Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania

            WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIAI PROMOWANIA UCZNIÓWWewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania uczniów został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, uwzględnia oraz stosuje przepisy tego rozporządzenia. I. Postanowienia wstępne§ 1Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania, zwany dalej “systemem”, obowiązuje w Szkole Podstawowej w Kopernikach.§ 2Zadaniem systemu jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego indywidualne cechy psychofizyczne oraz pełniącego funkcje informacyjną, diagnostyczną i motywacyjną.                                                                                               § 3 1.      System ma także zadanie zapewnić uczniowi:a.       bieżące, semestralne, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania, b.      systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się, c.      wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny, d.      uświadamianie sukcesów i braków w zakresie opanowania umiejętności i kompetencji określonych programem oraz potrzeb w zakresie wyrównywania braków, e.      ukierunkowanie do samodzielnej pracy oraz doskonalenie metod uczenia się, f.       aktywne uczestnictwo w procesie szkolnego oceniania oraz możliwości poprawy swoich osiągnięć,2.      System ma za zadanie zapewnić nauczycielowi i szkole:a.       ocenę poziomu nauczania, b.      korygowanie organizacji i doskonalenie metod nauczania i wychowania, c.      współpracę z uczniami w osiąganiu celów programowych, d.      modyfikację celów i programów kształcenia,3.     System ma za zadanie zapewnić rodzicom:a.       znajomość wymagań stawianych ich dzieciom przez szkołę, b.      szeroką i bieżącą informację o osiągnięciach i postępach dzieci, c.      pełną informację o różnych formach aktywności poznawczej dziecka oraz o rozwoju jego osobowości, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach.§ 4System obejmuje :     a.  zasady i kryteria oceniania uczniów klas I – III   - szkoły podstawowejb.      zasady i kryteria oceniania uczniów klas IV – VI   -  szkoły podstawowej, c.      zasady klasyfikowania – tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, d. zasady przeprowadzania egzaminu sprawdzającego - tryb rozstrzygania zastrzeżeń dotyczących ustalania rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej lub oceny z zachowania".d.      zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego, e.      kryteria i zasady oceny z zachowania, f.       terminy i formy informowania uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, g.      sprawdzian kompetencji,

 

II. Ocenianie uczniów

 § 51. Ocenianiu podlegają:a.   osiągnięcia edukacyjne ucznia;b.   zachowanie ucznia.2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

III. Ocenianie uczniów klas I – III  - szkoły podstawowej

 § 61.   W klasach I – III ocena klasyfikacyjna śródroczna /za I semestr/ i roczna jest oceną zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania w klasach I – III.2.   W klasach I – III ocena bieżąca występuje w formie:-         słownej-         pisemnej-         literowej-         innej ustalonej przez społeczność klasy3.   Semestralną ocenę opisową nauczyciel-wychowawca w klasach I – III sporządza w formie „Karty osiągnięć szkolnych ucznia” która stanowi załącznik do wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania.4.   Semestralną i roczną ocenę opisową wychowawca wpisuje do arkusza ocen ucznia zgodnie z odrębnymi przepisami.5.   Zasady oceniania z religii /etyki/ regulują odrębne przepisy.

 

IV. Ocenianie uczniów klas IV – VI  - szkoły podstawowej

§ 71.      Rok dzieli się na dwa semestry. 2.      W końcu każdego semestru nauczyciele ( wychowawcy ) ustalają oceny semestralne uczniów, a następnie przedstawiają je na posiedzeniu rady pedagogicznej. 3.      Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów. 4.      Oceny ustalone za ostatni semestr są ocenami rocznymi ucznia i stanowią podstawę jego promocji. W przypadku pedagogicznie uzasadnionym nauczyciel może ustalić dwie odrębne oceny – za ostatni semestr i roczną, odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym.   § 81.      Szkoła jest zobowiązana do informowania rodziców o bieżących i semestralnych wynikach w nauce i w zachowaniu ich dzieci. 2.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:   a)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskiwania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających  z realizowanego przez siebie programu nauczania:b)     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;c)     warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców ( prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice mogą otrzymać do wglądu podczas konsultacji z nauczycielami z poszczególnych przedmiotów. 5.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją ustnie uzasadnić do trzech tygodni po ustaleniu oceny. § 9·        Oceny wyrażane będą stopniami wg następującej skali: celujący -cel - 6bardzo dobry -bdb - 5dobry -db - 4dostateczny -dst - 3dopuszczający -dop. - 2niedostateczny -ndst. - 1Wg skali wystawiane będą oceny  śródroczne i końcowe.·        Ocenę ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu. ·        Ustala się następujące kryteria oceniania :a/ ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który posiadał wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotów danej klasie, samodzielnie               i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych            i praktycznych lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

b/ ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy       i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami ,samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.c/ ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości                i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych oraz poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne i praktyczne.d/ ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania  teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.e/ ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.f/ ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości             i umiejętności określonych w podstawach programowych danego przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.§ 10Stosuje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:a)      formy ustne ( odpowiedź, aktywność, recytacja )b)     formy pisemne ( praca klasowa, sprawdzian, kartkówka, zadania domowe, testy, prace dodatkowe)c)     formy pośrednie między ustną a pisemną ( np. referat)d)     formy sprawnościowe, praktyczne. § 11Określa się następujące zasady oceniania bieżącego :1.      Z każdego przedmiotu dopuszcza się raz w semestrze sytuację, w której uczeń może się nie przygotować, zgłaszając ten fakt przed lekcją nauczycielowi i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. Wykorzystanie przez ucznia tej możliwości zostanie odnotowane w dzienniku lekcyjnym poprzez wpis “np.” 2.      Aktywność na lekcjach będzie nagradzana znakiem “+” 3.      Ustala się  zasady przełożenia znaków “+” na oceny/uzgodnione z nauczycielem przedmiotu 4.      Pisemne sprawdziany odbywać się będą zgodnie z wymaganiami programu nauczania każdego przedmiotu 5.      W przypadku choroby uczeń może pisać sprawdzian w ciągu 2 tygodni po powrocie do szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 6.      Prace klasowe i sprawdziany zapowiada się z tygodniowym wyprzedzeniem. 7.      W tygodniu nie można przeprowadzić więcej niż 3 sprawdziany lub prace klasowe. Uczniowie mogą pisać tylko jeden sprawdzian w ciągu dnia. 8.      Dla sprawdzianów pisemnych ustala się następujące zasady : od 35 % poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczającaod 55 % poprawnych odpowiedzi – ocena dostatecznaod 75 % poprawnych odpowiedzi – ocena dobraod 90 % poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra9.      W ocenianiu bieżącym możliwe są pewne odmienności wynikające zarówno ze specyfiki przedmiotu, indywidualnych koncepcji dydaktycznych nauczyciela, jak i potrzeb danego działu, pod warunkiem przestrzegania ogólnych przepisów rozporządzenia.10. Wprowadza się podział bieżących ocen klasyfikacyjnych na oceny dominujące (samodzielne prace ucznia wykonywane w klasie) – współczynnik 0,6                i wspomagające ( zadania domowe, referaty itp.) – współczynnik 0,4 Ustala się przedziały dla ocen: ·        niedostateczny:         0 – 1,8·        dopuszczający:          1,81- 2,8·        dostateczny:              2,81- 3,8·        dobry:                        3,81- 4,75·        bardzo dobry:            4,76 - 5,49·        celujący:                    5,5 - 6,0§ 121.      Podstawową dokumentacją oceniania jest zapis prowadzony w dzienniku lekcyjnym oraz w dzienniku zajęć pozalekcyjnych. 2.      Oceny klasyfikacyjne są zapisywane w dokumentacji przebiegu nauczania        ( arkusze ocen ). Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ). 3.      Nauczyciel przechowuje prace pisemne przez rok szkolny. 4.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) nauczyciel ustalający ocenę semestralną powinien ją uzasadnić. 5.      Przy ocenianiu ucznia nauczyciel uwzględnia pisemne zalecenia poradni pedagogiczno – psychologicznej lub innych poradni specjalistycznych. Opinie te będą brane również przy ustalaniu wymagań edukacyjnych. ( np. obniżenie poziomu nauczania ). 6.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, nauczyciel ocenia wkład pracy ucznia. 7.      W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej – decyzja będzie oparta na pisemnej opinii lekarskiej. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, technologii informacyjnej podejmuje dyrektor szkoły. W takiej sytuacji uczeń w miejsce oceny otrzymuje wpis “ zwolniony”. 8.      W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zadań edukacyjnych „Przysposobienie do życia w rodzinie” nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy, w której będą prowadzone w/w zajęcia przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów (prawnymi opiekunami). Nauczyciel jest zobowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych, oraz środkach dydaktycznych. Na udział ucznia        w zajęciach zgodę w formie pisemnej wyrażają rodzice ucznia                    (prawni opiekunowie). W przypadku udziału ucznia w w/w zajęciach fakt ten odnotowuje się w świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne wpisem „uczestniczył/a/”.9.      Uczniowie będą klasyfikowani dwa razy w roku :·        w styczniu ( koniec I semestru ) ·        w czerwcu ( koniec II semestru – ocena roczna )10.Stopnie i oceny ustalone za II semestr są stopniami i ocenami uwzględniającymi wiadomości, umiejętności i zachowanie ucznia z poprzedniego semestru V Klasyfikowanie uczniów§ 131.      Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się w szkole na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 30. 04. 2007 r. 2.      Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych         i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania3.      Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 4.      Śródroczną klasyfikację uczniów przeprowadza się raz w roku, w ostatnim tygodniu poprzedzającym ferie zimowe nie później niż w ostatnim tygodniu stycznia. 5.      Dokładny termin śródrocznego i rocznego posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej ustala dyrektor szkoły. § 141.      Uczeń może być nieklasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. . 2.      W przypadku, gdy uczeń nie jest klasyfikowany z zajęć edukacyjnych              w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".3.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych. Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności. 4.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauki lub spełniający obowiązek szkolny bądź obowiązek nauki poza szkołą. 5.      Pisemny wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego składa do dyrektora szkoły uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ). 6.      Termin egzaminu w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami oraz nauczycielem ( nauczycielami ) przedmiotu ( przedmiotów ) ustala dyrektor szkoły . W ciągu jednego dnia uczeń może być egzaminowany z jednego przedmiotu.§ 151.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:·        dyrektor szkoły ( przewodniczący ) ·        nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ( egzaminujący ) ·        nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia ( członek komisji )2.     W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatora rodzice dziecka. § 161.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej                z wyjątkiem przedmiotów plastyka, muzyka, technika, informatyka, technologia informacyjna, wychowanie fizyczne, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych. 2.      Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji. 3.      Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający :·        skład komisji ·        termin egzaminu ·        pytania egzaminacyjne ·        wynik egzaminu ·        ustalony przez komisję stopieńDo protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację         o odpowiedziach ustnych.4.     Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 18§ 17Dla ucznia, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, może być wyznaczony termin nowy§ 181.      Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena semestralna ( roczna ) jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców, zaniżona lub ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.2.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 2a.W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna                   z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została        ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,       dyrektor szkoły powołuje komisję, która:·        W przypadku rocznej (semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;·        W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów: w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.3.      Egzamin sprawdzający przeprowadza się na wniosek ucznia lub jego rodziców, zgłoszony do dyrektora szkoły przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej, a w przypadku zastrzeżeń dotyczących trybu ustalenia oceny     w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wniosku od ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).4.      Egzamin sprawdzający powinien być przeprowadzony nie później niż               w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, a w przypadku zastrzeżeń do trybu ustalania oceny, w ciągu dwóch tygodni od zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.5.      Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, dyrektor szkoły powołuje komisję w następującym składzie.A) Egzamin z zajęć edukacyjnych·        dyrektor -  przewodniczący komisji ·        nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ·        dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.      Obrady komisji są ważne przy 3/4 obecnych osób.B) Ustalenie oceny z zachowania·        Dyrektor - przewodniczący komisji·        Wychowawca klasy·        Nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie,·        Pedagog·        Psycholog·        Przedstawiciel samorządu uczniowskiego·        Przedstawiciel rady rodziców Obrady komisji są ważne przy 3/4 obecnych osób.6.     Nauczyciel przedmiotu, z którego przeprowadza się egzamin sprawdzający, może być zwolniony na swoją prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych uzasadnionych przypadkach,      na egzaminatora można powołać innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły. 7.     Na podstawie wyników przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego komisja ustala ocenę ucznia z danego przedmiotu, lub zachowania. Ustalona ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.8.      Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnem oceny, o którą ubiega się dany uczeń.10. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający :·        skład komisji ·        termin egzaminu ·        pytania egzaminacyjne ·        wynik egzaminu / wynik głosowania ·        ustalony przez komisję stopieńDo protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację oodpowiedziach ustnych.Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ocenę ustaloną w jego wyniku.11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora. IV Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego.§ 191.      Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. Rada Pedagogiczna w wyjątkowych przypadkach, może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych ( z wyjątkiem klasy programowo najwyższej ). 2.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej,  techniki  oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 3.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 4.      Dla przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w następującym składzie.·        dyrektor szkoły ( przewodniczący ) ·        nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ( egzaminujący ) ·        nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia ( członek komisji )5.     W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatora rodzice dziecka. 6.     Nauczyciel przedmiotu, z którego przeprowadza się egzamin poprawkowy , może być zwolniony na swoją prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora można powołać innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły. 7.     Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Stopień trudności pytań powinien być zróżnicowany odpowiednio do skali stosowanej w szkole. 8.     Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający :·        skład komisji ·        termin egzaminu ·        pytania egzaminacyjne ·        wynik egzaminu ·        ustaloną przez komisję ocenęDo protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.9.     Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.10.       Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.11.       Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.12.       Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu II etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych13.       Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w ciągu 5 dni od dnia                        przeprowadzenia egzaminu poprawkowego wnieść zastrzeżenia dotyczące trybu       ustalenia oceny. Po uznaniu zastrzeżeń dyrektor postępuje tak, jak §18.                       

IV.           Tryb i zasady ustalania oceny z zachowania

                                                      § 201.      W klasach I – III ocena z zachowania śródroczna (za I semestr) i roczna jest oceną opisową sporządzoną w formie pisemnej.2.      Ocenę z zachowania semestralną i roczną w klasach IV – VI ustala się według następującej skali:-         zachowanie wzorowe-         zachowanie bardzo dobre-         zachowanie dobre-         zachowanie poprawne-         nieodpowiednie-         naganne3.     Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, bierze pod uwagę respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.4.     Ocena z zachowania nie ma wpływu na stopnie ucznia z zajęć edukacyjnych      i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.5.     Śródroczną i roczną  ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ocena ta nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną, z zastrzeżeniem § 18 6.     Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:a)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;b)     warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;c)     skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.7.     Szczegółowe kryteria ocen z zachowania :Wzorową ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który:§        systematycznie, punktualnie i pilnie uczestniczy we wszystkich zajęciach lekcyjnych: nie ma nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień,                       a usprawiedliwienia przynosi terminowo (do tygodnia);§        systematycznie, punktualnie i aktywnie uczestniczy w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych;§        z własnej inicjatywy bierze udział w konkursach (imprezach) zespołu           i reprezentuje zespół w konkursach (imprezach) międzyszkolnych;§        wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz klasy lub zespołu; większość działań podejmuje z własnej inicjatywy, wykonując je samodzielnie lub w zespole z dużym zaangażowaniem; sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań;§        aktywnie działa w organizacjach szkolnych (np. SK, SU, gazecie bibliotecznej); podejmuje działania na rzecz innych (np. uczestniczy           w akcjach charytatywnych, pomaga innym w nauce);§        wyróżnia się wysoką kulturą osobistą – jest taktowny, grzeczny i uprzejmy wobec nauczycieli, pracowników zespołu, kolegów i innych osób na terenie zespołu i poza nim; nie używa wulgarnych słów, wykazuje dbałość wobec języka ojczystego;§        nie powoduje konfliktów na terenie zespołu i poza nim, nie stosuje przemocy;§        ma zawsze odrobione lekcje, jest przygotowany do zajęć, nosi zawsze wszystkie konieczne przybory;§        dba o czystość i higienę swoją i otoczenia, zawsze jest ubrany stosownie         do sytuacji;§        nie ulega nałogom;§        zawsze przestrzega obowiązujących w zespole regulaminów; ustaleń dyrektora Zespołu, nauczycieli, samorządu uczniowskiego i klasowego; postępuje zgodnie ze Statutem Zespołu;§        swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego własności prywatnej;§        jego zachowanie i postawa może być przykładem, wzorem dla innych.Bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który:§        systematycznie, punktualnie i pilnie uczestniczy we wszystkich zajęciach lekcyjnych, terminowo przynosi usprawiedliwienia (do tygodnia) dopuszcza się jeden dzień nieusprawiedliwiony w półroczu,§        systematycznie, punktualnie i aktywnie uczestniczy w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych;§        bierze udział w konkursach (imprezach) zespołu i reprezentuje zespół         w konkursach (imprezach) międzyszkolnych;§        działa na rzecz klasy lub zespołu (rzadko z własnej inicjatywy); bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań;§        działa w organizacjach zespołu (np. SK, SU, gazecie bibliotecznej); §        przestrzega form grzecznościowych, przykładnie zachowuje się wobec nauczycieli, pracowników zespołu, kolegów i innych osób na terenie zespołu i poza nim; nie używa wulgarnych słów, wykazuje dbałość wobec języka ojczystego;§        nie powoduje konfliktów na terenie zespołu i poza nim, nie stosuje przemocy;§        ma zawsze odrobione lekcje, jest przygotowany do zajęć, nosi  wszystkie konieczne przybory;§        dba o czystość i higienę swoją i otoczenia, zawsze jest ubrany stosownie    do sytuacji;§        nie ulega nałogom;§        przestrzega obowiązujących w zespole regulaminów; ustaleń dyrektora Zespołu, nauczycieli, samorządu uczniowskiego i klasowego; postępuje zgodnie ze Statutem Zespołu;§        swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej;§        jego zachowanie i postawa nie wymaga interwencji innych osób (dorosłych oraz rówieśników).Dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który:§        systematycznie i punktualnie przychodzi na zajęcia lekcyjne, usprawiedliwienia przynosi terminowo (do tygodnia), dopuszcza się dwa dni  nieusprawiedliwione w półroczu,§        na lekcjach nie przeszkadza innym, nie rozprasza uwagi innych;§        bierze udział  w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych;§        sam nie wykazuje inicjatywy na rzecz klasy lub zespołu; powierzone zadania wykonuje poprawnie ale bez większego zaangażowania; §        jest grzeczny i uprzejmy wobec nauczycieli, pracowników zespołu, kolegów i innych osób, nie używa wulgarnych słów;§        bardzo rzadko powoduje konflikty na terenie szkoły i poza nią;§        nie zawsze ma odrobione lekcje, zdarza mu się zapomnieć  przyborów;§        dba o czystość i higienę własną, jego strój rzadko budzi zastrzeżenia;§        nie ulega nałogom;§        stara się przestrzegać obowiązujących w zespole regulaminów oraz ustaleń dyrektora Zespołu, nauczycieli, samorządu uczniowskiego, klasowego; zazwyczaj postępuje zgodnie ze Statutem Zespołu;§        prawidłowo korzysta z mienia publicznego i prywatnego;§        jego zachowanie rzadko wymaga interwencji innych osób, a podejmowane interwencje przynoszą oczekiwaną poprawę zachowania;Poprawną ocenę z zachowania otrzymuje  uczeń,  który;§        przychodzi na zajęcia lekcyjne, ale czasami spóźnia się, dopuszcza się trzy dni nieusprawiedliwione w półroczu  §        na lekcjach zdarza mu się przeszkadzać innym; rozpraszać uwagę innych;§        nie angażuje się do działań na rzecz klasy i zespołu, a powierzone zadania wykonuje niechętnie, niedbale;§        bywa niegrzeczny i nieuprzejmy wobec nauczycieli, pracowników zespołu, kolegów i innych osób, zdarza mu się sporadycznie używać wulgarnych słów lub gestów;§        bywa niekoleżeński, zdarza mu się obrazić kolegów, stosować przezwiska ośmieszające innych, czasami posługuje się kłamstwem, zdarza mu się postępować nieuczciwie wobec innych, rzadko potrafi przyznać się             do swoich błędów;§        zdarza mu się powodować konflikty na terenie zespołu i poza nim;§        często nie odrabia zadań, jest nie przygotowany do zajęć, nie ma przyborów szkolnych;§        nie zawsze dba o czystość i higienę własną oraz ubranie stosowne              do sytuacji;§        nie dba o wygląd właściwy dla ucznia szkoły podstawowej;§        nie dba o estetykę otoczenia;§        nie ulega nałogom;§        zdarza mu się nie przestrzegać obowiązujących regulaminów oraz ustaleń dyrektora Zespołu, nauczycieli, samorządu uczniowskiego i klasowego;    nie zawsze postępuje zgodnie ze Statutem Zespołu;§        zdarza mu się nieprawidłowo korzystać z mienia  publicznego i prywatnego;§        jego zachowanie często wymaga interwencji innych osób (dorosłych oraz rówieśników), ale podejmowane interwencje zazwyczaj przynoszą oczekiwaną poprawę zachowania. Nieodpowiednią ocenę z zachowania otrzymuje  uczeń,  który:§        niesystematycznie przychodzi na zajęcia lekcyjne, często spóźnia się; dopuszcza się cztery dni nieusprawiedliwione w półroczu,§        wagaruje;§        na lekcjach często przeszkadza innym; rozprasza uwagę innych, nie wykonuje poleceń nauczyciela;§        nie angażuje się do działań na rzecz klasy i zespołu, często odmawia wykonania zadań lub wykonuje je bardzo niechętnie, niedbale i często nie doprowadza do końca;§        jest arogancki i często agresywny wobec nauczycieli, pracowników zespołu, kolegów i innych osób, używa wulgarnych słów lub gestów;§        narusza godność innych, obraża kolegów, stosuje przezwiska ośmieszające   i ubliżające innym, posługuje się kłamstwem, postępuje nieuczciwie wobec innych, nie potrafi przyznać się do swoich błędów;§        bierze udział w bójkach;§        jest agresywny wobec słabszych i młodszych;§        stosuje wyłudzanie, zastraszanie, szantaż;§        nie odrabia zadań, jest nieprzygotowany do zajęć, nie ma przyborów szkolnych;§        nie dba o czystość i higienę własną oraz ubranie stosowne do sytuacji;§        nie dba o wygląd właściwy dla ucznia szkoły podstawowej;§        nie dba o estetykę otoczenia;§        ulega nałogom (pali papierosy);§        często nie przestrzega obowiązujących regulaminów oraz ustaleń dyrektora Zespołu, samorządu uczniowskiego i klasowego; łamie postanowienia Statutu Zespołu;§        nie szanuje mienia publicznego i własności prywatnej (świadomie, celowo niszczy je);§        jego zachowanie bardzo często wymaga interwencji innych osób w celu ochrony przed negatywnymi skutkami jego zachowania, a podejmowane interwencje rzadko przynoszą oczekiwaną poprawę. Naganną ocenę z zachowania otrzymuje  uczeń,  który:§        wagaruje, często spóźnia się, dopuszcza się pięć dni nieusprawiedliwionych w półroczu §        na lekcjach notorycznie przeszkadza innym, nie wykonuje poleceń nauczyciela, odnosi się wulgarnie do nauczyciela i innych uczniów;§        odmawia wykonania zadań na rzecz klasy i zespołu;§        jest arogancki i agresywny wobec nauczycieli, pracowników zespołu, kolegów i innych osób, używa wulgarnych słów lub gestów;§        jest prowodyrem bójek, konfliktów na terenie zespołu i poza nim, prowokuje lub podjudza innych do zachowań agresywnych; swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych;§        stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie;§        znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, młodszymi;§        przywłaszcza sobie cudze mienie;§        nie odrabia zadań, jest nieprzygotowany do zajęć, nie ma przyborów szkolnych;§        nie dba o czystość i higienę własną oraz ubranie stosowne do sytuacji;§        nie dba o wygląd właściwy dla ucznia szkoły podstawowej;§        nie dba o estetykę otoczenia;§        ulega nałogom (pali papierosy, pije alkohol, używa narkotyków lub innych środków odurzających);§         nie przestrzega obowiązujących regulaminów oraz ustaleń dyrektora Zespołu, nauczycieli, samorządu uczniowskiego i klasowego; w sposób rażący łamie postanowienia Statutu Zespołu;§        wchodzi w kolizję z prawem;§        dewastuje mienie publiczne i prywatne;§        jego zachowanie wymaga interwencji innych osób w celu ochrony przed negatywnymi skutkami jego zachowania; nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez zespół środków zaradczych.8.     Nie stosuje się bieżących ocen z zachowania. Obserwację ucznia prowadzi wychowawca klasy oraz nauczyciele uczący w danej klasie wpisując swoje spostrzeżenia w klasowym zeszycie wychowawczym..9.       Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania10.  Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.11. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.12.  VII. Terminy i formy informowania uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych§ 211.      Na miesiąc przed końcem semestru lub roku szkolnego wychowawca klasy ma obowiązek poinformować ucznia oraz jego rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i o przewidywanej nagannej ocenie zachowania. Rodzice są zobowiązani do poinformowania się, a fakt ten potwierdzają własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym.2.      Semestralną ocenę niedostateczną z zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek poprawić w ciągu dwóch pierwszych miesięcy następnego semestru. Nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia i rodziców ( opiekunów )    o swoich wymaganiach edukacyjnych, związanych z poprawieniem przez ucznia oceny niedostatecznej. 3.      Tydzień przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy, informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Rodzice  zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia otrzymanych informacji.4.      Ocena z zachowania ustalana jest w końcu każdego semestru w terminie określonym przez dyrektora szkoły i nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych i promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.5.      W przypadku zastrzeżeń do przewidywanej rocznej/ semestralnej oceny z zajęć edukacyjnych lub zachowania rodzic powinien zgłosić zastrzeżenia na piśmie do dyrektora w następnym dniu po zapoznaniu się. Przystąpienie do egzaminu sprawdzającego uzależnione jest od opinii zespołu, w skład którego wchodzą:  nauczyciele uczący w danej klasie i pedagog szkolny.6.      Zespół ten może wyrazić zgodę na dopuszczenie ucznia do egzaminu sprawdzającego ze wskazanych zajęć edukacyjnych jeśli zachodzi jedna             z przesłanek: ·        nauczyciel, który wystawił ocenę wnioskuje o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego,·        istnieją rozbieżności między udokumentowanymi osiągnięciami ucznia (ocenami cząstkowymi) a oceną klasyfikacyjną,

·        stwierdzono uchybienia formalno-prawne przy dokonywaniu oceny.  

 

VIII. Promocja do klasy programowo wyższej

§ 221.   Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.2.   W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić                 o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.3.   Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo najwyższej oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych , których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej           i przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami. IX. Sprawdzian umiejętności § 231.      W klasie szóstej szkoły podstawowej przeprowadzony zostanie “sprawdzian” mający na celu określenie poziomu opanowania umiejętności wskazanych        w standardach wymagań. 2.      Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. 3.      Sprawdzian przeprowadza Komisja Okręgowa. 4.      Sprawdzian przeprowadzony będzie w m.- cu kwietniu (po raz pierwszy          w 2002 roku), w terminie ustalonym przez Komisję Okręgową.5.      Ocenianie zewnętrzne (sprawdzian) organizowany jest i przeprowadzony przez zespół egzaminacyjny powołany przez dyrektora Komisji Okręgowej. 6.      Komisja zobowiązana jest opracować i opublikować informator zawierający szczegółowy opis wymagań kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu. Informator publikuje się co najmniej na dwa lata przed terminem sprawdzianu. Informator oznaczony jest nazwą i numerem nadanym przez Komisję Okręgową. 7.      Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu                       w wyznaczonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego        w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora Komisji Okręgowej. 8.      Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu                      w dodatkowym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego           w kolejnym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej. 9.      Jeżeli uczeń do 31 sierpnia nie przystąpi do sprawdzianu, będzie musiał powtarzać ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystąpić w następnym roku. 10. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić                   do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji. 11. Wyniki sprawdzianu i zaświadczenia o szczegółowych wynikach dla każdego ucznia, Komisja Okręgowa przesyła do szkoły w terminie do 10 czerwca danego roku lub do 31 sierpnia, kiedy uczeń zdał go w kolejnym terminie. 12. Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny. 13. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu. 14. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, o których mowa w odrębnych przepisach, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu                       na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.15.  Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 14 jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku. 

X. Świadectwo z wyróżnieniem

§ 231.      Uczeń może otrzymać świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli uzyska z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Barbara Mocko dnia 11.07.2008
Opublikowana przez Barbara Mocko dnia 11.07.2008. Odsłon 8156, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony