Informacje o RM

RADA MIEJSKA W NYSIE

Podstawa prawna
1) "Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym" (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806).
2) "Statut Gminy Nysa" zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr II/18/02 z dnia 4 grudnia 2002 r.

Zakres działania Rady
Art. 18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) (7) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) (8) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
4) (9) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) (10) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) (11) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) (12) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) (13) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) (14) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10) (15) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15)stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

________________________________________________________

PRZYJĘCIA STRON:


Przewodniczący Rady: Paweł Nakonieczny

Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nysie odbywać się bedą w pierwszy oraz ostatni wtorek miesiąca, w godzinach od 15.00 - 16.30.

 

Wiceprzewodniczący Rady:

- Dariusz Pięch

- Krzysztof Toruński

- Marcin Wajda 

Wiceprzewodniczący Rady Marcin Wajda pełni dyżur w każdy piątek od godziny 14.30 - 16.00.


Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Pięch pełni dyżur w pierwszy wtorek miesiąca od godziny 8.00 - 9.30 oraz w innym terminie uzgodnionym wcześniej telefonicznie ((77) 40-80-517 Biuro Rady).

 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Toruński pełni dyżur w pierwszy wtorek miesiąca od godziny 14.30 – 16.00.

________________________________________________
 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ:
Paweł Nakonieczny

tel. +48 77 4080517

Zakres działania Przewodniczącego Rady Miejskiej

§ 28 Statutu Gminy Nysa

1. Do zadań Przewodniczącego Rady w zakresie organizacji pracy Rady należy
w szczególności:
1) organizowanie sesji Rady, tj. zapewnienie prawidłowego przebiegu procedury podejmowania uchwał i kierowanie projektów do zaopiniowania przez komisje i kluby,
2) reprezentowanie Rady, informowanie o wynikach pracy Rady, komisji i radnych,
3) kierowanie skarg należących do właściwości Rady do zbadania przez komisję właściwą ze względu na przedmiot skargi,
4) udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu,
5) działanie w zakresie ochrony praw radnego,
6) nadzorowanie terminowej realizacji planu kontroli i udzielanie upoważnień członkom zespołów kontrolnych,
7) koordynowanie działań komisji Rady, a w szczególności:
a) udzielanie komisjom pomocy w wykonywaniu ich zadań,
b) zapewnienie powiązania planów pracy komisji z programami uchwalonymi przez radę i planami sesji Rady,
c) nadzór nad realizacją wniosków komisji oraz wykorzystaniem ich opinii.
8) wnioskowanie do Rady o udzielenie komisji wytycznych lub dokonanie oceny pracy komisji.

Wykaz ugrupowań, które weszły w skład Rady Miejskiej w Nysie w V kadencji 2006 - 2010 doc

Wykaz ugrupowań, które weszły w skład Rady Miejskiej w Nysie w VI kadencji 2010 - 2014 doc  

 

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W NYSIE NA 2012 rok docx

Aktualne plany pracy Rady Miejskiej w Nysie znajdują się w zakładce  http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=b1d2c0db153ab4d8bfcef7d7402d528e&pos=1_0#menuscroll.

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 05.05.2015
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 05.05.2015. Odsłon 20419, Wersja 25drukuj
Wersja : lewy  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  z 35  prawy
Początek strony