Program profilaktyki i wychowawczy

 

   

 

                       Program wychowawczy

                 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                             w Kopernikach                                                                  „ w wychowaniu chodzi o to, ażeby                                                                                          człowiek stawał się                                                                                    coraz bardziej człowiekiem                                                                               o to, ażeby bardziej był, a nie tylko umiał;                                                                            aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,                                                                                      umiał bardziej być człowiekiem,                                                                              to znaczy, ażeby również umiał bardziej być,                                                                                nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”                                                                                                                                             Jan Paweł II            Misja Zespołu      

          Nadrzędnym celem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopernikach jest

       wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym,

       zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym, poprzez zapewnienie uczniom:

       ▪ poczucia bezpieczeństwa

       ▪ poszanowania godności i wolności ucznia

       ▪ kierowania się w relacjach nauczyciel – uczeń

              zasadami:

                 życzliwości

                 miłości

                 dbałości o dobro ucznia

                 odpowiedzialności

                 optymizmu

                                       PRIORYTETY WYCHOWANIA 

1.      Budowanie silnej więzi z rodzinną miejscowością, szkołą, grupą rówieśniczą, krajem.

2.      Motywowanie do zdobywania wiedzy, umiejętności, realizacji marzeń, wszechstronnego

rozwoju z zachowaniem godności i wiary w siebie.

  3.  Dążenie do harmonijnego rozwoju umysłu, ducha, ciała.

                                                      1. ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO. 

                  ▪ Dbanie o intelektualny rozwój i działania ucznia w środowisku lokalnym.

                 ▪ Zaszczepienie postaw pozytywnego postępowania umiejętnego reagowania

                   w sytuacjach trudnych oraz dokonywania właściwego wyboru.

                 ▪ Wyrażanie ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania.

                 ▪ Integracja działań wychowawczych różnych środowisk.

                 ▪ Uczeń- nauczyciel-rodzina.

                                       2. ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWUJĄCEGO 

                  ▪ Wzbogacanie wiedzy z różnych dziedzin życia, inspirowanie do poszukiwania

                    prawdy, poznawanie swoich uzdolnień i rozszerzania zainteresowań.

                   Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej.

                   Kształtowanie poczucia przynależności do zjednoczonej Europy.

                   Inspirowanie do rozbudzania aktywności poznawczej i motywowanie do

                    dalszej pracy.

                                                 3.  ZADANIA RODZICA WYCHOWUJĄCEGO

§         Zapewnienie dziecku godnych warunków życia i nauki,

§         Bycie autorytetem, doradcą i przewodnikiem,

§         Wychowywanie dziecka w duchu szacunku do rówieśników i dorosłych,

§         Wpajanie poszanowania mienia publicznego, otaczającej przyrody i dóbr kultury

§         Współpracowanie z nauczycielami w działaniach ukierunkowanych na dobro       dziecka

§         Systematyczne uczestniczenie w spotkaniach z nauczycielami,

§         Współorganizowanie imprez klasowych i szkolnych,

§         Aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów własnej klasy i szkolnych,

§         Kształtują właściwy wizerunek szkoły i nauczyciela,

§         Starają się aby dziecko umiało być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.

                                                       4 .POWINNOŚCI NAUCZYCIELA 

                 ▪ Systematyczne pogłębianie swojej wiedzy.

                ▪ Szacunek dla ucznia.

                ▪ Przestrzeganie praw ucznia.

                ▪ Rzetelne i obiektywne przekazywanie wiedzy uczniom.

                ▪ Informowanie na bieżąco o postępach w nauce.

                ▪ Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów oraz środowiskiem lokalnym.

                ▪ Okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania

                  i opieki.

                ▪ Bezstronność w ocenie swoich podopiecznych.

                ▪ Pomaganie uczniom w rozwoju duchowym i kulturalnym.

                ▪ Zainteresowanie uczniów najbliższym środowiskiem, regionem

                  w perspektywie zjednoczonej Europy.

                                 

                                                           5. POWINNOŚCI UCZNIA 

                ▪ Szanowanie mienia szkoły.

               ▪ Szacunek dla innych.

               ▪ Systematyczne, punktualne i aktywne uczestnictwo w zajęciach

                  lekcyjnych i życiu szkoły.

               ▪ Przebywanie na zajęciach zgodnie z podziałem godzin.

               ▪ Wypełnianie poleceń nauczycieli, pracowników szkoły sprawujących nadzór

                  nad porządkiem w szkole.

               ▪ Przestrzeganie kulturalnego wypowiadania się, zachowanie właściwego języka

                  i poszanowanie kultury wypowiedzi innych uczniów.

               ▪ Odpowiedzialność za życie własne i innych kolegów

                                              6. METODY I FORMY PRACY ZESPOŁU 

I.                    Metody pracy:

            ▪ Praca z książką.

            ▪ Lekcje biblioteczne.

            ▪ Lekcje w środowisku naturalnym, „zielone szkoły”

            ▪ Wycieczki.

            ▪ Lekcje w muzeach i teatrze.

            ▪ Spotkania z ciekawymi ludźmi.

            ▪ Gry i zabawy.

            ▪ Imprezy okolicznościowe i środowiskowe.

            ▪ Praca w kołach zainteresowań.

            ▪ Zajęcia świetlicowe.

            ▪ Zajęcia z pedagogiem szkolnym.

            ▪ Działania w ramach programów zewnętrznych

▪ Działania promujące zdrowie.

 

II.                 Formy pracy:

 

           ▪ Indywidualna.

           ▪ Grupowa.

           ▪ Zbiorowa.

                  7. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DORAŹNYCH I OKOLICZNOŚCIOWYCH  
Lp. Nazwa imprezy  Termin realizacji
1.  Rozpoczęcie roku szkolnego   Wrzesień
2.  Dzień chłopca  Wrzesień
3. Pasowanie na ucznia kl”0”i kl. IUroczystość z okazji Dnia EdukacjiNarodowej    Październik
4. Apel z okazji odzyskania Niepodległości   Listopad
5. KiermaszWigilia szkolna, Jasełka   Grudzień 
6.  Bal noworoczny klas I - III   Styczeń/luty
7.  Bal noworoczny klas IV-VI Styczeń/luty
 8.  Dzień Kobiet  Marzec 
  9.   Dzień Wiosny   Marzec
 10.    Pasowanie na czytelnika kl.”0”  Maj
 11.  Święto Szkoły(patron szkoły)  Maj
 12.   Święto Ziemi-Zdrowie przedewszystkim -apel  Kwiecień
 14.   3 Maj- apel  Kwiecień
 15.   Dzień Europy  Maj
 16.   Dzień Sportu Szkolnegoi Dzień Dziecka  Czerwiec
 17.   Festyn rodzinny –Święto Polskiej Szkoły  Czerwiec
 18.   Zakończenie roku szkolnego  Czerwiec
    8. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY               TEMATYKA STAŁYCH I DORAŹNYCH LEKCJI WYCHOWAWCZYCH: 

                   ▪ Zapoznanie ucznia z nowym systemem oceniania, promowania

                     i klasyfikowania (kary i nagrody, prawa i obowiązki), zmiany

                     systemowe w oświacie.

                  ▪ Edukacja europejska. Poczucie tożsamości narodowej.

                  ▪ Rodzina podstawą świadomego wychowania –podstawowe wartości ludzkie.

                  ▪ Tolerancja. Postawy wobec odmienności.

                  ▪ Świadome uczestnictwo w kulturze.

                  ▪ Edukacja ekologiczna.

                  ▪ Edukacja regionalna.

                  ▪ Obrona cywilna.

                  ▪ Moje okno na świat o rozwijanie w uczniach postawy ciekawości

                     i otwartości.

                  ▪ Etapy i koleje życia ludzkiego.

                  KLASA  I 
Cele wychowania Efekty oddziaływań wychowawczych
 1.Nabywanie umiejętnościwspółdziałania w grupie
 1. Przynależy do klasy/szkoły.
 2. Jest współodpowiedzialny za działanie grupy.
 3. Jest punktualny, ustawia się w parze przed wejściem do szkoły.
 4. Dba o rzeczy własne i cudze (również o mienie szkolne)
 2.Kształtowanie nawyków kultury i higienyosobistej.
 1. Stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe („Dzień dobry”,
 „Do widzenia”,”Przepraszam”,”Proszę”, „Dziękuję”...)
 1. Nie skarży, mówi prawdę.
 2. Stosuje zasadę: ”jeden mówi, inni słuchają”.
 3. Umie korzystać z łazienki zgodnie z jej przeznaczeniem.
 4. Dba o swój wygląd zewnętrzny.
 5. Przynosi i zjada drugie śniadanie.
 3.Wyrabianie szacunku do   symboli państwowych. 
 1. Zna nazwę ojczyzny, jej barwy i godło.
 2. Zna pierwszą zwrotkę hymnu szkolnego.
 3. Na uroczystości szkolne przychodzi odświętnie ubrany.
               KLASA   II 
Cele wychowania Efekty oddziaływań wychowawczych
 1. Ugruntowanie zasad
dobrego wychowania.
 1. Zna i stosuje zasady dobrego wychowania.
 2. Odnosi się z szacunkiem do ludzi starszych, niepełnosprawnych.
 3. Rozmawia z innymi – nie krzyczy.
 4. Porządkuje salę lekcyjną po zakończeniu zajęć.
 5. Osobę dorosłą wchodzącą do klasy wita, wstając z miejsca.
 1. Wyrabianie szacunku do tradycji szkoły i miasta.
 
 1. Uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz w obchodach
      świąt narodowych.2. Na uroczystości szkolne przychodzi odświętnie ubrany.
 

       KLASA   III

 
Cele wychowania Efekty oddziaływań wychowawczych
1.Nabywanie umiejętności   właściwego zachowania   się w sytuacjach   trudnych i konfliktowych. 1.   Zna swoje prawa i obowiązki.      2.   Wie, do kogo zwrócić się o pomoc.3.   Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych.4.   Właściwie reaguje na krzywdę innych. 
2.Rozbudzanie więzi    z rodziną. 1. Zaprasza członków rodziny na uroczystości klasowe (Dzień Matki,    Ojca, Babci, Dziadka).2. Pamięta o uroczystościach rodzinnych i świętach.
        KLASA   IV 
Cele wychowania Efekty oddziaływań wychowawczych
1.Kształtowanie umiejętnościsamodzielnego planowaniaswojej pracy.      1.      Planuje swój czas pracy.    2.      Zna i stosuje zasady higieny pracy umysłowej.    3.      Planuje czas wolny.
2.Doskonalenie nawyku   bezpiecznego poruszania   się po terenie szkoły.
 1. Trenuje nawyki bezpiecznego poruszania się w szkole      (boisko, korytarz, klasa, toalety, szatnie).
 2. Umie zachować się w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
własnego i innych (również w sytuacji zagrożenia naturalnego).
3.Nabywanie umiejętności   rozwiązywania konfliktów   w różnych dziedzinach      życia, radzenie sobie    z własnymi emocjami.
 1. Umie słuchać innych i stara się zrozumieć ich uczucia (empatia).
 2. Jest tolerancyjny, szanuje poglądy i przekonania drugiego
człowieka.
4.Rozwijanie zainteresowania  historią własnej   miejscowości.
 1. Zna swoje najbliższe środowisko.
 2. Zauważa związki między historią miasta a dziejami własnej
rodziny.      3.    Zna miejscowe zabytki architektury.
                KLASA V   
Cele wychowania Efekty oddziaływań wychowawczych
1.Uczenie poszanowaniagodności osobistej,nietykalności cielesnej,szacunku dla innych.
 1. Nie kradnie, nie przywłaszcza sobie czyjeś własności.
 2. Rzeczy znalezione oddaje właścicielowi lub pracownikowi
szkoły.
 1. Nie niszczy.
 2. Nie przejawia zachowań agresywnych w słowach, ani
w czynach.      5.   Zachowuje się asertywnie.
2.Kształtowanie umiejętnościkomunikowania się z innymi.
 1. Zna i stosuje zasady aktywnego słuchania.
 2. Jasno i konstruktywnie formułuje swoje wypowiedzi.
 3. Otwarcie wyraża swoje sądy, oczekiwania, prośby.
3.Rozwijanie   zainteresowania    kulturowymi wartościami   regionu. 
 1. Poznał miejscowe legendy, podania, sylwetki osób zasłużonych
dla regionu.
          KLASA  VI       
Cele wychowania Efekty oddziaływań wychowawczych
1.Kształtowanie odwagi   i wiary w siebie oraz   odporności psychicznej.
 1. Ma świadomość swoich zalet i wad.
 2. Jest sobą i potrafi oprzeć się złym wpływom otoczenia.
 3. Dba o swój pozytywny wizerunek (autoprezentacja)
 4. Zna sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresujących.
 5. Umie nawiązywać kontakty z ludźmi, jest przyjazny
i życzliwy.
                                       MODEL WZOROWEGO ABSOLWENTA 

                Na koniec roku szkolnego uczniowie kl. VI i Rada Pedagogiczna wybierają ucznia,

         który najbardziej zbliżył się do cech Patrona Szkoły Mikołaja Kopernika.

 

-         mądrość (wiedza i umiejętność zgodnie z umiejętnościami),

-         patriotyzm (więź z najbliższą ojczyzną),

-         pracowitość (dążenie do celu dzięki wytrwałości, pracowitości, systematyczności, silnej woli),

-         odpowiedzialność ( umiejętność oceny swojego postępowania i obiektywna

ocena innych, obowiązkowość, pomoc innym wg możliwości)

                  -    skromność (znający jednak swoją wartość)

 Uczeń „Wzorowy Absolwent” otrzymuje statuetkę z wygrawerowanym napisem: „WZOROWY ABSOLWENTSZKOŁY PODSTAWOWEJIM. M. KOPERNIKACZERWIEC….”

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Barbara Mocko dnia 11.07.2008
Opublikowana przez Barbara Mocko dnia 11.07.2008. Odsłon 825, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 11  prawy
Początek strony