Program profilaktyki i wychowawczy

Program wychowawczy i program profilaktyki

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Kopernikach

 

                                                                                          „ w wychowaniu chodzi o to, ażeby

                                                                                                                             człowiek stawał się

                                                                                                                        coraz bardziej człowiekiem

                                                                                                                 o to, ażeby bardziej był, a nie tylko umiał;

                                                                                                              aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,

                                                                                                                          umiał bardziej być człowiekiem,

                                                                                                               to znaczy, ażeby również umiał bardziej być,

                                                                                                                    nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

                            

                                                                                                                                                                   Jan Paweł II

 

       Misja Zespołu

      

          Nadrzędnym celem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopernikach jest

       wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym,

       zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym, poprzez zapewnienie uczniom:

       ▪ poczucia bezpieczeństwa

       ▪ poszanowania godności i wolności ucznia

       ▪ kierowania się w relacjach nauczyciel – uczeń

              zasadami:

                 życzliwości

                 miłości

                 dbałości o dobro ucznia

                 odpowiedzialności

                 optymizmu

 

                                    PRIORYTETY WYCHOWANIA

 

1.      Budowanie silnej więzi z rodzinną miejscowością, szkołą, grupą rówieśniczą, krajem.

2.      Motywowanie do zdobywania wiedzy, umiejętności, realizacji marzeń, wszechstronnego

rozwoju z zachowaniem godności i wiary w siebie.

  3.  Dążenie do harmonijnego rozwoju umysłu, ducha, ciała.

                                

 1. ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO.

 

                 ▪ Dbanie o intelektualny rozwój i działania ucznia w środowisku lokalnym.

                 ▪ Zaszczepienie postaw pozytywnego postępowania umiejętnego reagowania

                   w sytuacjach trudnych oraz dokonywania właściwego wyboru.

                 ▪ Wyrażanie ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania.

                 ▪ Integracja działań wychowawczych różnych środowisk.

                 ▪ Uczeń- nauczyciel-rodzina.

                 ▪ Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków do prawidłowego rozwoju    

                    osobowości ucznia.

 

                                     2. ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWUJĄCEGO

                  ▪ Wzbogacanie wiedzy z różnych dziedzin życia, inspirowanie do poszukiwania

                    prawdy, poznawanie swoich uzdolnień i rozszerzania zainteresowań.

                 ▪  Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej.

                 ▪  Rozwijanie poczucia własnej tożsamości, budzenie świadomości narodowej.

                 ▪  Kształtowanie poczucia przynależności do zjednoczonej Europy.

                 ▪  Inspirowanie do rozbudzania aktywności poznawczej i motywowanie do

                    dalszej pracy.

 

 

3.  ZADANIA RODZICA WYCHOWUJĄCEGO

§ Zapewnienie dziecku godnych warunków życia i nauki,

§ Bycie autorytetem, doradcą i przewodnikiem,

§ Wychowywanie dziecka w duchu szacunku do rówieśników i dorosłych,

§ Wpajanie poszanowania mienia publicznego, otaczającej przyrody i dóbr kultury

§Współpracowanie z nauczycielami w działaniach ukierunkowanych na dobro dziecka

§ Systematyczne uczestniczenie w spotkaniach z nauczycielami,

§ Współorganizowanie imprez klasowych i szkolnych,

§ Aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów własnej klasy i szkolnych,

§ Kształtują właściwy wizerunek szkoły i nauczyciela,

§ Starają się aby dziecko umiało być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.

 

3 .POWINNOŚCI NAUCZYCIELA

 

                ▪ Systematyczne pogłębianie swojej wiedzy.

                ▪ Szacunek dla ucznia.

                ▪ Przestrzeganie praw ucznia.

                ▪ Rzetelne i obiektywne przekazywanie wiedzy uczniom.

                ▪ Informowanie na bieżąco o postępach w nauce.

                ▪ Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów oraz środowiskiem lokalnym.

                ▪ Okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania

                  i opieki.

                ▪ Bezstronność w ocenie swoich podopiecznych.

                ▪ Pomaganie uczniom w rozwoju duchowym i kulturalnym.

                ▪ Zainteresowanie uczniów najbliższym środowiskiem, regionem

                  w perspektywie zjednoczonej Europy.

                ▪ Zapewnienie bezpiecznych, przyjaznych warunków dla wszechstronnego rozwoju

                   osobowości ucznia.

                          

4. POWINNOŚCI UCZNIA

 

               ▪ Szanowanie mienia szkoły.

               ▪ Szacunek dla innych.

               ▪ Systematyczne, punktualne i aktywne uczestnictwo w zajęciach

                  lekcyjnych i życiu szkoły.

               ▪ Przebywanie na zajęciach zgodnie z podziałem godzin.

               ▪ Wypełnianie poleceń nauczycieli, pracowników szkoły sprawujących nadzór

                  nad porządkiem w szkole.

               ▪ Przestrzeganie kulturalnego wypowiadania się, zachowanie właściwego języka

                  i poszanowanie kultury wypowiedzi innych uczniów.

               ▪ Odpowiedzialność za życie własne i innych kolegów.

 

5. METODY I FORMY PRACY ZESPOŁU

 

I.                    Metody pracy:

 

            ▪ Praca z książką.

            ▪ Lekcje biblioteczne.

            ▪ Lekcje w środowisku naturalnym,

            ▪ Wycieczki.

            ▪ Lekcje w muzeach i galeriach.

            ▪ Spotkania z ciekawymi ludźmi.

            ▪ Gry i zabawy.

            ▪ Imprezy okolicznościowe i środowiskowe.

            ▪ Praca w kołach zainteresowań.

            ▪ Zajęcia świetlicowe.

            ▪ Zajęcia z pedagogiem szkolnym.

 

II.                 Formy pracy:

 

           ▪ Indywidualna.

           ▪ Grupowa.

           ▪ Zbiorowa.

 

                       6. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DORAŹNYCH

                                 I OKOLICZNOŚCIOWYCH

 

Lp.

Nazwa imprezy

Odpowiedzialny za

realizację

1.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

Dyrektor

Opiekun Samorządu

 

2.

 

Dzień chłopca

 

Wychowawcy klas

Samorząd uczniowski

 

3.

Pasowanie na przedszkolaka i ucznia

Wychowawca przedszkola

 Wychowawca kl. I

 

4.

Akademia z okazji Dnia Edukacji

Narodowej

 

 

Wychowawca kl.

 

Pasowanie na czytelnika kl.”I”

 

Bibliotekarz

5.

Apel z okazji odzyskania

Niepodległości

 

 

Nauczyciel historii

6.

Kiermasz

Wigilia szkolna, przedszkolna, Jasełka

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele religii

7.

 

Bal noworoczny Przedszkole i Szkoła

 

Dyrektor

Samorząd Uczniowski

we współpracy

z wychowawcami

8.

Dzień Babci i Dziadka

 

Wg przydziału

9.

Święto Szkoły

(patron szkoły)

Wg przydziału

Opiekun Samorządu

Uczniowskiego

 

10.

 

Dzień Kobiet

Samorząd Uczniowski

Klasa dyżurująca

 

 11.

 

 

Dzień Wiosny

 

Samorząd Uczniowski

Klasa dyżurująca

 

11.

 

 

Święto Ziemi

 

Wg przydziału

 

12.

 

 

3 Maja- apel

 

Wg przydziału

13.

Dzień Mamy i taty

Wg przydziału

 

14.

Dzień Sportu Szkolnego

i Dzień Dziecka

Wg przydziału

 

15.

 

 

Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klasy VI

 

Wychowawcy ,opiekun SU, dyrektor

       

 

7. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY

 

              TEMATYKA STAŁYCH I DORAŹNYCH LEKCJI WYCHOWAWCZYCH:

 

                   Zapoznanie ucznia z nowym systemem oceniania, promowania

                     i klasyfikowania (kary i nagrody, prawa i obowiązki), zmiany

                     systemowe w oświacie.

                  ▪ Edukacja europejska. Poczucie tożsamości narodowej.

                  ▪ Rodzina podstawą świadomego wychowania –podstawowe wartości ludzkie.

                  ▪ Tolerancja. Postawy wobec odmienności.

                  ▪ Świadome uczestnictwo w kulturze.

                  ▪ Edukacja ekologiczna.

                  ▪ Edukacja regionalna.

                  ▪ Obrona cywilna.

                  ▪ Moje okno na świat o rozwijanie w uczniach postawy ciekawości

                     i otwartości.

                  ▪ Etapy i koleje życia ludzkiego.

           

KLASA  I

 

Cele wychowania

Efekty oddziaływań wychowawczych

 

1.Nabywanie umiejętności

współdziałania w grupie

 1. Przynależy do klasy/szkoły.
 2. Jest współodpowiedzialny za działanie grupy.
 3. Jest punktualny, ustawia się w parze przed wejściem do szkoły.
 4. Dba o rzeczy własne i cudze (również o mienie szkolne)

 

2.Kształtowanie nawyków

kultury i higieny

osobistej.

 1. Stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe(„Dzień dobry”,

„Do widzenia”,”Przepraszam”,”Proszę”, „Dziękuję”...)

 1. Jest koleżeński.
 2. Nie skarży, mówi prawdę.
 3. Stosuje zasadę:”jeden mówi, inni słuchają”.
 4. Umie korzystać z łazienki zgodnie z jej przeznaczeniem.
 5. Dba o swój wygląd zewnętrzny.
 6. Przynosi i zjada drugie śniadanie.

 

3.Wyrabianie szacunku do

   symboli państwowych.

 

 1. Zna nazwę ojczyzny, jej barwy i godło.
 2. Zna pierwszą zwrotkę hymnu szkolnego.
 3. Na uroczystości szkolne przychodzi oświętnie ubrany.

     

KLASA   II

 

Cele wychowania

Efekty oddziaływań wychowawczych

 1. Ugruntowanie zasad

dobrego wychowania.

 1. Zna i stosuje zasady dobrego wychowania.
 2. Odnosi się z szacunkiem do ludzi starszych, niepełnosprawnych.
 3. Rozmawia z innymi – nie krzyczy.
 4. Porządkuje salę lekcyjną po zakończeniu zajęć.
 5. Osobę dorosłą wchodzącą do klasy wita, wstając z miejsca.
 1. Wyrabianie szacunku do tradycji szkoły i miasta.

 

 1. Uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz w obchodach

      świąt narodowych.

2. Na uroczystości szkolne przychodzi odświętnie ubrany.

 

 

 

 

 

 

 

KLASA III

 

Cele wychowania

Efekty oddziaływań wychowawczych

1.Nabywanie umiejętności

   właściwego zachowania

   się w sytuacjach

   trudnych i konfliktowych.

1.   Zna swoje prawa i obowiązki.

      2.   Wie, do kogo zwrócić się o pomoc.

3.   Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych.

4.   Właściwie reaguje na krzywdę innych.

 

2.Rozbudzanie więzi

   z rodziną.

1. Zaprasza członków rodziny na uroczystości klasowe (Dzień Matki,

    Ojca, Babci, Dziadka).

2. Pamięta o uroczystościach rodzinnych i świętach.

 

 KLASA   IV

 

Cele wychowania

Efekty oddziaływań wychowawczych

1.Kształtowanie umiejętności

samodzielnego planowania

swojej pracy.

 

    1.      Planuje swój czas pracy.

    2.      Zna i stosuje zasady higieny pracy umysłowej.

    3.      Planuje czas wolny.

2.Doskonalenie nawyku

   bezpiecznego poruszania

   się po terenie szkoły.

 1. Trenuje nawyki bezpiecznego poruszania się w szkole      (boisko, korytarz, klasa, toalety, szatnie).
 2. Umie zachować się w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

własnego i innych (również w sytuacji zagrożenia

naturalnego).

3.Nabywanie umiejętności

   rozwiązywania konfliktów

   w różnych dziedzinach  

   życia, radzenie sobie

   z własnymi emocjami.

 1. Umie słuchać innych i stara się zrozumieć ich uczucia (empatia).
 2. Jest tolerancyjny, szanuje poglądy i przekonania drugiego

człowieka.

4.Rozwijanie zainteresowania

  historią własnej

  miejscowości.

 1. Zna swoje najbliższe środowisko.
 2. Zauważa związki między historią miasta a dziejami własnej

rodziny.

      3.    Zna miejscowe zabytki architektury.

       

KLASA V

   

Cele wychowania

Efekty oddziaływań wychowawczych

1.Uczenie poszanowania

godności osobistej,

nietykalności cielesnej,

szacunku dla innych.

 1. Nie kradnie, nie przywłaszcza sobie czyjeś własności.
 2. Rzeczy znalezione oddaje właścicielowi lub pracownikowi

Szkoły.

 1. Nie niszczy.
 2. Nie przejawia zachowań agresywnych w słowach, ani

w czynach.

      5.   Zachowuje się asertywnie.

2.Kształtowanie umiejętności

komunikowania się z innymi.

 1. Zna i stosuje zasady aktywnego słuchania.
 2. Jasno i konstruktywnie formułuje swoje wypowiedzi.
 3. Otwarcie wyraża swoje sądy, oczekiwania, prośby.

3.Rozwijanie

   zainteresowania

   kulturowymi wartościami

   regionu.

 

 1. Poznał miejscowe legendy, podania, sylwetki osób zasłużonych

dla regionu.

 

        

 

 

 

 

 

KLASA  VI

       

Cele wychowania

Efekty oddziaływań wychowawczych

1.Kształtowanie odwagi

   i wiary w siebie oraz

   odporności psychicznej.

 1. Ma świadomość swoich zalet i wad.
 2. Jest sobą i potrafi oprzeć się złym wpływom otoczenia.
 3. Dba o swój pozytywny wizerunek (autoprezentacja)
 4. Zna sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresujących.
 5. Umie nawiązywać kontakty z ludźmi, jest przyjazny

i życzliwy.

  

 

                              

MODEL WZOROWEGO ABSOLWENTA

 

                Na koniec roku szkolnego uczniowie kl. VI i Rada Pedagogiczna wybierają ucznia,

         który najbardziej zbliżył się do cech patrona szkoły Mikołaja Kopernika.

 

-         mądrość (wiedza i umiejętność zgodnie z umiejętnościami),

-         patriotyzm (więź z najbliższą ojczyzną),

-         pracowitość (dążenie do celu dzięki wytrwałości, pracowitości, systematyczności, silnej woli),

-         odpowiedzialność ( umiejętność oceny swojego postępowania i obiektywna

ocena innych, obowiązkowość, pomoc innym wg możliwości)

                  -    skromność (znający jednak swoją wartość)

 

 

Uczeń „Wzorowy Absolwent” otrzymuje statuetkę z wygrawerowanym napisem:

 

„WZOROWY ABSOLWENT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. M. KOPERNIKA

CZERWIEC…”

 

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Barbara Mocko dnia 04.03.2011
Opublikowana przez Edyta Waligóra dnia 13.10.2015. Odsłon 825, Wersja 6drukuj
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony