Zarządzanie kryzysowe

 SZANOWNI PAŃSTWO...!

XX i XXI wiek to czas ogromnego rozwoju techniki i  technologii. Postęp techniczny z jednej strony ułatwia codzienne życie, z drugiej strony niesie szereg zagrożeń dla naszego zdrowia i życia.
Wraz z rozwojem postępu technicznego nastąpiła olbrzymia degradacja naturalnego środowiska człowieka . W pogoni za dobrobytem bezmyślnie ingerowano w przyrodę, a skutki tej ingerencji są w wielu wypadkach nieodwracalne. W efekcie zwiększa się liczba anomalii pogodowych o coraz mocniejszej niszczycielskiej sile. Dzisiaj w każdym rejonie można się spodziewać tak silnych opadów, że w ciągu kilku minut ulicami popłyną rwące potoki wody lub błota powodujące straty w mieniu i ofiary w ludziach. Małe niepozorne  strumyki i potoczki grożą wezbraniem wód i falą powodziową rzędu kilku metrów. W miejscach dotychczas nie nawiedzonych szaleją huragany, trąby powietrzne i trzęsienia ziemi. Świat zawsze nawiedzały klęski żywiołowe jednak obecnie obserwuje się zwiększenie częstotliwości i mocy ich występowania.
Postęp techniczny to stosowanie coraz większej ilości środków chemicznych, promieniotwórczych oraz różnego rodzaju energii. To również coraz nowsze budowle. Jednak pazerność i arogancja coraz częściej doprowadzają do poszukiwania oszczędności za każdą cenę. W wyniku takiego postępowania coraz częściej zabudowuje się nieprzygotowane i nie nadające się do tego tereny. Nagminnie stosuje się gorsze niż przewiduje projekt materiały. Oszczędza się na systemach ochronnych i zabezpieczających. Dlatego też coraz częściej dochodzi do katastrof budowlanych, drogowych, kolejowych, morskich, awarii sieci przesyłowych elektryczności, gazu, paliw jak i promieniotwórczego i chemicznego skażenia terenu.
Zanikł gdzieś szacunek dla ludzkiego życia. Coraz więcej organizacji ucieka się do terroru jako sposobu na uzyskanie własnych spektakularnych celi. Im bardziej krwawy i szokujący akt terroru tym według terrorystów szybsze uzyskanie swego celu. Nie zawsze muszą to być wielkie i znane organizacje terrorystyczne. Równie dobrze mogą być pospolicie bandyci lub psychopaci próbujący w ten sposób uzyskać od władz realizację swoich często przyziemnych celi.
Wobec realnego wzrostu zagrożenia także terenu naszej gminy Szef Obrony Cywilnej – Burmistrz Miasta wraz z podległym mu Gminnym Zespołem Reagowania  we współdziałaniu z Redakcją „Nowin Nyskich”, „NTO”, Radiem  Opole   pragną w cyklicznych  artykułach przybliżyć Państwu zagrożenia mogące wystąpić na terenie gminy. Zasady postępowania Obywateli w sytuacjach zagrożenia oraz sygnały powiadamiające o zagrożeniu.

PROSZĘ PAŃSTWA !

Na naszym globie istnieją kraje narażone na cyklicznie powtarzające  się klęski żywiołowe
( trzęsienia ziemi, tajfuny, huragany, trąby powietrzne ).
Istnieją też państwa bardziej niż inne narażone na ataki terrorystyczne ze względu na działające na ich terenie ugrupowania opozycyjne walczące terrorem o realizację swoich różnorodnych celi. Jednakże społeczeństwa tych państw nie wyemigrowały ale żyją w nich. Są jednak świadome istniejących zagrożeń i równocześnie przygotowane do zminimalizowania skutków ich wystąpienia.
Dlatego też przedstawione w kolejnych artykułach informacje traktujemy jako proces szkolenia społeczeństwa naszej gminy z zakresu oceny tego co nam zagraża jak i sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń.


SZEF
OBRONY CYWILNEJ
MIASTA I GMINY NYSA


CO NAM W NYSIE ZAGRAŻASZANOWNI PAŃSTWO !!!

Obszar miasta i gminy Nysa, tak jak całe terytorium naszego kraju narażony jest na klęski żywiołowe i katastrofy techniczne. Nie można również wykluczyć mniejszych lub większych aktów terroru.
Zagrożenia do jakich może dojść na terenie gminy, będą to zagrożenia, które można przewidzieć, bądź występujące znienacka ( nieprzewidywalne).

I.    ZAGROŻENIA PRZEWIDYWALNE

 
Do grupy wymienionych zagrożeń, należeć będą klęski żywiołowe, jak i skutki katastrof technicznych, dające  się przewidzieć i wcześniej zaalarmować ludność.

1.    Silne wiatry, gwałtowne burze, gradobicie
 
Zagrożenie to występować będzie na terenie całej gminy. Niesie ono ze sobą głównie niszczycielskie działanie wiatru ( huragany, trąby powietrzne) połączone z wyładowaniami atmosferycznymi. Ponieważ związane jest z ścieraniem się zimnego i ciepłego frontu atmosferycznego, jest przewidywalne   przez służby meteorologiczne, co umożliwia wcześniejsze zaalarmowanie ludności. Zasadniczo czas występowania tych zjawisk, ogranicza się do okresu wiosny i początku lata.

