Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2015

Rejestr wniosków 2015 rok pdf

Informacja przygotowana przez:
Pełnomocnika Burmistrza Nysy
do spraw informacji publicznej
Magdalena Wacławczyk
tel. 77 40 80 633
promocja(at)www.nysa.pl

_____________________________________________________________________________________________________


W przypadku zamiaru ponownego wykorzystania otrzymanej informacji szczegółowe informacje oraz wniosek
dostępne są w BIP <link>


________________________________________________________________________________________


Wniosek IBP.1431.1.2015 z dnia 28 grudnia 2014 roku
Pytanie:
W związku z pismem GG 6852.104.13. DM z dnia 19.06.2013 w sprawie wyrażenia przez Gminę Nysa czasowej zgody na zajęcie działki 72/4 km 33 na rzecz podmiotu PLUS CONSULTS Nysa Rynek 15, prowadzącego działalność kina CINEMA N 3D pod adresem Aleja Lompy 3 (Aleja Lompy 1), proszę o informacje czy:
1. Na terenie w rejonie miejskich plantów w sąsiedztwie kina na działkach 70/1 AR 33, lub terenie ZP1 działka 72/4 AR 33, został zlokalizowany parking dla samochodów,  - (znajduje się tam znak informacyjny parking). - w ww. piśmie podpisanym przez wiceburmistrza Piotra Walacha jest napisane cytuje - grunt, o który mowa winien być używany zgodnie z ww. przeznaczeniem (w związku z koniecznością zapewnienia możliwości dojazdu Straży Pożarnej) pod rygorem odebrania gruntu w trybie natychmiastowym.
2. Jeśli jest tam parking to na jakiej działce i na ile samochodów?
3. Czy ten parking jest obsługiwany przez automat do pobierania opłat parkingowych oznaczony jako Lompy znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie kina na działce 70/1 AR 33, jeśli nie ten to jaki?
Proszę także o odpowiedz na pytania dodatkowe dotyczące tej strefy płatnego parkowania:
a) na ile samochodów jest ten parking (Lompy)
b) na jakiej działce parking się znajduje prywatnej czy gminnej, jeśli na prywatnej to na jakich zasadach, (także finansowych)?
c) jaka jest droga dojazdu do parkingu (według informacji przestrzennej powinna to być droga KDX  - 67 i 68/2 Tereny ciągów pieszo - jezdnych inna niż używana obecnie do dojazdu do kina.
d) kto wydał zgodę i kiedy na dojazd do parkingu/kina przecinający działkę nr 74 oraz 72/4 oznaczone jako Tereny zieleni urządzonej typu parkowego Uchwała Nr XLV/672/10 z dnia 2010-03-31
e) kto wydał decyzję o tej płatnej strefie i kiedy
f) czy na tym terenie były wystawiane mandaty za brak ważnego biletu parkingowego oraz jakie są wpływy do kasy miasta z tego tytułu.
4. Czy do lokalizacji parkingu na ww. działkach tj. 74 i lub 72/4 na tym terenie jest potrzebna zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków? Jeśli tak to cy taka zgoda została wydana?
Odpowiedź z dnia 9 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie parkingu dla samochodów przy Kinie CINEMA N 3D informuję:
1. Wnioskodawca przedstawił stwierdzenie – brak pytania w trybie dostępu do informacji publicznej.
2. Na działce gminnej nie wydawano zgody na utworzenie parkingu, a w przypadku działki prywatnej nie posiadamy takiej wiedzy.
3. Nie. Automat obsługujący teren prywatny jest prywatny, nie jest związany ze strefą płatnego parkowania w Nysie wyznaczonej na drogach gminnych i powiatowych.
a) Pytanie należy zadać właścicielowi.
b) Jest to teren prywatny.
c) Od wielu lat do kina można było dojeżdżać od strony ul. Moniuszki, wjazdem naprzeciw ul. Sucharskiego. Tak też jest oznakowana „droga wewnętrzna – zakaz ruchu za wyjątkiem dojazdu do kina”.
d) Akta sprawy wyznaczenia dojazdu do kina już nie istnieją. Dojazd jest o wiele starszy niż uchwalony w 2010 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
e) Pobór opłat następuje na prywatnym terenie, który nie jest elementem strefy płatnego parkowania w Nysie.
f) Nie. Pobór opłaty następuje przez prywatny podmiot nie związany z „kasą miasta”.
4. Działki nr 74 i 72/4 k.m. 33, obręb Śródmieście, znajdują się na obszarze objętym ochroną przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (OWKZ) - wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 107/54 oraz 300/95 (planty miejskie). Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez OWKZ (art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2013r. poz. 1409, ze zm.). Do Urzędu Miejskiego w Nysie pozwolenie OWKZ dot. lokalizacji parkingu na ww. działkach nie wpłynęło.

Wniosek IBP.1431.2.2015 z dnia 29 grudnia 2014 roku
Pytanie:
Proszę o informację czy były przekazywane środki (nabywane usługi) od niżej opisanego podmiotu, jeśli tak jakie kwoty były przekazywane na rzecz podmiotu i w ramach jakiej części budżetu gminy (promocja, itp). Proszę o informacje obejmującą okres od roku 2010.
podmiot: AZS Nysa Sportowa Spółka Akcyjna
Proszę również o kopie faktur wystawionych przez AZS Nysa SSA za rok 2013 i 2014.
Odpowiedź z dnia 9 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie AZS Nysa Sportowa Spółka Akcyjna informuję, iż Gmina Nysa nie przekazywała środków finansowych na rzecz ww sportowej spółki w latach 2010 – 2014.
Gmina Nysa nie korzystała z usług wymienionego podmiotu.

Wniosek IBP.1431.3.2015 z dnia 4 stycznia 2015 roku
Pytanie:
1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2014 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?
2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2014 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?
3. ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2014 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
4. jaki był w 2014 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2014 r.
Odpowiedź z dnia 14 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie bezdomnych zwierząt w Gminie Nysa w roku 2014 informuję:
1. Gmina Nysa od 1994 roku prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane jest przez pracowników Schroniska.
2. Gmina Nysa od 1994 roku prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami realizowana jest przez pracowników Schroniska.
3. 79 psów. Gmina Nysa prowadzi również akcje sterylizacji, oraz dokarmiania półdziko żyjących kotów. Zadanie to dotyczy około 300 zwierząt w 30 punktach dokarmiania i realizowane jest z pomocą społecznych opiekunów kotów, pod nadzorem pracowników Schroniska.
4. 112.055 zł. W tym: 95.655 zł koszty Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej, 11.000 zł koszty sterylizacji półdziko żyjących kotów, 1.350 zł koszt odrobaczania, 4.050 zł koszt dokarmiania.
5. Gmina Nysa nie zawierała umów o zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

Wniosek IBP.1431.4.2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku
Pytanie:
Udostępnienie informacji w następującym zakresie:
rozstrzygnięcia odnośnie uwag zgłoszonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – działka 1/16 – Górna Wieś (dotyczy pisma z dnia 20 października 2014r.).
Odpowiedź z dnia 14 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie uwag zgłoszonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – działka 1/16 – Górna Wieś, załączam „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag …”, załącznik do niniejszego rozstrzygnięcia oraz uwagi zamieszczone w wykazie.
Rozstrzygnięcie uwag i załącznik pdf
Uwaga1 pdf
Uwaga2 pdf

Wniosek IBP.1431.5.2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku
Pytanie:
Wykaz liczby ludności zamieszkującej poszczególne ulice. Podział administracyjny Nysy (np. na dzielnice, jednostki administracyjne).
Odpowiedź z dnia 19 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek informuję, iż Nysa nie ma podziału na dzielnice i osiedla. W załączeniu przesyłam dane statystyczne miasta i gminy Nysa wg stanu na dzień 31.12.2014r.
Miasto pdf
Sołectwa pdf

Wniosek IBP.1431.6.2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku
Pytanie:
Ilości wydanych przez Państwa jednorazowych zezwoleń, o których mowa w art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w okresie od dnia 01 kwietnia do dnia 30 września 2014 r.
Dodatkowo wnoszę o przekazanie informacji o nazwach imprez (eventów) na jakie wydane zostały zezwolenia  oraz o datach w jakich one się odbywały.
Odpowiedź z dnia 16 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wydawania zezwoleń informuję, iż w okresie 01.04-30.09.2014r. Burmistrz Nysy wydał 14 zezwoleń, o których mowa w art. 181 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t.j. Dz. U. z 2012r. poz 1356 z późn. zm.). Nazwa i data imprezy zgodnie z poniższą tabelą.
ZEZWOLENIA JEDNORAZOWE(*) 2014 – GMINA NYSA
Lp. NAZWA IMPREZY         TERMIN WAŻNOŚCI
1.  DNI NYSY 2014            23-25.05.2014
2.  IMPREZA HERBOWA      15.06.2014
3.  ZAWODY STRAŻACKIE   14.06.2014
4.  HIP-HOP NYSA 2014     27-28.06.2014
5.  REGGAE FESTIWAL       18-19.07.2014
6.  JARMARK JAKUBOWY    27.07.2014
7.  DOŻYNKI                    23-24.08.2014
8.  DNI SŁONECZNIKA W SOŁECTWIE KĘPNICA    15-17.08.2014
9.  DOŻYNKI WIEJSKIE W PRZEŁĘKU                  23-24.08.2014
10. PIERWSZY CHARYTATYWNY MECZ RADIO NYSA & PRZYJACIELE KONTRA POLITYCY    13.09.2014
(*) Zezwolenie jednorazowe wydawane jest na okres do 2 dni, na każdy rodzaj sprzedaży osobno.

Wniosek IBP.1431.7.2015 z dnia 10 stycznia 2015 roku
Pytanie:
1. Proszę o informację czy mandat / upomnienie dotyczące opłaty dodatkowej za parkowanie bez ważnego biletu parkingowego w płatnej strefie parkowania w Nysie zawiera informacje o miejscu wystawienia (nazwę lub kod ulicy lub strefy)?
2. Proszę także o informację czy takie dane są przechowywane przez urząd miejski lub operatora strefy parkingowej.w formie papierowej lub elektronicznej.
3. Czy została przeprowadzona lub jest tak możliwość by przeprowadzić analizę miejsc wystawiania mandatów pod kątem sprawdzenia czy mogło dość do wystawienia mandatu w nielegalnej strefie parkowania przy alei Lompy. Pytanie to jest uzasadnione ponieważ z naszych informacji wynika, że obsługa kontrolerska na tym terenie była prowadzona przez tę sama firmę, która obsługiwała kontrole w strefie miejskiej.
Odpowiedź z dnia 19 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie opłat w płatnej strefie parkowania Gminy Nysa informuję:
1. Tak. Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej zawiera informację "miejsce postoju: … " – tu nazwa ulicy słownie.
2. Tak. Przez Urząd Miejski w Nysie – w formie papierowej i elektronicznej.
3. Żadne wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie, przekazane do Urzędu Miejskiego w Nysie przez operatora strefy w formie papierowej i elektronicznej z dokumentacją fotograficzną, nie dotyczyło parkowania przy Alei Lompy w Nysie.
System elektroniczny funkcjonujący w gminie i powiecie, w oparciu o który prowadzi się dalsze postępowanie o wyegzekwowanie należności, nie dopuszcza przekazania danych dla ulic nie objętych strefą płatnego parkowania w Nysie.

Wniosek IBP.1431.8.2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku
Pytanie:
Proszę o informację czy były przekazywane środki (nabywane usługi) na rzecz lub od niżej opisanego podmiotu, jeśli tak jakie kwoty były przekazywane na rzecz podmiotu i w ramach jakiej części budżetu (promocja, itp). Proszę o informacje obejmującą okres od roku 2010 do 2014.
podmiot:
1. AZS PWSZ Nysa
2. Stowarzyszenie Miłośników siatkówki Stal Nysa
Proszę również o kopie faktur lub innych dokumentów przekazania środków wraz z umowami wystawionych przez te podmioty lub zawartych z tymi podmiotami  za rok 2013 i 2014.
Odpowiedź z dnia 21 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie Stowarzyszenia Miłośników Siatkówki Stal Nysa przekazuję 20 załączników: „Zestawienie SMS Stal Nysa”, pdf Umowy 2013/BP/001 (2 strony), pdf Umowy 2013/BP/040 (2 strony), pdf Umowy 2014/IBP/003 (2 strony), pdf 7 faktur z 2013 roku oraz pdf 6 faktur z 2014 roku.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie AZS PWSZ Nysa informuję, iż Gmina Nysa nie przekazywała środków finansowych na rzecz ww podmiotu w latach 2010 – 2014. Gmina Nysa nie korzystała z usług wymienionego podmiotu.
Zestawienie doc
Umowa 2013/BP/001 str1 , str2
Umowa 2013/BP/040 str1 , str2
Umowa 2014/IBP/003 str1 , str2
Faktury 2013 - 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
Faktury 2014 - 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

Wniosek IBP.1431.9.2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku
Pytanie:
Proszę o udostępnienie nagrania z monitoringu miejskiego pokazującego moment wypróżniania parkomatu przy alei Lompy. (z naszych informacji wynika, że urząd dysponuje takim nagraniem, opróżnianiem parkomatu ma się zajmować na tym nagraniu jedna ze znanych osób publicznych w Nysie).
Odpowiedź z dnia 29 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie nagrania monitoringu przy Alei Lompy informuję, iż przeanalizowane zostały wszystkie nagrania gminnego monitoringu przy Alei Lompy, których dokonano w terminie od dnia 15 grudnia 2014 roku do dnia 9 stycznia 2015 roku.
Na żadnym z nagrań nie stwierdzono momentu dokonywania opróżniania parkomatu przy ul. Alei Lompy.

Wniosek IBP.1431.10.2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku
Pytanie:
Proszę o informację jaki podmiot i na jakich zasadach pobiera opłaty parkingowe w Nysie przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej?
Czy ulica ta należy do gminy, kto jest jest najemcą, dzierżawcą tego terenu na jaki termin została podpisana, umowa, jaka jest wysokość opłat czynszu?
Odpowiedź z dnia 29 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie ulicy Marii Curie-Skłodowskiej informuję:
1. Pytanie należy zadać zarządcy drogi w ulicy Marii Curie-Skłodowskiej.
2. Droga w ulicy Marii Curie-Skłodowskiej jest drogą wewnętrzną w zarządzie ZOZ w Nysie. Grunt zajęty pod tę drogę stanowi własność Gminy Nysa. Po pozbawieniu drogi w ulicy Marii Curie-Skłodowskiej kategorii publicznej, nastąpiło przekazanie zarządu nad drogą na rzecz ZOZ w Nysie. Zarządca nie uiszcza na rzecz Gminy Nysa opłat, natomiast jego obowiązkiem jest budowa, przebudowa, utrzymanie, ochrona i oznakowanie drogi wewnętrznej oraz zarządzanie tą drogą. Gmina Nysa nie przekazuje na poczet zarządcy środków finansowych na utrzymanie tej drogi.

Wniosek IBP.1431.11.2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku
Pytanie:
Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej tj. umowy na realizację projektu, którego celem było m. in. stworzenie strony internetowej: www.i.nysa.p l . Proszę o załączenie umowy oraz o wskazanie czy w związku z realizacją niniejszej umowy były zawierane np. umowy zlecenia, o dzieło itp. Jeśli tak, proszę również o ich załączenie.
Proszę wskazać jaki jest koszt kompleksowy koszt utrzymania (hostingu) serwisu i.nysa.pl od chwili uruchomienia w całym okresie trwałości projektu oraz wszystkie koszty z nim związane.
Odpowiedź z dnia 26 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie projektu i.nysa.pl przekazuję w załączeniu skan umów: „umowa projekt – 10 stron, „umowa system” – 12 stron, „umowa tablice” – 2 strony. Koszt kompleksowy, w tym hostingu dokładnie określa umowa.
umowa projekt 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10
umowa system 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12
umowa tablice 1 , 2

Wniosek IBP.1431.12.2015 z dnia 7 stycznia 2015 roku
Pytanie:
1. Co władze gminy zamierzają zrobić z budynkiem po zlikwidowanym Gimnazjum nr 3 przy ul. Kościuszki?
2. Czy jest rozpatrywana możliwość wskrzeszenia szkoły?
3. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca to czy brana jest po uwagę możliwość wznowienia działalności placówki już w roku szkolnym 2015/2016?
4. Czy w rozpoczętym roku będzie realizowane zagospodarowanie placu w okolicach ul. Bielawskiej?
5. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to czy zagospodarowanie to odbędzie się według już istniejącego projektu, czy powstanie nowy projekt?
Odpowiedź z dnia 21 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie Gimnazjum nr 3 w Nysie oraz ulicy Bielawskiej informuję:
1. W chwili obecnej rozpatrywana jest koncepcja adaptowania budynku po byłym Gimnazjum nr 3 na Centrum Integracji Społecznej oraz Inkubator Edukacyjny. Pierwszy podmiot będzie zajmował się aktywizacją osób wykluczonych zawodowo, w szczególności osobami długotrwale bezrobotnymi. Z kolei drugi ma umożliwić wykorzystanie potencjału edukacyjnego firm z sektora szeroko rozumianej edukacji, w tym jednostek szkoleniowych i szkół języków obcych.
2. W związku z działaniami podjętymi przez jedną z mieszkanek Gminy Nysa związanych z powstaniem stowarzyszeniowej szkoły podstawowej i gimnazjum w budynku wynajętym od FSO, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie byłego Gimnazjum nr 3, Burmistrz nie rozpatruje możliwości powołania Gimnazjum. Jednocześnie Burmistrz udzieli stowarzyszeniu wszelkiej pomocy, w tym umożliwi wykorzystanie infrastruktury sportowej znajdującej się na terenie byłego Gimnazjum nr 3, tak aby plany stowarzyszenia mogły zostać zrealizowane.
3. Jeśli plany stowarzyszenie zostaną zrealizowane to możliwe będzie przeprowadzenie naboru na rok szkolny 2015/2016.
4. W projekcie budżetu Gminy Nysa na rok 2015 nie ujęto zadania dotyczącego zagospodarowania terenu (po byłym bazarze) przy ulicy Bielawskiej.
Obecnie trwają prace nad ostateczną wersją budżetu i wniosek w tej sprawie jest rozpatrywany. Ostateczną decyzję podejmie Rada Miejska uchwalając budżet.
Na zagospodarowanie terenu przy ulicy Bielawskiej nie ma opracowanej dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę. Gmina Nysa posiada 17 koncepcyjnych prac konkursowych obejmujących swym zakresem ul. Bielawską, które mogą posłużyć jako propozycje sposobu i możliwości zagospodarowania tego terenu.

Wniosek IBP.1431.13.2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku
Pytanie:
Proszę o przesłanie skanu faktur za energię elektryczną czynną oraz dystrybucji Państwa jednostki oraz wszystkich obiektów będących jednostkami podległymi z okresu ostatnich 12 miesięcy oraz przesłanie w osobnym pliku excel zestawienia wszystkich p.p.e. wraz z wyszczególnieniem zużycia energii na każdym z liczników.
Odpowiedź z dnia 27 stycznia 2015 roku:
Wnioskodawca nie wykazał szczególnego interesu publicznego tworzenia zestawienia wszystkich punktów poboru energii wraz z wyszczególnieniem zużycia energii na każdym z liczników w postaci pliku Excel.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie faktur za energię elektryczną z ostatnich 12 miesięcy przekazuję w załączeniu 440 dokumentów finansowych.
Załączniki ZIP:
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64

Wniosek IBP.1431.14.2015 z dnia 16 stycznia 2015 roku
Pytanie:
1. Ile mandatów i na jaką łączną kwotę wystawiła w minionym roku Straż Miejska kierowcom, którzy przekroczyli prędkość, a ich wykroczenie zostało zarejestrowane przez fotoradar?
2. Na jaki cel będą wykorzystane uzyskane w ten sposób pieniądze?
Odpowiedź z dnia 29 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie mandatów wystawionych za przekroczenie prędkości w 2014 roku informuję:
1. Straż Miejska w Nysie, za wykroczenie drogowe ujawnione przy pomocy fotoradaru, polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości w 2014 roku, wystawiła 1.113 mandatów karnych na łączną kwotę 97.700,00 zł.
2. Środki uzyskane z tego tytułu zasilają dochody budżetu Gminy Nysa z przeznaczeniem na finansowanie gminnych wydatków, bez szczegółowego określenia celu.

Wniosek IBP.1431.15.2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku
Pytanie:
1. Czy Państwa jednostka samorządu terytorialnego posiada program gospodarki odpadami azbestowymi?
2. Jeśli nie to czy jest przygotowywany?
3. Czy w zakresie unieszkodliwiania azbestu korzystacie Państwo z funduszy lub dotacji?
4. Jeśli tak to z jakich?
5. Czy planujecie Państwo w 2015 roku działania w zakresie unieszkodliwiania azbestu?
6. Jeśli tak to jakie: przetarg, zamówienie, inne?
7. Czy w 2014r. Państwa jednostka ogłaszała przetarg, zapytanie ofertowe lub inny konkurs w zakresie unieszkodliwiania azbestu?
Odpowiedź z dnia 23 stycznia 2015 roku:
1. nie
2. tak
3. nie
4. nie dotyczy
5. tak
6. inne
7. nie

Wniosek IBP.1431.16.2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku
Pytanie:
Wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie następujących pytań:
1) Czy na dzień złożenia przedmiotowego wniosku, JST posiada i użytkuje  - elektroniczny system obiegu dokumentów - w rozumieniu §2 pkt 13 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z dnia 20 stycznia 2011r.)?
2) Jeśli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca - wnosimy o podanie nazwy rzeczonego systemu oraz nazwę jego Dostawcy/Producenta.
3) Wnosimy o podanie roku, w którym wzmiankowany system został oddany do użytku/uruchomiony w JST?
4) W przypadku jeśli JST nie posiada właściwie działającego tego typu systemu, czy budżet na 2015r. zakłada zakup elektronicznego systemu obiegu dokumentów?
5) Czy JST wykorzystuje elektroniczny system obiegu dokumentów w pełnym zakresie opisanym w ww. Instrukcji Kancelaryjnej, scilicet - stosując elektroniczną rejestrację przesyłek wpływających, ich dekretację, procedowanie spraw oraz akceptację dokumentów wychodzących?
6) Czy JST posiada metadane dla danych planistycznych?
7) Czy budżet na 2015r. zakłada nabycie przez JST edytora aktów prawa miejscowego w postaci strukturalnych dokumentów XML?
8) Czy budżet br. zakłada zakup elektronicznej platformy konsultacji społecznych?
9) Czy w budżecie i w planach dot. 2015r. założono zakup elektronicznej skrzynki podawczej innej niż dostępna na platformie ePUAP?
10) Czy rzeczony budżet zakłada zakup usług digitalizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego?
11) Czy budżet JST zakłada zakup w 2015r. systemu informacji przestrzennej do prezentacji danych będących w posiadaniu gminy?
12) Wnosimy o oszacowanie wskaźnika obrazującego jaki procent spraw (w rozumieniu §2 ust.12 ww. Instrukcji Kancelaryjnej) funkcjonuje w Urzędzie w postaci stricte elektronicznej (w EZD) w stosunku wszystkich spraw załatwianych w Urzędzie (rzeczywisty poziom wykorzystania EZD). Wnosimy o podanie rzeczonego, oszacowanego wskaźnika.
Odpowiedź z dnia 6 lutego 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów informuję:
1. Nie
2. Nie dotyczy
3. Nie dotyczy
4. Nie
5. Nie
6. Tak
7. Tak
8. Tak
9. Nie
10. Nie
11. Nie
12. Nie posiadamy EZD.

Wniosek IBP.1431.17.2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku
Pytanie:
1. Proszę o informacje, czy burmistrz Nysy podjął działania w związku z otrzymaniem od dyrektora Janiny Janik (Nyski Dom Kultury) informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przy organizacji Dni Nysy oraz realizacji inwestycji rewitalizacji Nyskich Fortyfikacji?
2. W jakim terminie sprawa zostanie zbadana?
Odpowiedź z dnia 6 lutego 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie podjętych działań w związku z otrzymaną informacją o możliwości popełnienia przestępstwa przy (1) organizacji Dni Nysy oraz (2) realizacji rewitalizacji Nyskich Fortyfikacji informuję:
1. Burmistrz Nysy skierował wniosek do Dyrektora Nyskiego Ośrodka Rekreacji o ustosunkowanie się do zarzutów. Po wyjaśnieniach udzielonych przez Dyrektora Mirosława Aranowicza informuję, iż w okresie (przed 2008 rokiem) kiedy Nyski Ośrodek Rekreacji był współorganizatorem imprezy Dni Nysy przychody uzyskane ze sprzedaży biletów za korzystanie z toalet wprowadzane były do ksiąg rachunkowych Nyskiego Ośrodka Rekreacji i wykorzystywane na bieżące utrzymanie Stadionu Miejskiego. Informacje na ten temat umieszczane były w sprawozdaniach finansowych za poszczególne lata. Odpowiadając na zarzut nie odprowadzania przez Nyski Ośrodek Rekreacji do kasy Gminy wpływów z toalet sprzed 2008 roku informuję, że zakład budżetowy jakim jest Nyski Ośrodek Rekreacji zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy o finansach publicznych powinien dokonywać wpłat do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżek środków obrotowych, ustalonych na koniec okresu rozliczeniowego. Nyski Ośrodek Rekreacji nie wypracowywał nadwyżki środków obrotowych, w związku z czym nie miał obowiązku dokonywania wpłat do budżetu Gminy.
2. W związku z otrzymanym pismem od dyrektor Nyskiego Domu Kultury, w którym zawarto między innymi sugestie o możliwości popełnienia przestępstwa przy realizacji inwestycji rewitalizacji Nyskich Fortyfikacji informuję, iż realizacja inwestycji była przedmiotem kontroli Urzędu Marszałkowskiego oraz działań sprawdzających przeprowadzonych przez Komendę Wojewódzką Policji na wniosek prokuratury. Przeprowadzone kontrole nie wykazały żadnych uchybień wskazujących na popełnienie przestępstw sugerowanych przez dyrektor Nyskiego Domu Kultury Janinę Janik. Ponadto pozew sądowy złożony przez dyrektor Janinę Janik przeciwko wykonawcy robót zakończył się w pierwszej połowie ubiegłego roku jego oddaleniem (po wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu). Postępowanie sądowe zakończyło się  prawomocnym wyrokiem, w którym sąd nie dopatrzył się zaniedbań wykonawcy podczas realizacji robót, skutkiem czego mogłyby być usterki ujawniane w trakcie eksploatacji obiektu. Opinie biegłych przedstawiane w trakcie kolejnych rozpraw sądowych wskazywały, że usterki te w szeregu wypadkach powstawały na skutek niewłaściwej eksploatacji obiektów przez jego właściciela.

Wniosek IBP.1431.18.2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku
Pytanie:
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie dotyczącym Państwa samorządu:
- dochodów za 2013,
- wydatków w 2013,
- liczby mieszkańców w 2013,
- wydatków na zdrowie w 2013: ogólnie, oraz w rozbiciu na kategorie wg funkcji,
- informacji dotyczących realizacji przez Państwa samorząd programów profilaktycznych w latach 2013, 2014,
- planów na 2015: liczba programów [z wyszczególnieniem jakie to jest realizowane zadanie i w jakim obszarze terapeutycznym: np. kardiologia, diabetologia, choroby zakaźne, inne; tytuł programu, określenie populacji docelowej, budżet programu, a także jaką uzyskał opinię AOTM (Agencji Oceny Technologii Medycznych)].
Czy planują Państwo aplikować o fundusze unijne w zakresie realizacji programów profilaktycznych?
Odpowiedź z dnia 9 lutego 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie programów profilaktycznych w latach 2013, 2014 i planów na 2015 załączam uzupełnioną tabelę w programie Excel.
Tabela xls

Wniosek IBP.1431.19.2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku
Pytanie:
Czy Państwa Urząd w roku 2014, a szczególnie w miesiącach styczeń-luty 2014r. otrzymywał zapytania o udostępnienie informacji publicznej od (...)?
W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę także o informację czy wskazany wyżej (...) kierował z tego tytułu jakieś roszczenia (z tytułu braku odpowiedzi na wniosek) wobec Państwa Urzędu, a jeżeli tak to czy z tego tytułu zapadły orzeczenia sądowe i ewentualnie jakie orzeczenia?
Odpowiedź z dnia 6 lutego 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zapytań o udostępnienie informacji publicznej przez konkretny podmiot w 2014 roku oraz roszczeń z tytułu braku odpowiedzi na wniosek informuję, iż:
1. Urząd Miejski w Nysie nie prowadzi rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, w którym zapisywane są dane wnioskujących. Prowadzony jest rejestr udostępniony w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie zawierający informacje o pytaniu, odpowiedzi i terminie udzielenia. Urząd Miejski w Nysie nie zbiera danych osobowych wnioskodawców.
http://bip.nysa.pl/index.php?gid=9946aa65cee5fb929c8fc68f3c4694cb&pos=7_999#menuscroll
2. Do Urzędu Miejskiego w Nysie nie wpłynęły żadne roszczenia od wnioskodawców z tytułu braku odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Wniosek KS.1431.20.2015 z dnia 4 lutego 2015 roku
Pytanie:
W oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz Prawo prasowe proszę o udostępnienie mi do wglądu lub w formie kopii elektronicznych korespondencji kierowanej przez posła Rajmunda Millera do Ministerstwa Sprawiedliwości, jaką w 2014 roku otrzymał do wiadomości burmistrz Nysy w sprawie planowanej budowy nowej siedziby Sądu Rejonowego w Nysie.
Odpowiedź z dnia 4 lutego 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie korespondencji posła Rajmunda Milera do Ministerstwa Sprawiedliwości w 2014 roku w sprawie planowanej budowy nowej siedziby Sądu Rejonowego w Nysie informuję, iż do Urzędu Miejskiego w Nysie nie wpłynęła w/w korespondencja.

Wniosek KS.1431.21.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku
Pytanie:
1. Proszę podać liczbę mieszkań przeznaczonych na wynajem gospodarstwom domowym osiągającym niski dochód według podanych kategorii
a) Mieszkania komunalne w budynkach będących w całości własnością gminy:...........
b) Mieszkania komunalne we wspólnotach mieszkaniowych:...........
c) Mieszkania wynajmowane przez gminę od innych właścicieli:...........
2. Proszę podać liczbę obecnie wynajmowanych mieszkań, których właścicielem jest gmina/miasto
a) Najem na czas nieoznaczony (bez socjalnych):...........
b) Socjalnych:...........
3. Proszę podać aktualną liczbę osób oczekujących na wynajem mieszkań z komunalnych zasobów mieszkaniowych
a) Mieszkania do wynajęcia na czas nieoznaczony (bez socjalnych):..........., stan na:...........
b) Mieszkania socjalne (suma osób uprawnionych ze wszystkich tytułów):..........., stan na:...........
4. Proszę podać dane nt. liczby inwestycji mieszkaniowego budownictwa komunalnego w toku realizacji (rozpoczętych i niezakończonych przed końcem 2014 r.):
Liczba budynków:...........
Liczba mieszkań do wynajęcia na czas nieoznaczony (bez socjalnych):...........
Liczba mieszkań socjalnych:...........
5. Proszę podać dane nt. liczby inwestycji mieszkaniowego budownictwa komunalnego oddanych do użytkowania w latach 2012 – 2014
Liczba budynków oddanych do użytkowania:...........
Liczba mieszkań do wynajęcia na czas nieoznaczony (bez socjalnych):...........
Liczba mieszkań socjalnych:...........
6. Proszę podać liczbę planowanych (nierozpoczętych przed końcem 2014 r.) inwestycji oraz planowanych w nich mieszkań komunalnych, dla których gmina posiada obecnie ważne pozwolenia na budowę
Planowana liczba budynków:...........
Zaplanowane mieszkania:...........
7. Proszę podać poziom i udział procentowy nakładów inwestycyjnych na budowę mieszkań komunalnych, w sumie wydatków majątkowych gminy/miasta (ogółem) w roku 2012, 2013 i 2014:
2012 r.:...........zł; udział:...........%
2013 r.:...........zł; udział:...........%
2014 r.:...........zł; udział:...........%
8. Proszę podać poziomy nakładów inwestycyjnych na remonty, modernizacje i rewitalizacje mieszkań komunalnych, w roku 2012, 2013 i 2014 oraz stan powierzchni użytkowej całego zasobu mieszkań komunalnych na początku podanych lat:
a) Mieszkania wynajmowane na czas nieoznaczony (bez socjalnych):
2012 r.:...........zł; ...........m2
2013 r.:...........zł; ...........m2
2014 r.:...........zł; ...........m2
b) Mieszkania socjalne:
2012 r.:...........zł; ...........m2
2013 r.:...........zł; ...........m2
2014 r.:...........zł; ...........m2
9. Proszę podać liczbę mieszkań z zasobów komunalnych, sprzedanych w poszczególnych latach
2012 r.: ...........
2013 r.: ...........
2014 r.: ...........
Odpowiedź z dnia 18 lutego 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zasobów mieszkaniowych informuję:
1. a) 437 lokali + 296 lokali (należących do gminnej spółki), b) 698 lokali, stan na 31.01.2015r., c) 18 lokali socjalnych
2. a) 763 + 296 (gminnej spółki), b) 372 + 6 (gminnej spółki)
3. a) 19, stan na 10.02.2015r., b) 192, stan na 10.02.2015r.
4-8. Brak danych wg pytań. Gmina dysponuje następującymi danymi z zakresu pytań:

Gmina wyremontowała:
- 2012 rok - 12 mieszkań, powierzchnia łączna 560,83m2 (ze środków bieżących)
- 2013 rok - 23 mieszkania, powierzchnia łączna 743,56m2 (250.000 zł z inwestycji, pozostałe nakłady bieżące)
- 2014 rok - 20 mieszkań, powierzchnia łączna 732,48m2 (500.000 zł inwestycje, pozostałe bieżące)

Wydzielone lokale socjalne: 372 szt., łączna powierzchnia 15.740,79m2
2012 rok – powierzchnia 81.274,53m2 - 15.740,79m2 = 65.533,74m2
2013 rok – powierzchnia 78.718,04m2 - 15.740,79m2 = 62.977,25m2
2014 rok – powierzchnia 73.103,81m2 - 15.740,79m2 = 57.363,02m2

9. Liczba mieszkań z zasobów komunalnych, sprzedanych:
2012 r.: 46
2013 r.: 58
2014 r.: 42

Wniosek KS.1431.22.2015 z dnia 10 lutego 2015 roku
Pytanie:
Wnoszę o udzielenie nam informacji dotyczącej planowanych przez Państwa w 2015 r. konkursów i przetargów o wartości nie przekraczającej progu 30.000 Euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych.
Odpowiedź z dnia 16 lutego 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie planowanych w 2015 roku konkursów i przetargów na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych informuję, iż w budżecie Gminy Nysa na 2015 rok zabezpieczona została kwota 30.000 zł, z przeznaczeniem dla osób fizycznych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Szczegóły przyznawania dotacji określa Uchwała nr V/50/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 lutego 2011 roku, której treść przekazuję w załączeniu.
Ponadto na sesję lutową, pod obrady Rady Miejskiej w Nysie, skierowany zostanie „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nysa na lata 2014-2032”, który po zatwierdzeniu umożliwi Gminie Nysa rozpoczęcie starań o pozyskanie dodatkowych środków np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z usuwaniem azbestu.
Treść Uchwały doc

Wniosek KS.1431.23.2015 z dnia 10 lutego 2015 roku
Pytanie:
1) Z jakim podmiotem mają Państwo podpisaną umowę w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt?
2) Z jakim podmiotem mają Państwo zawartą umowę na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami?
3) Z jakim podmiotem mają Państwo podpisaną umowę na pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych?
4) Ile zwierząt zostało odłowionych na terenie Państwa Gminy w roku 2013 i 2014?
5) Ile zwierząt odłowionych na terenie Państwa gminy trafiło do schroniska dla zwierząt?
6) Jakie nakłady finansowe poniosła Gmina na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt, w roku 2013 i 2014?
a) Czy jest to opłata ryczałtowa czy dobowa?
b) Jeżeli jest to opłata dobowa to w jakiej kwicie przypada ona na jedno zwierzę w miesiącu?
c) Jeżeli jest to opłata ryczałtowa to w jakiej kwocie przypada ona na jedno zwierzę?
7) Jakie nakłady finansowe poniosła Państwa Gmina na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w latach 2013 i 2014?
Odpowiedź z dnia 13 lutego 2015 roku:
1. Gmina Nysa od 1994 roku prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej. Odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie gminy zajmują się pracownicy Schroniska.
2. Gmina Nysa od 1994 roku prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej. Opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy zajmują się pracownicy Schroniska.
3. Lek. wet. Stanisław Wieteska, 48-303 Nysa ul. Zawiszy Czarnego 12F.
4. Rok 2013 - 77 psów, rok 2014 - 79 psów.
5. Rok 2013 - 77 psów, rok 2014 - 79 psów.
6. Rok 2013 - 89 397,80 zł, rok 2014 - 88 261,31 zł. Są to roczne koszty utrzymania Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej przypadające na Gminę Nysa.
7. Rok 2013 - 89 397,80 zł, rok 2014 - 88 261,31 zł. Są to roczne koszty utrzymania Schroniska, zawierają również koszty odławiania bezdomnych zwierząt przez pracowników Schroniska.

Wniosek KS.1431.24.2015 z dnia 11 lutego 2015 roku
Pytanie:
1. Ile w latach 2008-2014 Gmina Nysa zawarła umów z PWSZ Nysa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)? Na jaką kwotę i jaki miały charakter (promocja, kultura, sport, itp.)?
2. Czy zawierała je osobiście burmistrz Jolanta Barska?
3. Proszę o spis tych umów z kwotami.
Odpowiedź z dnia 19 lutego 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie umów zawartych pomiędzy Gminą Nysa a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie w latach 2008 – 2014 informuję:
1. W latach 2008 – 2014 Gmina Nysa zawarła z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie 34 umowy.
2. Wszystkie umowy, w których stroną jest Gmina Nysa zawierane są przez Burmistrza Nysy lub z upoważnienia Burmistrza przez jego Zastępców. Wobec powyższego umowy w latach 2008-2014 podpisywane były przez Burmistrz Nysy Jolantę Barską i jej Zastępców.
3. Zestawienie/spis umów przekazuję w załączeniu. xls

Wniosek KS.1431.25.2015 z dnia 13 lutego 2015 roku
Pytanie:
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Podanie następujących informacji dotyczących prowadzonej obsługi bankowej:
a/ Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową?
b/ Jakie jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli stałe prosimy o podanie wartości oprocentowania, jeśli zmienne prosimy o podanie formuły oprocentowania)?
c/ Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową?
d/ Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę bankową?
e/ Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości udzielonego kredytu  oraz oprocentowania kredytu wg uznanej formuły.
f/ Jakie łączne saldo posiadał zamawiający wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych (suma wszystkich sald) na dzień tworzenia odpowiedzi.
g/ Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje wymóg posiadania oddziału bankowego na terenie miasta/gminy itp., jeżeli tak to jakiego typu transakcje są w nim  przeprowadzane?
2. Czy Korzystacie Państwo z finansowania dłużnego? Jaki jest termin zapadalności ewentualnych kredytów?
3. Dotyczy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI):
a/ Czy WPI obejmuje przedsięwzięcia planowane do finansowania/współfinansowania ze środków UE, a jeśli tak, to jaka jest łączna przewidywana kwota udziału własnego?
b/ Czy obejmuje przedsięwzięcia planowane do sfinansowania w całości ze środków własnych, a dotyczące inwestycji z zakresu efektywności energetycznej (lub szerzej: ochrony klimatu), a jeśli tak to ile jest tego typu przedsięwzięć i o jakiej łącznej wartości?
Odpowiedź z dnia 24 lutego 2015 roku:
1. W zakresie prowadzonej obsługi bankowej:
a) ING Bank Śląski SA.
b) W oparciu o stawkę WIBID 1M z każdego dnia roboczego miesiąca pomniejszoną o stałą marżę Banku w wysokości 0,50%. Bank kapitalizuje naliczone odsetki od zgromadzonych środków pieniężnych w okresach miesięcznych.
c) Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy Ramowej „Indywidualna oferta cenowa dla Gminy Nysa” stawki prowizji wynoszą 0,00 zł.
d) 31.05.2020r.
e) Nie.
f) 18.138.070,85 zł w tym:
- Gmina Nysa 15.732.094,17 zł
- Gminny Zarząd Oświaty 1.839.260,96 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej 558.441,82 zł
- Dzienny Dom Pomocy 8.273,90 zł
g) Tak, wypłaty i wpłaty gotówkowe z kas.
2. Tak, aktualne zadłużenie i zobowiązania obejmują:
Bank                          Kwota [zł]    Termin zapadalności kredytu
ING Bank Śląski S.A.    4.600.000    31.12.2016
ING Bank Śląski S.A.    4.000.000    31.12.2016
ING Bank Śląski S.A.    6.000.000    31.12.2017
Bank Gospodarstwa
Krajowego  o/Opole      8.800.000    31.12.2018
ING Bank Śląski S.A.    6.000.000    31.12.2020
ING Bank Śląski S.A.    8.000.000    31.12.2022
3. W zakresie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) informuję, iż Gmina Nysa nie posiada dokumentu WPI tylko dokument WPF - Wieloletnia Prognoza Finansowa:
a) TAK, przewidywana kwota udziału własnego 369.334,50 zł.
b) Nie.

Wniosek KS.1431.26.2015 z dnia 27 lutego 2015
Pytanie:
Wnosimy o udzielenie Informacji publicznej w przedmiocie:
1 Szacunkowej ilości dziecięcych placów zabaw położonych na terenach należących do Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)
2. Czy JST posiada tereny, które mają w pełni uregulowany status prawny i mogłyby być przeznaczone w przeciągu najbliższych 8 miesięcy pod budowę Rodzinnych Miejsc Zabaw?
3. W ścisłym kontekście wcześniejszych pytań (...) rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane (finansowane) przez osobę trzecią (firmę komercyjną) (...) na obszarach przygotowanych i przekazanych przez JST (...) Rodzinnego Miejsca Zabaw.
Odpowiedź z dnia 13 marca 2015:
1. Gmina Nysa posiada 9 placów zabaw położonych na jej terenach.
2. Nie
3. Nie dotyczy

Wniosek KS.1431.27.2015 z dnia 2 marca 2015
Pytanie:
Wnosimy o udzielenie Informacji publicznej w przedmiocie:
Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres email sołtysów.
Odpowiedź z dnia 2 marca 2015:
Informacje nt. sołtysów w Gminie Nysa znajdują się w "Aktualnym wykazie sołtysów" w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=6fe7edb810492397d002ac5ebbf09cb5&pos=7_999#menuscroll
 
Wniosek KS.1431.28.2015 z dnia 2 marca 2015
Pytanie:
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o wskazanie:
1. ilu pracowników samorządowych w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, zatrudnionych jest w Urzędzie Państwa jednostki samorządu terytorialnego - na dzień sporządzenia odpowiedzi na niniejszy wniosek?
2. liczby osób zameldowanych na pobyt stały oraz tymczasowy na obszarze Państwa jednostki samorządu terytorialnego - na dzień sporządzenia odpowiedzi na niniejszy wniosek?
3. statusu prawnego Państwa jednostki samorządu terytorialnego - na dzień sporządzenia odpowiedzi na niniejszy wniosek?
4. powierzchni Państwa jednostki samorządu terytorialnego - na dzień sporządzenia odpowiedzi na niniejszy wniosek?
Odpowiedź z dnia 13 marca 2015:
1. 172. W tym 12 w ramach robót publicznych (umowa o pracę).
2. Na pobyt stały 56.912 osób, na pobyt czasowy 1.358 osób (stan na 31 grudnia 2014 roku).
3. Statut Gminy Nysa znajduje się w BIP UM w Nysie: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=277&lpos=0_999&rpos=-1_-1#menuscroll
4. 217,6 km2.

Wniosek KS.1431.29.2015 z dnia 11 marca 2015
Pytanie:
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz.1198 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji: Szczegółowy wykaz dotacji unijnych na inwestycje realizowane na terenie gminy w latach 2007 - 2013.  (kwota jaka była wykorzystana z środków unijnych i nazwa inwestycji).
Odpowiedź z dnia 27 marca 2015:
w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie dotacji unijnych na inwestycje realizowane w latach 2007-2013 informuję, iż zestawienie wniosków składanych przez Gminę Nysa znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce projekty - Unia Europejska. Link: http://www.nysa.eu/strona-19-projekty_unia_europejska.html
Zestawienie w xls
Projekty doc

Wniosek KS.1431.30.2015 z dnia 11 marca 2015
Pytanie:
Wnosimy o udzielenie Informacji publicznej w przedmiocie:
1. Plany audytu wewnętrznego na lata 2010, 2011, 2012, 2013.
2. Sprawozdania z wykonania planów za lata j.w.
Odpowiedź z dnia 19 marca 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie planów audytu wewnętrznego i sprawozdań z realizacji planów za lata 2010-2013 informuję, iż w dniu 30.08.2012 r. z pracy odeszła audytor wewnętrzny Urzędu Miejskiego w Nysie. Od tego czasu nie było zatrudnionej innej osoby na to stanowisko, pomimo przeprowadzonych kilku naborów. Osoby zgłaszające się nie spełniały oczekiwań pracodawcy lub nie spełniały wymogów formalnych. Ponadto nabory nie zostawały rozstrzygnięte z powodu braku kandydatów. Obecnie trwają procedury rozstrzygnieniowe kolejnego naboru na stanowisko audytora wewnętrznego.
W załączeniu przekazuję zatem plany audytu - lata 2010_1, 2010_2 , 2010_3 , 2010_4 , 2010_5 , 2011_1 , 2011_2 , 2011_3 , 2011_4 i 2012_1 , 2012_2 , 2012_3 oraz sprawozdania z wykonania planów - lata 2010_1 , 2010_2 , 2010_3 i 2011_1 , 2011_2 , 2011_3 , 2011_4.

Wniosek KS.1431.31.2015 z dnia 13 marca 2015
Pytanie:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- informację o wynikach zamówienia publicznego dot. stworzenie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie www.nysa.eu
- informację na temat Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. stworzenie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie www.nysa.eu
Odpowiedź z dnia 30 marca 2015:
W odpowiedzi na wniosek informuję, iż realizacja "Zakup zarządzalnego, portalowego systemu informacji miejskiej, wraz z utrzymaniem na serwerze wewnętrznym" miałą miejsce w 2007 roku poprzez udzielenie zamówienia w trybie zlecenia na podstawie oferty wykonawcy: "CONCEPT" Intermedia Marek Jagodziński. Umowy zawarto w dniu 14 lutego 2007 roku na łączną kwotę 22.831,08 zł.

Wniosek KS.1431.32.2015 z dnia 16 marca 2015
Pytanie:
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udostępnienie następujących informacji:
1na temat regulacji wewnętrznych (w statucie, uchwałach, zarządzeniach) obowiązujących w Państwa urzędzie, dotyczących dostępu do informacji publicznej;
2na temat wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji publicznej, jeśli takowy Państwo posiadają – proszę o jego załączenie do odpowiedzi na niniejszy wniosek;
3czy prowadzicie Państwo zbiór danych osobowych zawierający dane wnioskodawców ubiegających się o informację publiczną ?
4czy w Państwa urzędzie istnieje jakikolwiek akt prawny (ewentualnie umieszczono tego typu obowiązek w umowie o pracę, regulaminie pracy), wytyczne, które zobowiązują pracowników do monitorowania najczęściej wnioskowanych informacji (ustnie, telefonicznie) lub jakichkolwiek „informacyjnych” potrzeb obywateli oraz uzupełnienie pod tym kątem zawartości merytorycznej BIP-u ?
Odpowiedź z dnia 23 marca 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, iż:
1. Regulacje obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Nysie, dotyczące dostępu do informacji publicznej znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie. Link: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=3a64584f1019d288c26c77faed553b87&pos=7_999#menuscroll
2. Wzór formularza wniosku o udzielenie informacji publicznej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie. Link: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=3a64584f1019d288c26c77faed553b87&pos=7_999#menuscroll oraz http://bip.nysa.pl/index.php?gid=9946aa65cee5fb929c8fc68f3c4694cb&pos=7_999#menuscroll
3. Nie.
4. Nie, jednak od 2014 roku prowadzona jest podstrona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na której publikowane są wszystkie pytania kierowane w trybie dostępu do informacji publicznej (w trybie wnioskowym) oraz odpowiedzi. Link: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=9946aa65cee5fb929c8fc68f3c4694cb&pos=7_999#menuscroll

Wniosek KS.1431.33.2015 z dnia 16 marca 2015
Pytanie:
1. Czy urząd współpracuje z firmami pozyskującymi środki z UE?
2. Ile w latach 2011-2014 urząd wydał pieniędzy z budżetu na współpracę z firmami pozyskującymi środki UE?
3.  Ile w latach 2011-2014 urząd pozyskał środków z UE?
Odpowiedź z dnia 23 marca 2015:
1. Obecnie nie. W poprzednich latach tak.
2. W związku z zawiązaniem Partnerstwa Nyskiego 2020 – liczącego 17 Partnerów (tj. 14 gmin i 3 powiaty) – podjęło decyzję o wspólnym opracowaniu i sfinansowaniu "Analizy wykonalności" i formularza wniosku dla potrzeb projektu do konkursu MRR (obecne MIiR) „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Łączny koszt opracowania wyniósł 17.220,00 PLN brutto. Koszt przypadający na jednego Partnera – w tym na Gminę Nysa - wyniósł  1.012,94 PLN brutto.
3. Dofinansowanie uzyskane ze środków UE w latach 2011-2014: 21 066 662,44 zł.

Wniosek KS.1431.34.2015 z dnia 17 marca 2015
Pytanie:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia pn. "Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie".
Wnoszę o niezwłoczne udostępnienie informacji publicznej w zakresie:
a) regulaminu udzielania zamówienia w ramach zapytania o cenę/zgłaszanego zapotrzebowania,
b) treści wybranej oferty wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami i załącznikami,
c) udostępnienia protokołu z wyboru i oceny ofert, udostępnienia treści zawartej umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana.
Odpowiedź z dnia 23 marca 2015:
Burmistrz Nysy informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania pn.: Organizacja szkolenia: „ Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie”  – szkolenie dla 40  pracowników. Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w oparciu o procedury wewnętrzne obowiązujące u zamawiającego (zgodnie z art. 4, pkt 8 z dnia 29 stycznia 20024 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2013 r. poz. 907), na podstawie zaproszenia opublikowanego na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. W związku z faktem, iż zaproszenie do składania ofert zawierało ogólny (nieprecyzyjny) opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert – wybór Wykonawcy może budzić uzasadnione wątpliwości. W zawiązku z powyższym przedmiotowe zamówienie zostaje unieważnione. Jednocześnie zamawiający informuje, że w związku z unieważnieniem przedmiotowego postępowania, zaproszenie zostanie uszczegółowione i zamieszczone w późniejszym terminie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie.
Pytanie z dnia 25 marca 2015:
Wniosek o przesłanie wszystkich ofert, które wpłynęły w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia pn. "Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie".
Odpowiedź z dnia 7 kwietnia 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie przekazania zestawienia wszystkich ofert, które wpłynęły na zgłoszone zapotrzebowanie przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie nt. „Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie”, przesyłam w załączeniu zestawienie 28 ofert, które wpłynęły do tut. Urzędu do dnia 9 marca 2015 roku.
Zestawienie

Wniosek KS.1431.35.2015 z dnia 30 marca 2015
Pytanie:
Proszę o przesłanie wykazu sołtysów kadencji 2015-2019.
Odpowiedź z dnia 30 marca 2015:
Informuję, iż wybory w sołectwach Gminy Nysa odbywać się będą do końca kwietnia 2015 roku. Nie posiadamy zatem jeszcze wykazu sołtysów w kadencji 2015-2019. Informacje dot. sołectw zamieszczane są w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=6fe7edb810492397d002ac5ebbf09cb5&pos=7_999#menuscroll i tam też w pierwszych dniach maja 2015 roku opublikowany zostanie pełny wykaz nowej kadencji sołtysów.

Wniosek KS.1431.36/50/59.2015 z dnia 16 kwietnia 2015, 5 maja 2015, 6 maja 2015
Pytanie:
Udostępnienie Raportu z przeprowadzonego audytu w Wydziale Rozwoju Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Nysie / udostępnienie audytu przygotowanego na zlecenie Urzędu Miasta w Wydziale Inwestycji / wyników audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Wydziale Inwestycji w urzędzie miejskim. dotyczącego  26 postępowań z lat 2013 - 2014.
Odpowiedź z dnia 11 maja 2015 roku:
Raport z audytu pdf

Wniosek KS.1431.38.2015 z dnia 2 kwietnia 2015
Pytanie:
W jakich dniach tygodnia i godzinach Straż Miejska w Nysie wypełniała swoje obowiązki w 2014 roku i jaki był zakres tych obowiązków?
Na jaką łącznie kwotę SM nałożyła mandaty w 2014 roku?
ile było mandatów w 2014 roku i jakiego rodzaju, za jakie wykroczenia?
Ile pieniędzy wpłynęło do budżetu z tytułu mandatów?
Ile kosztowało utrzymanie SM w 2014 roku i na co konkretnie wydano pieniądze?
Ilu ludzi pracuje w SM obecnie?
Odpowiedź z dnia 16 kwietnia 2015:
1. Straż Miejska w Nysie w 2014 roku pracowała od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00-22:00. Ponadto w związku z działalnością monitoringu miejskiego, którego centrum obsługi znajduje się w siedzibie Straży. Funkcjonariusze Straży Miejskiej przez całą dobę od poniedziałku do niedzieli prowadzili obserwację miasta.
Straż Miejska w Nysie wypełniała w tym czasie ustawowo nadane zadania zawarte w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. 2013r., poz. 1383).
2. Straż Miejska w Nysie w 2014 roku nałożyła 1516 mandatów karnych na łączną kwotę 138.200,00 zł.
3. Wystawiono 1508 mandatów karnych kredytowych oraz 8 mandatów karnych gotówkowych za wykroczenia zawarte w:
Ustawie - Kodeks wykroczeń - Ilość mandatów karnych
a) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 21
b) wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym 1
c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 32
d) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 1215, w tym:
- ujawnione przez urządzenia rejestrujące 1113
- pozostałe naruszenia 102
e) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 4
f) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 25
Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 198
Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 5
Ustawie o odpadach 7
Ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 8
4. Z tytułu nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską w Nysie w roku 2014 do budżetu Gminy Nysa wpłynęło 125.314,56 zł.
5. Wydatki Straż Miejska w Nysie za 2014 rok:
-Wypłata na Państwowy Fundusz Celowy 14.500,00
-Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.260,00
-Wynagrodzenia osobowe 898.623,35
-Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65.700,25
-Składki na ubezpieczenie społeczne 161.543,35
-Składki na Fundusz Pracy 23.023,87
-Składki na PFRON 16.672,00
-Zakup materiałów i wyposażenia 56.994,24
-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 103,20
-Zakup usług remontowych 4.346,40
-Zakup usług zdrowotnych 40,00
-Zakup usług pozostałych 6.455,98
-Podróże służbowe krajowe 842,20
-Różne opłaty i składki 4.260,11
-Odpisy na ZFŚS 21.298,82
-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7.609,00
Razem utrzymanie Straży Miejskiej w Nysie za rok 2014: 1.284.272,77
6. Aktualnie w Straży Miejskiej w Nysie pracuje 19 strażników oraz 3 osoby na stanowisku „pomoc administracyjna”.

Wniosek KS.1431.39.2015 z dnia 7 kwietnia 2015
Pytanie:
Powołując się na prawo do dostępu do informacji publicznej proszę o dane dotyczące wszystkich kosztów jakie ponieśli Państwo w związku ze stworzeniem aplikacji "Nysa". Proszę o rozpisanie kosztów na poszczególne przedsięwzięcia:
- stworzenie aplikacji
- miesięczna obsługa
- promocja
- ewentualne dodatkowe usługi związane z powstaniem / działaniem aplikacji
Odpowiedź z dnia 13 kwietnia 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kosztów aplikacji mobilnej „i.nysa” informuję, iż odpowiedzi na Pański wniosek zawarte są w odpowiedzi na wniosek zrealizowany w Urzędzie Miejskim w Nysie w 2015 roku (Wniosek IBP.1431.11.2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku). Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami wszystkie pytania i odpowiedzi trybu dostępu do informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie publikowane są w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=9946aa65cee5fb929c8fc68f3c4694cb&pos=7_999#menuscroll

Wniosek KS.1431.40.2015 z dnia 7 kwietnia 2015
Pytanie:
Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji: Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Rodziewiczówny w Nysie, przeprowadzonych w latach 2001-2014, wraz z opisem tych nieruchomości, w tym otrzymaną ceną sprzedaży i powierzchnią nieruchomości.
Odpowiedź z dnia 21 kwietnia 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Rodziewiczówny w Nysie, przeprowadzonych w latach 2001-2014 informuję, iż Gmina Nysa w latach 2001-2014 nie organizowała żadnych przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Rodziewiczówny w Nysie.

Wniosek KS.1431.41.2015 z dnia 9 kwietnia 2015
Pytanie:
Wnoszę o udostępnienie wykazu zamówionych przez Urząd Miejski w Nysie prac projektowych dotyczących budynków w latach 2014-2014 zarówno w trybie ustawy prawo zamówień publicznych jak i w trybie pozaustawowym.
Odpowiedź z dnia 21 kwietnia 2015:
W odpowiedzi na wniosek przesyłam zestawienie: xls

Wniosek KS.1431.42.2015 z dnia 10 kwietnia 2015
Pytania i odpowiedź w formie ankiety.
Odpowiedź z dnia 1 czerwca 2015:
ankieta1 , ankieta2 , ankieta3 , ankieta4

Wniosek KS.1431.43.2015 z dnia 9 kwietnia 2015
Pytanie:
Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji czy w Państwa jednostce ogranizacyjnej funkcjonuje elektroniczny system kontroli zarządczej? Jeżeli tak to jaki? A także czy poprawił efektywność pracy?
Odpowiedź z dnia 22 kwietnia 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie elektronicznego systemu kontroli zarządczej informuję, iż w Urzędzie Miejskim w Nysie nie funkcjonuje elektroniczny system kontroli zarządczej.

Wniosek KS.1431.44.2015 z dnia 9 kwietnia 2015
Pytanie:
Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie wydruków z systemu GPS pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych obsługujących Gminę Nysa.
Odpowiedź z dnia 21 kwietnia 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wydruków z systemu GPS pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych obsługujących Gminę Nysa informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych wydruków. Kontrola prowadzona przy wykorzystaniu systemu GPS umożliwia Gminie Nysa monitorowanie stanu pracy każdego pojazdu poprzez przeglądarkę internetową i możliwość wydruku wyświetlanych informacji oraz ich publikacji na stronie internetowej Gminy Nysa. Gmina Nysa podczas kontroli nie generuje wydruków, nie publikuje, ani też nie przechowuje zapisów z systemu GPS.

Wniosek KS.1431.45.2015 z dnia 9 kwietnia 2015
Pytanie:
Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie umowy zawartej na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Odpowiedź z dnia 21 kwietnia 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przekazuję w załączeniu kopię umowy zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „EKOM” sp. z o.o. a Gminą Nysa, na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
umowa pdf

Wniosek KS.1431.46.2015 z dnia 20 kwietnia 2015
Pytania i odpowiedź w formie ankiety.
Odpowiedź z dnia 8 maja 2015:
ankieta1 , ankieta2 , ankieta3 , ankieta4 

Wniosek KS.1431.47.2015 z dnia 16 kwietnia 2015
Pytanie:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie zlecania przez Gminę wycen nieruchomości dokonywanych przez rzeczoznawców majątkowych w latach 2012-2015. Wnioskuję o udostepnienie informacji zawierających:
- opis przedmiotu zamówienia,
- informacje o trybie udzielenia zamówienia,
- informacje o wykonawcach,
- cenę i inne istotne elementy ofert,
- wskazanie wybranej oferty lub ofert,
- umowy.
Prosze o przesłanie 10 ostatnich umów na wycenę nieruchomości oraz dokumentacji specyfikującej zamówienie.
Odpowiedź z dnia 4 maja 2015:
W odpowiedzi na wniosek przesłano 59 skanów dokumentacji.

Wniosek KS.1431.48.2015 z dnia 16 kwietnia 2015
Pytanie:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie zawartych umów oraz wykaz wszystkich przetargów, w których brały udział następujące podmioty: Dragon Partners sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Dragon Fin sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Mariusz Gołaszewski, Edyta Kwasek.
Odpowiedź z dnia 22 kwietnia 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zawartych umów i uczestnictwa w przetargach informuję, iż w okresie 01.10.2013r. – 16.04.2015r. Urząd Miejski w Nysie nie zawierał żadnych umów z wymienionymi podmiotami i osobami. Wymienione podmioty i osoby nie brały również udziału w przetargach organizowanych przez Gminę Nysa.

Wniosek KS.1431.49.2015 z dnia 16 kwietnia 2015
Pytanie:
1. Jak nazywa się obecny sprzedawca energii, z którego usług Państwo korzystacie?
2. Ile w Gminie Nysa znajduje się Punktów Poboru Energii (PPE)?
3. Czy umowa na kupno energii jest kompleksowa, czy dla każdego PPE z osobna?
4. Jaki jest obecnie skuteczny termin wypowiedzenia umowy?
5. Z jakich grup taryfowych Państwo korzystają?
6. Jakie było faktyczne zużycie energii i cena netto w każdej z grup taryfowych w przeciągu ostatniego roku?
Odpowiedź z dnia 5 maja 2015:
1. TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
2. 161.
3. Kompleksowa - PPE stanowią załącznik do umowy.
4.
- natychmiastowy w przypadku, gdy druga ze stron pomimo pisemnego wezwania, rażąco i uporczywie narusza warunki umowy,
- 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w umowie.
5. O12.
6. Za 2014 rok - 4.404.200 kWh, netto 0,1948 zł.

Wniosek KS.1431.50.2015 z dnia 6 maja 2015
Pytanie:
Proszę o udostępnienie audytu przygotowanego na zlecenie Urzędu Miasta w Wydziale Inwestycji.
Odpowiedź z dnia 12 maja 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie Raportu z przeprowadzonego audytu w Wydziale Rozwoju Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Nysie za lata 2013 – 2014 zamieszczony został w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie pod nr KS.1431.36/50/59.2015. Link: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=9946aa65cee5fb929c8fc68f3c4694cb&pos=7_999#menuscroll

Wniosek KS.1431.51.2015 z dnia 17 kwietnia 2015
Pytanie:
Proszę o udostępnienie informacji czy i z kim została zawarta umowa dotycząca występu zespołu De Mono na koncercie "Dni Nysy 2015"?
Odpowiedź z dnia 17 kwietnia 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zawartej umowy na występ zespołu De Mono podczas „Dni Nysy 2015” odbywających się w Nysie w dniach 23 i 24 maja 2015 roku informuję, iż na organizację „Kompleksowej organizacji masowej imprezy plenerowej artystyczno-rozrywkowej, niebiletowanej, pn. „Dni Nysy 2015” organizowanej w dniach 23-24 maja 2015r. na terenie Stadionu Miejskiego w Nysie przy ul. Kraszewskiego” został ogłoszony przetarg nieograniczony przez Gminę Nysa. Przetarg wygrało Stowarzyszenie „Ad Astra” z siedzibą w Nysie, ul. Wałowa 7, tel. 600 021 773 lub 696 431 814, mail: ad_astra@onet.eu , które w swojej ofercie podało występ zespołu De Mono w dniu 23 maja 2015 roku, w godz. 21.30-23.00.
Z zapytaniem odnośnie zawarcia umowy należy się wobec powyższego zwrócić do stowarzyszenia Ad Astra.

Wniosek KS.1431.52.2015 z dnia 21 kwietnia 2015
Pytanie:
Proszę o odpowiedzi na pytania dotyczące Nysy:
- gdzie znajdę informacje o ubezpieczeniu miasta od ognia,
- czy mosty znajdujące się na ternie miasta są ubezpieczone,
- jakie franszyzy mają zastosowanie do mostów,
- czy jest wykupiona polisa parasolowa na zdarzenia katastroficzne,
- kto jest aktualnie brokerem miasta,
- w jakim towarzystwoe została wykupiona polisa OC oraz majątkowa.
Odpowiedź z dnia 8 maja 2015:
1. w Urzędzie Miejskim w Nysie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Nysa
2. tak (mosty będące w administrowaniu Gminy Nysa)
3. integralne i redukcyjne
4. nie
5. Nord Partner sp. z o.o.  – Oddział we Wrocławiu
6. Gothaer T.U S.A

Wniosek KS.1431.54.2015 z dnia 23 kwietnia 2015
Pytanie:
1.Na jakich portalach społecznościowych prowadzą Państwo oficjalne konta instytucji?
2. Kto zamieszcza treści w oficjalnych profilach na portalach społecznościowych Urzędu Miejskiego w Nysie (w przypadku pracownika proszę o podanie imienia i nazwiska oraz stanowiska na jakim jest zatrudniony; w przypadku korzystania z usług firmy zewnętrznej proszę o podanie jej nazwy i numeru NIP lub KRS).
3. Ile kosztowało (suma nakładów pieniężnych i pracy urzędników) prowadzenie komunikacji urzędu w serwisach społecznościowych w 2014 roku (w przypadku korzystania z usług firmy zewnętrznej proszę podać koszt rocznej obsługi; w przypadku obsługi przez pracowników instytucji proszę podać szacunkową liczbę godzin w miesiącu poświęcanych na tę pracę oraz - jeżeli dotyczy - wartość dodatków do pensji będących gratyfikacją za obsługę portali społecznościowych).
4. Proszę wskazać dokument, który stanowi podstawę prawną tego typu działań?
5. Kto z pracowników instytucji jest odpowiedzialny za komunikację za pośrednictwem serwisów społecznościowych (decyduje o jej kształcie, polityce informacyjnej, wyborze kanałów komunikacji, dba o zgodność komunikatów z przepisami prawa, itd.).
Odpowiedź z dnia 5 maja 2015:
1. Urząd Miejski w Nysie prowadzi 3 oficjalne konta społecznościowe: na facebooku, twitterze i youtubie.
2. Pracownik Urzędu Miejskiego w Nysie - Wydział Komunikacji Społecznej - Podinspektor Andrzej Babiński.
3. Komunikacja w serwisach społecznościowych jest jednym z obowiązków wynikających z zadań Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie. Osoba zajmująca się kontami społecznościowymi wykonuje szereg innych zadań urzędniczych dlatego nie posiadamy informacji w sprawie liczby godzin poświęcanych w miesiącu na tę konkretną pracę.
4. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Nysie. BIP: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=278&pos=0_999#menuscroll
5. Pracownik Urzędu Miejskiego w Nysie - Wydział Komunikacji Społecznej - Podinspektor Magdalena Zioło.

Wniosek KS.1431.55.2015 z dnia 27 kwietnia 2015
Pytanie:
W związku z postępowaniem RZP.KZP.271.5.2015 "Rozbudowa drogi w Kopernikach" proszę o:
- skan kosztorysu z uwidocznioną kosztorysową stawką roboczogodziny,
- skan kosztorysu zawierającego ceny materiałów,
- skan kosztorysu zawierający stawki pracy sprzętu.
Odpowiedź z dnia 8 maja 2015:
W odpowiedzi na wniosek informuję, iż to ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadzając odmienne rozwiązania w zakresie obejmującym zasady i tryb udostępniania informacji o prowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne, stanowi lex specialis względem ustawy z 1996 r. o dostępie do informacji publicznej, a zatem w tym zakresie ma pierwszeństwo zastosowania (KIO/UZP 2782/10).
W związku z powyższym wnioskowane informacje podlegają udostępnieniu w oparciu o § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
Jednak z uwagi na objętość wnioskowanych do udostępnienia dokumentów, uniemożliwiającą przesłanie ich na adres poczty elektronicznej, informuję, iż dokumenty przedmiotowe udostępnione są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. 205 – Biuro Zamówień Publicznych, w trakcie pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (§ 5 ust.4 cytowanego wyżej rozporządzenia).

Wniosek KS.1431.56.2015 z dnia 4 maja 2015
Pytanie:
Wnoszę o udostępnienie wykazu zamówień złożonych przez Urząd Miejski w Nysie jak i za jego pośrednictwem oraz finansowanych z budżetu Gminy Nysa na rzecz:
- jednostek organizacyjnych,
- gminnych osób prawnych,
sołectw,
organizacji trzeciego sektora,
dotyczących:
- prac projektowych, konkursów, ekspertyz i inwentaryzacji budowlanych związanych z budynkami,
w latach 2004-2014 zarówno w trybie ustawy prawo zamówień publicznych jak i w trybie pozaustawowym z ukazaniem:
- nazwy zamówienia,
- trybu udzielenia,
- kwoty wydatkowanej,
- danych podmiotu realizującego.
Odpowiedź z dnia 8 maja 2015:
W odpowiedzi na wniosek informuję, iż wykaz zamówień dokumentacji projektowych dotyczących budynków, udzielonych przez Urząd Miejski w Nysie, w latach 2004-2014, został zawarty w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej KS.1431.41.2015.
Gmina Nysa nie pośredniczy w udzielaniu zamówień. Jednostki organizacyjne Gminy, posiadające osobowość prawną, samodzielnie prowadzą postępowania związane z udzielaniem zamówień. Wydatki, w efekcie końcowym, na rzecz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, jak np. sołectw, realizowane są przez Gminę i są to zadania Gminy.
W uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek KS.1431.41.2015 informuję, że w okresie 2004-2014 przeprowadzono jeden konkurs dotyczący budynku, w trybie uzp. Był to konkurs na wykonanie „Koncepcji architektonicznej Gminnej Biblioteki w Nysie”. Na przygotowanie i przeprowadzenie procedury konkursowej udzielono, w trybie pozaustawowym, zamówienia dla SARP w Opolu za kwotę 36.600,- zł brutto. W konkursie wypłacono nagrody o łącznej wartości 50.000,- zł.

Wniosek KS.1431.57.2015 z dnia 27 kwietnia 2015
Pytanie:
Wnoszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, które pozwolą na sformułowanie oceny stanu obecnego wykorzystania narzędzi geoinformacyjnych. Wnoszę o udostępnienie informacji w formie elektronicznej - poprzez wypełnienie formularza ankiety.
Odpowiedź z dnia 25 maja 2015:
W odpowiedzi na wniosek informuję, iż ankieta została wypełniona: https://www.ankietka.pl/ankieta/zakonczenie/id/186021/informacje-o-danych-przestrzennych-i-narzedziach-gis-osoby-zarzadzajace-danymi-i-narzedziami-gis.html

Wniosek KS.1431.58.2015 z dnia 30 kwietnia 2015
Pytanie:
Nawiązując do Pana wypowiedzi w artykule pt.: "Bałagan po Barskiej", które ukazały się w numerze 15 tygodnika "Nowiny Nyskie" z dnia 7 kwietnia, wnoszę o udostępnienie (...) treści omawianego w artykule audytu przeprowadzonego w wydziale inwestycji i remontów, a dotyczącego działalności wydziału w 2013-2014 roku, (...). Wnoszę również (...) o udostępnienie kopii niżej wymienionych dokumentów związanych z przeprowadzonym audytem:
1. trybu wyboru audytora
2. zapytania ofertowego
3. ofert na realizację audytu
4. protokołu z wyboru oferty
5. zlecenia bądź umowy na przeprowadzenie audytu
6. protokołu odbioru audytu
7. faktury lub rachunku za jego przeprowadzenie 
Odpowiedź z dnia 12 maja 2015 roku:
Raport znajduje się w odpowiedzi na wniosek KS.1431.36/50/59.2015.
Odpowiedź jpg
Komplet dokumentów jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie.

Wniosek KS.1431.59.2015 z dnia 5 maja 2015
Pytanie:
Proszę o przesłanie pełnych wyników audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Wydziale Inwestycji w urzędzie miejskim. dotyczącego  26 postępowań z lat 2013 - 2014.
Odpowiedź z dnia 12 maja 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie Raportu z przeprowadzonego audytu w Wydziale Rozwoju Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Nysie za lata 2013 – 2014 zamieszczony został w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie pod nr KS.1431.36/50/59.2015.

Wniosek KS.1431.62.2015 z dnia 8 maja 2015
Pytanie:
W związku z publicznymi wypowiedziami dyrektora NDK Marty Klubowicz (m.in w obecności wiceburmistrza Piotra Bobaka oraz naczelnika wydziału Elwiry Slimak) dotyczącymi zamiaru powołania na stanowisko zastępcy dyrektora Pani Edyty Kolbiarz Bednarskiej proszę o udzielenie informacji na temat:
1. Podstawy prawnej obsadzenia ww. stanowiska mając na uwadze fakt, że zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym NDK takie stanowisko nie istnieje.
2. Podstawy prawnej zamiaru powołania pracownika na stanowisko mając na uwadze fakt, że zgodnie z zasadami obowiązującymi w Nyskim Domu Kultury na wszystkie stanowiska w placówce obowiązuje tryb konkursowy.
Odpowiedź z dnia 12 maja 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie stanowiska Zastępcy Dyrektora Nyskiego Domu Kultury informuję, iż w  dniu 4 maja 2015 roku odbyło się spotkanie z pracownikami Nyskiego Domu Kultury w sprawie przedstawienia Dyrektora Nyskiego Domu Kultury Pani Marty Klubowicz oraz podziękowania za pełnienie obowiązków Dyrektora Pani Kamili Kopeć. Z ramienia Urzędu Miejskiego w Nysie w spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Piotr Bobak, Naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Elwira Ślimak oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Zofia Kajling-Rudzka. W obecności przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Nysie Dyrektor Marta Klubowicz nie informowała o  zamiarze powołania na stanowisko Zastępcy Dyrektora Pani Edyty Bednarskiej-Kolbiarz.
W celu uzyskania odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku proszę zwrócić się do Dyrektora Nyskiego Domu Kultury Marty Klubowicz, w której kompetencjach znajdują się poruszane zagadnienia.

Wniosek KS.1431.63.2015 z dnia 11 maja 2015
Pytanie:
Zakres zagadnień:
1. kopia umowy wiążącej organizatora publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego.
2. kopia porozumień komunalnych lub innych dokumentów, w oparciu o które linie komunikacyjne, organizowane przez jst wybiegają poza granice jst.
3. informacje nt. zasad udostępniania przystanków i dworców podmiotom prowadzącym działalność przewozową w transporcie drogowym.
4. sposób organizacji na terenie jst przewozów szkolnych oraz roczny poziom wydatków z tym związanych, poniesionych w 2013 roku.
Odpowiedź z dnia 25 maja 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienia informacji publicznej przesyłam w załączeniu:
1. skan umowy Nr 2010/GKD/GK/21 dotyczącej realizacji zadania w zakresie publicznego lokalnego transportu zbiorowego z dnia 20 maja 2010r. wraz z mapami tras poszczególnych linii,
2. skan Porozumienia Międzygminnego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie świadczenia usług przewozu osób w komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego z Gmina Otmuchów, na podstawie którego wykonywane są usługi poza granicami gminy Nysa,
3. Przystanki komunikacyjne udostepnianie są innym podmiotom na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nysie Nr XII/203/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzadzającym jest Gmina Nysa, udostępnianiych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
4. Przewozy szkolne na terenie Gminy Nysa odbywają się na podstawie Umowy Nr 2010/GKD/GK/21 z dnia 20 maja 2010 r. ( skan) - §1 ust.2. Roczny poziom kosztów poniesionych z tego tytułu w 2013 r. wyniósł - 710.287,00 zł.
pdf , jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 , jpg6 , jpg7 , jpg8 , jpg9 , jpg10 , jpg11 , jpg12 , jpg13


_____________________________________________________________________________________________________


W przypadku zamiaru ponownego wykorzystania otrzymanej informacji szczegółowe informacje oraz wniosek
dostępne są w BIP <link>


________________________________________________________________________________________
_______

 

Wniosek IBP.1431.1.2015 z dnia 28 grudnia 2014 roku
Pytanie:
W związku z pismem GG 6852.104.13. DM z dnia 19.06.2013 w sprawie wyrażenia przez Gminę Nysa czasowej zgody na zajęcie działki 72/4 km 33 na rzecz podmiotu PLUS CONSULTS Nysa Rynek 15, prowadzącego działalność kina CINEMA N 3D pod adresem Aleja Lompy 3 (Aleja Lompy 1), proszę o informacje czy:
1. Na terenie w rejonie miejskich plantów w sąsiedztwie kina na działkach 70/1 AR 33, lub terenie ZP1 działka 72/4 AR 33, został zlokalizowany parking dla samochodów,  - (znajduje się tam znak informacyjny parking). - w ww. piśmie podpisanym przez wiceburmistrza Piotra Walacha jest napisane cytuje - grunt, o który mowa winien być używany zgodnie z ww. przeznaczeniem (w związku z koniecznością zapewnienia możliwości dojazdu Straży Pożarnej) pod rygorem odebrania gruntu w trybie natychmiastowym.
2. Jeśli jest tam parking to na jakiej działce i na ile samochodów?
3. Czy ten parking jest obsługiwany przez automat do pobierania opłat parkingowych oznaczony jako Lompy znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie kina na działce 70/1 AR 33, jeśli nie ten to jaki?
Proszę także o odpowiedz na pytania dodatkowe dotyczące tej strefy płatnego parkowania:
a) na ile samochodów jest ten parking (Lompy)
b) na jakiej działce parking się znajduje prywatnej czy gminnej, jeśli na prywatnej to na jakich zasadach, (także finansowych)?
c) jaka jest droga dojazdu do parkingu (według informacji przestrzennej powinna to być droga KDX  - 67 i 68/2 Tereny ciągów pieszo - jezdnych inna niż używana obecnie do dojazdu do kina.
d) kto wydał zgodę i kiedy na dojazd do parkingu/kina przecinający działkę nr 74 oraz 72/4 oznaczone jako Tereny zieleni urządzonej typu parkowego Uchwała Nr XLV/672/10 z dnia 2010-03-31
e) kto wydał decyzję o tej płatnej strefie i kiedy
f) czy na tym terenie były wystawiane mandaty za brak ważnego biletu parkingowego oraz jakie są wpływy do kasy miasta z tego tytułu.
4. Czy do lokalizacji parkingu na ww. działkach tj. 74 i lub 72/4 na tym terenie jest potrzebna zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków? Jeśli tak to cy taka zgoda została wydana?
Odpowiedź z dnia 9 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie parkingu dla samochodów przy Kinie CINEMA N 3D informuję:
1. Wnioskodawca przedstawił stwierdzenie – brak pytania w trybie dostępu do informacji publicznej.
2. Na działce gminnej nie wydawano zgody na utworzenie parkingu, a w przypadku działki prywatnej nie posiadamy takiej wiedzy.
3. Nie. Automat obsługujący teren prywatny jest prywatny, nie jest związany ze strefą płatnego parkowania w Nysie wyznaczonej na drogach gminnych i powiatowych.
a) Pytanie należy zadać właścicielowi.
b) Jest to teren prywatny.
c) Od wielu lat do kina można było dojeżdżać od strony ul. Moniuszki, wjazdem naprzeciw ul. Sucharskiego. Tak też jest oznakowana „droga wewnętrzna – zakaz ruchu za wyjątkiem dojazdu do kina”.
d) Akta sprawy wyznaczenia dojazdu do kina już nie istnieją. Dojazd jest o wiele starszy niż uchwalony w 2010 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
e) Pobór opłat następuje na prywatnym terenie, który nie jest elementem strefy płatnego parkowania w Nysie.
f) Nie. Pobór opłaty następuje przez prywatny podmiot nie związany z „kasą miasta”.
4. Działki nr 74 i 72/4 k.m. 33, obręb Śródmieście, znajdują się na obszarze objętym ochroną przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (OWKZ) - wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 107/54 oraz 300/95 (planty miejskie). Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez OWKZ (art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2013r. poz. 1409, ze zm.). Do Urzędu Miejskiego w Nysie pozwolenie OWKZ dot. lokalizacji parkingu na ww. działkach nie wpłynęło.

Wniosek IBP.1431.2.2015 z dnia 29 grudnia 2014 roku
Pytanie:
Proszę o informację czy były przekazywane środki (nabywane usługi) od niżej opisanego podmiotu, jeśli tak jakie kwoty były przekazywane na rzecz podmiotu i w ramach jakiej części budżetu gminy (promocja, itp). Proszę o informacje obejmującą okres od roku 2010.
podmiot: AZS Nysa Sportowa Spółka Akcyjna
Proszę również o kopie faktur wystawionych przez AZS Nysa SSA za rok 2013 i 2014.
Odpowiedź z dnia 9 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie AZS Nysa Sportowa Spółka Akcyjna informuję, iż Gmina Nysa nie przekazywała środków finansowych na rzecz ww sportowej spółki w latach 2010 – 2014.
Gmina Nysa nie korzystała z usług wymienionego podmiotu.

Wniosek IBP.1431.3.2015 z dnia 4 stycznia 2015 roku
Pytanie:
1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2014 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?
2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2014 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?
3. ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2014 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
4. jaki był w 2014 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2014 r.
Odpowiedź z dnia 14 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie bezdomnych zwierząt w Gminie Nysa w roku 2014 informuję:
1. Gmina Nysa od 1994 roku prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane jest przez pracowników Schroniska.
2. Gmina Nysa od 1994 roku prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami realizowana jest przez pracowników Schroniska.
3. 79 psów. Gmina Nysa prowadzi również akcje sterylizacji, oraz dokarmiania półdziko żyjących kotów. Zadanie to dotyczy około 300 zwierząt w 30 punktach dokarmiania i realizowane jest z pomocą społecznych opiekunów kotów, pod nadzorem pracowników Schroniska.
4. 112.055 zł. W tym: 95.655 zł koszty Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej, 11.000 zł koszty sterylizacji półdziko żyjących kotów, 1.350 zł koszt odrobaczania, 4.050 zł koszt dokarmiania.
5. Gmina Nysa nie zawierała umów o zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

Wniosek IBP.1431.4.2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku
Pytanie:
Udostępnienie informacji w następującym zakresie:
rozstrzygnięcia odnośnie uwag zgłoszonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – działka 1/16 – Górna Wieś (dotyczy pisma z dnia 20 października 2014r.).
Odpowiedź z dnia 14 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie uwag zgłoszonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – działka 1/16 – Górna Wieś, załączam „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag …”, załącznik do niniejszego rozstrzygnięcia oraz uwagi zamieszczone w wykazie.
Rozstrzygnięcie uwag i załącznik pdf
Uwaga1 pdf
Uwaga2 pdf

Wniosek IBP.1431.5.2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku
Pytanie:
Wykaz liczby ludności zamieszkującej poszczególne ulice. Podział administracyjny Nysy (np. na dzielnice, jednostki administracyjne).
Odpowiedź z dnia 19 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek informuję, iż Nysa nie ma podziału na dzielnice i osiedla. W załączeniu przesyłam dane statystyczne miasta i gminy Nysa wg stanu na dzień 31.12.2014r.
Miasto pdf
Sołectwa pdf

Wniosek IBP.1431.6.2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku
Pytanie:
Ilości wydanych przez Państwa jednorazowych zezwoleń, o których mowa w art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w okresie od dnia 01 kwietnia do dnia 30 września 2014 r.
Dodatkowo wnoszę o przekazanie informacji o nazwach imprez (eventów) na jakie wydane zostały zezwolenia  oraz o datach w jakich one się odbywały.
Odpowiedź z dnia 16 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wydawania zezwoleń informuję, iż w okresie 01.04-30.09.2014r. Burmistrz Nysy wydał 14 zezwoleń, o których mowa w art. 181 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t.j. Dz. U. z 2012r. poz 1356 z późn. zm.). Nazwa i data imprezy zgodnie z poniższą tabelą.
ZEZWOLENIA JEDNORAZOWE(*) 2014 – GMINA NYSA
Lp. NAZWA IMPREZY         TERMIN WAŻNOŚCI
1.  DNI NYSY 2014            23-25.05.2014
2.  IMPREZA HERBOWA      15.06.2014
3.  ZAWODY STRAŻACKIE   14.06.2014
4.  HIP-HOP NYSA 2014     27-28.06.2014
5.  REGGAE FESTIWAL       18-19.07.2014
6.  JARMARK JAKUBOWY    27.07.2014
7.  DOŻYNKI                    23-24.08.2014
8.  DNI SŁONECZNIKA W SOŁECTWIE KĘPNICA    15-17.08.2014
9.  DOŻYNKI WIEJSKIE W PRZEŁĘKU                  23-24.08.2014
10. PIERWSZY CHARYTATYWNY MECZ RADIO NYSA & PRZYJACIELE KONTRA POLITYCY    13.09.2014
(*) Zezwolenie jednorazowe wydawane jest na okres do 2 dni, na każdy rodzaj sprzedaży osobno.

Wniosek IBP.1431.7.2015 z dnia 10 stycznia 2015 roku
Pytanie:
1. Proszę o informację czy mandat / upomnienie dotyczące opłaty dodatkowej za parkowanie bez ważnego biletu parkingowego w płatnej strefie parkowania w Nysie zawiera informacje o miejscu wystawienia (nazwę lub kod ulicy lub strefy)?
2. Proszę także o informację czy takie dane są przechowywane przez urząd miejski lub operatora strefy parkingowej.w formie papierowej lub elektronicznej.
3. Czy została przeprowadzona lub jest tak możliwość by przeprowadzić analizę miejsc wystawiania mandatów pod kątem sprawdzenia czy mogło dość do wystawienia mandatu w nielegalnej strefie parkowania przy alei Lompy. Pytanie to jest uzasadnione ponieważ z naszych informacji wynika, że obsługa kontrolerska na tym terenie była prowadzona przez tę sama firmę, która obsługiwała kontrole w strefie miejskiej.
Odpowiedź z dnia 19 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie opłat w płatnej strefie parkowania Gminy Nysa informuję:
1. Tak. Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej zawiera informację "miejsce postoju: … " – tu nazwa ulicy słownie.
2. Tak. Przez Urząd Miejski w Nysie – w formie papierowej i elektronicznej.
3. Żadne wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie, przekazane do Urzędu Miejskiego w Nysie przez operatora strefy w formie papierowej i elektronicznej z dokumentacją fotograficzną, nie dotyczyło parkowania przy Alei Lompy w Nysie.
System elektroniczny funkcjonujący w gminie i powiecie, w oparciu o który prowadzi się dalsze postępowanie o wyegzekwowanie należności, nie dopuszcza przekazania danych dla ulic nie objętych strefą płatnego parkowania w Nysie.

Wniosek IBP.1431.8.2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku
Pytanie:
Proszę o informację czy były przekazywane środki (nabywane usługi) na rzecz lub od niżej opisanego podmiotu, jeśli tak jakie kwoty były przekazywane na rzecz podmiotu i w ramach jakiej części budżetu (promocja, itp). Proszę o informacje obejmującą okres od roku 2010 do 2014.
podmiot:
1. AZS PWSZ Nysa
2. Stowarzyszenie Miłośników siatkówki Stal Nysa
Proszę również o kopie faktur lub innych dokumentów przekazania środków wraz z umowami wystawionych przez te podmioty lub zawartych z tymi podmiotami  za rok 2013 i 2014.
Odpowiedź z dnia 21 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie Stowarzyszenia Miłośników Siatkówki Stal Nysa przekazuję 20 załączników: „Zestawienie SMS Stal Nysa”, pdf Umowy 2013/BP/001 (2 strony), pdf Umowy 2013/BP/040 (2 strony), pdf Umowy 2014/IBP/003 (2 strony), pdf 7 faktur z 2013 roku oraz pdf 6 faktur z 2014 roku.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie AZS PWSZ Nysa informuję, iż Gmina Nysa nie przekazywała środków finansowych na rzecz ww podmiotu w latach 2010 – 2014. Gmina Nysa nie korzystała z usług wymienionego podmiotu.
Zestawienie doc
Umowa 2013/BP/001 str1 , str2
Umowa 2013/BP/040 str1 , str2
Umowa 2014/IBP/003 str1 , str2
Faktury 2013 - 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
Faktury 2014 - 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

Wniosek IBP.1431.9.2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku
Pytanie:
Proszę o udostępnienie nagrania z monitoringu miejskiego pokazującego moment wypróżniania parkomatu przy alei Lompy. (z naszych informacji wynika, że urząd dysponuje takim nagraniem, opróżnianiem parkomatu ma się zajmować na tym nagraniu jedna ze znanych osób publicznych w Nysie).
Odpowiedź z dnia 29 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie nagrania monitoringu przy Alei Lompy informuję, iż przeanalizowane zostały wszystkie nagrania gminnego monitoringu przy Alei Lompy, których dokonano w terminie od dnia 15 grudnia 2014 roku do dnia 9 stycznia 2015 roku.
Na żadnym z nagrań nie stwierdzono momentu dokonywania opróżniania parkomatu przy ul. Alei Lompy.

Wniosek IBP.1431.10.2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku
Pytanie:
Proszę o informację jaki podmiot i na jakich zasadach pobiera opłaty parkingowe w Nysie przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej?
Czy ulica ta należy do gminy, kto jest jest najemcą, dzierżawcą tego terenu na jaki termin została podpisana, umowa, jaka jest wysokość opłat czynszu?
Odpowiedź z dnia 29 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie ulicy Marii Curie-Skłodowskiej informuję:
1. Pytanie należy zadać zarządcy drogi w ulicy Marii Curie-Skłodowskiej.
2. Droga w ulicy Marii Curie-Skłodowskiej jest drogą wewnętrzną w zarządzie ZOZ w Nysie. Grunt zajęty pod tę drogę stanowi własność Gminy Nysa. Po pozbawieniu drogi w ulicy Marii Curie-Skłodowskiej kategorii publicznej, nastąpiło przekazanie zarządu nad drogą na rzecz ZOZ w Nysie. Zarządca nie uiszcza na rzecz Gminy Nysa opłat, natomiast jego obowiązkiem jest budowa, przebudowa, utrzymanie, ochrona i oznakowanie drogi wewnętrznej oraz zarządzanie tą drogą. Gmina Nysa nie przekazuje na poczet zarządcy środków finansowych na utrzymanie tej drogi.

Wniosek IBP.1431.11.2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku
Pytanie:
Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej tj. umowy na realizację projektu, którego celem było m. in. stworzenie strony internetowej: www.i.nysa.p l . Proszę o załączenie umowy oraz o wskazanie czy w związku z realizacją niniejszej umowy były zawierane np. umowy zlecenia, o dzieło itp. Jeśli tak, proszę również o ich załączenie.
Proszę wskazać jaki jest koszt kompleksowy koszt utrzymania (hostingu) serwisu i.nysa.pl od chwili uruchomienia w całym okresie trwałości projektu oraz wszystkie koszty z nim związane.
Odpowiedź z dnia 26 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie projektu i.nysa.pl przekazuję w załączeniu skan umów: „umowa projekt – 10 stron, „umowa system” – 12 stron, „umowa tablice” – 2 strony. Koszt kompleksowy, w tym hostingu dokładnie określa umowa.
umowa projekt 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10
umowa system 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12
umowa tablice 1 , 2

Wniosek IBP.1431.12.2015 z dnia 7 stycznia 2015 roku
Pytanie:
1. Co władze gminy zamierzają zrobić z budynkiem po zlikwidowanym Gimnazjum nr 3 przy ul. Kościuszki?
2. Czy jest rozpatrywana możliwość wskrzeszenia szkoły?
3. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca to czy brana jest po uwagę możliwość wznowienia działalności placówki już w roku szkolnym 2015/2016?
4. Czy w rozpoczętym roku będzie realizowane zagospodarowanie placu w okolicach ul. Bielawskiej?
5. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to czy zagospodarowanie to odbędzie się według już istniejącego projektu, czy powstanie nowy projekt?
Odpowiedź z dnia 21 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie Gimnazjum nr 3 w Nysie oraz ulicy Bielawskiej informuję:
1. W chwili obecnej rozpatrywana jest koncepcja adaptowania budynku po byłym Gimnazjum nr 3 na Centrum Integracji Społecznej oraz Inkubator Edukacyjny. Pierwszy podmiot będzie zajmował się aktywizacją osób wykluczonych zawodowo, w szczególności osobami długotrwale bezrobotnymi. Z kolei drugi ma umożliwić wykorzystanie potencjału edukacyjnego firm z sektora szeroko rozumianej edukacji, w tym jednostek szkoleniowych i szkół języków obcych.
2. W związku z działaniami podjętymi przez jedną z mieszkanek Gminy Nysa związanych z powstaniem stowarzyszeniowej szkoły podstawowej i gimnazjum w budynku wynajętym od FSO, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie byłego Gimnazjum nr 3, Burmistrz nie rozpatruje możliwości powołania Gimnazjum. Jednocześnie Burmistrz udzieli stowarzyszeniu wszelkiej pomocy, w tym umożliwi wykorzystanie infrastruktury sportowej znajdującej się na terenie byłego Gimnazjum nr 3, tak aby plany stowarzyszenia mogły zostać zrealizowane.
3. Jeśli plany stowarzyszenie zostaną zrealizowane to możliwe będzie przeprowadzenie naboru na rok szkolny 2015/2016.
4. W projekcie budżetu Gminy Nysa na rok 2015 nie ujęto zadania dotyczącego zagospodarowania terenu (po byłym bazarze) przy ulicy Bielawskiej.
Obecnie trwają prace nad ostateczną wersją budżetu i wniosek w tej sprawie jest rozpatrywany. Ostateczną decyzję podejmie Rada Miejska uchwalając budżet.
Na zagospodarowanie terenu przy ulicy Bielawskiej nie ma opracowanej dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę. Gmina Nysa posiada 17 koncepcyjnych prac konkursowych obejmujących swym zakresem ul. Bielawską, które mogą posłużyć jako propozycje sposobu i możliwości zagospodarowania tego terenu.

Wniosek IBP.1431.13.2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku
Pytanie:
Proszę o przesłanie skanu faktur za energię elektryczną czynną oraz dystrybucji Państwa jednostki oraz wszystkich obiektów będących jednostkami podległymi z okresu ostatnich 12 miesięcy oraz przesłanie w osobnym pliku excel zestawienia wszystkich p.p.e. wraz z wyszczególnieniem zużycia energii na każdym z liczników.
Odpowiedź z dnia 27 stycznia 2015 roku:
Wnioskodawca nie wykazał szczególnego interesu publicznego tworzenia zestawienia wszystkich punktów poboru energii wraz z wyszczególnieniem zużycia energii na każdym z liczników w postaci pliku Excel.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie faktur za energię elektryczną z ostatnich 12 miesięcy przekazuję w załączeniu 440 dokumentów finansowych.
Załączniki ZIP:
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64

Wniosek IBP.1431.14.2015 z dnia 16 stycznia 2015 roku
Pytanie:
1. Ile mandatów i na jaką łączną kwotę wystawiła w minionym roku Straż Miejska kierowcom, którzy przekroczyli prędkość, a ich wykroczenie zostało zarejestrowane przez fotoradar?
2. Na jaki cel będą wykorzystane uzyskane w ten sposób pieniądze?
Odpowiedź z dnia 29 stycznia 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie mandatów wystawionych za przekroczenie prędkości w 2014 roku informuję:
1. Straż Miejska w Nysie, za wykroczenie drogowe ujawnione przy pomocy fotoradaru, polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości w 2014 roku, wystawiła 1.113 mandatów karnych na łączną kwotę 97.700,00 zł.
2. Środki uzyskane z tego tytułu zasilają dochody budżetu Gminy Nysa z przeznaczeniem na finansowanie gminnych wydatków, bez szczegółowego określenia celu.

Wniosek IBP.1431.15.2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku
Pytanie:
1. Czy Państwa jednostka samorządu terytorialnego posiada program gospodarki odpadami azbestowymi?
2. Jeśli nie to czy jest przygotowywany?
3. Czy w zakresie unieszkodliwiania azbestu korzystacie Państwo z funduszy lub dotacji?
4. Jeśli tak to z jakich?
5. Czy planujecie Państwo w 2015 roku działania w zakresie unieszkodliwiania azbestu?
6. Jeśli tak to jakie: przetarg, zamówienie, inne?
7. Czy w 2014r. Państwa jednostka ogłaszała przetarg, zapytanie ofertowe lub inny konkurs w zakresie unieszkodliwiania azbestu?
Odpowiedź z dnia 23 stycznia 2015 roku:
1. nie
2. tak
3. nie
4. nie dotyczy
5. tak
6. inne
7. nie

Wniosek IBP.1431.16.2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku
Pytanie:
Wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie następujących pytań:
1) Czy na dzień złożenia przedmiotowego wniosku, JST posiada i użytkuje  - elektroniczny system obiegu dokumentów - w rozumieniu §2 pkt 13 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z dnia 20 stycznia 2011r.)?
2) Jeśli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca - wnosimy o podanie nazwy rzeczonego systemu oraz nazwę jego Dostawcy/Producenta.
3) Wnosimy o podanie roku, w którym wzmiankowany system został oddany do użytku/uruchomiony w JST?
4) W przypadku jeśli JST nie posiada właściwie działającego tego typu systemu, czy budżet na 2015r. zakłada zakup elektronicznego systemu obiegu dokumentów?
5) Czy JST wykorzystuje elektroniczny system obiegu dokumentów w pełnym zakresie opisanym w ww. Instrukcji Kancelaryjnej, scilicet - stosując elektroniczną rejestrację przesyłek wpływających, ich dekretację, procedowanie spraw oraz akceptację dokumentów wychodzących?
6) Czy JST posiada metadane dla danych planistycznych?
7) Czy budżet na 2015r. zakłada nabycie przez JST edytora aktów prawa miejscowego w postaci strukturalnych dokumentów XML?
8) Czy budżet br. zakłada zakup elektronicznej platformy konsultacji społecznych?
9) Czy w budżecie i w planach dot. 2015r. założono zakup elektronicznej skrzynki podawczej innej niż dostępna na platformie ePUAP?
10) Czy rzeczony budżet zakłada zakup usług digitalizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego?
11) Czy budżet JST zakłada zakup w 2015r. systemu informacji przestrzennej do prezentacji danych będących w posiadaniu gminy?
12) Wnosimy o oszacowanie wskaźnika obrazującego jaki procent spraw (w rozumieniu §2 ust.12 ww. Instrukcji Kancelaryjnej) funkcjonuje w Urzędzie w postaci stricte elektronicznej (w EZD) w stosunku wszystkich spraw załatwianych w Urzędzie (rzeczywisty poziom wykorzystania EZD). Wnosimy o podanie rzeczonego, oszacowanego wskaźnika.
Odpowiedź z dnia 6 lutego 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów informuję:
1. Nie
2. Nie dotyczy
3. Nie dotyczy
4. Nie
5. Nie
6. Tak
7. Tak
8. Tak
9. Nie
10. Nie
11. Nie
12. Nie posiadamy EZD.

Wniosek IBP.1431.17.2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku
Pytanie:
1. Proszę o informacje, czy burmistrz Nysy podjął działania w związku z otrzymaniem od dyrektora Janiny Janik (Nyski Dom Kultury) informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przy organizacji Dni Nysy oraz realizacji inwestycji rewitalizacji Nyskich Fortyfikacji?
2. W jakim terminie sprawa zostanie zbadana?
Odpowiedź z dnia 6 lutego 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie podjętych działań w związku z otrzymaną informacją o możliwości popełnienia przestępstwa przy (1) organizacji Dni Nysy oraz (2) realizacji rewitalizacji Nyskich Fortyfikacji informuję:
1. Burmistrz Nysy skierował wniosek do Dyrektora Nyskiego Ośrodka Rekreacji o ustosunkowanie się do zarzutów. Po wyjaśnieniach udzielonych przez Dyrektora Mirosława Aranowicza informuję, iż w okresie (przed 2008 rokiem) kiedy Nyski Ośrodek Rekreacji był współorganizatorem imprezy Dni Nysy przychody uzyskane ze sprzedaży biletów za korzystanie z toalet wprowadzane były do ksiąg rachunkowych Nyskiego Ośrodka Rekreacji i wykorzystywane na bieżące utrzymanie Stadionu Miejskiego. Informacje na ten temat umieszczane były w sprawozdaniach finansowych za poszczególne lata. Odpowiadając na zarzut nie odprowadzania przez Nyski Ośrodek Rekreacji do kasy Gminy wpływów z toalet sprzed 2008 roku informuję, że zakład budżetowy jakim jest Nyski Ośrodek Rekreacji zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy o finansach publicznych powinien dokonywać wpłat do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżek środków obrotowych, ustalonych na koniec okresu rozliczeniowego. Nyski Ośrodek Rekreacji nie wypracowywał nadwyżki środków obrotowych, w związku z czym nie miał obowiązku dokonywania wpłat do budżetu Gminy.
2. W związku z otrzymanym pismem od dyrektor Nyskiego Domu Kultury, w którym zawarto między innymi sugestie o możliwości popełnienia przestępstwa przy realizacji inwestycji rewitalizacji Nyskich Fortyfikacji informuję, iż realizacja inwestycji była przedmiotem kontroli Urzędu Marszałkowskiego oraz działań sprawdzających przeprowadzonych przez Komendę Wojewódzką Policji na wniosek prokuratury. Przeprowadzone kontrole nie wykazały żadnych uchybień wskazujących na popełnienie przestępstw sugerowanych przez dyrektor Nyskiego Domu Kultury Janinę Janik. Ponadto pozew sądowy złożony przez dyrektor Janinę Janik przeciwko wykonawcy robót zakończył się w pierwszej połowie ubiegłego roku jego oddaleniem (po wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu). Postępowanie sądowe zakończyło się  prawomocnym wyrokiem, w którym sąd nie dopatrzył się zaniedbań wykonawcy podczas realizacji robót, skutkiem czego mogłyby być usterki ujawniane w trakcie eksploatacji obiektu. Opinie biegłych przedstawiane w trakcie kolejnych rozpraw sądowych wskazywały, że usterki te w szeregu wypadkach powstawały na skutek niewłaściwej eksploatacji obiektów przez jego właściciela.

Wniosek IBP.1431.18.2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku
Pytanie:
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie dotyczącym Państwa samorządu:
- dochodów za 2013,
- wydatków w 2013,
- liczby mieszkańców w 2013,
- wydatków na zdrowie w 2013: ogólnie, oraz w rozbiciu na kategorie wg funkcji,
- informacji dotyczących realizacji przez Państwa samorząd programów profilaktycznych w latach 2013, 2014,
- planów na 2015: liczba programów [z wyszczególnieniem jakie to jest realizowane zadanie i w jakim obszarze terapeutycznym: np. kardiologia, diabetologia, choroby zakaźne, inne; tytuł programu, określenie populacji docelowej, budżet programu, a także jaką uzyskał opinię AOTM (Agencji Oceny Technologii Medycznych)].
Czy planują Państwo aplikować o fundusze unijne w zakresie realizacji programów profilaktycznych?
Odpowiedź z dnia 9 lutego 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie programów profilaktycznych w latach 2013, 2014 i planów na 2015 załączam uzupełnioną tabelę w programie Excel.
Tabela xls
 
Wniosek IBP.1431.19.2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku
Pytanie:
Czy Państwa Urząd w roku 2014, a szczególnie w miesiącach styczeń-luty 2014r. otrzymywał zapytania o udostępnienie informacji publicznej od (...)?
W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę także o informację czy wskazany wyżej (...) kierował z tego tytułu jakieś roszczenia (z tytułu braku odpowiedzi na wniosek) wobec Państwa Urzędu, a jeżeli tak to czy z tego tytułu zapadły orzeczenia sądowe i ewentualnie jakie orzeczenia?
Odpowiedź z dnia 6 lutego 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zapytań o udostępnienie informacji publicznej przez konkretny podmiot w 2014 roku oraz roszczeń z tytułu braku odpowiedzi na wniosek informuję, iż:
1. Urząd Miejski w Nysie nie prowadzi rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, w którym zapisywane są dane wnioskujących. Prowadzony jest rejestr udostępniony w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie zawierający informacje o pytaniu, odpowiedzi i terminie udzielenia. Urząd Miejski w Nysie nie zbiera danych osobowych wnioskodawców.
http://bip.nysa.pl/index.php?gid=9946aa65cee5fb929c8fc68f3c4694cb&pos=7_999#menuscroll
2. Do Urzędu Miejskiego w Nysie nie wpłynęły żadne roszczenia od wnioskodawców z tytułu braku odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Wniosek KS.1431.20.2015 z dnia 4 lutego 2015 roku
Pytanie:
W oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz Prawo prasowe proszę o udostępnienie mi do wglądu lub w formie kopii elektronicznych korespondencji kierowanej przez posła Rajmunda Millera do Ministerstwa Sprawiedliwości, jaką w 2014 roku otrzymał do wiadomości burmistrz Nysy w sprawie planowanej budowy nowej siedziby Sądu Rejonowego w Nysie.
Odpowiedź z dnia 4 lutego 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie korespondencji posła Rajmunda Milera do Ministerstwa Sprawiedliwości w 2014 roku w sprawie planowanej budowy nowej siedziby Sądu Rejonowego w Nysie informuję, iż do Urzędu Miejskiego w Nysie nie wpłynęła w/w korespondencja.

Wniosek KS.1431.21.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku
Pytanie:
1. Proszę podać liczbę mieszkań przeznaczonych na wynajem gospodarstwom domowym osiągającym niski dochód według podanych kategorii
a) Mieszkania komunalne w budynkach będących w całości własnością gminy:...........
b) Mieszkania komunalne we wspólnotach mieszkaniowych:...........
c) Mieszkania wynajmowane przez gminę od innych właścicieli:...........
2. Proszę podać liczbę obecnie wynajmowanych mieszkań, których właścicielem jest gmina/miasto
a) Najem na czas nieoznaczony (bez socjalnych):...........
b) Socjalnych:...........
3. Proszę podać aktualną liczbę osób oczekujących na wynajem mieszkań z komunalnych zasobów mieszkaniowych
a) Mieszkania do wynajęcia na czas nieoznaczony (bez socjalnych):..........., stan na:...........
b) Mieszkania socjalne (suma osób uprawnionych ze wszystkich tytułów):..........., stan na:...........
4. Proszę podać dane nt. liczby inwestycji mieszkaniowego budownictwa komunalnego w toku realizacji (rozpoczętych i niezakończonych przed końcem 2014 r.):
Liczba budynków:...........
Liczba mieszkań do wynajęcia na czas nieoznaczony (bez socjalnych):...........
Liczba mieszkań socjalnych:...........
5. Proszę podać dane nt. liczby inwestycji mieszkaniowego budownictwa komunalnego oddanych do użytkowania w latach 2012 – 2014
Liczba budynków oddanych do użytkowania:...........
Liczba mieszkań do wynajęcia na czas nieoznaczony (bez socjalnych):...........
Liczba mieszkań socjalnych:...........
6. Proszę podać liczbę planowanych (nierozpoczętych przed końcem 2014 r.) inwestycji oraz planowanych w nich mieszkań komunalnych, dla których gmina posiada obecnie ważne pozwolenia na budowę
Planowana liczba budynków:...........
Zaplanowane mieszkania:...........
7. Proszę podać poziom i udział procentowy nakładów inwestycyjnych na budowę mieszkań komunalnych, w sumie wydatków majątkowych gminy/miasta (ogółem) w roku 2012, 2013 i 2014:
2012 r.:...........zł; udział:...........%
2013 r.:...........zł; udział:...........%
2014 r.:...........zł; udział:...........%
8. Proszę podać poziomy nakładów inwestycyjnych na remonty, modernizacje i rewitalizacje mieszkań komunalnych, w roku 2012, 2013 i 2014 oraz stan powierzchni użytkowej całego zasobu mieszkań komunalnych na początku podanych lat:
a) Mieszkania wynajmowane na czas nieoznaczony (bez socjalnych):
2012 r.:...........zł; ...........m2
2013 r.:...........zł; ...........m2
2014 r.:...........zł; ...........m2
b) Mieszkania socjalne:
2012 r.:...........zł; ...........m2
2013 r.:...........zł; ...........m2
2014 r.:...........zł; ...........m2
9. Proszę podać liczbę mieszkań z zasobów komunalnych, sprzedanych w poszczególnych latach
2012 r.: ...........
2013 r.: ...........
2014 r.: ...........
Odpowiedź z dnia 18 lutego 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zasobów mieszkaniowych informuję:
1. a) 437 lokali + 296 lokali (należących do gminnej spółki), b) 698 lokali, stan na 31.01.2015r., c) 18 lokali socjalnych
2. a) 763 + 296 (gminnej spółki), b) 372 + 6 (gminnej spółki)
3. a) 19, stan na 10.02.2015r., b) 192, stan na 10.02.2015r.
4-8. Brak danych wg pytań. Gmina dysponuje następującymi danymi z zakresu pytań:

Gmina wyremontowała:
- 2012 rok - 12 mieszkań, powierzchnia łączna 560,83m2 (ze środków bieżących)
- 2013 rok - 23 mieszkania, powierzchnia łączna 743,56m2 (250.000 zł z inwestycji, pozostałe nakłady bieżące)
- 2014 rok - 20 mieszkań, powierzchnia łączna 732,48m2 (500.000 zł inwestycje, pozostałe bieżące)

Stan zasobów mieszkaniowych w latach:

Lata

styczeń

   Pow. lokali m2

Ilość lokali

Razem

Pow. m2 /
ilość

Wspólnoty Mieszkaniowe

100%

Nyski Zarząd Nieruchomości

Wspólnoty Mieszkaniowe

100%

Nyski Zarząd Nieruchomości

2012

47.000,96

22.881,35

11.392,22

848

498

296

81.274,53 / 1642

2013

44.134,66

23.191,16

11.392,22

786

505

296

78.718,04 / 1587

2014

41.786,45

19.925,14

11.392,22

749

437

296

73.103,81 / 1482


Wydzielone lokale socjalne: 372 szt., łączna powierzchnia 15.740,79m2
2012 rok – powierzchnia 81.274,53m2 - 15.740,79m2 = 65.533,74m2
2013 rok – powierzchnia 78.718,04m2 - 15.740,79m2 = 62.977,25m2
2014 rok – powierzchnia 73.103,81m2 - 15.740,79m2 = 57.363,02m2

9. Liczba mieszkań z zasobów komunalnych, sprzedanych:
2012 r.: 46
2013 r.: 58
2014 r.: 42

Wniosek KS.1431.22.2015 z dnia 10 lutego 2015 roku
Pytanie:
Wnoszę o udzielenie nam informacji dotyczącej planowanych przez Państwa w 2015 r. konkursów i przetargów o wartości nie przekraczającej progu 30.000 Euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych.
Odpowiedź z dnia 16 lutego 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie planowanych w 2015 roku konkursów i przetargów na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych informuję, iż w budżecie Gminy Nysa na 2015 rok zabezpieczona została kwota 30.000 zł, z przeznaczeniem dla osób fizycznych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Szczegóły przyznawania dotacji określa Uchwała nr V/50/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 lutego 2011 roku, której treść przekazuję w załączeniu.
Ponadto na sesję lutową, pod obrady Rady Miejskiej w Nysie, skierowany zostanie „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nysa na lata 2014-2032”, który po zatwierdzeniu umożliwi Gminie Nysa rozpoczęcie starań o pozyskanie dodatkowych środków np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z usuwaniem azbestu.
Treść Uchwały doc

Wniosek KS.1431.23.2015 z dnia 10 lutego 2015 roku
Pytanie:
1) Z jakim podmiotem mają Państwo podpisaną umowę w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt?
2) Z jakim podmiotem mają Państwo zawartą umowę na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami?
3) Z jakim podmiotem mają Państwo podpisaną umowę na pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych?
4) Ile zwierząt zostało odłowionych na terenie Państwa Gminy w roku 2013 i 2014?
5) Ile zwierząt odłowionych na terenie Państwa gminy trafiło do schroniska dla zwierząt?
6) Jakie nakłady finansowe poniosła Gmina na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt, w roku 2013 i 2014?
a) Czy jest to opłata ryczałtowa czy dobowa?
b) Jeżeli jest to opłata dobowa to w jakiej kwicie przypada ona na jedno zwierzę w miesiącu?
c) Jeżeli jest to opłata ryczałtowa to w jakiej kwocie przypada ona na jedno zwierzę?
7) Jakie nakłady finansowe poniosła Państwa Gmina na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w latach 2013 i 2014?
Odpowiedź z dnia 13 lutego 2015 roku:
1. Gmina Nysa od 1994 roku prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej. Odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie gminy zajmują się pracownicy Schroniska.
2. Gmina Nysa od 1994 roku prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej. Opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy zajmują się pracownicy Schroniska.
3. Lek. wet. Stanisław Wieteska, 48-303 Nysa ul. Zawiszy Czarnego 12F.
4. Rok 2013 - 77 psów, rok 2014 - 79 psów.
5. Rok 2013 - 77 psów, rok 2014 - 79 psów.
6. Rok 2013 - 89 397,80 zł, rok 2014 - 88 261,31 zł. Są to roczne koszty utrzymania Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej przypadające na Gminę Nysa.
7. Rok 2013 - 89 397,80 zł, rok 2014 - 88 261,31 zł. Są to roczne koszty utrzymania Schroniska, zawierają również koszty odławiania bezdomnych zwierząt przez pracowników Schroniska.

Wniosek KS.1431.24.2015 z dnia 11 lutego 2015 roku
Pytanie:
1. Ile w latach 2008-2014 Gmina Nysa zawarła umów z PWSZ Nysa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)? Na jaką kwotę i jaki miały charakter (promocja, kultura, sport, itp.)?
2. Czy zawierała je osobiście burmistrz Jolanta Barska?
3. Proszę o spis tych umów z kwotami.
Odpowiedź z dnia 19 lutego 2015 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie umów zawartych pomiędzy Gminą Nysa a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie w latach 2008 – 2014 informuję:
1. W latach 2008 – 2014 Gmina Nysa zawarła z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie 34 umowy.
2. Wszystkie umowy, w których stroną jest Gmina Nysa zawierane są przez Burmistrza Nysy lub z upoważnienia Burmistrza przez jego Zastępców. Wobec powyższego umowy w latach 2008-2014 podpisywane były przez Burmistrz Nysy Jolantę Barską i jej Zastępców.
3. Zestawienie/spis umów przekazuję w załączeniu. xls

Wniosek KS.1431.25.2015 z dnia 13 lutego 2015 roku
Pytanie:
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Podanie następujących informacji dotyczących prowadzonej obsługi bankowej:
a/ Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową?
b/ Jakie jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli stałe prosimy o podanie wartości oprocentowania, jeśli zmienne prosimy o podanie formuły oprocentowania)?
c/ Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową?
d/ Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę bankową?
e/ Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości udzielonego kredytu  oraz oprocentowania kredytu wg uznanej formuły.
f/ Jakie łączne saldo posiadał zamawiający wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych (suma wszystkich sald) na dzień tworzenia odpowiedzi.
g/ Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje wymóg posiadania oddziału bankowego na terenie miasta/gminy itp., jeżeli tak to jakiego typu transakcje są w nim  przeprowadzane?
2. Czy Korzystacie Państwo z finansowania dłużnego? Jaki jest termin zapadalności ewentualnych kredytów?
3. Dotyczy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI):
a/ Czy WPI obejmuje przedsięwzięcia planowane do finansowania/współfinansowania ze środków UE, a jeśli tak, to jaka jest łączna przewidywana kwota udziału własnego?
b/ Czy obejmuje przedsięwzięcia planowane do sfinansowania w całości ze środków własnych, a dotyczące inwestycji z zakresu efektywności energetycznej (lub szerzej: ochrony klimatu), a jeśli tak to ile jest tego typu przedsięwzięć i o jakiej łącznej wartości?
Odpowiedź z dnia 24 lutego 2015 roku:
1. W zakresie prowadzonej obsługi bankowej:
a) ING Bank Śląski SA.
b) W oparciu o stawkę WIBID 1M z każdego dnia roboczego miesiąca pomniejszoną o stałą marżę Banku w wysokości 0,50%. Bank kapitalizuje naliczone odsetki od zgromadzonych środków pieniężnych w okresach miesięcznych.
c) Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy Ramowej „Indywidualna oferta cenowa dla Gminy Nysa” stawki prowizji wynoszą 0,00 zł.
d) 31.05.2020r.
e) Nie.
f) 18.138.070,85 zł w tym:
- Gmina Nysa 15.732.094,17 zł
- Gminny Zarząd Oświaty 1.839.260,96 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej 558.441,82 zł
- Dzienny Dom Pomocy 8.273,90 zł
g) Tak, wypłaty i wpłaty gotówkowe z kas.
2. Tak, aktualne zadłużenie i zobowiązania obejmują:
Bank                          Kwota [zł]    Termin zapadalności kredytu
ING Bank Śląski S.A.    4.600.000    31.12.2016
ING Bank Śląski S.A.    4.000.000    31.12.2016
ING Bank Śląski S.A.    6.000.000    31.12.2017
Bank Gospodarstwa
Krajowego  o/Opole      8.800.000    31.12.2018
ING Bank Śląski S.A.    6.000.000    31.12.2020
ING Bank Śląski S.A.    8.000.000    31.12.2022
3. W zakresie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) informuję, iż Gmina Nysa nie posiada dokumentu WPI tylko dokument WPF - Wieloletnia Prognoza Finansowa:
a) TAK, przewidywana kwota udziału własnego 369.334,50 zł.
b) Nie.

Wniosek KS.1431.26.2015 z dnia 27 lutego 2015
Pytanie:
Wnosimy o udzielenie Informacji publicznej w przedmiocie:
1 Szacunkowej ilości dziecięcych placów zabaw położonych na terenach należących do Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)
2. Czy JST posiada tereny, które mają w pełni uregulowany status prawny i mogłyby być przeznaczone w przeciągu najbliższych 8 miesięcy pod budowę Rodzinnych Miejsc Zabaw?
3. W ścisłym kontekście wcześniejszych pytań (...) rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane (finansowane) przez osobę trzecią (firmę komercyjną) (...) na obszarach przygotowanych i przekazanych przez JST (...) Rodzinnego Miejsca Zabaw.
Odpowiedź z dnia 13 marca 2015:
1. Gmina Nysa posiada 9 placów zabaw położonych na jej terenach.
2. Nie
3. Nie dotyczy

Wniosek KS.1431.27.2015 z dnia 2 marca 2015
Pytanie:
Wnosimy o udzielenie Informacji publicznej w przedmiocie:
Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres email sołtysów.
Odpowiedź z dnia 2 marca 2015:
Informacje nt. sołtysów w Gminie Nysa znajdują się w "Aktualnym wykazie sołtysów" w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=6fe7edb810492397d002ac5ebbf09cb5&pos=7_999#menuscroll
 
Wniosek KS.1431.28.2015 z dnia 2 marca 2015
Pytanie:
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o wskazanie:
1. ilu pracowników samorządowych w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, zatrudnionych jest w Urzędzie Państwa jednostki samorządu terytorialnego - na dzień sporządzenia odpowiedzi na niniejszy wniosek?
2. liczby osób zameldowanych na pobyt stały oraz tymczasowy na obszarze Państwa jednostki samorządu terytorialnego - na dzień sporządzenia odpowiedzi na niniejszy wniosek?
3. statusu prawnego Państwa jednostki samorządu terytorialnego - na dzień sporządzenia odpowiedzi na niniejszy wniosek?
4. powierzchni Państwa jednostki samorządu terytorialnego - na dzień sporządzenia odpowiedzi na niniejszy wniosek?
Odpowiedź z dnia 13 marca 2015:
1. 172. W tym 12 w ramach robót publicznych (umowa o pracę).
2. Na pobyt stały 56.912 osób, na pobyt czasowy 1.358 osób (stan na 31 grudnia 2014 roku).
3. Statut Gminy Nysa znajduje się w BIP UM w Nysie: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=277&lpos=0_999&rpos=-1_-1#menuscroll
4. 217,6 km2.

Wniosek KS.1431.29.2015 z dnia 11 marca 2015
Pytanie:
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz.1198 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji: Szczegółowy wykaz dotacji unijnych na inwestycje realizowane na terenie gminy w latach 2007 - 2013.  (kwota jaka była wykorzystana z środków unijnych i nazwa inwestycji).
Odpowiedź z dnia 27 marca 2015:
w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie dotacji unijnych na inwestycje realizowane w latach 2007-2013 informuję, iż zestawienie wniosków składanych przez Gminę Nysa znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce projekty - Unia Europejska. Link: http://www.nysa.eu/strona-19-projekty_unia_europejska.html
Zestawienie w xls
Projekty doc

Wniosek KS.1431.30.2015 z dnia 11 marca 2015
Pytanie:
Wnosimy o udzielenie Informacji publicznej w przedmiocie:
1. Plany audytu wewnętrznego na lata 2010, 2011, 2012, 2013.
2. Sprawozdania z wykonania planów za lata j.w.
Odpowiedź z dnia 19 marca 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie planów audytu wewnętrznego i sprawozdań z realizacji planów za lata 2010-2013 informuję, iż w dniu 30.08.2012 r. z pracy odeszła audytor wewnętrzny Urzędu Miejskiego w Nysie. Od tego czasu nie było zatrudnionej innej osoby na to stanowisko, pomimo przeprowadzonych kilku naborów. Osoby zgłaszające się nie spełniały oczekiwań pracodawcy lub nie spełniały wymogów formalnych. Ponadto nabory nie zostawały rozstrzygnięte z powodu braku kandydatów. Obecnie trwają procedury rozstrzygnieniowe kolejnego naboru na stanowisko audytora wewnętrznego.
W załączeniu przekazuję zatem plany audytu - lata 2010_1, 2010_2 , 2010_3 , 2010_4 , 2010_5 , 2011_1 , 2011_2 , 2011_3 , 2011_4 i 2012_1 , 2012_2 , 2012_3 oraz sprawozdania z wykonania planów - lata 2010_1 , 2010_2 , 2010_3 i 2011_1 , 2011_2 , 2011_3 , 2011_4.

Wniosek KS.1431.31.2015 z dnia 13 marca 2015
Pytanie:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- informację o wynikach zamówienia publicznego dot. stworzenie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie www.nysa.eu
- informację na temat Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. stworzenie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie www.nysa.eu
Odpowiedź z dnia 30 marca 2015:
W odpowiedzi na wniosek informuję, iż realizacja "Zakup zarządzalnego, portalowego systemu informacji miejskiej, wraz z utrzymaniem na serwerze wewnętrznym" miałą miejsce w 2007 roku poprzez udzielenie zamówienia w trybie zlecenia na podstawie oferty wykonawcy: "CONCEPT" Intermedia Marek Jagodziński. Umowy zawarto w dniu 14 lutego 2007 roku na łączną kwotę 22.831,08 zł.

Wniosek KS.1431.32.2015 z dnia 16 marca 2015
Pytanie:
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udostępnienie następujących informacji:
1na temat regulacji wewnętrznych (w statucie, uchwałach, zarządzeniach) obowiązujących w Państwa urzędzie, dotyczących dostępu do informacji publicznej;
2na temat wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji publicznej, jeśli takowy Państwo posiadają – proszę o jego załączenie do odpowiedzi na niniejszy wniosek;
3czy prowadzicie Państwo zbiór danych osobowych zawierający dane wnioskodawców ubiegających się o informację publiczną ?
4czy w Państwa urzędzie istnieje jakikolwiek akt prawny (ewentualnie umieszczono tego typu obowiązek w umowie o pracę, regulaminie pracy), wytyczne, które zobowiązują pracowników do monitorowania najczęściej wnioskowanych informacji (ustnie, telefonicznie) lub jakichkolwiek „informacyjnych” potrzeb obywateli oraz uzupełnienie pod tym kątem zawartości merytorycznej BIP-u ?
Odpowiedź z dnia 23 marca 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, iż:
1. Regulacje obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Nysie, dotyczące dostępu do informacji publicznej znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie. Link: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=3a64584f1019d288c26c77faed553b87&pos=7_999#menuscroll
2. Wzór formularza wniosku o udzielenie informacji publicznej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie. Link: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=3a64584f1019d288c26c77faed553b87&pos=7_999#menuscroll oraz http://bip.nysa.pl/index.php?gid=9946aa65cee5fb929c8fc68f3c4694cb&pos=7_999#menuscroll
3. Nie.
4. Nie, jednak od 2014 roku prowadzona jest podstrona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na której publikowane są wszystkie pytania kierowane w trybie dostępu do informacji publicznej (w trybie wnioskowym) oraz odpowiedzi. Link: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=9946aa65cee5fb929c8fc68f3c4694cb&pos=7_999#menuscroll

Wniosek KS.1431.33.2015 z dnia 16 marca 2015
Pytanie:
1. Czy urząd współpracuje z firmami pozyskującymi środki z UE?
2. Ile w latach 2011-2014 urząd wydał pieniędzy z budżetu na współpracę z firmami pozyskującymi środki UE?
3.  Ile w latach 2011-2014 urząd pozyskał środków z UE?
Odpowiedź z dnia 23 marca 2015:
1. Obecnie nie. W poprzednich latach tak.
2. W związku z zawiązaniem Partnerstwa Nyskiego 2020 – liczącego 17 Partnerów (tj. 14 gmin i 3 powiaty) – podjęło decyzję o wspólnym opracowaniu i sfinansowaniu "Analizy wykonalności" i formularza wniosku dla potrzeb projektu do konkursu MRR (obecne MIiR) „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Łączny koszt opracowania wyniósł 17.220,00 PLN brutto. Koszt przypadający na jednego Partnera – w tym na Gminę Nysa - wyniósł  1.012,94 PLN brutto.
3. Dofinansowanie uzyskane ze środków UE w latach 2011-2014: 21 066 662,44 zł.

Wniosek KS.1431.34.2015 z dnia 17 marca 2015
Pytanie:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia pn. "Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie".
Wnoszę o niezwłoczne udostępnienie informacji publicznej w zakresie:
a) regulaminu udzielania zamówienia w ramach zapytania o cenę/zgłaszanego zapotrzebowania,
b) treści wybranej oferty wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami i załącznikami,
c) udostępnienia protokołu z wyboru i oceny ofert, udostępnienia treści zawartej umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana.
Odpowiedź z dnia 23 marca 2015:
Burmistrz Nysy informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania pn.: Organizacja szkolenia: „ Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie”  – szkolenie dla 40  pracowników. Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w oparciu o procedury wewnętrzne obowiązujące u zamawiającego (zgodnie z art. 4, pkt 8 z dnia 29 stycznia 20024 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2013 r. poz. 907), na podstawie zaproszenia opublikowanego na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. W związku z faktem, iż zaproszenie do składania ofert zawierało ogólny (nieprecyzyjny) opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert – wybór Wykonawcy może budzić uzasadnione wątpliwości. W zawiązku z powyższym przedmiotowe zamówienie zostaje unieważnione. Jednocześnie zamawiający informuje, że w związku z unieważnieniem przedmiotowego postępowania, zaproszenie zostanie uszczegółowione i zamieszczone w późniejszym terminie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie.
Pytanie z dnia 25 marca 2015:
Wniosek o przesłanie wszystkich ofert, które wpłynęły w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia pn. "Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie".
Odpowiedź z dnia 7 kwietnia 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie przekazania zestawienia wszystkich ofert, które wpłynęły na zgłoszone zapotrzebowanie przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie nt. „Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie”, przesyłam w załączeniu zestawienie 28 ofert, które wpłynęły do tut. Urzędu do dnia 9 marca 2015 roku.
Zestawienie

Wniosek KS.1431.35.2015 z dnia 30 marca 2015
Pytanie:
Proszę o przesłanie wykazu sołtysów kadencji 2015-2019.
Odpowiedź z dnia 30 marca 2015:
Informuję, iż wybory w sołectwach Gminy Nysa odbywać się będą do końca kwietnia 2015 roku. Nie posiadamy zatem jeszcze wykazu sołtysów w kadencji 2015-2019. Informacje dot. sołectw zamieszczane są w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=6fe7edb810492397d002ac5ebbf09cb5&pos=7_999#menuscroll i tam też w pierwszych dniach maja 2015 roku opublikowany zostanie pełny wykaz nowej kadencji sołtysów.

Wniosek KS.1431.36/50/59.2015 z dnia 16 kwietnia 2015, 5 maja 2015, 6 maja 2015
Pytanie:
Udostępnienie Raportu z przeprowadzonego audytu w Wydziale Rozwoju Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Nysie / udostępnienie audytu przygotowanego na zlecenie Urzędu Miasta w Wydziale Inwestycji / wyników audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Wydziale Inwestycji w urzędzie miejskim. dotyczącego  26 postępowań z lat 2013 - 2014.
Odpowiedź z dnia 11 maja 2015 roku:
Raport z audytu pdf

Wniosek KS.1431.38.2015 z dnia 2 kwietnia 2015
Pytanie:
W jakich dniach tygodnia i godzinach Straż Miejska w Nysie wypełniała swoje obowiązki w 2014 roku i jaki był zakres tych obowiązków?
Na jaką łącznie kwotę SM nałożyła mandaty w 2014 roku?
ile było mandatów w 2014 roku i jakiego rodzaju, za jakie wykroczenia?
Ile pieniędzy wpłynęło do budżetu z tytułu mandatów?
Ile kosztowało utrzymanie SM w 2014 roku i na co konkretnie wydano pieniądze?
Ilu ludzi pracuje w SM obecnie?
Odpowiedź z dnia 16 kwietnia 2015:
1. Straż Miejska w Nysie w 2014 roku pracowała od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00-22:00. Ponadto w związku z działalnością monitoringu miejskiego, którego centrum obsługi znajduje się w siedzibie Straży. Funkcjonariusze Straży Miejskiej przez całą dobę od poniedziałku do niedzieli prowadzili obserwację miasta.
Straż Miejska w Nysie wypełniała w tym czasie ustawowo nadane zadania zawarte w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. 2013r., poz. 1383).
2. Straż Miejska w Nysie w 2014 roku nałożyła 1516 mandatów karnych na łączną kwotę 138.200,00 zł.
3. Wystawiono 1508 mandatów karnych kredytowych oraz 8 mandatów karnych gotówkowych za wykroczenia zawarte w:
Ustawie - Kodeks wykroczeń - Ilość mandatów karnych
a) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 21
b) wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym 1
c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 32
d) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 1215, w tym:
- ujawnione przez urządzenia rejestrujące 1113
- pozostałe naruszenia 102
e) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 4
f) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 25
Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 198
Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 5
Ustawie o odpadach 7
Ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 8
4. Z tytułu nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską w Nysie w roku 2014 do budżetu Gminy Nysa wpłynęło 125.314,56 zł.
5. Wydatki Straż Miejska w Nysie za 2014 rok:
-Wypłata na Państwowy Fundusz Celowy 14.500,00
-Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.260,00
-Wynagrodzenia osobowe 898.623,35
-Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65.700,25
-Składki na ubezpieczenie społeczne 161.543,35
-Składki na Fundusz Pracy 23.023,87
-Składki na PFRON 16.672,00
-Zakup materiałów i wyposażenia 56.994,24
-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 103,20
-Zakup usług remontowych 4.346,40
-Zakup usług zdrowotnych 40,00
-Zakup usług pozostałych 6.455,98
-Podróże służbowe krajowe 842,20
-Różne opłaty i składki 4.260,11
-Odpisy na ZFŚS 21.298,82
-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7.609,00
Razem utrzymanie Straży Miejskiej w Nysie za rok 2014: 1.284.272,77
6. Aktualnie w Straży Miejskiej w Nysie pracuje 19 strażników oraz 3 osoby na stanowisku „pomoc administracyjna”.

Wniosek KS.1431.39.2015 z dnia 7 kwietnia 2015
Pytanie:
Powołując się na prawo do dostępu do informacji publicznej proszę o dane dotyczące wszystkich kosztów jakie ponieśli Państwo w związku ze stworzeniem aplikacji "Nysa". Proszę o rozpisanie kosztów na poszczególne przedsięwzięcia:
- stworzenie aplikacji
- miesięczna obsługa
- promocja
- ewentualne dodatkowe usługi związane z powstaniem / działaniem aplikacji
Odpowiedź z dnia 13 kwietnia 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kosztów aplikacji mobilnej „i.nysa” informuję, iż odpowiedzi na Pański wniosek zawarte są w odpowiedzi na wniosek zrealizowany w Urzędzie Miejskim w Nysie w 2015 roku (Wniosek IBP.1431.11.2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku). Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami wszystkie pytania i odpowiedzi trybu dostępu do informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie publikowane są w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=9946aa65cee5fb929c8fc68f3c4694cb&pos=7_999#menuscroll

Wniosek KS.1431.40.2015 z dnia 7 kwietnia 2015
Pytanie:
Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji: Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Rodziewiczówny w Nysie, przeprowadzonych w latach 2001-2014, wraz z opisem tych nieruchomości, w tym otrzymaną ceną sprzedaży i powierzchnią nieruchomości.
Odpowiedź z dnia 21 kwietnia 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Rodziewiczówny w Nysie, przeprowadzonych w latach 2001-2014 informuję, iż Gmina Nysa w latach 2001-2014 nie organizowała żadnych przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Rodziewiczówny w Nysie.

Wniosek KS.1431.41.2015 z dnia 9 kwietnia 2015
Pytanie:
Wnoszę o udostępnienie wykazu zamówionych przez Urząd Miejski w Nysie prac projektowych dotyczących budynków w latach 2014-2014 zarówno w trybie ustawy prawo zamówień publicznych jak i w trybie pozaustawowym.
Odpowiedź z dnia 21 kwietnia 2015:
W odpowiedzi na wniosek przesyłam zestawienie: xls

Wniosek KS.1431.42.2015 z dnia 10 kwietnia 2015
Pytania i odpowiedź w formie ankiety.
Odpowiedź z dnia 1 czerwca 2015:
ankieta1 , ankieta2 , ankieta3 , ankieta4

Wniosek KS.1431.43.2015 z dnia 9 kwietnia 2015
Pytanie:
Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji czy w Państwa jednostce ogranizacyjnej funkcjonuje elektroniczny system kontroli zarządczej? Jeżeli tak to jaki? A także czy poprawił efektywność pracy?
Odpowiedź z dnia 22 kwietnia 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie elektronicznego systemu kontroli zarządczej informuję, iż w Urzędzie Miejskim w Nysie nie funkcjonuje elektroniczny system kontroli zarządczej.

Wniosek KS.1431.44.2015 z dnia 9 kwietnia 2015
Pytanie:
Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie wydruków z systemu GPS pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych obsługujących Gminę Nysa.
Odpowiedź z dnia 21 kwietnia 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wydruków z systemu GPS pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych obsługujących Gminę Nysa informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych wydruków. Kontrola prowadzona przy wykorzystaniu systemu GPS umożliwia Gminie Nysa monitorowanie stanu pracy każdego pojazdu poprzez przeglądarkę internetową i możliwość wydruku wyświetlanych informacji oraz ich publikacji na stronie internetowej Gminy Nysa. Gmina Nysa podczas kontroli nie generuje wydruków, nie publikuje, ani też nie przechowuje zapisów z systemu GPS.

Wniosek KS.1431.45.2015 z dnia 9 kwietnia 2015
Pytanie:
Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie umowy zawartej na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Odpowiedź z dnia 21 kwietnia 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przekazuję w załączeniu kopię umowy zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „EKOM” sp. z o.o. a Gminą Nysa, na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
umowa pdf

Wniosek KS.1431.46.2015 z dnia 20 kwietnia 2015
Pytania i odpowiedź w formie ankiety.
Odpowiedź z dnia 8 maja 2015:
ankieta1 , ankieta2 , ankieta3 , ankieta4 

Wniosek KS.1431.47.2015 z dnia 16 kwietnia 2015
Pytanie:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie zlecania przez Gminę wycen nieruchomości dokonywanych przez rzeczoznawców majątkowych w latach 2012-2015. Wnioskuję o udostepnienie informacji zawierających:
- opis przedmiotu zamówienia,
- informacje o trybie udzielenia zamówienia,
- informacje o wykonawcach,
- cenę i inne istotne elementy ofert,
- wskazanie wybranej oferty lub ofert,
- umowy.
Prosze o przesłanie 10 ostatnich umów na wycenę nieruchomości oraz dokumentacji specyfikującej zamówienie.
Odpowiedź z dnia 4 maja 2015:
W odpowiedzi na wniosek przesłano 59 skanów dokumentacji.

Wniosek KS.1431.48.2015 z dnia 16 kwietnia 2015
Pytanie:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie zawartych umów oraz wykaz wszystkich przetargów, w których brały udział następujące podmioty: Dragon Partners sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Dragon Fin sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Mariusz Gołaszewski, Edyta Kwasek.
Odpowiedź z dnia 22 kwietnia 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zawartych umów i uczestnictwa w przetargach informuję, iż w okresie 01.10.2013r. – 16.04.2015r. Urząd Miejski w Nysie nie zawierał żadnych umów z wymienionymi podmiotami i osobami. Wymienione podmioty i osoby nie brały również udziału w przetargach organizowanych przez Gminę Nysa.

Wniosek KS.1431.49.2015 z dnia 16 kwietnia 2015
Pytanie:
1. Jak nazywa się obecny sprzedawca energii, z którego usług Państwo korzystacie?
2. Ile w Gminie Nysa znajduje się Punktów Poboru Energii (PPE)?
3. Czy umowa na kupno energii jest kompleksowa, czy dla każdego PPE z osobna?
4. Jaki jest obecnie skuteczny termin wypowiedzenia umowy?
5. Z jakich grup taryfowych Państwo korzystają?
6. Jakie było faktyczne zużycie energii i cena netto w każdej z grup taryfowych w przeciągu ostatniego roku?
Odpowiedź z dnia 5 maja 2015:
1. TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
2. 161.
3. Kompleksowa - PPE stanowią załącznik do umowy.
4.
- natychmiastowy w przypadku, gdy druga ze stron pomimo pisemnego wezwania, rażąco i uporczywie narusza warunki umowy,
- 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w umowie.
5. O12.
6. Za 2014 rok - 4.404.200 kWh, netto 0,1948 zł.

Wniosek KS.1431.50.2015 z dnia 6 maja 2015
Pytanie:
Proszę o udostępnienie audytu przygotowanego na zlecenie Urzędu Miasta w Wydziale Inwestycji.
Odpowiedź z dnia 12 maja 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie Raportu z przeprowadzonego audytu w Wydziale Rozwoju Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Nysie za lata 2013 – 2014 zamieszczony został w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie pod nr KS.1431.36/50/59.2015. Link: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=9946aa65cee5fb929c8fc68f3c4694cb&pos=7_999#menuscroll

Wniosek KS.1431.51.2015 z dnia 17 kwietnia 2015
Pytanie:
Proszę o udostępnienie informacji czy i z kim została zawarta umowa dotycząca występu zespołu De Mono na koncercie "Dni Nysy 2015"?
Odpowiedź z dnia 17 kwietnia 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zawartej umowy na występ zespołu De Mono podczas „Dni Nysy 2015” odbywających się w Nysie w dniach 23 i 24 maja 2015 roku informuję, iż na organizację „Kompleksowej organizacji masowej imprezy plenerowej artystyczno-rozrywkowej, niebiletowanej, pn. „Dni Nysy 2015” organizowanej w dniach 23-24 maja 2015r. na terenie Stadionu Miejskiego w Nysie przy ul. Kraszewskiego” został ogłoszony przetarg nieograniczony przez Gminę Nysa. Przetarg wygrało Stowarzyszenie „Ad Astra” z siedzibą w Nysie, ul. Wałowa 7, tel. 600 021 773 lub 696 431 814, mail: ad_astra@onet.eu , które w swojej ofercie podało występ zespołu De Mono w dniu 23 maja 2015 roku, w godz. 21.30-23.00.
Z zapytaniem odnośnie zawarcia umowy należy się wobec powyższego zwrócić do stowarzyszenia Ad Astra.

Wniosek KS.1431.52.2015 z dnia 21 kwietnia 2015
Pytanie:
Proszę o odpowiedzi na pytania dotyczące Nysy:
- gdzie znajdę informacje o ubezpieczeniu miasta od ognia,
- czy mosty znajdujące się na ternie miasta są ubezpieczone,
- jakie franszyzy mają zastosowanie do mostów,
- czy jest wykupiona polisa parasolowa na zdarzenia katastroficzne,
- kto jest aktualnie brokerem miasta,
- w jakim towarzystwoe została wykupiona polisa OC oraz majątkowa.
Odpowiedź z dnia 8 maja 2015:
1. w Urzędzie Miejskim w Nysie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Nysa
2. tak (mosty będące w administrowaniu Gminy Nysa)
3. integralne i redukcyjne
4. nie
5. Nord Partner sp. z o.o.  – Oddział we Wrocławiu
6. Gothaer T.U S.A

Wniosek KS.1431.54.2015 z dnia 23 kwietnia 2015
Pytanie:
1.Na jakich portalach społecznościowych prowadzą Państwo oficjalne konta instytucji?
2. Kto zamieszcza treści w oficjalnych profilach na portalach społecznościowych Urzędu Miejskiego w Nysie (w przypadku pracownika proszę o podanie imienia i nazwiska oraz stanowiska na jakim jest zatrudniony; w przypadku korzystania z usług firmy zewnętrznej proszę o podanie jej nazwy i numeru NIP lub KRS).
3. Ile kosztowało (suma nakładów pieniężnych i pracy urzędników) prowadzenie komunikacji urzędu w serwisach społecznościowych w 2014 roku (w przypadku korzystania z usług firmy zewnętrznej proszę podać koszt rocznej obsługi; w przypadku obsługi przez pracowników instytucji proszę podać szacunkową liczbę godzin w miesiącu poświęcanych na tę pracę oraz - jeżeli dotyczy - wartość dodatków do pensji będących gratyfikacją za obsługę portali społecznościowych).
4. Proszę wskazać dokument, który stanowi podstawę prawną tego typu działań?
5. Kto z pracowników instytucji jest odpowiedzialny za komunikację za pośrednictwem serwisów społecznościowych (decyduje o jej kształcie, polityce informacyjnej, wyborze kanałów komunikacji, dba o zgodność komunikatów z przepisami prawa, itd.).
Odpowiedź z dnia 5 maja 2015:
1. Urząd Miejski w Nysie prowadzi 3 oficjalne konta społecznościowe: na facebooku, twitterze i youtubie.
2. Pracownik Urzędu Miejskiego w Nysie - Wydział Komunikacji Społecznej - Podinspektor Andrzej Babiński.
3. Komunikacja w serwisach społecznościowych jest jednym z obowiązków wynikających z zadań Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie. Osoba zajmująca się kontami społecznościowymi wykonuje szereg innych zadań urzędniczych dlatego nie posiadamy informacji w sprawie liczby godzin poświęcanych w miesiącu na tę konkretną pracę.
4. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Nysie. BIP: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=278&pos=0_999#menuscroll
5. Pracownik Urzędu Miejskiego w Nysie - Wydział Komunikacji Społecznej - Podinspektor Magdalena Zioło.

Wniosek KS.1431.55.2015 z dnia 27 kwietnia 2015
Pytanie:
W związku z postępowaniem RZP.KZP.271.5.2015 "Rozbudowa drogi w Kopernikach" proszę o:
- skan kosztorysu z uwidocznioną kosztorysową stawką roboczogodziny,
- skan kosztorysu zawierającego ceny materiałów,
- skan kosztorysu zawierający stawki pracy sprzętu.
Odpowiedź z dnia 8 maja 2015:
W odpowiedzi na wniosek informuję, iż to ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadzając odmienne rozwiązania w zakresie obejmującym zasady i tryb udostępniania informacji o prowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne, stanowi lex specialis względem ustawy z 1996 r. o dostępie do informacji publicznej, a zatem w tym zakresie ma pierwszeństwo zastosowania (KIO/UZP 2782/10).
W związku z powyższym wnioskowane informacje podlegają udostępnieniu w oparciu o § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
Jednak z uwagi na objętość wnioskowanych do udostępnienia dokumentów, uniemożliwiającą przesłanie ich na adres poczty elektronicznej, informuję, iż dokumenty przedmiotowe udostępnione są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. 205 – Biuro Zamówień Publicznych, w trakcie pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (§ 5 ust.4 cytowanego wyżej rozporządzenia).

Wniosek KS.1431.56.2015 z dnia 4 maja 2015
Pytanie:
Wnoszę o udostępnienie wykazu zamówień złożonych przez Urząd Miejski w Nysie jak i za jego pośrednictwem oraz finansowanych z budżetu Gminy Nysa na rzecz:
- jednostek organizacyjnych,
- gminnych osób prawnych,
sołectw,
organizacji trzeciego sektora,
dotyczących:
- prac projektowych, konkursów, ekspertyz i inwentaryzacji budowlanych związanych z budynkami,
w latach 2004-2014 zarówno w trybie ustawy prawo zamówień publicznych jak i w trybie pozaustawowym z ukazaniem:
- nazwy zamówienia,
- trybu udzielenia,
- kwoty wydatkowanej,
- danych podmiotu realizującego.
Odpowiedź z dnia 8 maja 2015:
W odpowiedzi na wniosek informuję, iż wykaz zamówień dokumentacji projektowych dotyczących budynków, udzielonych przez Urząd Miejski w Nysie, w latach 2004-2014, został zawarty w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej KS.1431.41.2015.
Gmina Nysa nie pośredniczy w udzielaniu zamówień. Jednostki organizacyjne Gminy, posiadające osobowość prawną, samodzielnie prowadzą postępowania związane z udzielaniem zamówień. Wydatki, w efekcie końcowym, na rzecz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, jak np. sołectw, realizowane są przez Gminę i są to zadania Gminy.
W uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek KS.1431.41.2015 informuję, że w okresie 2004-2014 przeprowadzono jeden konkurs dotyczący budynku, w trybie uzp. Był to konkurs na wykonanie „Koncepcji architektonicznej Gminnej Biblioteki w Nysie”. Na przygotowanie i przeprowadzenie procedury konkursowej udzielono, w trybie pozaustawowym, zamówienia dla SARP w Opolu za kwotę 36.600,- zł brutto. W konkursie wypłacono nagrody o łącznej wartości 50.000,- zł.

Wniosek KS.1431.57.2015 z dnia 27 kwietnia 2015
Pytanie:
Wnoszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, które pozwolą na sformułowanie oceny stanu obecnego wykorzystania narzędzi geoinformacyjnych. Wnoszę o udostępnienie informacji w formie elektronicznej - poprzez wypełnienie formularza ankiety.
Odpowiedź z dnia 25 maja 2015:
W odpowiedzi na wniosek informuję, iż ankieta została wypełniona: https://www.ankietka.pl/ankieta/zakonczenie/id/186021/informacje-o-danych-przestrzennych-i-narzedziach-gis-osoby-zarzadzajace-danymi-i-narzedziami-gis.html

Wniosek KS.1431.58.2015 z dnia 30 kwietnia 2015
Pytanie:
Nawiązując do Pana wypowiedzi w artykule pt.: "Bałagan po Barskiej", które ukazały się w numerze 15 tygodnika "Nowiny Nyskie" z dnia 7 kwietnia, wnoszę o udostępnienie (...) treści omawianego w artykule audytu przeprowadzonego w wydziale inwestycji i remontów, a dotyczącego działalności wydziału w 2013-2014 roku, (...). Wnoszę również (...) o udostępnienie kopii niżej wymienionych dokumentów związanych z przeprowadzonym audytem:
1. trybu wyboru audytora
2. zapytania ofertowego
3. ofert na realizację audytu
4. protokołu z wyboru oferty
5. zlecenia bądź umowy na przeprowadzenie audytu
6. protokołu odbioru audytu
7. faktury lub rachunku za jego przeprowadzenie 
Odpowiedź z dnia 12 maja 2015 roku:
Raport znajduje się w odpowiedzi na wniosek KS.1431.36/50/59.2015.
Odpowiedź jpg
Komplet dokumentów jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie.


Wniosek KS.1431.59.2015 z dnia 5 maja 2015
Pytanie:
Proszę o przesłanie pełnych wyników audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Wydziale Inwestycji w urzędzie miejskim. dotyczącego  26 postępowań z lat 2013 - 2014.
Odpowiedź z dnia 12 maja 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie Raportu z przeprowadzonego audytu w Wydziale Rozwoju Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Nysie za lata 2013 – 2014 zamieszczony został w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie pod nr KS.1431.36/50/59.2015.

Wniosek KS.1431.62.2015 z dnia 8 maja 2015
Pytanie:
W związku z publicznymi wypowiedziami dyrektora NDK Marty Klubowicz (m.in w obecności wiceburmistrza Piotra Bobaka oraz naczelnika wydziału Elwiry Slimak) dotyczącymi zamiaru powołania na stanowisko zastępcy dyrektora Pani Edyty Kolbiarz Bednarskiej proszę o udzielenie informacji na temat:
1. Podstawy prawnej obsadzenia ww. stanowiska mając na uwadze fakt, że zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym NDK takie stanowisko nie istnieje.
2. Podstawy prawnej zamiaru powołania pracownika na stanowisko mając na uwadze fakt, że zgodnie z zasadami obowiązującymi w Nyskim Domu Kultury na wszystkie stanowiska w placówce obowiązuje tryb konkursowy.
Odpowiedź z dnia 12 maja 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie stanowiska Zastępcy Dyrektora Nyskiego Domu Kultury informuję, iż w  dniu 4 maja 2015 roku odbyło się spotkanie z pracownikami Nyskiego Domu Kultury w sprawie przedstawienia Dyrektora Nyskiego Domu Kultury Pani Marty Klubowicz oraz podziękowania za pełnienie obowiązków Dyrektora Pani Kamili Kopeć. Z ramienia Urzędu Miejskiego w Nysie w spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Piotr Bobak, Naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Elwira Ślimak oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Zofia Kajling-Rudzka. W obecności przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Nysie Dyrektor Marta Klubowicz nie informowała o  zamiarze powołania na stanowisko Zastępcy Dyrektora Pani Edyty Bednarskiej-Kolbiarz.
W celu uzyskania odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku proszę zwrócić się do Dyrektora Nyskiego Domu Kultury Marty Klubowicz, w której kompetencjach znajdują się poruszane zagadnienia.

Wniosek KS.1431.63.2015 z dnia 11 maja 2015
Pytanie:
Zakres zagadnień:
1. kopia umowy wiążącej organizatora publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego.
2. kopia porozumień komunalnych lub innych dokumentów, w oparciu o które linie komunikacyjne, organizowane przez jst wybiegają poza granice jst.
3. informacje nt. zasad udostępniania przystanków i dworców podmiotom prowadzącym działalność przewozową w transporcie drogowym.
4. sposób organizacji na terenie jst przewozów szkolnych oraz roczny poziom wydatków z tym związanych, poniesionych w 2013 roku.
Odpowiedź z dnia 25 maja 2015:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienia informacji publicznej przesyłam w załączeniu:
1. skan umowy Nr 2010/GKD/GK/21 dotyczącej realizacji zadania w zakresie publicznego lokalnego transportu zbiorowego z dnia 20 maja 2010r. wraz z mapami tras poszczególnych linii,
2. skan Porozumienia Międzygminnego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie świadczenia usług przewozu osób w komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego z Gmina Otmuchów, na podstawie którego wykonywane są usługi poza granicami gminy Nysa,
3. Przystanki komunikacyjne udostepnianie są innym podmiotom na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nysie Nr XII/203/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzadzającym jest Gmina Nysa, udostępnianiych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
4. Przewozy szkolne na terenie Gminy Nysa odbywają się na podstawie Umowy Nr 2010/GKD/GK/21 z dnia 20 maja 2010 r. ( skan) - §1 ust.2. Roczny poziom kosztów poniesionych z tego tytułu w 2013 r. wyniósł - 710.287,00 zł.
pdf , jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 , jpg6 , jpg7 , jpg8 , jpg9 , jpg10 , jpg11 , jpg12 , jpg13_____________________________________________________________________________________________________


W przypadku zamiaru ponownego wykorzystania otrzymanej informacji szczegółowe informacje oraz wniosek
dostępne są w BIP <link>

 


________________________________________________________________________________________
_______


Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 11.04.2018
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 11.04.2018. Odsłon 11069, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony