Przeprowadzone kontrole

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 4/2019, Z dnia: 31.05.2019, Zmieniana:  
AO.OK.1710.4.2019 protokół z kontroli sanitarnej miasta.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 07.06.2019 , wersja 1
Numer: 3/2019, Z dnia: 23.05.2019, Zmieniana:  
Protokół nr AO.OK.1710.3.2019 z kontroli Urzędu Stanu Cywilnego w Nysie przeprowadzonej w dniu 23.05.2019 r. przez Starszego Archiwistę mgr Jolantę Bugaj z Archiwum Państwowego w Opolu. W zakresie: przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego tj. księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego i skorowidze alfabetyczne wytworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2224).
Załączniki:
AO.OK.1710.3.2019.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 07.06.2019 , wersja 2
Numer: 2/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  
AO.OK.1710.2.2019 protokół z kontroli problemowej w zakresie: prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem, stanem realizacji dotowanych zadań oraz zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej przeprowadzona przez Opolski Urząd Wojewódzki w okresie od 12 do 13 marca 2019r. Kontrolujący: Krystian Goetz – kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Agnieszka Kasprzyk – starszy inspektor wojewódzkiego Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Okres objęty kontrolą: od 3.06. do 31.12.2018r. (Wyłączenie jawności w zakresie ochrony danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Sokołowska Podinspektor Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego).
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 13.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 13.05.2019 , wersja 2
Numer: 1/2019, Z dnia: 19.04.2019, Zmieniana:  
AO.OK.1711.1.2019 Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z kontroli doraźnej przeprowadzonej w okresie od 1października 2018 r. do 10 grudnia 2018 r. w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie za lata 2016-2018.
Załączniki:
AO.OK.1711.1.2019.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 13.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 13.05.2019 , wersja 1
Numer: 1/2019, Z dnia: 28.03.2019, Zmieniana:  
Protokół nr AO.OK.1710.1.2019 z kontroli Urzędu Miejskiego w Nysie przeprowadzonej w dniach 19.02.2019 r., 22.02.2019 r., 26.02.2019 r., 28.02.2019 r., 1.03.2019 r., 4.03.2019 r., 8.03.2019 r., 11.03.2019 r., 13.03. 2019 r., 14.03.2019 r, i 18.03.2019 r. przez Inspektora Annę Częstochowską z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu Wydział Kontroli Płatników Składek. Zakres Kontroli: 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Kontrolą objęto okres : styczeń 2014r. – grudzień 2016r. (Wyłączenie jawności w zakresie ochrony danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Sokołowska Podinspektor Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego).
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 10.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 10.05.2019 , wersja 1
Numer: 13/2018, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
AO.OK.1710.13.2018 Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Nysie w przedmiocie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w zakresie prawidłowości postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w podmiocie.
Załączniki:
AO.OK.1710.13.2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 07.12.2018 , wersja 2
Numer: 12/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
Protokół nr AO.OK.1710.12.2018 z dnia 15.11.2018 kontroli nr WIOS-OPOLE 365/2018 przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. (Wyłączenie jawności w zakresie ochrony danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Grażyna Kurowska Inspektor Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego).
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 07.12.2018 , wersja 4
Numer: 11/2018, Z dnia: 22.10.2018, Zmieniana:  
AO.OK.1710.11.2018 Wystąpienie pokontrolne NIK Delegatura w Opolu P/18/076 - Przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w gminach turystycznych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: 10/2018, Z dnia: 19.10.2018, Zmieniana:  
AO.OK.1710.10.2018 Raport z czynności kontrolnych program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. (Wyłączenie jawności w zakresie ochrony danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Grażyna Kurowska Inspektor Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego).
Załączniki:
AO.OK.1710.10.2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 05.12.2018 , wersja 2
Numer: 7/2017, Z dnia: 27.07.2018, Zmieniana:  
AO.OK.1710.7.2017/2018 wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Opolu w zakresie funkcjonowanie płatnego parkowania w wybranych miastach województwa opolskiego.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 27.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.07.2018 , wersja 4
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 11  prawy
Początek strony