Informacje o RM

Harmonogram pracy Rady Miejskiej w Nysie, składy Komisji oraz plan pracy Komisji znajdują się w zakładce Komisje RM

___________________________________________________

Przyjęcia stron:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie: Paweł Nakonieczny, tel. 774080512
Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nysie odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w godzinach 16.00-17.00.
 
Wiceprzewodniczący Rady:
- Łukasz Bogdanowski
- Paweł Szyra
- Sebastian Jankowicz


___________________________________________________

Kontakty mailowe Radni Rady Miejskiej w Nysie:
W podanych adresach poczty elektronicznej (at) należy zastąpić znakiem @

Paweł Nakonieczny p.nakonieczny(at)www.nysa.pl
Łukasz Bogdanowski l.bogdanowski(at)www.nysa.pl
Paweł Szyra p.szyra(at)www.nysa.pl
Sebastian Jankowicz s.jankowicz(at)www.nysa.pl
Dariusz Bednarz d.bednarz(at)www.nysa.pl
Joanna Bosak j.bosak(at)www.nysa.pl
Lilla Cwajna l.cwajna(at)www.nysa.pl
Jacek Czuchraj j.czuchraj(at)www.nysa.pl
Przemysław Dziaduś p.dziadus(at)www.nysa.pl
Wojciech Grubiak w.grubiak(at)www.nysa.pl
Edward Hałajko e.halajko(at)www.nysa.pl
Ryszard Jamiński r.jaminski(at)www.nysa.pl
Feliks Kamienik f.kamienik(at)www.nysa.pl
Zdzisław Konik z.konik(at)www.nysa.pl
Maciej Krzysik m.krzysik(at)www.nysa.pl
Damian Kwiatkowski d.kwiatkowski(at)www.nysa.pl
Celina Lichnowska c.lichnowska(at)www.nysa.pl
Danuta Pasieka d.pasieka(at)www.nysa.pl
Ewelina Szewczuk e.szewczuk(at)www.nysa.pl
Marek Święs m.swies(at)www.nysa.pl
Jacek Tarnowski j.tarnowski(at)www.nysa.pl
Jolanta Trytko-Warczak j.trytko(at)www.nysa.pl
Adam Zelent a.zelent(at)www.nysa.pl


___________________________________________________

Podstawa prawna
1) "Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym" (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432).
2) "Statut Gminy Nysa" zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr LVIII/880/18 z dnia 24 października 2018r.

Zakres działania Rady Miejskiej
Art. 18.
1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) (7) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) (8) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
4) (9) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) (10) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) (11) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) (12) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) (13) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) (14) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10) (15) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15 )stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Zakres działania Przewodniczącego Rady Miejskiej
§ 8 Statutu Gminy Nysa
1. Pracę rady organizuje oraz prowadzi jej obrady przewodniczący rady lub - w przypadkach wskazanych w art. 19 ust. 2 ustawy - wiceprzewodnczący.
2. W toku przygotowywania sesji przewodniczący rady zapewnia w szczególności:
    1) udział w nich komisji stałych i właściwych organów w zależności od przedmiotu obrad sesji;
    2) terminowe dostarczenie radnym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, porządku obrad sesji, projektów uchwał i innych
        materiałów sesyjnych.
3. Przewodniczący rady ustala porządek obrad sesji i listę osób zaproszonych.
4. Przewodniczący rady podaje do publicznej wiadomości informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu.


___________________________________________________

Wykaz ugrupowań, które weszły w skład Rady Miejskiej w Nysie w V kadencji 2006 - 2010 doc
Wykaz ugrupowań, które weszły w skład Rady Miejskiej w Nysie w VI kadencji 2010 - 2014 doc  

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Agnieszka Sokołowska dnia 26.11.2018 10:07
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 26.11.2018 10:07. Odsłon 20419, Wersja 35