejskiego, który prowadził ww. pojazd SM (proszę o podział ze względu na godziny użytkowania pojazdu).
Odpowiedź z dnia 18 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii książki pracy pojazdu służbowego Straży Miejskiej w Nysie marki Toyota z dnia 11 lipca 2017 roku informuję, iż w Straży Miejskiej w Nysie prowadzona jest Karta Drogowa dla pojazdu oraz Książka Służby dla strażników. W załączeniu przekazuję Kartę Drogową i Książkę Służby w zakresie pojazdu Toyota z dnia 11 lipca 2017 roku. Karta_Drogowa , Książka_Służby


Wniosek IP.1431.58.2017 z dnia 12 lipca 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Jakiej firmie zostało zlecone koszenie terenów zielonych na osiedlu położonym przy ul. Słowiańskiej w Nysie (Merkert, Kmicica, Pawlik, Karugi)?
2. Ile razy zgodnie z umową ma być tam koszona trawa?
3. Jaki jest roczny koszt utrzymania terenów zielonych przy wspomnianych ulicach (chodzi o samo osiedle)?
4. Ile razy od początku roku była koszona trawa na tym osiedlu?
5. W jaki sposób firma jest rozliczana z wykonanej pracy?
6. Kto jest odpowiedzialny za stan terenów zielonych na osiedlu?
Odpowiedź z dnia 21 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie koszenia terenów zielonych na osiedlu położonym przy ul. Słowiańskiej w Nysie informuję:
1.  Koszenie terenów zielonych m.in. na osiedlu położonym przy ul. Słowiańskiej realizuje Firma Usługowo-Handlowa „MOP”, Tadeusz Wójtowicz, Tomasz Wójtowicz. Podstawą jest umowa nr 2017.RW.GK.26 z dnia 1 marca 2017 roku, na utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie, w ramach której utrzymywanych jest 57 podwórek gminnych. W ramach umowy utrzymywane są m.in. podwórka: ul. Karugi 2-8, Kmicica 1, 3, 5, 7, 9, Marii Merkert 5a, 10a, 12a, 16a, Wandy Pawlik 8a, 12a, 14a, osiedle Słowiańska 27, 27a, 29, 29a (wraz z tyłem hydroforni oraz terenami gminnymi przy kontenerach w okolicy skarpy).
2.  W okresie trwania umowy przeprowadzane są również koszenia trawników w obrębie podwórek gminnych (osiem koszeń w okresie od kwietnia do  października).
3.  Ryczałtowe wynagrodzenie umowne za utrzymanie czystości na terenie 57 podwórek gminnych to 137.000,00 zł brutto, płatne w równych ratach miesięcznych po 13.700,00 zł.
4.  W 2017 roku do dnia 19 lipca, trawa na wskazanych we wniosku terenach koszona była dwa razy.
5.  Miesięczne rozliczenie z tytułu realizacji umowy dokonywane jest w oparciu o podpisane protokoły odbioru z miesięcznym zestawieniem faktycznie wykonanych prac na danym  podwórku.
6.  Biorąc pod uwagę, iż właścicielem podwórek określonych w pkt 1 jest Gmina Nysa, obowiązek ich utrzymania spoczywa na tymże właśnie podmiocie. Gmina Nysa zawierając umowę w dniu 1 marca 2017 roku, zleciła podmiotowi zewnętrznemu wykonanie usługi, która w swym założeniu ma doprowadzić do realizacji ciążącego na Gminie Nysa obowiązku.


Wniosek IP.1431.59.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Z jakich programów oraz innych źródeł przekazano w 2017 roku fundusze, których beneficjentami były ochotnicze i państwowe straże pożarne?
2. Komu przekazano, w jakiej wysokości i kiedy?
3. Kto jest odpowiedzialny za rozdział tych środków w Państwa urzędzie oraz w urzędach Państwu podległych?
4. Czy obecnie są w toku jakieś dofinansowania przeznaczone dla ochotniczych i państwowych straży pożarnych? Jeśli tak to proszę o informację kto, komu, kiedy i w jakiej wysokości przekazuje fundusze, których docelowym odbiorcą są straże pożarne?
5. Czy są planowane jeszcze w tym roku jakiekolwiek środki finansowe przeznaczone na wsparcie straży pożarnych? Jeśli tak to proszę o informację kto będzie przydzielał, w jakiej wysokości, kiedy i komu przekaże środki celowe na wsparcie straży pożarnych?
Odpowiedź z dnia 25 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie finansowania Straży Pożarnej w 2017 roku informuję:
1.  Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysa finansowane są z budżetu Gminy Nysa. W zakresie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nysie Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji. W celu jej uzyskania wniosek winien zostać złożony w Starostwie Powiatowym w Nysie lub w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.
2.  Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysa nie otrzymują środków do indywidualnego dysponowania nimi. Zadania w imieniu jednostek realizuje Burmistrz Nysy - Urząd Miejski w Nysie - Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i OSP. Rada Miejska w Nysie planuje w budżecie środki na utrzymanie wszystkich Jednostek OSP Gminy Nysa, a realizatorem tego zadania jest Burmistrz Nysy. Uchwałą Nr XXX/476/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2017 rok, zaplanowano wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Nysa w kwocie 541.946,00 zł, natomiast w ciągu roku dokonywano zmian w budżecie Gminy Nysa, również w zakresie środków na OSP:
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszkowie Śląskim, kwota 2.865,90 zł, na podstawie uchwały Nr XXXIII/498/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok. Na realizację zadania: zakup ubrań roboczo-treningowych i hełmów młodzieżowych MDP dla młodzieżowej drużyny pożarnictwa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszkowie Śląskim, środki przekazano umową dotacyjną zawartą w dniu 14 marca 2017 roku, pomiędzy Gminą Nysa a Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszkowie Śląskim.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Przełęku, kwota 15.000,00 zł, na podstawie uchwały Nr XXXIV/529/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok. Na realizację zadania: zakup materiałów na prace modernizacyjne w boksach garażowych budynku remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przełęku. Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 30 czerwca 2017 roku. W konkursie ofert za najkorzystniejszą wybrano ofertę Falbud Usługi Budowlane Andrzej Falkiewicz – 6.528,23 zł. Zadanie zakończono w dniu 26 czerwca 2017 roku.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Lipowej, kwota 15.000,00 zł, na podstawie uchwały Nr XXXIII/498/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok. Na realizację zadania: zakup materiałów na ocieplenie budynku remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowej. Termin realizacji zadania przewidziano do 31 lipca 2017 roku.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Niwnicy, kwota 15.000,00 zł, na podstawie uchwały Nr XXXV/548/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok. Na realizację zadania: zakup materiałów na modernizację elewacji budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwnicy. W konkursie ofert za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę PHU Contech Bogusław Prasak – 14.997,80 zł. Termin realizacji zadania przewidziano do 31 lipca 2017 roku.
Uchwały Rady Miejskiej w Nysie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) w zakładce: Prawo Lokalne – Uchwały Rady Miejskiej – 2017.
3.  Rada Miejska w Nysie rozdziela środki w ramach budżetu Gminy Nysa. Środki na poszczególne Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysa rozdziela Burmistrz Nysy. Za realizację zadań odpowiada Danuta Naciasta (Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i OSP w Urzędzie Miejskim w Nysie). Organem doradczym i opiniotwórczym jest Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysa.
4.  W dniu 23 czerwca 2017 roku rekomendowany został do dofinansowania transgraniczny, partnerski projekt: „Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesenik – Nysa” dofinansowany z Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska oś 1. Udział Gminy Nysa w kosztach projektu to 303.690,00 Euro, co stanowi 1.305.867,00 zł (wg kursu 1 Euro = 4,30 zł). Dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych. Termin realizacji: 2018-2019. Projekt ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli zamieszkujących, jak i odwiedzających region Jesenik – Głuchołazy – Nysa. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wspólnej analizie konkretnych zagrożeń (mających związek z sytuacjami spowodowanymi zmianami klimatycznymi i antropogenicznymi), stworzeniu wspólnego portalu informacyjnego, dzięki któremu strażacy będą mieli dostęp do jednolitych procedur działań ratowniczo-gaśniczych. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w regionie oraz zwiększenie gotowości służb ratowniczych jest czynnikiem, mającym bezpośredni wpływ nie tylko na sytuację mieszkańców, ale również na podniesienie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu.
5.  Na dzień 24 lipca 2017 roku Gmina Nysa nie planuje przeznaczenia środków finansowych na wsparcie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysa.

Wniosek IP.1431.60.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Oferty (wniosku), która została wybrana do realizacji zadania publicznego w postaci prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017.
Protokołu z obrad komisji opiniującej przedmiotowe wnioski, wraz z kartą oceny wniosku jeżeli taka została sporządzona.
Odpowiedź z dnia 14 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych informacji. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi Powiat. Zatem władnym w udzieleniu odpowiedzi na pytania w zakresie Powiatu Nyskiego udzielić może Starostwo Powiatowe w Nysie.
Urząd Miejski w Nysie publikuje natomiast przekazane w tym zakresie informacje przez Starostwo Powiatowe w Nysie, w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) w zakładce Informacje – Nieodpłatna pomoc prawna.

Wniosek IP.1431.61.2017 z dnia 15 lipca 2017 roku
Zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie danych pochodzących z rejestru zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zagregowane dane statystyczne w oparciu o rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzony na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2007, Nr 70, poz. 472 ze zm.): wartość sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy (suma sprzedaży ze wszystkich punktów) za rok 2015 i rok 2016 w podziale na:
- rodzaj zezwolenia ze względu na zawartość alkoholu (do 4.5%, od 4.5% do 18%, powyżej 18% alkoholu)
- rodzaj punktu sprzedaży (punkty detaliczne, gastronomia)
Odpowiedź z dnia 25 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie i ponowne wykorzystywanie udzielonej informacji publicznej w zakresie udostępnienia danych w oparciu o rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzony na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przekazuję poniżej wnioskowane informacje. Równocześnie informuję, iż warunkiem ponownego wykorzystywania przekazanej informacji sektora publicznego jest:
1) informacja ponownie wykorzystywana musi zawierać informację o źródle pozyskania informacji publicznej poprzez podanie pełnej nazwy: Burmistrz Nysy,
2) informacja ponownie wykorzystywana musi zawierać datę wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
3) pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana,
4) jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia lub odpowiedniego dla formy wykorzystania – oznaczenia podobnego.
Zgodnie z prowadzonym rejestrem, zestawienie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w latach 2015 i 2016 kształtowało się następująco: Rodzaje napojów alkoholowych: A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo; B - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); C - powyżej 18% zawartości alkoholu.
Rok 2015:
Rodzaj zezwolenia A – wartość sprzedaży 29.796.000,06 zł
Rodzaj zezwolenia B – wartość sprzedaży   4.656.483,47 zł
Rodzaj zezwolenia C – wartość sprzedaży 24.646.489,90 zł
Rok 2016:
Rodzaj zezwolenia A – wartość sprzedaży 29.228.232,08 zł
Rodzaj zezwolenia B – wartość sprzedaży   4.819.319,80 zł
Rodzaj zezwolenia C – wartość sprzedaży 25.698.699,61 zł
Ponadto informuję, iż prowadzony przez Burmistrza Nysa rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, nie daje możliwości wykonania raportu wartości sprzedaży napojów alkoholowych ze względu na rodzaj punktu sprzedaży.

Wniosek IP.1431.62.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o udzielenie informacji w zakresie:
1.  Środków zabezpieczonych w budżecie na 2017 rok na bon wychowawczy na początku roku.
2.  Zmian jakich dokonywano w budżecie na 2017 rok w trakcie roku w dziale dotyczącym wypłaty bonu i innych działań na rzecz rodziny, wraz z uzasadnieniem tych zmian (skany pism, wniosków)
3.  Skanów dokumentów tj. uchwały budżetowej i innych, które miały wpływ na wysokość środków na bon wychowawczy w trakcie roku.
4.  Ostatecznej kwoty w budżecie, która na dzień udzielenia odpowiedzi  jest zabezpieczona w budżecie na wypłatę bonu.
Odpowiedź z dnia 21 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie środków budżetowych przeznaczonych na realizację „bonu wychowawczego” w 2017 roku informuję:
1.    Środki zabezpieczone w budżecie Gminy Nysa na 2017 rok z przeznaczeniem na „bon wychowawczy” wynosiły 1.800.000,00 zł - Zarządzenie Nr 999/2017 Burmistrza Nysy z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania podległym Gminie Nysa jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2017.
2.    Zmiany w budżecie w dziale 855 Rodzina, § 3110 świadczenia społeczne:
- Zarządzenie Nr 999/2017 Burmistrza Nysy z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania podległym Gminie Nysa jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2017. - 1.800.000,00 zł.
- Zarządzenie Nr 1061/2017 Burmistrza Nysy z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Nysa na 2017 rok. - zwiększenie 325.000,00 zł.
- Uchwała Nr XXXVIII/584/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok. – zwiększenie 47.000,00 zł.
Zmiany w budżecie w dziale 855 Rodzina, § 4300 zakup usług pozostałych:
- Zarządzenie Nr 999/2017 Burmistrza Nysy z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania podległym Gminie Nysa jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2017. - 512.000,00 zł.
- Uchwała Nr XXXIII/498/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok. - zmniejszenie 102.000,00 zł.
- Zarządzenie Nr 1061/2017 Burmistrza Nysy z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Nysa na 2017 rok. – zmniejszenie 325.000,00 zł.
- Zarządzenie Nr 1133/2017 Burmistrza Nysy z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Nysa na 2017 rok. – zmniejszenie 17.220,00 zł.
- Zarządzenie Nr 1138/2017 Burmistrza Nysy z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Nysa na 2017 rok. – zmniejszenie 33.920,00 zł.
- Uchwała Nr XXXVIII/584/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok. – zwiększenie 25.700,00 zł.
Zmiany w budżecie w dziale 855 Rodzina, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia:
- Zarządzenie Nr 999/2017 Burmistrza Nysy z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania podległym Gminie Nysa jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2017. - 500,00 zł. Kopie wniosków przekazuję w załączeniu. 14_lutego , 27_marca , 4_maja , 11_maja , 29_czerwca
3.  Uchwały: Nr XXX/476/17 Radny Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2017 rok, Nr XXXIII/498/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok, Nr XXXVIII/584/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok, opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) w zakładce Prawo Lokalne – Uchwały Rady Miejskiej – 2017.
Zarządzenia: Nr 999/2017 Burmistrza Nysy z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania podległym Gminie Nysa jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2017, Nr 1061/2017 Burmistrza Nysy z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Nysa na 2017 rok, Nr 1133/2017 Burmistrza Nysy z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Nysa na 2017 rok i Nr 1138/2017 Burmistrza Nysy z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Nysa na 2017 rok, opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) w zakładce Prawo Lokalne – Burmistrz akty prawne – 2017.
4. Kwota zabezpieczona na wypłatę „bonu wychowawczego” na dzień 20 lipca 2017 roku wynosi 2.172.000,00 zł.    

Wniosek IP.1431.62.2017 o uzupełnienie z dnia 24 lipca 2017 roku
W nawiązaniu do odpowiedzi  w trybie informacji publicznej, wnioskuję o niezwłoczne uzupełnienie udzielonej odpowiedzi  w zakresie:
1. Proszę o uzasadnienie do wniosku z dnia 4 maja 2017 r. dotyczącego zmiany budżetowej na kwotę 17.220,00 zł. Z jakiego powodu z Działu Rodzina zostały przesunięte środki we wnioskowanej wysokości i na jakie cele zostały przeznaczone.
2. Proszę o informację na jakie cele (wymienić konkretne działania) zostały zabezpieczone środki na rok 2017 w Dziale 855 – rodzina, rozdziale 85502, paragraf 4300, w wysokości ponad pół miliona złotych. Jakie działania w związku z przeznaczeniem tych pieniędzy na Zjazd Dużych Rodzin nie zostały zrealizowane.
3. Dlaczego wnioskiem z dnia 29 czerwca 2017 r. środki w Dziale 855 – rodzina, rozdziale 85502, paragraf 4300 i paragraf 3110 zostały zwiększone? Z czego wynikają wysokości wnioskowanych zmian? W uzasadnieniu jest dość niejasne uzasadnienie, że zmiany dotyczą wypłaty bonu wychowawczego - proszę o konkretne wyliczenie dotyczące wnioskowanych zwiększeń w budżecie na tym Dziale.
Odpowiedź z dnia 28 lipca 2017r.:
W uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie środków budżetowych przeznaczonych na realizację „bonu wychowawczego” w 2017 roku informuję:
1.  Kwota 17.220,00 zł została przesunięta w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy dotyczącej świadczenia pomocy prawnej, w tym doradztwa prawnego i reprezentację (zastępstwo procesowe) przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawach ze skarg na uchwałę Nr XXV/381/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego”.
2.  Mając na uwadze, że świadczenie pieniężne - „bon wychowawczy” podlega corocznej ewaluacji oraz w związku z planowanym rozszerzeniem kręgu osób uprawnionych do otrzymania bonu o osoby pobierające zasiłek rodzinny, jak również ze względu na fakt, iż Nysa miała zostać gospodarzem V Zjazdu Dużych Rodzin (na etapie planowania środków Gmina Nysa nie miała wiedzy o skali wydarzenia oraz wysokości niezbędnych do jego realizacji środków), zabezpieczono dodatkowe środki w Dziale 855, Rozdziale 85502, § 4300. Wszystkie działania zostały zrealizowane.
3.  Środki w rozdziale 85502 zostały zwiększone w celu realizacji świadczenia pieniężnego - „bon wychowawczy” w okresie od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Wysokość środków oszacowano na podstawie złożonych wniosków (nabór od 1 kwietnia 2017 roku do 31 maja 2017 roku) tak, aby zabezpieczyć wypłatę świadczenia wnioskodawcom spełniającym łącznie wszystkie kryteria uprawniające do przyznania bonu, zgodnie z § 5 regulaminu przyznawania bonu wychowawczego (biorąc pod uwagę możliwości budżetowe Gminy Nysa).


Wniosek IP.1431.63.2017 z dnia 17 lipca 2017 roku
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm. ) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1.  Kto opracował wniosek do konkursu o nadanie nagrody „Primus in Agendo”?
2.  Kto odpowiada za treści zamieszczone we wniosku?
3.  Proszę o skan wniosku, o którym mowa w pkt.1
Proszę o informację o formie przesłania wniosku do konkursu wraz z potwierdzeniem nadania/przesłania.
Odpowiedź z dnia 21 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wniosku do konkursu o nadanie nagrody „Primus in Agendo” informuję: 1.  Wniosek do konkursu o nadanie nagrody „Primus in Agendo” został opracowany przez Wydział Rozwoju Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie.
2.  Za treści zamieszczone we wniosku odpowiada Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz i Naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Elwira Ślimak.
3.  i 4. W załączeniu przekazuję kopię wniosku wraz z kopią potwierdzenia nadania. Wniosek został przesłany drogą pocztową na adres Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 marca 2017 roku. Primus_in_Agendo

Wniosek IP.1431.64.2017 z dnia 17 lipca 2017 roku

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm. ) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1.  Jaki jest przychód uzyskany z opłaty parkingowej za rok 2016?
2.  Jaki jest dochód uzyskany z opłaty parkingowej za rok 2016?
3.  Jaki jest całkowity koszt utrzymania parkometrów?
4.  Ile procent przychodów w budżecie gminy stanowią opłaty parkingowe?
5.  W jakich dniach i godzinach obowiązuje płatny parking?
6.  Jaka jest stawka za godzinę parkowania?
Odpowiedź z dnia 25 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia informacji dotyczących opłaty parkingowej, utrzymania parkometrów i zasad obowiązujących w Gminie Nysa informuję:
1.  Pojęcie przychodów nie funkcjonuje w budżecie gminnym.
2.  Dochód z opłaty parkingowej za rok 2016 – 1.848.024,67 zł.
3.  Całkowity koszt utrzymania urządzeń parkingowych w 2016 roku wyniósł 32.067,26 zł: - amortyzacja urządzeń parkingowych - 23.421,26 zł - serwis urządzeń parkingowych - 7.200,00 zł - ubezpieczenie urządzeń parkingowych - 1.446,00 zł
4.  Opłaty parkingowe stanowią 0,96 % budżetu Gminy Nysy.
5.  i 6. Czas obowiązywania opłat i stawki opłaty za postój reguluje uchwała Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat. Dokument został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) w zakładce: Prawo Lokalne – Uchwały Rady Miejskiej – 2016.

Wniosek IP.1431.65.2017 z dnia 20 lipca 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Ile kosztował zakup tabletów, z których korzystają urzędnicy z UM w tym radni, proszę również o podanie ilości sztuk.
2. Proszę o udostępnienie wszelkiej dokumentacji związanej z tymi urządzeniami w tym dowód zakupu, a w szczególności dokumentów, instrukcji związanej z oprogramowaniem służącym do głosowania nad uchwałami przez radnych, które posiada gmina.
Odpowiedź z dnia 27 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zakupu tabletów informuję:
1.  Zakup tabletów był jednym z elementów zadania: „Wdrożenie systemu wspomagającego obsługę Rady Miejskiej w Nysie". W załączeniu przekazuję kopię faktury zakupu 34 tabletów wraz z licencjami i wdrożeniem systemu informatycznego na łączną kwotę 62.857,92 zł. faktura
2.  Zaproszenie do złożenia oferty zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) w dniu 7 sierpnia 2015 roku, w zakładce: Gospodarka majątkiem gminy – Przetargi – Zamówienia publiczne ogłoszenia o zamówieniach. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) w dniu 7 września 2015 roku, w zakładce: Gospodarka majątkiem gminy – Przetargi – Zamówienia publiczne wyniki postępowań.
3.  Poszczególne moduły i komponenty systemu są na bieżąco aktualizowane, modyfikowane i rozbudowywane przez wykonawcę (MW Concept sp. z o.o.). W związku z tym Urząd Miejski w Nysie nie posiada aktualnej instrukcji obsługi. Informuję również, iż informacje dotyczące oprogramowania eSesja firmy MW Concept sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej wykonawcy.  

Wniosek IP.1431.66.2017 z dnia 20 lipca 2017 roku

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udzielenie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Jaką kwotę Gmina Nysa przeznaczyła na obsługę prawną od 1 stycznia 2017 r. do dnia otrzymania wniosku.
2. W związku z podpisaniem umowy przez Burmistrza Nysy z Panem Krzysztofem Furtanem na obsługę prawną, czy rozwiązano, czy Pani Aleksandra Markiewicz nadal jest zatrudniona na stanowisku radcy prawnego i czy gmina przewiduje rozwiązać umowę o pracę z Panią Markiewicz?
3. Czy Gmina Nysa ma podpisaną jakąkolwiek umowę na obsługę prawną z Panią Grażyną Jankowską-Mazguła, jeżeli tak proszę o udostępnienie kopii tej umowy.
Odpowiedź z dnia 28 lipca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Nysie w 2017 roku informuję:
1. Gmina Nysa na obsługę kancelarii prawnych w okresie 1 stycznia - 20 lipca 2017 roku przeznaczyła 55.977,06 zł.
2. Pani Aleksandra Markiewicz jest zatrudniona na stanowisku Radcy Prawnego w Urzędzie Miejskim w Nysie. Urząd Miejski w Nysie nie przewiduje rozwiązania umowy o pracę z Panią Aleksandrą Markiewicz.
3. Gmina Nysa ma podpisaną umowę na obsługę prawną z Grażyną Jankowską–Mazguła prowadzącą Kancelarię Radcy Prawnego. Kopię umowy przekazuję w załączeniu. umowa

Wniosek IP.1431.66.2017 uzupełnienie z dnia 29 lipca 2017 roku

W związku z odpowiedzią na wniosek o informację publiczną w zakresie obsługi prawnej informuję, że udzielona informacja jest niepełna w zakresie pytania 1, które brzmiało: "Jaką kwotę gmina przeznaczyła na obsługę prawną od 1 stycznia 2017 r." Natomiast organ udzielił odpowiedzi o treści: "Gmina Nysa na obsługę kancelarii prawnych w okresie od 1 stycznia - 20 lipca 2017 r. przeznaczyła 55.977, 06 zł". Z pytania jasno wynika, że wnioskujący miał na myśli jakąkolwiek obsługę prawną, a nie tylko obsługę kancelarii prawnych. Chyba, że to pomyłka pisarska i jest kwota za jakąkolwiek obsługę prawną w tym kosztów zatrudnienia radcy prawnego w urzędzie.
Odpowiedź z dnia 2 sierpnia 2017r.:
W uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kwoty przeznaczonej przez Urząd Miejski w Nysie na obsługę prawną informuję, iż koszt zatrudnienia Radcy Prawnego Aleksandry Markiewicz w Urzędzie Miejskim w Nysie w okresie 1 stycznia – 29 lipca 2017 roku wyniósł 56.765,07 zł. Kwota zawiera składki ubezpieczeniowe ZUS oraz składki na Fundusz Pracy, które stanowią koszt pracodawcy.

Wniosek IP.1431.67.2017 z dnia 20 lipca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie Gminy Nysa:
1. Liczba ludności w latach 2015 i 2016.
2. Liczba ludności w wieku 16-24 – w latach 2015 i 2016.
Odpowiedź z dnia 1 sierpnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie liczby ludności w latach 2015 i 2016 informuję:
1.  Liczba ludności Gminy Nysa w poszczególnych latach publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl), w zakładce: Sprawy Urzędowe – Sprawy obywatelskie.
2.  Urząd Miejski w Nysie nie ma możliwości wygenerowania z systemu (SELWIN) danych wskazanego okresu dotyczących liczby ludności Gminy Nysa w wieku 16-24. W załączeniu przekazuję natomiast posiadane dane archiwalne z lat 2015 i 2016. Statystyka_ludnosci_2015 , Statystyka_ludnosci_2016 

Wniosek IP.1431.68.2017 z dnia 21 lipca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, dalej: u.d.i.p.) zwracam się w trybie art. 10 ust. 1 u.d.i.p. z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:
1) Jaka była liczba urodzeń żywych w Nysie w roku 2015 i 2016? Czy zanotowano wzrost procentowy, a jeśli tak - o ile punktów procentowych? 2) Jaka była liczba urodzeń żywych w Nysie w okresie styczeń-czerwień 2017 w porównaniu do okresu styczeń-czerwiec 2016? Czy zanotowano wzrost procentowy, a jeśli tak - o ile punktów procentowych?
3) Jaka była liczba zawieranych małżeństw w Nysie w roku 2015 i 2016? Czy zanotowano wzrost procentowy, a jeśli tak - o ile punktów procentowych?
4) Jaka była liczba zawieranych małżeństw w Nysie w okresie styczeń-czerwień 2017 w porównaniu do okresu styczeń-czerwiec 2016? Czy zanotowano wzrost procentowy, a jeśli tak - o ile punktów procentowych?
Odpowiedź z dnia 1 sierpnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie liczby urodzeń oraz zawieranych małżeństw w latach 2015 - 2017 informuję:
1.  Liczba urodzeń w latach 2015 i 2016: Rok 2015 – 575; Rok 2016 – 662; Wzrost: 15,12%.
2.  Liczba urodzeń w okresach styczeń – czerwiec 2016 roku i styczeń – czerwiec 2017 roku: Rok 2016 – 295; Rok 2017 – 340; Wzrost: 15,25%.
3.  Liczba zawartych małżeństw w latach 2015 i 2016: Rok 2015 – 242; Rok 2016 – 263; Wzrost: 8,6%. 4.    Liczba zawartych małżeństw w okresach styczeń - czerwiec 2016 roku i styczeń - czerwiec 2017 roku: Rok 2016 – 99; Rok 2017 – 90; Nie odnotowano wzrostu.

Wniosek IP.1431.69.2017 z dnia 21 lipca 2017 roku
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o odpowiedź na niżej wymienione pytania:
1. Od kiedy pracuje, na jakim stanowisku i ile zarabia w spółce gminnej Nyska Energetyka Cieplna Radny Rady Miejskiej w Nysie Romuald Kamuda?
2. Od kiedy pracuje, na jakim stanowisku i ile zarabia w spółce gminnej Agencja Rozwoju Nysy Radny Rady Miejskiej w Nysie Adam Zelent?
3. Od kiedy pracuje, na jakim stanowisku i ile zarabia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie pan Szymon Bednarz, syn Radnego Rady Miejskiej w Nysie Dariusza Bednarza?
W przypadku dwóch pierwszych osób proszę o podanie rodzaju umowy (wymiar etatu, zadaniowy czas pracy?), czasu na jaki została zawarta i zakresu obowiązków. Proszę też o wskazanie miejsca świadczenia pracy przez te osoby.
Odpowiedź z dnia 1 sierpnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zatrudnienia radnych Romualda Kamudy i Adama Zelenta w Spółkach Gminnych oraz Pana Szymona Bednarza w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie informuję:
1. i 2. Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji we wnioskowanym zakresie, poza informacjami zawartymi w oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Nysie, które opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl), w zakładce: Inne dokumenty – Oświadczenia majątkowe – Radnych. W celu uzyskania informacji o pracownikach Spółek, wniosek winien zostać skierowany bezpośrednio do Spółek.
3. Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji we wnioskowanym zakresie. Pan Szymon Bednarz jest pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. W celu uzyskania informacji o pracowniku Ośrodka, wniosek winien zostać skierowany bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Wniosek IP.1431.70.2017 z dnia 21 lipca 2017 roku
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji publicznej dot. następujących działań Państwa samorządu:
1. Czy samorząd posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Jeśli tak to w jakim roku został uchwalony i kiedy przewiduje się jego aktualizację?
2. Czy na podstawie Planu realizowane są w samorządzie programy wsparcia (dofinansowania lub edukacji) dla działań w zakresie wymiany źródeł ciepła, instalowania OZE lub termomodernizacji budynków prywatnych, w szczególności wielorodzinnych (programy skierowane do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych)? Jeśli tak, prosimy o wskazanie nazw tych programów i wydziałów je obsługujących?
3. W jaki sposób samorząd przygotowuje się do wdrożenia nowych przepisów dotyczących zmian w ustawie o gospodarowaniu odpadami – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów? Czy samorząd już przystąpił do wdrażania nowego systemu segregacji opadów? Jeśli nie, kiedy rozpoczną się prace nad zmianami i jaka jest planowana data wdrożenia nowego systemu?
Odpowiedź z dnia 1 sierpnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i gospodarowania odpadami informuję:
1. Gmina Nysa posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjęty uchwałą Nr XXII/344/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa, zmieniony uchwałą Nr XXVI/405/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa. Aktualizacja Planu przewidywana jest na rok 2018.
2. Gmina Nysa udziela dofinansowania na wymianę źródeł ciepła oraz instalowanie OZE zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/526/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne. Realizację ww. uchwały obsługuje Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie.
3. Gmina Nysa przygotowuje się i sukcesywnie wdraża nowe przepisy dotyczące zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez dostosowanie prawa miejscowego, prowadzenie akcji edukacyjnych wśród mieszkańców. Samorząd przystąpił do wdrażania nowego systemu segregacji odpadów.  

Wniosek IP.1431.71.2017 z dnia 24 lipca 2017 roku

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 61 Konstytucji RP, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej:
przekazanie skanów pism, w tym pism procesowych, dotyczących postępowań sądowo-administracyjnych prowadzonych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu pod sygn. II SA/Op 67/17 oraz pod sygn. II SA/Op 224/17, będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie.
Z ostrożności podnoszę, że pisma procesowe organów administracji publicznej także stanowią informację publiczną (por. wyroki WSA w Krakowie z dnia 12 listopada 2012r., sygn. akt II SAB/Kr 145/12, z dnia 12 listopada 2012r., sygn. akt II SAB/Kr 146/12, z dnia 17 grudnia 2014r., sygn. akt II SAB/Kr 352/14). Informacją publiczną są bowiem dokumenty bezpośrednio zredagowane i wytworzone przez organy administracji publicznej, a dodatkowo także te dokumenty, których organ używa do zrealizowania powierzonych mu prawem zadań np. kontrolnych, itp. Istotne jest, aby dokumenty te służyły realizowaniu zadań publicznych przez organ i odnosiły się bezpośrednio do organu administracji publicznej (wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2007 r. sygn. akt II SA/Go 595/07, Lex 459987; wyrok WSA z dnia 8 listopada 2010 r. sygn. akt II SAB/Kr 86/10, LEX nr 756103).
Odpowiedź z dnia 1 sierpnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii pism dotyczących postępowań sądowo-administracyjnych prowadzonych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu pod sygn. II SA/Op 67/17 oraz pod sygn. II SA/Op 224/17 przekazuję w załączeniu kopię dokumentacji będącej w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

Wniosek IP.1431.72.2017 z dnia 25 lipca 2017 roku
Na podstawie art. 2, 3, 10 oraz 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933.) wnioskuję o udzielenie odpowiedzi na załączone pytania. Załącznik
Odpowiedź z dnia 4 sierpnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, konkurencji w zamówieniach publicznych oraz zarządzania w Urzędzie Miejskim w Nysie przekazuję w załączeniu wypełnioną tabelę. tabela

Wniosek IP.1431.73.2017 z dnia 26 lipca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku wnosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1.  Czy w gminie działa rada młodzieżowa?
2.  Jeśli w gminie działa rada młodzieżowa, proszę podać, w którym roku została ona powołana (chodzi o powołanie samego organu, a nie zatwierdzenie jego ostatniej kadencji) oraz proszę podać dzienną datę zwołania ostatniej sesji rady młodzieżowej?
3.  Czy w gminie działa rada seniorów?
4.  Jeśli w gminie działa rada seniorów, proszę podać, w którym roku została ona powołana (chodzi o powołanie samego organu, a nie zatwierdzenie jego ostatniej kadencji) oraz proszę podać dzienną datę zwołania ostatniej sesji rady seniorów?
5.  Proszę podać ile interpelacji złożyli radni w 2016 roku, niezależnie od tego czy ich forma była pisemna czy ustna?
6.  Proszę podać ile pytań zadali radni w 2016 roku, niezależnie od tego czy ich forma była pisemna czy ustna?
7.  Proszę podać, czy w 2016 roku do urzędu gminy/miasta wpłynęły skargi (chodzi o skargi w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego), a jeśli tak proszę podać ile takich skarg wpłynęło?
8.  Proszę podać, czy w 2016 roku do urzędu gminy/miasta wpłynęły wnioski (chodzi o wnioski w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego), a jeśli tak proszę podać ile takich wniosków wpłynęło?
9.  Czy gmina przyjęła uchwałę określającą zasady prowadzenia konsultacji społecznych, a jeśli tak proszę podać dzienną datę przyjęcia uchwały określającej zasady prowadzenia konsultacji społecznych w gminie?
10.  Ile organizacji pozarządowych złożyło uwagi/opinie w trybie konsultacji dotyczących rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok?
11.  Czy gmina przygotowała raport z konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok? (Chodzi o jakąkolwiek pisemną formę podsumowania konsultacji, niezależnie od trybu, w jakim zostało przygotowane: raport, uchwała, zestawienie wniosków, informacja, itp.)
12.  Czy upubliczniono raport z przeprowadzonych konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, a jeśli tak to w jaki sposób?
13.  Czy gmina stosuje jeden z następujących systemów zarządzania jakością, a jeśli tak to który? - ISO 9000 - PRI (metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego) - CAF (The Common Assesment Framework - Wspólna Metoda Oceny)
14.  Jeśli gmina stosuje jeden z powyższych systemów, to proszę podać, w którym roku przeprowadzono ostatnią samoocenę lub poddano się certyfikacji?
Odpowiedź z dnia 3 sierpnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia informacji dotyczących funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Nysie informuję:
1.   W Gminie Nysa działa Rada Młodzieżowa.
2.   W dniu 28 czerwca 2012 roku Rada Miejska w Nysie uchwałą Nr XXI/362/12 powołała Radę Młodzieżową w Nysie i nadała jej Statut. Ostatnia sesja rady młodzieżowej zwołana została na dzień 23 marca 2017 roku.
3.   W Gminie Nysa działa Rada Seniorów.
4.   W dniu 29 sierpnia 2012 roku Rada Miejska w Nysie uchwałą Nr XXII/379/12 powołała Radę Seniorów w Nysie i nadała jej Statut. Ostatnia sesja rady seniorów zwołana została na dzień 13 czerwca 2017 roku.
5.    Urząd Miejski w Nysie nie prowadzi rejestru interpelacji radnych Rady Seniorów w Nysie oraz radnych Rady Młodzieżowej w Nysie, natomiast rejestr wniosków i interpelacji radnych Rady Miejskiej w Nysie został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl), w zakładce: Władze gminne – Rada Miejska – Interpelacje i wnioski oraz odpowiedzi.
6.   Urząd Miejski w Nysie nie prowadzi rejestru pytań zadawanych przez radnych.
7.   W 2016 roku do Urzędu Miejskiego w Nysie wpłynęło 16 skarg.
8.   W 2016 roku do Urzędu Miejskiego w Nysie wpłynęło 65.945 pism.
9.   Gmina Nysa przyjęła uchwałę określającą zasady prowadzenia konsultacji społecznych. Uchwała Nr L/739/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
10.  W drodze konsultacji nie wpłynęły od organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2017".
11.  Gmina Nysa przygotowała raport z konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
12.  Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy został opublikowany w dniu 13 października 2016 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl), w zakładce: Prawo Lokalne – Protokoły, akty, konsultacje społeczne.
13.  Gmina Nysa – Urząd Miejski w Nysie nie stosuje systemów zarządzania jakością: ISO 9000, PRI, CAF.
14.  Nie dotyczy.  

Wniosek IP.1431.74.2017 z dnia 27 lipca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publiczne (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) wnoszę o udostępnienie informacji:
1. o powierzchni obszaru przeznaczonego pod lokalizację, w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, terenów pod odnawialne źródła energii wraz z podziałem na poszczególny rodzaj, tj. energię wiatrową (farmy wiatrowe), energię słoneczną (panele fotowoltaiczne), elektrownie wodne i biogazownie;
2. o maksymalnej mocy wytwarzanej energii z ww. obszarów;
3. ilości wydanych pozwoleniach na budowę / zgłoszeniach na urządzenia generujących odnawialne źródła energii wraz z podziałem na poszczególny rodzaj, tj. energię wiatrową (farmy wiatrowe), energię słoneczną (panele fotowoltaiczne), elektrownie wodne i biogazownie przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 961) wraz z określeniem maksymalnej mocy wytworzonej energii;
4. o powierzchni obszaru przeznaczonego pod lokalizację, w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, terenów pod odnawialne źródła energii wraz z podziałem na poszczególny rodzaj, tj. energię wiatrową (farmy wiatrowe), energię słoneczną (panele fotowoltaiczne), elektrownie wodne i biogazownie, po wejściu w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych;
5. o maksymalnej mocy wytwarzanej energii z ww. obszarów;
6. ilości wydanych pozwoleniach na budowę / zgłoszeniach na urządzenia generujących odnawialne źródła energii wraz z podziałem na poszczególny rodzaj, tj. energię wiatrową (farmy wiatrowe), energię słoneczną (panele fotowoltaiczne), elektrownie wodne i biogazownie, po wejściu w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, wraz z określeniem maksymalnej mocy wytworzonej energii.
Odpowiedź z dnia 4 sierpnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie obszarów przeznaczonych pod odnawialne źródła energii ich rodzajów, maksymalnej mocy wytwarzania energii oraz ilości wydanych pozwoleń na budowę informuję:
1. i 4. W obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa nie wskazano terenów z przeznaczeniem pod odnawialne źródła energii. Niektóre z nich dopuszczają w ramach przeznaczenia podstawowego stosowanie niskoemisyjnych źródeł lokalnych jako źródła ciepła. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa zatwierdzonego uchwałą Nr L/750/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2014r., zmienionego uchwałą Nr XV/217/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015r., wskazane zostały granice obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Uchwały zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl), w zakładce: Prawo Lokalne – Uchwały Rady Miejskiej – (odpowiednio) 2014 lub 2015. Ponadto informuję, że wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa, dostępne są w systemie informacji przestrzennej Gminy Nysa na stronie internetowej www.nysa.e-mapa.net. 
2. i 5. W związku z brakiem wskazania w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod ww. odnawialne źródła energii, nie określono także maksymalnej mocy wytwarzanej energii.
3. i 6. W myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332) zadania administracji architektoniczno-budowlanej, w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowania zgłoszeń, wykonują starosta i wojewoda.

Wniosek IP.1431.75.2017 z dnia 3 sierpnia 2017 roku
Działając na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), niniejszym zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji stanowiących informację publiczną:
- informacji czy Gmina/Powiat zawarła jakąkolwiek umowę dotyczącą współpracy Gminy/Powiatu z kancelarią prawną (kancelarią doradztwa podatkowego lub innym podmiotem świadczącym usługi doradztwa podatkowego), której przedmiotem jest świadczenie przez ten podmiot usług bieżącego doradztwa podatkowego na rzecz Gminy/Powiatu i/lub jej jednostek organizacyjnych.
- jeśli umowa taka została zawarta to na jaki okres czasu;
- jaka jest wysokość wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez ten podmiot przedmiotowych usług;
- treści zawartej umowy;
Odpowiedź z dnia 11 sierpnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie współpracy Urzędu Miejskiego w Nysie z kancelarią świadczącą usługi doradztwa podatkowego informuję, iż Gmina Nysa – Urząd Miejski w Nysie w dniu 3 lipca 2017 roku podpisała umowę z firmą Ernst Young Doradztwo Podatkowe sp. z o.o., której przedmiotem jest świadczenie usług bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie roku 2017. Informacje dotyczące warunków umowy zawarte są w umowie, o której kopię Państwo wnioskujecie. Kopię umowy przekazuję w załączeniu. umowa

Wniosek IP.1431.76.2017 z dnia 6 sierpnia 2017 roku
Na podstawie  ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Dlaczego wnioski na zasiłek rodzinny w OPS Nysa w dziale rodzinnym są przyjmowane na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 dopiero od dnia 01.09.2017r.? Na podstawie art. 26 ust. 2 a ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych wnioski o świadczenia rodzinne składane są od dnia 1 sierpnia 2017r. Tymczasem Dział Świadczeń Rodzinnych w OPS Nysa informuje, że wnioski na zasiłek rodzinny będą przyjmowane od dnia 1 września 2017 r.
2. Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 tej ustawy wnioski złożone w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia będą wypłacone do końca listopada, natomiast pozostałe wnioski złożone od 1 września będą wypłacane do 31 grudnia. Czy Burmistrz Nysy gwarantuje osobom, które poinformowano o składaniu wniosków od 1 września 2017 wypłatę świadczenia rodzinnego w ternie do 30 listopada 2017r.?
3. Ile jest osób zatrudnionych do przyjmowania i wydawania decyzji dotyczących zasiłku rodzinnego w OPS Nysa?
Odpowiedź z dnia 11 sierpnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zasiłku rodzinnego oraz ilości osób zatrudnionych do obsługi zasiłku rodzinnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie informuję:
1.  Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, realizuje wnioski o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2017/2018 od dnia 1 sierpnia 2017 roku. Natomiast, aby uniknąć kolejek osoba pobierająca wniosek może wybrać datę i godzinę złożenia wniosku we wrześniu 2017 roku.
2.  Osoby, które złożą wniosek o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2017/2018 do dnia 30 września 2017 roku, będą miały wypłacone świadczenia na nowy okres zasiłkowy w miesiącu listopadzie 2017 roku – nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2017 roku. 3.  Do obsługi zasiłku rodzinnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie zatrudnione są trzy osoby.   

Wniosek IP.1431.77.2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: kopia umowy z dnia 8 maja 2013 r. numer 3583/2013 zawarta między Gminą Nysa przed notariuszem Jolantą Klauzińską.
Odpowiedź z dnia 10 sierpnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii aktu notarialnego z dnia 8 maja 2013 roku numer 3583/2013 – umowa o ustanowienie prawa użytkowania, przekazuję w załączeniu kopię wnioskowanego dokumentu. akt_notarialny

Wniosek IP.1431.78.2017 z dnia 9 sierpnia 2017 roku
Na podstawie  ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie: kopia zezwolenia na imprezę z użyciem „kafaru” akustycznego, nad Jeziorem Nyskim w ośrodku NOR w nocy z 5 na 6 sierpnia 2017 roku.
Odpowiedź z dnia 11 sierpnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia pozwolenia na organizację imprezy na terenie Nyskiego Ośrodka Rekreacji w lipcu 2017 roku przekazuję w załączeniu kopię wnioskowanego dokumentu. decyzja    

Wniosek IP.1431.79.2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: Co władze gminy zrobiły do dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szkodliwej działalności odlewni żeliwa na ul. Piłsudskiego? Proszę o udostępnienie pism, które ewentualnie Burmistrz skierował do właściwych organów.
Odpowiedź z dnia 14 sierpnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie działalności odlewni żeliwa przekazuję w załączeniu kopię korespondencji. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8
Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) Burmistrz Nysy nie jest organem właściwym w sprawie szkodliwej działalności odlewni żeliwa na ul. Piłsudskiego. W dniu 14 czerwca 2017 roku Naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie ustalił z Członkiem Zarządu Powiatu Aliną Baran, iż po zakończeniu czynności prowadzonych przez właściwe dla tej sprawy organy ochrony środowiska  zostanie zorganizowane spotkanie, na którym Burmistrz Nysy zostanie poinformowany o wynikach prowadzonego postępowania.  

Wniosek IP.1431.80.2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku
Uprzejmię proszę o udzielenie informacji publicznej na ponizsze pytania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej:
1.  Czy Gmina w latach 2017/2018 przewidziała program dofinansowania indywidualnego dla oczyszczalni przydomowych?
2.  Jeśli tak, proszę o informację, jaki rodzaj oczyszczalni będzie dofinansowywany oraz kto jest beneficjentem?
3.  Proszę o o udzielenie informacji, jaka jest wysokość kwotowa dofinansowania oraz do kiedy mija termin składania wniosków?
4.  Czy na powyższe dofinansowanie, Gmina będzie pozyskiwała środki zewnętrzne.
Odpowiedź z dnia 22 sierpnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie gospodarki wodno –  ściekowej informuję:
1.  Gmina Nysa nie przewidziała programu dofinansowania indywidualnego dla oczyszczalni przydomowych na lata 2017 – 2018.
2.  Nie dotyczy.
3.  Nie dotyczy.
4.  Nie dotyczy.

Wniosek IP.1431.81.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji:
W związku z ukazaniem się informacji na stronie ww.nysa.eu pt. „Rewolucja Placu Paderewskiego” ( www.nysa.eu/aktualnosc-9529-rewolucja_na_placu_paderewskiego.html ) mam kilka pytań w następującym zakresie:
1. Czy znana jest już wizualizacja placu? Jeśli tak to proszę przesłać pod wskazany adres e-mail.
2. Czy wiadomo jakie dokładnie figury postaci bajkowych, historycznych i z legend staną na placu Paderewskiego?
3. Czym dokładnie jest centrum animacji kulturowo-społecznej?
4. Jakie wydarzenia planowane są na placu Paderewskiego?
5. Czy plac będzie można nieodpłatnie wypożyczać przez organizacje tzw. trzeciego sektora do organizacji eventów rodzinnych oraz imprez charytatywnych?
6. Kiedy planowane jest rozpoczęcie oraz zakończenie prac na placu Paderewskiego?
7. Jaki jest całkowity koszt tej inwestycji i ile z tego pokrywa gmina Nysa?
Odpowiedź z dnia 24 sierpnia 2017r.:
w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie „Rewolucji Placu Paderewskiego” informuję:
1.    Urząd Miejski w Nysie nie posiada wizualizacji Placu Paderewskiego.
2.    Urząd Miejski w Nysie obecnie jest w trakcie opracowywania wykazu figur postaci bajkowych, historycznych oraz z legend.
3. i 4. Obecnie Plac Paderewskiego traktowany jest przez mieszkańców jako miejsce spotkań, odpoczynku i relaksu. W ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Jesenikiem  pn. „Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich” Plac Paderewskiego zostanie przystosowany tak, aby był miejscem pokazów, warsztatów filmowych i teatralnych, konkursów tańca, szerokich działań kulturalnych i muzycznych. Będzie on pełnił funkcję Centrum animacji kulturowo-społecznej z altaną zaadoptowaną do występów w sezonie letnim. Budowa altany, która jest jednym z najważniejszych efektów podniesienia funkcji kulturalnej Placu, zostanie umiejscowiona w centralnej części Placu na utwardzonej nawierzchni, na której będą się mogły odbywać różnego rodzaju wydarzenia m. in. przygotowywane w ramach projektu „Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich”.
5.   Będzie możliwość bezpłatnego udostępnienia Placu Paderewskiego organizacjom pozarządowym do organizacji eventów rodzinnych oraz imprez charytatywnych. Podmiotem odpowiedzialnym za uzgadnianie terminów udostępniania Placu będą pracownicy Centrum Działań Wspólnych mieszczącego się w budynku byłego Gimnazjum Nr 3 przy ul. Kościuszki w Nysie.
6.   Rozpoczęcie prac remontowych nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu i wyłonieniu wykonawcy. Zakończenie prac uzależnione jest od terminu podpisania umowy z wykonawcą.
Planowany okres realizacji robót – 3 miesiące.
7.      Koszt zagospodarowania Placu Paderewskiego wynosi 57.604273 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 85 %.
Wkład własny Gminy Nysa – 15 %.
Informacja z dnia 25 sierpnia 2017r.:
W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 24 sierpnia 2017 r. na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie „Rewolucji Placu Paderewskiego” informuję, iż w odpowiedzi w pkt. 7 wystąpił błąd pisarski dotyczący kosztu zagospodarowania Placu, tj.:
jest:

7. Koszt zagospodarowania Placu Paderewskiego wynosi 57.604273 zł.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 85 %.
Wkład własny Gminy Nysa – 15 %.
powinno być:
7. Koszt zagospodarowania Placu Paderewskiego wynosi 576042.73 zł.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 85 %. 
Wkład własny Gminy Nysa – 15 %.

Wniosek IP.1431.82.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm. ) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1.     Proszę o imienny wykaz urzędników i innych osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nysie , którzy pobierali lub nadal pobierają dodatki do wynagrodzenia, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysług lat. Powyższe zestawienie proszę przedstawić w formie tabelarycznej czytelnej dla mieszkańców Gminy Nysa, którym informacja zostanie upubliczniona. Proponuję następujący wykaz:

Rok 2015 - od objęcia stanowska burmistrza
Imię i nazwisko osoby zatrudnionej Dodatek do wynagrodzenia z tytułu Uzasadnienie do przyznania dodatku Wysokość przyznanego dodatku Okres na jaki dodatek został przyznany
         
Rok 2016
Imię i nazwisko osoby zatrudnionej Dodatek do wynagrodzenia z tytułu Uzasadnienie do przyznania dodatku Wysokość przyznanego dodatku Okres na jaki dodatek został przyznany
         
Rok 2017 do dnia udzielenia odpowiedzi
Imię i nazwisko osoby zatrudnionej Dodatek do wynagrodzenia z tytułu Uzasadnienie do przyznania dodatku Wysokość przyznanego dodatku Okres na jaki dodatek został przyznany
         


2.   W oparciu o tabelę z pkt, 1 proszę o informację czy regulamin wynagradzania zawiera regulacje dotyczące w/w dodatków . Jeśli tak to proszę o wskazanie, który zapis regulaminu odsyła do wysokości i zasadności przyznania dodatku.
Informacja z dnia 25 sierpnia 2017 r.
W związku z szerokim zakresem żądanej informacji, wiążącym się z dodatkową pracą organu polegającą na konieczności przeanalizowania tzw. angaży ponad 100 pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie warunkujących udostępnienie wnioskowanych informacji informuję, iż 14 dniowy okres udostępnienia odpowiedzi na wniosek nie zostanie dochowany.
Wobec powyższego, powołując się na uprawnienia wynikające z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) o dostępie do informacji publicznej informuję, iż odpowiedź na wniosek zostanie udostępniona w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, tj. do dnia 16 października 2017 roku.
W dniu 16 października 2017 roku udzielono odpowiedzi wnioskodawcy. 

Wniosek IP.1431.83.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm. ) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1.   Proszę o imienny wykaz urzędników i osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nysie , którzy pobierają lub pobierali świadczenie – bon wychowawczy od początku obowiązywania Programu.
2.   W ramach imiennego wykazu, o którym mowa w pkt 1, proszę ująć wartość przyznanej kwoty świadczenia – bon wychowawczy oraz wypłaconej kwoty do dania udzielenia odpowiedzi.
3.   Powyższe zestawienie proszę przedstawić w formie tabelarycznej czytelnej dla mieszkańców Gminy Nysa, którym informacja zostanie upubliczniona. Proponuję następujący wykaz:

Imię i nazwisko Nabór I kwota Nabór II kwota Nabór III kwota Nabór IV kwota Nabór V kwota Kwota wypłacona w ramach ostatniej decyzji Suma kwot przyznanych i wypłaconych w poszczególnych naborach
               

4.   Proszę sporządzenie imiennego wykazu radnych Rady Miejskiej w Nysie, którzy pobierają lub pobierali świadczenie – bon wychowawczy od początku obowiązywania Programu.
5.   Zestawienie dotyczące radnych, którzy pobierali lub pobierają świadczenie, proszę sporządzić w oparciu i zestawienie tabelaryczne, w rozbiciu na poszczególne nabory, z uwzględnieniem przyznanych i wypłaconych do dnia udzielenia informacji kwot świadczeń.
6.   Proszę, o udostępnienie transkrypcji z protokołów Rady Miejskiej, na których radni pobierający świadczenie bon wychowawczy zabierają głos dotyczący bonu wychowawczego, w tym uchwał, zmian do regulaminu oraz ewaluacji Programu.
7.   Czy Gmina Nysa planuje zmiany w Regulaminie przyznawania bonu wychowawczego, które będą obowiązywały w kolejnym jesiennym naborze? Jeśli tak, to czego te zmiany dotyczą. Proszę podać uzasadnienie do zmian i koszty jakie się z tym wiążą.
Odpowiedź z dnia 30 sierpnia 2017 r.  
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie świadczenia pieniężnego – bon wychowawczy informuję:
1., 2. i 3. Lista pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie pobierających świadczenie pieniężne „bon wychowawczy” wraz z wartością przyznanej i wypłaconej kwoty stanowi załącznik nr 1.
4. i 5. Lista Radnych Rady Miejskiej w Nysie pobierających świadczenie pieniężne „bon wychowawczy” wraz z wartością przyznanej i wypłaconej kwoty stanowi załącznik nr 2.
6. Protokoły Rady Miejskiej, na których radni pobierający świadczenie „bon wychowawczy” zabierają głos dotyczący bonu wychowawczego udostępnione zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl), zakładka:
-       Władze gminne – Protokoły sesji – 2015 – XIII/15 z dnia 10 listopada 2015 r.,
-       Władze gminne – Protokoły sesji – 2016 – XVII/16 z dnia 1 marca 2016 r.,
         XVIII/16 z dnia 30 marca 2016 r., XXV/16 z dnia 12 października 2016 r.  
7. Aktualnie Gmina Nysa przystępuje do analizy obecnej sytuacji i potrzeb oraz przygotowania propozycji zmian do Regulaminu przyznawania „bonu wychowawczego”.
Wniosek o uzupełnienie odpowiedzi z dnia 4 września 2017r.:
1. Proszę o uzupełnienie odpowiedzi nr IP.1431.83.2017 w zakresie pkt 6, tj. o protokoły z sesji RM i posiedzeń komisji Rady, na których był podejmowany temat bonu wychowawczego oraz wnioski i interpelacje radnych. W udzielonej odpowiedzi z dnia 30.08. 2017 r. pomięte zostały m.in. sesje RM na których była ewaluacja programu – bon wychowawczy, odpowiedź na skargę do WSA oraz zmiany budżetu w związku z bonem wychowawczym. Temat bonu był również poruszany na sesji 3 lipca br. W odpowiedzi zostały pominięte sesje i komisje RM na których głos zawierał Przewodniczący Nakonieczny będący beneficjentem bonu.
2. Proszę o wyjaśnienie z jakiego powodu te informacje, o których uzupełnienie wnoszę w pkt.1 nie znalazły się w odpowiedzi oraz kto był odpowiedzialny za sporządzenie informacji w tym zakresie.
3. W zakresie pkt.7 udzielonej odpowiedzi, proszę o potwierdzenie informacji czy Gmina zamierza rozszerzyć grono osób pobierających bon na osoby nieaktywne zawodowo, w tym emerytów służb mundurowych i rencistów.  Jeżeli tak, to proszę przedstawić wyniki analizy i skutki finansowe jakie są związane z tą zmianą. Jak w tym kontekście Gmina odnosi się do osób samotnie wychowujących dzieci, w tym wdów i wdowców?
Odpowiedź z dnia 7 września 2017r.:
W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej IP.1431.83.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, w zakresie świadczenia pieniężnego „bon wychowawczy” informuję:
1. Podczas analizy protokołów z obrad Rady Miejskiej w Nysie pod kątem zabierania przez radnych głosu w sprawie „bonu wychowawczego” nie brano pod uwagę wypowiedzi zarówno Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nysie Pawła Nakoniecznego, jak i Radnego Rady Miejskiej w Nysie Piotra Wojtasika, ponieważ nie byli oni wówczas beneficjentami „bonu wychowawczego”, natomiast wniosek dotyczył udostępnienia protokołów „Rady Miejskiej, na których radni pobierający świadczenie bon wychowawczy zabierają głos dotyczący bonu wychowawczego”. Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny złożył wniosek o świadczenie „bon wychowawczy” w V naborze (w dniu 30 maja 2017 roku). Nabór trwał od 1 kwietnia do 31 maja 2017 roku. Świadczenie zostało przyznane od września 2017 roku. Radny Rady Miejskiej w Nysie Piotr Wojtasik złożył wniosek w V naborze (w dniu 29 maja 2017 roku). Świadczenie zostało przyznane od października 2017 roku.
Po ponownym przeanalizowaniu protokołów z sesji Rady Miejskiej w Nysie w zakresie wypowiedzi ww. radnych przed przyznaniem im świadczenia „bon wychowawczy” stwierdzono, iż zabierali oni głos w sprawie „bonu wychowawczego” podczas sesji Rady Miejskiej w Nysie: XV z 22 grudnia 2015 roku, XVI z 21 stycznia 2016 roku, XXXIII z 7 marca 2017 roku i XXXIV z 30 marca 2017 roku. Ponadto Przewodniczący Rady złożył wniosek dotyczący „bonu wychowawczego” podczas XXXIV sesji w dniu 30 marca 2017 roku.
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Nysie opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) w zakładce: Władze gminne – Protokoły Sesji – odpowiednio rok 2015, 2016 i 2017. Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nysie Pawła Nakoniecznego opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) w zakładce: Władze gminne – Rada Miejska – Interpelacje i wnioski oraz odpowiedzi – „Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie zmiany Programu „bon wychowawczy”.
Informuję również, iż podczas analizy protokołów wzięto pod uwagę jedynie protokoły sesji Rady Miejskiej. Protokołów posiedzeń poszczególnych Komisji nie brano pod uwagę, ponieważ Rada Miejska w Nysie obraduje na posiedzeniach Rady, a nie podczas Komisji, natomiast wniosek dotyczył protokołów „Rady Miejskiej”. Wobec powyższego protokoły posiedzeń Komisji, na których radni pobierający świadczenie bon wychowawczy zabierają głos dotyczący „bonu wychowawczego”, nie stanowią uzupełnienia odpowiedzi na wniosek IP.1431.83.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, a ewentualnie mogą stanowić przedmiot odrębnego wniosku.
2. Informuję, iż w celu przygotowania informacji z Wydziału Obsługi Rady Miejskiej i Administracji, materiał przygotowały pracownice:  inspektor Joanna Mrukowicz-Ternik i pomoc administracyjna Sylwia Paściak. W załączeniu przekazuję kopię zakresów czynności. Odpowiedzialnym za sporządzenie i przekazanie przygotowanej przez Wydział informacji, w celu dalszej realizacji wniosku przez Pełnomocnika Burmistrza Nysy ds. informacji publicznej i udzielenia odpowiedzi na wniosek przez Burmistrza Nysy, był naczelnik Wydziału Obsługi Rady Miejskiej i Administracji – Ewelina Konstanty.
W zakresie powodów przekazania informacji w kształcie udostępnionym w dniu 30 sierpnia 2017 roku, odsyłam do pkt 1 niniejszego uzupełnienia.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany tzw. „uchwały bonowej” w zakresie wskazanym w zapytaniu nie zostały formalnie przyjęte przez Burmistrza Nysy i na chwilę obecną nie toczy się żadna procedura uchwałodawcza w tym przedmiocie. W związku z powyższym, aktualnie nie zostały sporządzone żadne analizy dotyczące skutków finansowych zmian, o których mowa w zapytaniu. Osoby samotnie wychowujące dzieci są ujęte w gronie rodzin mogących ubiegać się o „bon wychowawczy”, o ile środki finansowe Gminy Nysa pozwolą na wypłatę tego świadczenia po zaspokojeniu potrzeb „bonobiorców” z kategorii pierwszeństwa.  

Wniosek IP.1431.84.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm. ) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1.   Proszę o imienny wykaz urzędników jak i osoób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nysie , którzy uczestniczyli w wyjazdach zagranicznych od początku obecnej kadencji burmistrza. Powyższe zestawienie proszę przedstawić w formie tabelarycznej czytelnej dla mieszkańców Gminy Nysa, którym informacja zostanie upubliczniona. Proponuję następujący wykaz:

Rok 2015 - od objęcia stanowiska burmistrza
Miejsce wyjazdu Data wyjazdu i powrotu Cel wyjazdu Imienny skład osobowy delegacji Koszt wyjazdu Imienny wykaz osób, które były w składzie delegacji, a nie są pracownikami Urzędu
           
Rok 2016
Miejsce wyjazdu Data wyjazdu i powrotu Cel wyjazdu Imienny skład osobowy delegacji Koszt wyjazdu Imienny wykaz osób, które były w składzie delegacji, a nie są pracownikami Urzędu
           
Rok 2017 do dnia udzielenia odpowiedzi
Miejsce wyjazdu Data wyjazdu i powrotu Cel wyjazdu Imienny skład osobowy delegacji Koszt wyjazdu Imienny wykaz osób, które były w składzie delegacji, a nie są pracownikami Urzędu
           

2.   W oparciu o tabelę z pkt, 1 proszę o informację kto każdorazowo typował osoby do wyjazdów zagranicznych i kto skład delegacji zatwierdzał.
3.   Proszę o informację czy w Urzędzie Miejskim jest regulamin, inny dokument, który zawiera zasady typowania, udziału, i zatwierdzania składu delegacji do wyjazdów zagranicznych.
4.   Proszę, o sporządzenie w zestawieniu tabelarycznym, jak w pkt 1, udziału w zagranicznych wyjazdach, radnych Rady Miejskiej w Nysie.
5.   Czy Gmina Nysa planuje w ostatnim kwartale roku wyjazdy zagraniczne? Jeśli tak do dokąd i czy znany już jest cel i skład delegacji na te wyjazdy.
6.   Proszę podać ogólny koszt wyjazdów zagranicznych z rozbiciem na poszczególne lata.
Informacja z dnia 25 sierpnia 2017 r.  
W związku z szerokim zakresem żądanych informacji publicznych, w szczególności w zakresie ustalenia odmiennych rodzajowo kosztów, które łącznie składają się na koszty wyjazdów informuję, iż  przewidziany przez ustawodawcę dwutygodniowy okres udostępnienia odpowiedzi na wniosek nie zostanie dochowany. Wobec powyższego, powołując się na uprawnienia wynikające z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) o dostępie do informacji publicznej informuję, iż odpowiedź na wniosek zostanie udostępniona w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, tj. do dnia 16 października 2017 roku.
W dniu 16 października 2017 roku udzielono odpowiedzi wnioskodawcy. 

Wniosek IP.1431.85.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku
Sprawa dotyczy udzielenia informacji w trybie zapytania publicznego: zał.- Informacja Publiczna
Odpowiedź z dnia 28 sierpnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wprowadzania wód, wód opadowych, roztopowych, ścieków z ulic i placów do tzw. „Kanału Bielawskiego” informuję:
1.   Wody, wody opadowe, roztopowe, ścieki z ulic i placów wprowadzane są do tzw. „Kanału Bielawskiego” poprzez trzy wyloty:
    1)  ul. Bazaltowa - wylot zlokalizowany jest na działce nr ew. 7 a.m. 30 obręb Nysa – Zamłynie i odprowadza wody z powierzchni 11,85 ha o maksymalnym natężeniu 138,9 l/s,
    2)  ul. Moniuszki/Lompy - wylot zlokalizowany jest na działce nr ew. 25/8 a.m. 23 obręb Nysa – Śródmieście i odprowadza wody z powierzchni 4,5 ha o maksymalnym natężeniu 160 l/s,
    3)  ul. Asnyka/Racławicka - wylot zlokalizowany jest na działce nr ew. 70/54 a.m. 221 obręb Nysa –Śródmieście i odprowadza wody z powierzchni 1,4 ha o maksymalnym natężeniu 147 l/s.
2.   Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo wodne) Burmistrz Nysy nie wydaje pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych/ roztopowych.

Wniosek IP.1431.86.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1764) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji: zał. – wniosek
Odpowiedź z dnia 18 sierpnia 2017r.:  
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie aktualnego statusu prac legislacyjnych nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane informuję, iż zgodnie z art. 37b ust. 2 pkt. 3, 4, 6 i 7 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w dniu 19 lipca 2017 roku Burmistrz Nysy wystąpił o uzgodnienie i zaopiniowanie ww. projektu uchwały do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Powiatowej Straży Pożarnej oraz Marszałka Województwa Opolskiego.  

Wniosek IP.1431.87.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Proszę o udostepnienie skanów wszystkich przelewów na rzecz burmistrza Kordiana Kolbiarza od objęcia stanowiska burmistrza Nysy do momentu udzielenia informacji publicznej w formie wydruku z systemu bankowego. (System bankowy ING BSK umożliwia samodzielne wygenerowanie listy przelewów z zastosowaniem filtra i funkcji zapisania wyszukanych rekordów do pliku PDF).
Proszę o podanie minimum daty operacji, tytułu przelewu oraz kwoty.
Odpowiedź z dnia 30 sierpnia 2017 r.  
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia skanów wszystkich przelewów na rzecz burmistrza Kordiana Kolbiarza od objęcia stanowiska burmistrza Nysy do momentu udzielenia informacji publicznej przekazuję w załączeniu wnioskowane wydruki:  Załącznik nr 1_IP87 i Załącznik nr 2_IP87

Wniosek IP.1431.88.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Wskazania wysokości wykonanych dochodów budżetowych Gminy Nysa.
2. Wskazania wysokości zadłużenia Gminy Nysa.
3. Wskazania wysokości indywidualnego wskaźnika zadłużenia Gminy Nysa.
Odpowiedzi na wszystkie wyżej ww. pytania proszę udzielić na stan mający miejsce w następujących datach: 1.12.1990r., 31.12.1991r., 31.12.1992r., 31.12.1993r., 31.12.1994r., 31.12.1995r., 31.12.1996r., 31.12.1997r., 31.12.1998r., 31.12.1999r., 31.12.2000r., 31.12.2001r., 31.12.2002r., 31.12.2003r., 31.12.2004r., 31.12.2005r., 31.12.2006r., 31.12.2007r., 31.12.2008r., 31.12.2009r., 31.12.2010r., 31.12.2011r., 31.12.2012r., 31.12.2013r., 31.12.2014r., 31.12.2015r., 31.12.2016r., 30.06.2017r.
Odpowiedź z dnia 30 sierpnia 2017 r.  
W odpowiedzi na wnioseko udzielenie informacji publicznej w zakresie wykonanych dochodów budżetowych, wysokości zadłużenia Gminy Nysa oraz wysokości indywidualnego wskaźnika zadłużenia Gminy Nysa informuję:
1.   i 2. Wysokość wykonanych dochodów budżetowych oraz wysokość zadłużenia od 2008 r. do 2016 r. znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=287&lpos=5_999&rpos=-1_-1#menuscroll
Tabela zawierająca lata wcześniejsze oraz stan na dzień 30.06.2017 r.  załącznik
3.   Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Nysa wylicza się od 2011 r. (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) i znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej, poniżej linki do poszczególnych uchwał:
-       Uchwała Nr XIV/241/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2011r.
http://bip.nysa.pl/index.php?gid=c654e47d42390eece35e507bbe80acd5&grp=25ddef4156183ccc46e88ff388c72ce3&ver=1#menuscroll
-       Uchwała Nr XXVIII/455/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2012r.
http://bip.nysa.pl/index.php?gid=b822834c477787338a82eded6e667e25&grp=da6b72e7b2ef6888cc7269155bc3590c&ver=1#menuscroll
-       Uchwała Nr XLI/631/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013r.
http://bip.nysa.pl/index.php?gid=66ba69eb03917cc035d2ac34f46a58af&grp=4730e292af2356479cd7da13e1d42d07&ver=1#menuscroll
  -       Uchwała  Nr III/26/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 grudnia 2014r.
http://bip.nysa.pl/index.php?gid=4007eb87431d412fb8fb21a4a896dfaf&grp=fb5837f6bf3b443371a8cf597f5c940a&ver=1#menuscroll
  -       Uchwała Nr XV/204/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015r.
http://bip.nysa.pl/index.php?gid=1853c445e650ad6d464666aa05d21141&grp=306e0532817b306a935398f87b7ce299&ver=1#menuscroll  
-       Uchwała Nr XXVIII/462/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r.
http://bip.nysa.pl/index.php?gid=f0aea6f1684d744558ede49f1b4532d2&grp=0f9e44e100e0c33642c21c4b1c4a94d9&ver=1#menuscroll
  -       Uchwała Nr XXXVI/577/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r.
http://bip.nysa.pl/index.php?gid=5ec3aa9b7a2c78614ed370221d802fac&grp=2f4b7ae4d3bd93a13d66fc7dbe91092f&ver=2#menuscroll  
Wniosek o uzupełnienie z dnia 30 sierpnia 2017r.:
W związku z otrzymaną odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zadłużenia gminy Nysa, wzywam do udostępnienia żądanej informacji w zakresie okresu od 2008 r. do 2016 r.
Odesłanie do strony BIP nie jest prawidłowym zrealizowaniem wniosku o udzielenie żądanej informacji, proszę o konkretny link do BIP gdzie jest podane zadłużenie gminy bądź udzielenie informacji zgodnie z wnioskiem.
Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych nieprawidłowe jest załatwienie wniosku poprzez odesłanie do stron Biuletynu Informacji Publicznej, gdy do uzyskania żądanej informacji konieczne jest zapoznanie się przez stronę z licznymi udostępnionymi na stronie BIP dokumentami źródłowymi, a następnie dokonanie selekcji zawartych w nich danych lub też gdy uzyskanie informacji polegać ma na interpretacji obszernych danych dostępnych w BIP, a następnie samodzielnym jej „wytworzeniu” na ich podstawie.
Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych nieprawidłowe jest załatwienie wniosku poprzez odesłanie do stron Biuletynu Informacji Publicznej, gdy do uzyskania żądanej informacji konieczne jest zapoznanie się przez stronę z licznymi udostępnionymi na stronie BIP dokumentami źródłowymi, a następnie dokonanie selekcji zawartych w nich danych lub też gdy uzyskanie informacji polegać ma na interpretacji obszernych danych dostępnych w BIP, a następnie samodzielnym jej „wytworzeniu” na ich podstawie.
W związku z powyższym żądam uzupełnienia informacji do dnia 4 września 2017 r.
Odpowiedź z dnia 4 września 2017 r.
W odpowiedzi na uzupełnienie do wnioskuo udzielenie informacji publicznej w zakresie wykonanych dochodów budżetowych, wysokości zadłużenia Gminy Nysa oraz wysokości indywidualnego wskaźnika zadłużenia Gminy Nysa informuję:
1.      i 2. Wysokość wykonanych dochodów budżetowych oraz wysokość zadłużenia przedstawia  tabela (zał.)
3.    Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Nysa wylicza się od 2011 r. (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), znajduje się on na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej, poniżej linki do poszczególnych uchwał:
-       Uchwała Nr XIV/241/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2011r. (załącznik Nr 1 wiersz 17.5. indywidualny wskaźnik zadłużenia; wiersz 17.4. dopuszczalny wskaźnik zadłużenia):
http://bip.nysa.pl/index.php?gid=c654e47d42390eece35e507bbe80acd5&grp=25ddef4156183ccc46e88ff388c72ce3&ver=1#menuscroll
-       Uchwała Nr XXVIII/455/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2012r. (załącznik Nr 1 wiersz 17.5. indywidualny wskaźnik zadłużenia; wiersz 17.4. dopuszczalny wskaźnik zadłużenia):
http://bip.nysa.pl/index.php?gid=b822834c477787338a82eded6e667e25&grp=da6b72e7b2ef6888cc7269155bc3590c&ver=1#menuscroll
 -       Uchwała Nr XLI/631/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013r. (załącznik Nr 1 wiersz 17.5. indywidualny wskaźnik zadłużenia; wiersz 17.4. dopuszczalny wskaźnik zadłużenia):
http://bip.nysa.pl/index.php?gid=66ba69eb03917cc035d2ac34f46a58af&grp=4730e292af2356479cd7da13e1d42d07&ver=1#menuscroll
 -       Uchwała  Nr III/26/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 grudnia 2014r. (załącznik Nr 1 strona 6, kolumna 9.2 indywidualny wskaźnik zadłużenia; strona 6, kolumna 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik zadłużenia):
http://bip.nysa.pl/index.php?gid=4007eb87431d412fb8fb21a4a896dfaf&grp=fb5837f6bf3b443371a8cf597f5c940a&ver=1#menuscroll
 -       Uchwała Nr XV/204/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015r. (załącznik Nr 1 strona 7, kolumna 9.2 indywidualny wskaźnik zadłużenia; strona 7, kolumna 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik zadłużenia):
http://bip.nysa.pl/index.php?gid=1853c445e650ad6d464666aa05d21141&grp=306e0532817b306a935398f87b7ce299&ver=1#menuscroll
 -       Uchwała Nr XXVIII/462/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. (załącznik Nr 1 strona 7, kolumna 9.2 indywidualny wskaźnik zadłużenia; strona 7, kolumna 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik zadłużenia):
http://bip.nysa.pl/index.php?gid=f0aea6f1684d744558ede49f1b4532d2&grp=0f9e44e100e0c33642c21c4b1c4a94d9&ver=1#menuscroll
 -       Uchwała Nr XXXVI/577/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. (załącznik Nr 1 strona 7, kolumna 9.2 indywidualny wskaźnik zadłużenia; strona 7, kolumna 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik zadłużenia):
http://bip.nysa.pl/index.php?gid=5ec3aa9b7a2c78614ed370221d802fac&grp=2f4b7ae4d3bd93a13d66fc7dbe91092f&ver=2#menuscroll

Wniosek IP.1431.89.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: wniosek
Odpowiedź z dnia 01 września 2017 r.
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie imprez masowych w latach 2010 – 2017 informuję:
1.     i  4. Wykaz imprez masowych zorganizowanych na terenie Gminy Nysa w latach 2010 - 2017, na które zostały wydane zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych wraz z kosztami organizacji przedstawia załącznik nr 1. Koszty organizacji zostały podane wyłącznie w przypadku organizowanych lub współorganizowanych imprez masowych przez Gminę Nysa – Urząd Miejski w Nysie. załącznik nr 1
2.     i 3. Kserokopie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych wraz z dokumentacją będącą się w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie przekazuję w załączeniu (w 43 plikach). Oznaczenie dokumentacji poszczególnych imprez masowych jest zgodne z przypisaną numeracją w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 1.
Ponadto informuję, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie znajdują się wymagane dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. W przypadku organizacji imprez masowych przez Urząd Miejski w Nysie załączona została kompletna dokumentacja związana z organizacją imprez.
Nadmieniam również, iż organizator imprezy masowej zobowiązany jest zapewnić wszystkie warunki bezpieczeństwa i wymogi określone w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisach wykonawczych, zgodnie z przedłożonym wnioskiem i załącznikami. Z uwagi na ilość i objętość dokumentacji (43 pliki):
- dostępne są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nysie, pok. 202;
- przekazywane są na nośniku CD w Urzędzie Miejskim w Nysie, pok. 202;
- przesyłane są drogą elektroniczną w 20 wiadomościach e-mail. Prośbę o "dokumentację IP.1431.89.2017" należy przesłać na adres m.wawrzkowicz(at)www.nysa.pl lub m.waclawczyk(at)www.nysa.pl - w miejsce (at) należy wpisać @.

Wniosek IP.1431.90.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) proszę o udzielenie informacji dotyczącej:: wniosek
Odpowiedź z dnia 25 sierpnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zniszczonego przejścia dla pieszych Plac Paderewskiego – Boh. Warszawy informuję, że dokumentacja projektowa zabezpieczenia ciągu pieszego miedzy Placem Paderewskiego a ulicą Bohaterów Warszawy została wykonana w terminie i nieprawdą jest, że prace zostały wstrzymywane przez projektantów. Kosztorys inwestorski sporządzony w oparciu o ww. dokumentację opiewa na kwotę blisko 80.000 zł. Aby uruchomić zadanie należy zabezpieczyć środku w budżecie. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Nysie będzie procedowany wniosek o stosowne zmiany w budżecie uwzględniający m.in. zabezpieczenie środków na realizację tego zadania, co spowoduje możliwość przeprowadzenia procedur przetargowych i wyłonienia wykonawcy.   

Wniosek IP.1431.91.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji: wniosek 
Odpowiedź z dnia 5 września 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie anonimowego pisma/skargi mieszkańców Nysy w sprawie Galerii Dekada na rzekome działania Burmistrza Nysy na rzecz wspomnianej przyszłej inwestycji informuję, iż w dniu 22 sierpnia 2017 roku wpłynęła do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nysie anonimowa skarga mieszkańców Nysy na działania Burmistrza Nysy.

Wniosek IP.1431.92.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  wniosek 
Odpowiedź z dnia 30 sierpnia 2017 r.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym informuję, że od 2013 roku Burmistrz Nysy nie wydaje na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym ww. zezwoleń.         Ponadto informuję, iż do 2012 roku Burmistrz Nysy udzielał zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Nysie Sp. z o.o., NIP 753-00-01-896.

Wniosek IP.1431.93.2017 z dnia 26 sierpnia 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: wniosek 
Odpowiedź z dnia 7 września 2017r.:
W odpowiedzi na wnioseko udzielenie informacji publicznej w zakresie podjętych przez Burmistrza Nysy kroków w sprawie zawalonego murku (przejścia) obok fosy, łączącego plac Paderewskiego z ul. Bohaterów Warszawy informuję:
1.    Na wniosek Burmistrza Nysy na sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 03 lipca 2017 roku radni Rady Miejskiej w Nysie przyjęli do realizacji zadanie pn. „Zabezpieczenie i odbudowa ciągu pieszego przylegającego do Kanału Bielawskiego na odcinku od Placu Paderewskiego do ul. Bohaterów Warszawy w Nysie” poprzez zabezpieczenie kwoty 8.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej – Uchwała Nr XXXXVIII/584/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Nysa na rok 2017 (załącznik nr 2 do Uchwały – Wykaz zadań inwestycyjnych związanych ze zmianą budżetu Gminy Nysa na 2017 rok, str. 4, wiersz 21):
http://bip.nysa.pl/uchwaly/6e812d4771d47af12ac3506b1cfd8a4f_1/UCHWALA_XXXVIII_584_17.pdf
W dniu 04 lipca 2017 roku została zawarta z Biurem Projektów Budowlanych – PLANBUD Paweł Opałka umowa na opracowanie ww. dokumentacji projektowej. W załączeniu przekazuję scan zawartej umowy. umowa
Ponadto na wniosek Burmistrza Nysy na sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 26 sierpnia 2017 roku zwiększono środki o kwotę 90.000,00 zł z równoczesną zmianą w nazwie zadania - „Zabezpieczenie i odbudowa ciągu pieszego przylegającego do tzw. Kanału Bielawskiego na odcinku od Placu Paderewskiego do ul. Bohaterów Warszawy w Nysie” – Uchwała Nr XLI/610/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Nysa na rok 2017 (załącznik nr 2 do Uchwały – Wykaz zadań inwestycyjnych związanych ze zmianą budżetu Gminy Nysa na 2017 rok, str. 5, wiersz 26):
http://bip.nysa.pl/uchwaly/2ff10f1834c17605959732e11011e306_1/Uchwala_XLI_610_17.pdf

Zwiększenie środków umożliwiło uruchomienie procedury mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót. Zaproszenie do złożenia oferty pn. „Zabezpieczenie i odbudowa ciągu pieszego przylegającego do tzw. Kanału Bielawskiego na odcinku od Placu Paderewskiego do ul. Bohaterów Warszawy  w Nysie” zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.nysa.pl) w zakładce Gospodarka majątkiem Gminy – Przetargi – Zamówienia publiczne – ogłoszenia o zamówieniach:
http://bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=b96760277bd9f7960e936527e3cbbe98&ver=1#menuscroll

2.    Rozpoczęcie prac remontowych planowane jest niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy na wykonanie prac remontowych.

Wniosek IP.1431.94.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publiczne ( Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie: wniosek
Odpowiedź z dnia 1 września 2017 r.
W odpowiedzi na wnioseko udzielenie informacji publicznej w zakresie liczby gospodarstw rolnych z podziałem na osoby fizyczne i podmioty gospodarcze w poszczególnych sołectwach w przedziałach obszarowych od 20 – 50 ha, 50 – 100 ha, od 100 – 200 ha i powyżej 200 ha przekazuję w załączeniu zestawienie gospodarstw rolnych w sołectwach gminy Nysa. załącznik
Jednocześnie informuję, iż zestawienie zostało sporządzone  na podstawie danych wynikających z ewidencji podatników podatku rolnego według stanu na dzień 31.08.2017 r.

Wniosek IP.1431.95.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku
Wniosek_IP95 
Odpowiedź z dnia 5 września 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii faktur wystawionych za usługę dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej punktów poboru PROD_370000521263 i PROD_370000522610 przez TAURON Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, w okresie od stycznia 2012 roku do sierpnia 2017 roku, przekazuję w załączeniu kopie faktur wystawionych przez TAURON Dystrybucja S.A., dla wnioskowanych punktów poboru, obejmujących okres od kwietnia 2016 roku do lipca 2017 roku. Urząd Miejski w Nysie nie posiada faktur za inne okresy rozliczeniowe wystawione przez TAURON Dystrybucja S.A. 1, 2 , 3 , 4, 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29  

Wniosek IP.1431.96.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku
Wniosek_IP96 
Odpowiedź z dnia 5 września 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii faktur wystawionych przez TAURON Dystrybucja S.A., na usługę dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej punktów poboru PROD_370000521263 i PROD_370000522610 w okresie lipiec 2016 roku - sierpień 2017 roku informuję, iż informacje, o które Pani wnioskuje stanowią składową opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie odpowiedzi na wniosek IP.1431.95.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku -> bip.nysa.pl, zakładka Informacje - Informacja Publiczna wnioski i odpowiedzi 2017.

Wniosek IP.1431.97.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
Wniosek_IP97
Odpowiedź z dnia 14 września 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie obsługi prawnej świadczonej na rzecz Urzędu Miejskiego w Nysie oraz podległych jednostek organizacyjnych informuję, iż w zakresie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji. W celu jej uzyskania wniosek winien zostać złożony bezpośrednio w jednostkach organizacyjnych, których wykaz znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl), zakładka „Jednostki samorządowe”.
W pozostałym zakresie informuję, iż Urząd Miejski w Nysie zatrudnia Radcę Prawnego oraz korzysta z obsługi prawnej kancelarii prawniczych:
- Umowa o pracę z Aleksandrą Markiewicz - Radcą Prawnym w Urzędzie Miejskim w Nysie od dnia 20 sierpnia 2008 roku - zawarta została na czas nieokreślony. Z tytułu umowy o pracę przysługuje pracownikowi wynagrodzenie, dodatki i nagrody, przyznawane zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, rozporządzeniem o wynagradzaniu pracowników samorządowych i regulaminem wynagradzania. Składniki i kwoty wynagrodzenia zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl), zakładka Informacje – Informacja publiczna wnioski i odpowiedzi 2017, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej KS.1431.69.2017 z dnia 29 kwietnia 2017 roku. Aleksandra Markiewicz objęła stanowisko Radcy Prawnego w drodze awansu wewnętrznego.
- Umowa z Grażyną Jankowską–Mazgułą, prowadzącą Kancelarię Radcy Prawnego, Skorochów. Kopię umowy zawierającą wnioskowane informacje przekazuję w załączeniu. umowa , aneks 
Z tytułu realizacji umowy nie poniesiono kosztów wynagrodzenia dodatkowego (zastępstwo procesowe). Wyboru kancelarii dokonano na podstawie złożonej oferty. Przy wyborze kierowano się doświadczeniem w zakresie obsługi jednostek samorządowych oraz spełnianiem oczekiwań co do zakresu usługi objętej przedmiotem zamówienia.
- Umowa z Krzysztofem Furtanem,  prowadzącym  Kancelarię Radcy Prawnego Krzysztofa Furtana, Wrocław. Kopię umowy zawierającą wnioskowane informacje przekazuję w załączeniu. umowa
Z tytułu realizacji umowy nie poniesiono kosztów wynagrodzenia dodatkowego (zastępstwo procesowe). Wyboru kancelarii dokonano na podstawie złożonej oferty. Przy wyborze kierowano się doświadczeniem w zakresie obsługi jednostek samorządowych oraz spełnianiem oczekiwań co do zakresu usługi objętej przedmiotem zamówienia.
- Umowa z Kancelarią Marek Szydło i Wspólnicy sp. k., Wrocław. Kopię umowy zawierającą wnioskowane informacje przekazuję w załączeniu. umowa 
Kancelaria została wyłoniona zgodnie z §17 „Regulaminu pracy stałej komisji przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie”. Regulamin stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 585/2016 Burmistrza Nysy z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz określenia "Regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie." zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl), zakładka Prawo Lokalne - Burmistrz akty prawne - 2016. Wytyczne wyboru podmiotu: doświadczenie w świadczeniu usług pomocy prawnej dla jednostek administracji samorządowej w sprawach społecznych, doświadczenie w postępowaniach sądowych, sporządzenie opinii prawnych i ekspertyz dla publicznych instytucji, sporządzanie merytorycznych ekspertyz legislacyjnych.
- Umowa z Jakubem Korneckim,  prowadzącym  Kancelarię Radcy Prawnego, Kraków. Kopię umowy zawierającą wnioskowane informacje przekazuję w załączeniu. umowa 
Kancelaria została wyłoniona zgodnie z §17 „Regulaminu pracy stałej komisji przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie”. Przy wyborze kierowano się kompetencjami, specjalizacją w sprawach gospodarki wodnej i prawa wodnego oraz członkostwem w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie.
Na dzień udzielenia odpowiedzi na niniejszy wniosek nie jest znany tryb wyboru kolejnych podmiotów świadczących obsługę prawną.

Wniosek IP.1431.98.2017 z dnia 01 września 2017 roku
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm. ) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Ile i na jaką kwotę udzielono zamówień publicznych z wolnej ręki oraz zamówień bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych następującym podmiotom: ARCHI CONCEPT Piotr Opałka, BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH PLANBUD Paweł Opałka, ARCHI PL PRACOWNIA WNĘTRZ Szymon Pleszczak, INWENTIN Tomasz Mikrut - w okresie pomiędzy 1 stycznia 2006 roku a dniem udzielania odpowiedzi na niniejszy wniosek.
2. Sporządzenie w formie tabelarycznej wykazu w.w. zamówień - z datą zawarcia umowy, określeniem przedmiotu umowy oraz wysokością wynagrodzenia.  
Odpowiedź z dnia 14 września 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zamówień publicznych udzielonych podmiotom: ARCHI CONCEPT Piotr Opałka, Biuro Projektów Budowlanych PLANBUD Paweł Opałka, ARCHI PL Pracownia Wnętrz Szymon Pleszczak, INWENTIN Tomasz Mikrut od dnia 1 stycznia 2006 roku informuję, iż w okresie ostatnich 4 lat wymienionym podmiotom nie udzielono „zamówienia z wolnej ręki” zgodnie z art.66-68 ustawy Prawo zamówień publicznych. Okres 4 ostatnich lat wynika z art. 97 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym „Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania (…)”.
Wykaz zamówień publicznych udzielonych od dnia 1 stycznia 2006 roku bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8) - Wydział Planowania Przestrzennego: tabela_1  
Dokumentacja dotycząca zamówień publicznych przechowywana w Wydziale Rozwoju Infrastruktury i Drogownictwa obejmuje lata 2012-2017. Poprzednie lata zostały zarchiwizowane. W związku z powyższym wykaz umów obejmujący lata 2006-2011 zostanie udostępniony w terminie ustawowym – do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, tj. do dnia 1 listopada 2017 roku. tabela_2 
Informacja z dnia 20 września 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie sposobu wyboru wykonawców dokumentacji projektowej rewitalizacji Reduty Kardynalskiej, dokumentacji projektowej przebudowy strzelnicy przy ul. Grodkowskiej w Nysie, dokumentacji projektowej adaptacji budynku koszarowego przy ul. Otmuchowskiej w Nysie i dokumentacji projektowej budowy osiedla mieszkaniowego ul. Franciszkańska – program „Mieszkanie Plus” informuję:
1)   Tomasz Mikrut INWENTIN, dokumentacja projektowa rewitalizacji Reduty Kardynalskiej, umowa z dnia 9 lipca 2015 roku, wynagrodzenie 146.030,00 zł brutto: Zgodnie z § 16 „Regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie”, zaproszenie do złożenia oferty zamieszczono na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Nysie. Wpłynęło 6 ofert. Wybrano ofertę Pana Tomasza Mikruta jako najkorzystniejszą z zastosowaniem kryterium - cena 100%.
2)   Piotr Opałka ARCHI-CONCEPT, dokumentacja projektowa przebudowy strzelnicy przy ul. Grodkowskiej w Nysie, umowa z dnia 17 lipca 2015 roku, wynagrodzenie 70.000,00 zł brutto: Zgodnie z § 16 „Regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie”, zaproszenie do złożenia oferty zamieszczono na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Nysie. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę Pana Piotra Opałki jako najkorzystniejszą z zastosowaniem kryterium - cena 100%.
3)   Piotr Opałka ARCHI-CONCEPT, dokumentacja projektowa adaptacji budynku koszarowego przy ul. Otmuchowskiej w Nysie, umowa z dnia 1 lutego 2016 roku, wynagrodzenie 85.000 zł brutto: Zgodnie z § 16 „Regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie”, zaproszenie do złożenia oferty przesłano drogą elektroniczną do 3 potencjalnych wykonawców. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę Pana Piotra Opałki jako najkorzystniejszą z zastosowaniem kryterium - cena 100%.
4)   Piotr Opałka ARCHI-CONCEPT, dokumentacja projektowa budowy osiedla mieszkaniowego ul. Franciszkańska – program „Mieszkanie Plus”, umowa z dnia 10 lutego 2017 roku, wynagrodzenie 145.800,00 zł brutto: Zgodnie z § 17 „Regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie”, zamówienia udzielono Panu Piotrowi Opałce, przyjmując uzasadnienie: „W związku z zamiarem wystąpienia z wnioskiem o zakwalifikowanie zadania do krajowego programu „Mieszkanie Plus”, niezbędne jest opracowanie w trybie pilnym dokumentacji, aby w wyznaczonym terminie złożyć aplikację. W/w firma wykonała koncepcję dla przedsięwzięcia, która została zaakceptowana przez realizatora programu tj. Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości SA i gwarantuje wykonanie zlecenia w wymaganym terminie i jakości.”.  

Wniosek IP.1431.99.2017 z dnia 4 września 2017 roku
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1.   Proszę o imienny wykaz osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nysie, w charakterze pomocy administracyjnej od dnia objęcia kadencji przez Burmistrza Kolbiarza do dnia udzielenia odpowiedzi.
2.   W ramach imiennego wykazu, o którym mowa w pkt 1, proszę podać zakres czynności poszczególnych osób (skan).
3.   Powyższe zestawienie proszę przedstawić w formie tabelarycznej czytelnej dla mieszkańców Gminy Nysa, którym informacja zostanie upubliczniona. Proponuję następujący wykaz:

rok Imię i nazwisko Nazwa wydziału Data zatrudnienia Okres obowiązywania umowy wykształcenie Wysokość wynagrodzenia Wysokość dodatków wraz z podaniem uzasadnienia przyznania dodatku Wysokość nagród, premii wraz z podaniem z jakiego powodu zostały przyznane
2015                
2016                
2017                

4.   Proszę o podanie kto wnioskował o zatrudnienie danej osoby i do którego Wydziału Urzędu (skan wniosku o potrzebie zatrudnienia osoby na stanowisku pomocy administracyjnej).
5.   Proszę o podanie czynności, które wykonują poszczególne osoby zatrudnione jako pomoce administracyjne w danym Wydziale na dzień dzisiejszy.
6.   Proszę o podanie stanu zatrudnienia (liczbowo) na dzień objęcia stanowiska przez burmistrza Kolbiarza (z wyodrębnieniem liczby stanowisk nieurzędniczych) oraz te same informacje na dzień udzielenia odpowiedzi.
7.   Proszę o procentowe określenie wzrostu zatrudnienia osób spoza stanowisk urzędniczych od dnia objęcia stanowiska przez burmistrza Kolbiarza do dnia udzielenia odpowiedzi.
Odpowiedź z dnia 18 września 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia informacji o pomocy administracyjnej w Urzędzie Miejskim w Nysie od początku kadencji Burmistrza Kordiana Kolbiarza informuję:
1. i 3. Informacje przedstawiają załączone tabele. tabela1 , tabela2
Informacja o wysokości nagród i premii, wraz z podaniem uzasadnienia przyznania, została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) zakładka: Informacje – Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2017, w ramach odpowiedzi na wniosek IP.1431.35.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku. W uzupełnieniu informacji wniosku IP.1431.35.2017 o okres 10.08.-15.09.2017r. informuję, iż przyznano nagrodę (wypłacono w dniu 31 sierpnia 2017 roku) pomocy administracyjnej Pani Weronice Fałdzińskiej, w wysokości 350,00 zł brutto, za wykonanie prac związanych z przygotowaniem regulaminu konkursów: koron dożynkowych i najpiękniejszej zagrody, za pracę wykonaną w dniu dożynek, tj. 26 sierpnia 2017 roku.
4. Osoby pracujące na stanowisku pomocy administracyjnej w ramach gwarancji po zakończeniu robót publicznych, wcześniej były zatrudnione  na podstawie  skierowania do pracy wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie. Zgodnie z warunkami umowy zawartej z PUP o organizowaniu i finansowaniu robót publicznych Urząd Miejski w Nysie jako pracodawca był zobowiązany do zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej do zatrudnienia gwarancyjnego po zakończeniu robót publicznych na stanowisku pomocniczym. Osoby zatrudnione na stanowisku pomocy administracyjnej w ramach gwarancji po zakończeniu stażu, zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie otrzymały skierowanie z PUP. Zgodnie z warunkami umowy zawartej z PUP o odbywaniu stażu przez osoby bezrobotne, Urząd Miejski w Nysie jako pracodawca był zobowiązany do zatrudnienia stażysty na okres gwarancyjny  po zakończeniu robót publicznych na stanowisku pomocniczym. Kopie wniosków o potrzebie kierowania osób do pracy w charakterze pomocy administracyjnej w danym Wydziale Urzędu Miejskiego w Nysie przekazuję w załączeniu. Sadłek , Nesen1 , Nesen2 , Kaban
W zakresie pozostałych osób i terminów, kierowanie danej osoby do danego wydziału następowało na podstawie bezpośredniego polecenia Burmistrza Nysy.
2. i 5. Wymienione w załączonych tabelach osoby obecnie zatrudnione na stanowisku pomocy administracyjnej wykonują zadania pomocnicze i czynności biurowe w Wydziałach Urzędu zgodnie z poleceniami przełożonego. Zadania te polegają między innymi na kserowaniu dokumentów, ewidencjonowaniu przychodzącej i wychodzącej korespondencji, przygotowaniu akt w celu przekazania do archiwum zakładowego. Inne zadania polecone indywidualne pracownikowi, sporządzone zostały w formie zakresów czynności. Kopie dokumentów przekazuję w załączeniu. Bressa , Deć1 , Deć2 , Dybek , Fałdzińska , Gerus1 , Gerus2 , Gerus3 , Kaban , Klamer1 , Klamer2 , Kokoszyńska , Kołodziej , Kubasiewicz , Marciniak1 , Marciniak2 , Muszyńska1 , Muszyńska2 , Nesen1 , Nesen2 , Oliwa , Osiowska1 , Osiowska2 , Osiowska3 , Paściak1 , Paściak2 , Paściak3 , Paściak4 , Pryga , Sadowska , Stec1 , Stec2 , Stec3 , Szuszkiewicz , Szymańska , Ulman , Zielińska , Żurkowska1 , Żurkowska2
6. Stan zatrudnienia na dzień objęcia stanowiska Burmistrza Nysy przez Kordiana Kolbiarza: stanowiska urzędnicze – 155 osób, stanowiska nieurzędnicze – 19 osób, w tym: - pomoc administracyjna w Straży Miejskiej – 2 osoby, - pomoc administracyjna w pozostałych wydziałach – 4 osoby, - obsługa w Urzędzie – 11 osób, - obsługa w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej – 2 osoby. Stan zatrudnienia na dzień 15 września 2017 roku: stanowiska urzędnicze – 166 osób, stanowiska nieurzędnicze – 31 osób, w tym: - pomoc administracyjna w Straży Miejskiej – 5 osób, - pomoc administracyjna w pozostałych wydziałach – 14 osób, - obsługa w Urzędzie – 9 osób, - obsługa w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej – 3 osoby,
7. Od dnia objęcia stanowiska Burmistrza Nysy przez Kordiana Kolbiarza do dnia 15 września 2017 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o 63,16% na stanowiskach nieurzędniczych.  

Wniosek IP.1431.100.2017 z dnia 4 września 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udzielenie informacji publicznej w następującym zakresie: Jaką kwotę otrzymała gmina Nysa w latach 2016 oraz 2017 r. od rządu na sfinansowanie programu 500+. Proszę podać osobną dla roku 2016 i 2017.
Wycofanie wniosku przez Wnioskodawcę w dniu 4 września 2017r.:
W nawiązaniu do przesłanego wniosku dnia 4 września 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie uzyskanych dochodów od rządu na sfinansowanie przez gminę programu 500+ informuję, iż wycofuję wysłany wniosek o informację publiczną.

Wniosek IP.1431.101.2017 z dnia 4 września 2017 roku
Czy Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę w 2017 r. w sprawie ponownej dzierżawy nieruchomości stanowiącej działkę nr 1 stanowiącą drogę wewn. na ul. Marii Curie Skłodowskiej, miejskiej spółce Agencja Rozwoju Nysy (Nyski Zarząd Nieruchomości).
Jeżeli tak proszę o wskazanie nr i daty uchwały.
Odpowiedź z dnia 11 września 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie podjęcia przez Radę Miejską w Nysie w 2017 roku uchwały w sprawie dzierżawy drogi wewnętrznej ul. Marii Curie-Skłodowskiej, spółce gminnej Agencji Rozwoju Nysy sp. z o.o. informuję, iż w świetle przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446, ze zm.) Rada Miejska w Nysie posiada kompetencje do wyrażania zgody na zawieranie umów dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Nysa, na czas dłuższy niż 3 lata. Działka nr 1 k.m.32 położona w Nysie – obręb ewidencyjny Śródmieście, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna ul. Marii Curie-Skłodowskiej, oddana została w dzierżawę Agencji Rozwoju Nysy sp. z o.o. na okres 2 stycznia - 31 marca 2017 roku, a następnie na okres 3 kwietnia - 31 grudnia 2017 roku. Wobec powyższego Rada Miejska w Nysie nie miała podstawy prawnej do podjęcia w tym zakresie uchwały.  

Wniosek IP.1431.102.2017 z dnia 6 września 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Czy obligacje przychodowe w wysokości  21 785 000 zł, w które zainwestowała gmina Nysa zawierają ich całkowity koszt spłaty. Jeżeli nie proszę o wskazanie całkowitego ich kosztu spłaty.
2. Proszę wskazać do jakich poręczeń i gwarancji majątkowych w spółkach gminnych zobowiązała się gmina Nysa w latach 1999-2017. Proszę o wskazanie wartości kwoty poręczonej w każdym roku dla każdej ze spółek, z podaniem nazwy spółki.
Odpowiedź z dnia 19 września 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie obligacji przychodowych oraz poręczeń i gwarancji majątkowych Gminy Nysa w latach 1999-2017 informuję:
1. Całkowity koszt spłaty obligacji wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku:
a) wartość emisji obligacji przychodowych  21.785.000,00 zł,
b) odsetki:
- symulacja odsetek 3.805.097,00 zł (WIBOR 6M + marża 0,5% w stosunku rocznym),
- zapłacone 745.700,55 zł (do dnia 10 kwietnia 2017 roku).
2. Gmina Nysa zobowiązała się do poręczenia pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez gminne spółki. Warunki, w tym wysokość kwot poręczonych w każdym roku dla każdej ze spółek, zawarte zostały w uchwałach w sprawie poręczenia pożyczki oraz w uchwale zmieniającej:
- Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” sp. z o.o. w Nysie – Uchwała Nr XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” sp. z o.o. w Nysie- 11.570.700,00 zł.
Uchwała zmieniająca: Uchwała Nr XLII/619/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie. - Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” sp. z o.o. w Nysie – Uchwała Nr XXX/436/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009r. w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” sp. z o.o. w Nysie- 22.030.212,00 zł.
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” sp. z o.o. w Nysie – Uchwała Nr XXXVII/577/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2009r. w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” sp. z o.o. w Nysie- 10.000.000,00 zł.
Na dzień 18 września 2017 roku Gminę Nysa obowiązuje Uchwała Nr XLII/619/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017r.
Uchwały zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl), zakładka Prawo Lokalne – Uchwały Rady Miejskiej.

Wniosek IP.1431.103.2017 z dnia 11 września 2017 roku
1.Proszę o informację, ile osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nysie na stanowisku pomocy administracyjnej od początku kadencji do dnia udzielenia odpowiedzi, zostało następnie zatrudnionych na stanowisku urzędniczym.
2. Proszę o podanie imienia i nazwiska tych osób i zajmowanych stanowisk (umowa o pracę, umowa na zastępstwo).
3. Proszę o podanie ilości podań które każdorazowo wpłynęło do konkursu na stanowisko urzędnicze, na które zostały zatrudnione osoby wcześniej pracujące w urzędzie jako pomoc administracyjna.
4. Czy w aktualnie ogłoszonym konkursie z dnia 16.08.2017r. na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rozwoju Polityki Społecznej zwyciężyła pani Patrycja Gerus?
Odpowiedź z dnia 25 września 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nysie, od dnia objęcia stanowiska Burmistrza Nysy przez Kordiana Kolbiarza, na stanowisku pomocy administracyjnej, a następnie zatrudnionych na stanowisku urzędniczym informuję:
1. i 2. Odpowiedź przedstawia załączona tabela. tabela
3.  Ilość aplikacji, które każdorazowo wpływały do naborów na stanowiska urzędnicze: Podinspektor Wydział Rozwoju Polityki Społecznej – 25 osób, w tym 20 osób spełniło wymaganie niezbędne i zostało dopuszczonych do II etapu naboru,
Podinspektor Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych – 7, w tym 7 osób spełniło wymaganie niezbędne i zostało dopuszczonych do II etapu naboru,
Podinspektor Urząd Stanu Cywilnego – 32, w tym 17 osób spełniło wymaganie niezbędne i zostało dopuszczonych do II etapu naboru, Podinspektor Wydział Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej – 12, w tym 6 osób spełniło wymaganie niezbędne i zostało dopuszczonych do II etapu naboru,
Podinspektor Wydział Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej – 14, w tym 11 osób spełniło wymaganie niezbędne i zostało dopuszczonych do II etapu naboru,
Informuję równocześnie, iż ilość aplikacji złożonych do poszczególnych naborów podawana jest każdorazowo w informacjach o wynikach tych naborów. Ogłoszenia o naborach na stanowiska urzędnicze, zarządzenia o powołanych komisjach rekrutacyjnych i ogłoszenia o wynikach naborów publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl), zakładka Informacje – Praca w Urzędzie.
4. W dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, tj. 11 września 2017 roku, trwał nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Rozwoju Polityki Społecznej. Nabór zakończony został w dniu 15 września 2017 roku. W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Rozwoju Polityki Społecznej wybrana została Pani Patrycja Gerus. Wynik opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl), zakładka Informacje – Praca w Urzędzie.

Wniosek IP.1431.104.2017 z dnia 12 września 2017 roku
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Proszę o imienny wykaz osób zatrudnionych przez Urząd Miejski w Nysie w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych, wraz z podaniem imienia i nazwiska tych osób, rodzaju wykonywanej pracy i miejsca jej wykonywania. Za każdy rok odrębnie od początku kadencji burmistrza Kordiana Kolbiarza do dnia udzielenia odpowiedzi.
Odpowiedź z dnia 26 września 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia imiennego wykazu osób zatrudnionych przez Urząd Miejski w Nysie w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych, wraz z rodzajem wykonywanej pracy i miejscem jej wykonywania, w okresie od początku kadencji Burmistrza Nysy Kordiana Kolbiarza informuję, iż:
W zakresie prac społecznie użytecznych Urząd Miejski w Nysie nie zatrudnia osób wykonujących prace społecznie użyteczne w ramach stosunku pracy i nie posiada wnioskowanych informacji. Organem właściwym do udzielenia odpowiedzi w zakresie osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych jest Powiatowy Urząd Pracy w Nysie (wykonujący w tym zakresie zadania przypisane Staroście), bowiem stosownie do § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Starosta przekazuje właściwemu Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej, w terminie do dnia 10. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, wykaz osób uprawnionych, które zostały skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych. Podstawą wykonywania prac społecznie użytecznych nie jest umowa zawierana pomiędzy podmiotem, na rzecz którego prace są realizowane, a osobą, która te prace wykonuje. Podstawą wykonywania prac społecznie użytecznych jest Porozumienie zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Gminą, w którym to Porozumieniu nie wskazuje się jednak imiennie osób kierowanych do wykonywania prac. W Porozumieniu określa się:
1)   liczbę osób uprawnionych, które zostaną skierowane w okresie objętym porozumieniem do wykonywania prac społecznie użytecznych, 2)    liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem oraz miesięcznie przez jedną osobę uprawnioną,
3)   rodzaj i miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych wraz z oznaczeniem podmiotów, w których będą organizowane prace społecznie użyteczne,
4)   okresy wykonywania prac społecznie użytecznych i liczbę osób uprawnionych skierowanych do wykonywania w tych okresach prac społecznie użytecznych,
5)   obowiązek informowania starosty i dyrektora powiatowego urzędu pracy o nieobecności lub odmowie wykonywania prac społecznie użytecznych przez skierowaną osobę uprawnioną,
6)   wysokość i terminy refundowania przez starostę z Funduszu Pracy świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej sporządza listę osób uprawnionych, które mogą zostać skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, i przesyła ją do właściwego miejscowo Powiatowego Urzędu Pracy. Powiatowy Urząd Pracy działający w imieniu Starosty, po przeanalizowaniu spełnienia przez wytypowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej osoby, kryterium uprawniającego do wykonywania prac, kieruje te osoby do podmiotów wskazanych w Porozumieniu, jako do miejsc wykonywania prac. Podstawowe kryterium uprawniające do kierowania do prac społecznie użytecznych określone zostało w § 2 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia, tj. osobami uprawnionymi są bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W związku z tym, należy wskazać, iż zgodnie z art. 100 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: „W postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia.”
W zakresie robót publicznych, w związku z obszernym zakresem żądanych informacji, wiążącym się z dodatkową pracą organu polegającą na konieczności dokonania analizy indywidualnej osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, od dnia objęcia stanowiska Burmistrza Nysy przez Kordiana Kolbiarza informuję, iż dwutygodniowy okres udostępnienia odpowiedzi na wniosek w tym zakresie nie zostanie dochowany. Wobec powyższego, powołując się na uprawnienia wynikające z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej informuję, iż odpowiedź na wniosek w zakresie robót publicznych, zostanie udostępniona w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, tj. do dnia 12 listopada 2017 roku.  

Wniosek IP.1431.105.2017 z dnia 12 września 2017 roku
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1.  W jakiej wysokości i na jakiej podstawie prawnej Gmina Nysa pobiera opłaty od właścicieli lokali użytkowych przy ul. Celnej 24 i ul. Celnej 26 w Nysie za korzystanie ze schodów umożliwiający dostęp z drogi publicznej (chodnika) do lokali użytkowych?
2.  W jakiej wysokości pobierane są opłaty wynikające z pkt 1?
Odpowiedź z dnia 20 września 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie opłaty za schody lokali użytkowych w Nysie przy ulicy Celnej 24 i 26 informuję:
1. Opłata od właścicieli lokali użytkowych przy ul. Celnej 24 i 26 pobierana jest na podstawie zawartych umów dzierżawy. Budynek położony przy ulicy Celnej 22, 24, 26 (działka nr 28) posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulica Celna (działka nr 27/4). Dzierżawa jest formą usankcjonowania korzystania z części nieruchomości gminnej, która została zajęta pod ciągi schodowe.
2. Obecnie stawka z tytułu czynszu dzierżawnego pod ciąg schodowy przy ulicy Celnej wynosi 3,00 zł/m2 + VAT miesięcznie.

Wniosek IP.1431.106.2017 z dnia 13 września 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Proszę o udostepnienie odpowiedzi PKP, Zarząd Dróg Wojewódzkich, GDDKiA  w sprawie bilbordów na terenie gminy Nysa na terenach własnych powyższych podmiotów. Wraz z inwentaryzacją fotograficzną bilbordów przy ul. Zwycięstwa w Nysie.
Odpowiedź z dnia 18 września 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia odpowiedzi Polskich Kolei Państwowych S.A., Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, w sprawie bilbordów znajdujących się na terenach własnych w/w, a znajdujących się na terenie gminy Nysa wraz z inwentaryzacją fotograficzną bilbordów znajdujących się przy ulicy Zwycięstwa w Nysie, przekazuję w załączeniu kopie wnioskowanych pism oraz inwentaryzację przeprowadzoną przez Architekta Miejskiego w obrębie w/w ulicy w dniach 21 grudnia 2016 roku i 24 stycznia 2017 roku. pismo1 , pismo2 , pismo3 , pismo4 , pismo5 , pismo6 , pismo7 , pismo7_zalacznik , inwentaryzacja2016 , inwentaryzacja2017

Wniosek IP.1431.107.2017 z dnia 15 września 2017 roku
jpg
Odpowiedź z dnia 20 września 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie uchwał dotyczących rewitalizacji informuję, iż Rada Miejska w Nysie po dniu 9 października 2016 roku podjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr XXV/380/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa,
Uchwała Nr XXVI/383/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Nysy,
Uchwała Nr XXVII/429/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/380/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa,
Uchwała Nr XXXII/481/17 Radny Miejskiej w Nysie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa,
Uchwała Nr XXXIV/535/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl), zakładka: Prawo Lokalne – Uchwały Rady Miejskiej.
Rada Miejska w Nysie nie prowadzi prac nad uchwałami w sprawie rewitalizacji.

Wniosek IP.1431.108.2017 z dnia 15 września 2017 roku
jpg
Odpowiedź z dnia 25 września 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie podjęcia przez Radę Miejską w Nysie uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane informuję, iż w dniu 30 marca 2016 roku została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XVIII/272/16 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończenie prac nad uchwałą zaplanowane jest na przełom listopada i grudnia 2017 roku. Uchwała opublikowana została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl), zakładka: Prawo Lokalne – Uchwały Rady Miejskiej – 2016.

Wniosek IP.1431.109.2017 z dnia 15 września 2017 roku
jpg
Odpowiedź z dnia 25 września 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie podjęcia działań dotyczących uchwalenia/zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego informuję, iż w odniesieniu do terenu, na którym zlokalizowana jest nieruchomość „Lidl” przy ul. Piłsudskiego 7 w Nysie (obręb Śródmieście, działki nr 28/1, 29/1, 29/3, 29/4, 29/6, 30/1, 33/4, 15/9, 33/7, 34/9, 33/6, 33/8, 15/5, 15/7, 34/13 i 34/14), nie podjęto działań w zakresie uchwalenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie planuje się również podjęcia takich działań w 2018 roku.  

Wniosek IP.1431.110.2017 z dnia 19 września 2017 roku
Powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej proszę o udzielanie odpowiedzi:
Jakie w sprawie podkopanej skarpy zostały podjęte działania (za wyjątkiem jedynego skierowanego pisma z dnia 15.11.2016 r.) pismo (podlinkować pismo w załączeniu) po dniu 15.11.2016 r.:
1. czy po tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne wobec  wynajmującego od UMiG Nysa ten teren tj. WOPR Nysa zmierzające do usunięcia szkód na tym terenie?
2. czy podkopany teren publiczny  został przywrócony do stanu pierwotnego?
3. kiedy poczynione szkody zostaną naprawione?
4. dlaczego pomimo pisma z dnia 15.11.2016 r. szkody nie zostały usunięte przez WOPR Nysa, jakie zostały podjęte działania od dnia 15.11.2016r. wobec WOPR Nysa i kiedy podkopana skarpa zostanie zasypana zgodnie z pismem z dnia 15.11.2016 r.?
5. Czy zgodnie z pismem z dnia 15.11.2016 r. i nie usunięciem szkód  do dnia 15.12.2016 r. rozwiązano z WOPR Nysa  umowę na dzierżawę tego terenu?
Odpowiedź z dnia 29 września 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie działań zmierzających do usunięcia szkód na terenie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego Oddziału Rejonowego w Nysie informuję, iż podstawą działań Gminy Nysa, w kwestiach problemowych leży ugodowe rozwiązywanie spraw. W związku z powyższym Burmistrz Nysy po stwierdzeniu, iż skarpa nie została przywrócona do stanu pierwotnego, nie przeprowadził postępowania administracyjnego, a prowadził rozmowy w tej sprawie. Zawarta umowa użyczenia nadal obowiązuje, natomiast w dniu 22 września 2017 roku do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego Oddziału Rejonowego w Nysie wystosowano wezwanie ze wskazanym na dzień 15 października 2017 roku bezwzględnym terminem przywrócenia terenu do stanu poprzedniego, tj. usunięcia betonowych elementów i uzupełnienia skarpy materiałem rodzimym. W załączeniu przekazuję kopię pisma z dnia 22 września 2017 roku. pismo

Wniosek IP.1431.111.2017 z dnia 20 września 2017 roku
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) wnioskuję o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Udostępnienie akt spraw (w stanie jakim zostały okazane) o numerach: 14, 25, 26, 27, 30, 35, 37, 39, 42, 49 wymienionych w odpowiedzi na informację publiczną nr IP.1431.98.2017 z dn. 13.09.2017r. Przedmiotowe akta 10 wskazanych spraw były przeglądane i skanowane przeze mnie w siedzibie tut. urzędu w dn. 20.09.2017r. Wobec wyjawienia wielu naruszeń prawa w przeglądanej dokumentacji, wnoszę o przygotowanie kserokopii całości dokumentacji wraz z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem. Przedmiotowa dokumentacja zostanie przeze mnie przesłana właściwym organom celem kontroli.
W dniu 4 października 2017 roku udzielono odpowiedzi wnioskodawcy.   

Wniosek IP.1431.112.2017 z dnia 20 września 2017 roku
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) wnioskuję o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Proszę o uzupełnienie w formie tabelarycznej wcześniejszego wykazu wszystkich form zatrudnienia Pani Weroniki Fałdzińskiej za okres od początku kadencji burmistrza Kordiana Kolbiarza do dnia udzielenia informacji. W zestawieniu proszę uwzględnić: formę zatrudnienia (w tym staże, roboty publiczne i inne:) , daty poszczególnych form zatrudnienia, nazwę wydziału i zajmowane stanowisko.
2. W przypadku przerw w poszczególnych formach zatrudnienia (np.: pomiędzy umową gwarancyjną po robotach publicznych zakończoną dnia 11.11.2016 a kolejną umową, której data rozpoczęcia to dzień 16.11.2016 przerwa w zatrudnieniu wynosi 5 dni). Proszę o uzasadnienie z czym związana była tak krótka przerwa pomiędzy poszczególnymi umowami. Czy było to celowe działanie?
3. Czy Burmistrz Nysy nie narusza zasad konkurencyjności otwartego naboru na wolne stanowiska zatrudniając wcześniej w wydziałach, w których są wakaty osoby na stanowiskach pomocy administracyjnej, staży lub robót publicznych, które w ten sposób nabywają niezbędną wiedzę w zakresie prowadzenia spraw i działania danego wydziału? W następstwie jest to punktowane podczas testów i rozmów kwalifikacyjnych z góry mogąc wpływać na umniejszenie szans pozostałych kandydatów.
4. W dniu 31.08.2017 wypłacono Pani Weronice Fałdzińskiej – pomocy administracyjnej w wydziale rozwoju wsi nagrodę w wysokości 350 zł. za prace związane z wykonaniem regulaminu konkursów (koron dożynkowych i najpiękniejszej zagrody). Czy z zakresu czynności wynika, iż takie prace Pani Fałdzińska miała w zakresie swoich kompetencji? Kto wydał polecenie wykonania w/w prac i zawnioskował o premię?
5. Jak wynika z odpowiedzi na informację publiczną o numerze IP.1431.99.2017 umowa podpisana z Panią Weroniką Fałdzińską została zawarta 12.07.2017 a przedstawiony przez urząd zakres czynności został sporządzony dn. 17.07.2017r. Kto odpowiada i jakie do tej pory poniósł konsekwencje za sporządzenie zakresu czynności 5 dni po dacie zawarcia umowy?
6. Zgodnie z posiadaną przeze mnie opinią prawną zakres czynności pomocy administracyjnej, o którym mowa w punkcie wyżej (dot. Pani Weroniki Fałdzińskiej) obejmuje zadania przypisane do stanowisk urzędniczych jak np.: nadzór nad wydatkowaniem środków publicznych, opracowywanie projektów uchwał, nadzór i koordynacja działań ze stowarzyszeniami realizującymi program odnowy wsi. Wymienione działania w mojej opinii stanowią ciężkie naruszenie ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu pracy. Stanowią one, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocy administracyjnej mogą wykonywać jedynie czynności pomocnicze i obsługi. Kto sporządzał przedmiotowy zakres czynności Pani Weroniki Fałdzińskiej? Który z burmistrzów nadzoruje wydział rozwoju wsi i jest odpowiedzialny za jego funkcjonowanie? 7. Czy w aktualnie ogłoszonym konkursie na stanowisko podinspektora w wydziale rozwoju wsi została wybrana Pani Weronika Fałdzińska?
Odpowiedź z dnia 29 września 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie pracownika Urzędu Miejskiego w Nysie, pomocy administracyjnej Weroniki Fałdzińskiej informuję:
1.  Wykaz wszystkich form zatrudnienia Pani Weroniki Fałdzińskiej od dnia objęcia stanowiska Burmistrza Nysy przez Kordiana Kolbiarza stanowi składową załącznika do odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej IP.1431.103.2017 z dnia 11 września 2017 roku, która została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl), zakładka: Informacje – Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2017.
2.   Przerwy pomiędzy poszczególnymi umowami o pracę spowodowane były czynnościami  związanymi z zatrudnieniem pracownika. Proszę o doprecyzowanie co miałoby być „celowym działaniem”.
3.   Burmistrz Nysy nie narusza zasad konkurencyjności otwartego naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
4.   Tak, prace pomocnicze, w tym przy organizacji Dożynek, mieszczą się w zakresie obowiązków Pani Weroniki Fałdzińskiej. Na polecenie Naczelnika Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska wszyscy pracownicy zostali zaangażowani przy organizacji tak dużego przedsięwzięcia jakim są Dożynki. Polecenie wykonania prac wydał Naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska. O nagrody dla pracowników wnioskował również Naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska.
5.   Po zatrudnieniu w dniu 12 lipca 2017 roku Pani Weronika Fałdzińska przechodziła szereg szkoleń i instruktaży. Po ostatecznej decyzji Naczelnika Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska w sprawie optymalnego wykorzystania pomocy administracyjnej sporządzono zakres czynności, który Pani Weronika Fałdzińska otrzymała w dniu 17 lipca 2017 roku.
6.   Zakres czynności Pani Weroniki Fałdzińskiej z dnia 17 lipca 2017 roku mówi: „Zadania i obowiązki – pomoc administracyjna w sprawach: (…)”. Nieprawdziwe jest zatem stwierdzenie, iż Pani Weronika Fałdzińska otrzymała zakres obowiązków dla stanowiska urzędniczego. Zakres czynności sporządził Naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska. Zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1113/2017 Burmistrza Nysy z dnia 2 maja 2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Nysie, bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska sprawuje Zastępca Burmistrz ds. Rozwoju Gospodarczego (II Zastępca).
7.   Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie: podinspektor – Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, Burmistrz Nysy ogłosił w dniu 20 września 2017 roku. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w kopercie do dnia 2 października 2017 roku. Wobec powyższego nabór nie został zakończony, a konkurs rozstrzygnięty. Ponadto informuję, iż koperty z dokumentami aplikacyjnymi otwierane są dopiero przez Komisję Rekrutacyjną, a zatem na dzień dzisiejszy Burmistrz Nysy nie posiada nawet informacji czy Pani Weronika Fałdzińska zamierza wziąć udział w w/w konkursie. Informacje o naborach zamieszczane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl), zakładka: Informacje – Praca w Urzędzie.  

Wniosek IP.1431.113.2017 z dnia 29 września 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Czy gmina prowadzi jakieś działania w celu szybszego zakończenia umowy z firmą obsługującą strefę płatnego parkowania, czy być może już ta umowa została zakończona? Jeśli tak proszę o udostępnienie kopii dokuentów to potwierdzających. Czy gmina od 1 czerwca 2017 r. otrzymywała jakieś dokumentu od firmy lub sama zwracała się z wnioskami związanych z tą sprawą.
2. Czy Burmistrz Nysy po zakończeniu ww. umowy zamierza zlikwidować Strefę Płatnego Parkowania zgodnie z obietnicami wyborczymi czy zamierza ją dalej utrzymywać. Jeśli to drugie proszę o wskazanie w jaki sposób: czy za pośrednictwem firmy zewnętrznej czy we własnym zakresie.
3. Proszę o informację jaki przychód gmina Nysa osiągnęła z opłat w Strefie Płatnego Parkowania w następujących okresach (proszę wskazać osobno dla każdego okresu):
  a) od 4 lipca 2014 do 4 lipca 2015 r.
  b) od 4 lipca 2015 r. do 4 lipca 2016 r.
  c) od 4 lipca 2016 r. do 4 lipca 2017 r.
W dniu 13 października 2017 roku udzielono odpowiedzi wnioskodawcy. 

_____________________________________________________________________________________________________


W przypadku zamiaru ponownego wykorzystania otrzymanej informacji szczegółowe informacje oraz wniosek
dostępne są w BIP <link>
_____________________________________________________________________________________________________

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Dariusz Bagnicki dnia 11.04.2018
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 11.04.2018. Odsłon 32524, Wersja 136drukuj
Wersja : lewy  126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 
Początek strony