2.    Podtopienia i powodzie.

Zaniedbany i niepełny system melioracyjny oraz kanalizacyjny, powoduje występowanie lokalnych podtopień i powodzi na terenie całej gminy. Szczególnie narażone są, sołectwa : Biała Nyska, Konradowa, Wyszków Śląski, Kubice, Domaszkowice oraz nisko położone tereny miasta w rejonie ulic : Powstańców Śląskich, Wyspiańskiego, Jagiełły, Zamojskiego, Bolesława Śmiałego, Zagłoby, Jagiellońskiej. Do podtopień i lokalnych powodzi może dochodzić głównie w okresach wczesnowiosennych ( gwałtowne topnienie śniegu) oraz
w czasie długotrwałych intensywnych opadów deszczu.

3.    Skażenie promieniotwórcze .

Do skażenia promieniotwórczego terenu gminy, może dojść jedynie w przypadku awarii w którejś z elektrowni jądrowej w Czechach. W zależności od odległości miejsca awarii od Nysy, skażenie będzie słabsze lub silniejsze. Zawsze jednak pozwoli władzom na zaalarmowanie ludności i podjęcie akcji ratowniczej. Do skażenia na bardzo małą lokalną skalę, może również dojść w przypadku porzucenia lub zgubienia pojemników z materiałami radioaktywnymi.

II.    ZAGROŻENIA NIEPRZEWIDYWALNE

1.    Uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych.

Na dzień dzisiejszy na terenie miasta i gminy, przestała działać większość przedsiębiorstw wykorzystujących w procesie produkcji niebezpieczne środki chemiczne. Dlatego też do skażenia chemicznego może dojść w wyniku awarii przejeżdżających przez nasz teren cystern samochodowych lub kolejowych. Do takiej awarii może dojść w wyniku samorzutnego rozszczelniania lub wypadku cysterny ( cystern) przewożących substancje toksyczne.
Najbardziej narażonymi na skażenie chemiczne, będą sołectwa leżące przy szlakach komunikacyjnych do : Kłodzka, Opola, Wrocławia, Gliwic i Głuchołaz. W samym mieście będą to ulice przelotowe : Zwycięstwa, Piłsudskiego, Jagiellońska, Asnyka, Bema, Bramy Grodkowskiej, Grodkowska, Szlak Chrobrego , Ujejskiego Mieszka I, Otmuchowska.

2. Katastrofy komunikacyjne.

Do tego typu zdarzeń może dojść na każdej z ulic miasta, jak i dróg czy linii kolejowych przebiegających przez teren gminy. Skutki katastrofy mogą być różnorakie. Uzależnione  będą głównie od ilości i rodzaju pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Najtragiczniejszą w skutkach, będzie katastrofa z udziałem cysterny z gazem, paliwem lub środkami chemicznymi. Wówczas skutki zdarzenia rozszerzą się na dalsze okolice.

3.Katastrofy budowlane, awarie sieci gazowych, energetycznych lub ciepłowniczych

Wszystkie w/w zdarzenia mogą występować samorzutnie lub jako szereg przyczynowo następujących po sobie zdarzeń. W pojęciu katastrof budowlanych,  zawarto również zawalenia budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych, wiaduktów i mostów. Przyczyną katastrofy, może być :
-    nadwyrężenie elementów konstrukcyjnych,
-    tąpnięcia i osunięcia gruntu,
-    wybuch gazu, paliwa ( jego oparów), podłożonej bomby.
Katastrofa budowlana, może zdarzyć się wszędzie jednak szczególnie niebezpieczne są rejony stacji paliw. W Nysie do takich rejonów zaliczyć należy ulice : Kruczkowskiego, Jagiellońską, Asnyka, Otmuchowską w rejonach znajdujących się tam stacji paliw.
Nie należy bagatelizować awarii sieci energetycznych i ciepłowniczych. Przy awarii sieci elektrycznej, może dojść do śmiertelnych porażeń prądem, przy awarii sieci ciepłowniczej do ciężkich nawet śmiertelnych poparzeń.

4.    Ataki terrorystyczne

Co prawda Nysa, to nie metropolia światowa, ani nawet duże i znaczące miasto Polski. Nigdy jednak z naszych rozważeń nie możemy wykluczyć tego rodzaju zagrożenia. Terroryzm to nie tylko zamachy bombowe Al.-Kaidy, to także próba wymuszenia na władzach realizacji jakiegoś celu, poprzez stworzenie zagrożenia dla społeczeństwa. Cel ten będzie bardzo różnorodny od chęci uniknięcia klasówki po olbrzymi okup za odstąpienie od realizacji takiego zamiaru.
Może to być rozpylenie substancji trujących, duszących lub żrących, ale równie dobrze może to być podłożenie bomby lub zabranie zakładników.  Dokonać tego mogą nie tylko zagraniczni terroryści ale również mogą to być nasi rodzimi przestępcy i psychopaci.
Należy pamiętać, że ludzie uciekający się do terroru bez względu na pobudki popychające ich do tego czynu, kierują się tymi samymi zasadami :
-    obiekt ataku musi być łatwo dostępny,
-    atak lub nawet groźba jego wykonania musi szokować społeczeństwo do tego stopnia, że władze zgodzą się na realizację celi terrorystów.
Na podstawie doświadczeń państw dotkniętych od lat terroryzmem możemy określić, że prawdopodobnymi celami ataku w Nysie, mogą być :
-    obiekty użyteczności publicznej ( przedszkola , szkoły, teatr, kino itp.),
-    obiekty kultu religijnego, głównie katedra,
-    odbywające się pod gołym niebem duże zgromadzenia ludzi ( zawody sportowe, festyny, koncerty znanych zespołów piosenkarskich itp.),
-    masowe odbywające się na ulicach miasta uroczystości religijne np. procesje na Wielki Piątek lub Boże Ciało.

PROSZĘ PAŃSTWA !!!

Wszystkie w/w klęski mogą dotknąć każdą miejscowość gminy. Pozostaje jednak wciąż jedna największa, nieobliczalna i dosłownie wisząca nad miastem groźba.

KATASTROFALNEGO ZATOPIENIA TERENU POWSTAŁE W WYNIKU AWARII URZĄDZEŃ HYDROTECHNICZNYCH JEDNEGO Z POBLISKICH JEZIOR.


Nasze miasto wraz z kilkoma sołectwami gminy rozbudowało się w szerokiej na około 4-6 km i opadającej ku wschodowi dolinie rz. Nysa Kłodzka. W górze rzeki wykorzystując ukształtowanie terenu zbudowano w bliskim sąsiedztwie miasta trzy zbiorniki retencyjne. Ukształtowanie terenu sprawia ich kaskadowe ułożenie względem siebie i miasta. 
W praktyce w wyniku takiego usytuowania woda z kolejnych zbiorników (jezior) nie może być odprowadzona na boki, lecz zgodnie z prądem rzeki przelewa się z jednego do drugiego a w ostateczności i tak musi korytem rzeki przepłynąć przez miasto.
Po powodzi w 1997 roku, odbudowano i naprawiono urządzenia hydrotechniczne. Zaczęto też ściśle przestrzegać harmonogramu napełnienia i opróżniania zbiorników.
Podjęte środki zapobiegawcze zapewniają nam być może bezpieczeństwo w 99,99 % .
Pozostaje jednak mieszcząca się w tym 0,01 % sytuacja gdy spływają do zbiorników (jezior) większe wody opadowe, czy topniejący śnieg, woda zapełni  je całkowicie, nawet gdyby były puste, bo przypływ będzie większy niż odpływ. Wtedy może dojść do przerwania tamy lub wału na którymś ze zbiorników.
Najgorsze, nieprzewidywalne skutki wywoła awaria na jednym z wyżej położonych zbiorników głównie przepełnionego jeziora Otmuchowskiego. Wtedy woda z niego przeleje się do jeziora nyskiego, przekraczając jego pojemność krytyczną i wytrzymałość urządzeń hydrotechnicznych po około 13 – tu godzinach doprowadzi do przerwania tamy lub wałów. Powstała w wyniku awarii fala czołowa wysokości kilku metrów przetoczy się z dużą szybkością przez miasto i położone z biegiem rzeki sołectwa, niszcząc prawie wszystko na swojej drodze.
Pod wodą znajdzie się blisko 90% powierzchni miasta oraz sołectwa : Konradowa, Wyszków , Kubice. Po przejściu fali czołowej przez około dwie doby utrzymywać się będzie zatopienie terenu. Kompletnie sparaliżowany zostanie system kierowania i zarządzania gminą. Przerwane będą główne szlaki komunikacyjne północ – południe i wschód – zachód. Pod wodą znajdzie się 98 % szkół i przedszkoli, szpital i większość przychodni lekarskich. Uszkodzone lub zniszczone zostaną węzły łączności i systemy przesyłowe energii elektrycznej, gazu i ciepła. Wystąpi zanieczyszczenie wody i terenu paliwem, toksycznymi środkami trującymi z zalanych zakładów pracy i stacji paliw.
Destrukcyjne działanie fali czołowej, jej gwałtowność i siła nie pozwalają na prowadzenie w tym czasie akcji ratowniczej. Musi się więc rozpocząć i zakończyć przed katastrofą, inaczej straty osobowe mogą być znaczne. Dla zabezpieczenia tak tragicznej katastrofy może w sytuacjach krytycznych dojść do podobnej jak w 1997 roku powodzi. Dla ratowania urządzeń hydrotechnicznych jeziora nyskiego, nastąpi tak duży zrzut wody, że spływając rzeką przeleje się ona przez wały ochronne i zaleje znaczną część miasta.Szef Obrony Cywilnej
Miasta i Gminy Nysa


Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 01.07.2011
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 01.07.2011. Odsłon 1093, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony