Regulamin Przedszkola

                                    Regulamin Przedszkola nr 9 w Nysie           
                                         

                                                 I CZĘŚĆ OGÓLNA
1.Przedszkole jest placówka spełniającą funkcję opiekuńczo dydaktyczną w stosunku do dzieci
     w wieku 3- 6 lat. Dziecko przyjęte do przedszkola powinno do niego regularnie uczęszczać.
 2.Praca wychowawczo –dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o obowiązującą  podstawę programową dla
   
przedszkoli , programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN wybranego przez nauczyciela  prowadzącego grupę lub  przez Radę Pedagogiczną .


II CZAS PRACY PRZEDSZKOLA I FREKWENCJA DZIECI
 1.Przedszkole czynne jest od 5:30 – 16:30
 2.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw wakacyjnych ustalonych przez
         Urząd Gminy w Nysie .
 3.Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków przedszkola z następujących przyczyn :
-    nieregularnego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu do 10- go każdego miesiąca
  -   z powodu ciągłej, dłuższej i nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka
III ZAOPATRZENIE DZIECKA
        Dziecko powinno przynieść ze sobą do przedszkola :
-    pantofle w woreczku
-    strój gimnastyczny w woreczku Wszystkie przedmioty powinny być podpisane nazwiskiem dziecka .
IV OBOWIĄZKI RODZICÓW W STOSUNKU DO PRZEDSZKOLA
1.Rodzice współpracują z Radą Pedagogiczną
-    włączają się czynnie w prace użyteczne usprawniające działalność przedszkola ;
-    biorą udział w uroczystościach , imprezach dla dzieci , zajęciach
-    uczestniczą w zebraniach ogólnych i grupowych .
2.Rodzice pokrywają comiesięczną opłatę stałą , w której wyliczona jest część kosztów utrzymania            

  dziecka w przedszkolu .Opłata ta jest wyliczona przez organ prowadzący przedszkole w oparciu
  o rzeczywiste koszty utrzymania .Za nieterminowe wnoszenie
opłaty zostaną naliczone ustawowe odsetki.

3.Opłata za żywienie jest wynikiem naliczenia kosztów „wsadu do kotła” dla jednego dziecka pomnożona   
razy ilość osobodni za 1 miesiąc  
  

4.Stawka żywieniowa dzienna jest uchwalana przez RM Gminy Nysa .Nie wykorzystane środki na żywienie dziecka ,są odpisywane od przypisu następnego miesiąca ,a w przypadku opłacenia z góry żywienia i wypisu dziecka , są zwracane z potrąceniem kosztów wysyłki nadpłaty .
  
5.Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dziecka  bezpośrednio na oddział pod opiekę nauczycielki
   do godziny 8: 00 rano.
6.Odbieranie dziecka z przedszkola odbywa się przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna dziecka
   do godziny 16: 30.
7.Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym.
8.Spóźnienie dziecka do przedszkola należy zgłosić telefonicznie do godz. 8.30
9.Nie odebranie dziecka do godziny 16:30, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem
właściwych organów policji
10.Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka , rodzice
zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia wychowawcy lub dyrektora przedszkola.
11.Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do wychowawców.
12.Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.
13.Wszystkie dzieci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają
rodzice na początku każdego roku szkolnego.
14.Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.
15.Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania wychowawców o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania
dziecka.
16.Dziecko może przebywać w przedszkolu nie więcej niż 9 godzin dziennie.
167 Szczegółową organizacje pracy przedszkola reguluje  Statut Przedszkola Nr 9 w Nysie

* wszystkie zarządzenia wynikające z organizacji pracy placówki są umieszczone w kąciku informacyjnym ; Rodzice proszeni są do
terminowego ich realizowania .


                                         Dyrektor                                     Rada  Rodziców                     



 

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Elżbieta Tęczar dnia 30.12.2010
Opublikowana przez Elżbieta Tęczar dnia 30.12.2010. Odsłon 834, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony