Sprawy obywatelskie

Wniosek o udostępnienie danych osobowych doc


LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY NYSA (tabela) doc

Informację opracowała: Maria Czepil

 


ZADANIA WYDZIAŁU

1. Wydziałem kieruje naczelnik.
2. Wydział dzieli się na następujące komórki:
  1) Ewidencji Ludności
  2) Dowodów Osobistych
3. Zadania wspólne komórek organizacyjnych wydziału:
  1) organizacja  referendów gminnych i konsultacji społecznych,
  2) organizacja wyborów  Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, wyborów do Rady Miejskiej oraz referendów.
4. Do podstawowego zakresu działania Komórki Ewidencji Ludności należy:                                                                                                              
  1) wykonywanie zadań administratora danych osobowych wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
  2) prowadzenie spraw związanych z repatriacją Polaków,
  3) sporządzanie wykazów dla potrzeb oświaty, listy osób podlegających obowiązkowi kwalifikacji wojskowej oraz listy mężczyzn/kobiet objętych rejestracją wojskową,
  4) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 1990r.  – prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2013r. poz. 397) i ustawy z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych (Dz.U z 1933r. Nr 22, poz 162 ze zm.) i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
  5) zadania zlecone:
   a) wnioskowanie o nadawanie i upowszechnianie numerów ewidencyjnych w dokumentacji ewidencji ludności w ramach tworzenia centralnego banku danych Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności,
   b) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz sprawozdawczość w tym zakresie,
   c) gospodarowanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na zadania będące w kompetencji wydziału,
   d) udzielanie informacji w zakresie danych osobowych,
   e) realizacja zadań wynikających z przepisów o ewidencji ludności, a w szczególności:
   - prowadzenie ewidencji ludności,
   - wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
   - wydawanie zaświadczeń w sprawach meldunkowych z dokumentacji archiwalnej,
   - wydawanie poświadczeń zameldowania,
   - uzupełnianie zapisów archiwalnych mieszkańcom w systemie informatycznym w związku z odstąpieniem od tradycyjnych kart osobowych,
   - sporządzanie statystyk dla różnych jednostek,
   f) rejestracja pobytu stałego, czasowego, rejestrowanie zmian o obywatelstwie, nazwisku i imieniu.
   g) rejestracja  zmian wynikających z treści aktów stanu cywilnego tj. urodzenia, zgony, małżeństwa i rozwody.
   h) prowadzenie rejestrów:
   - wydanych zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,
   - wysyłki danych osobowych byłych mieszkańców,
   - aktualizacji danych w ewidencji ludności.
5. Do podstawowego zakresu działania Komórki Dowodów Osobistych należą zadania zlecone wynikające z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.)  osobistych, a w szczególności:
  1) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
  2) unieważnianie starych dowodów osobistych oraz wysyłanie powiadomień do innych urzędów,
  3) kasowanie dokumentów tożsamości osób zmarłych oraz prowadzenie archiwum osób zmarłych,
  4) prowadzenie rejestrów:
   a) unieważnionych nowych dowodów osobistych spoza terenu,
   b) utraconych i odnalezionych dowodów osobistych,
  5) współpraca z Zakładem Karnym,  Policją, USC i innymi urzędami  w zakresie dowodów  osobistych.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Magdalena Wacławczyk dnia 29.04.2014
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 29.04.2014. Odsłon 3075, Wersja 20drukuj
Wersja : lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  z 30  prawy
Początek strony