Komunikaty i informacje

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

ratownika wodnego


Nyski Ośrodek Rekreacji w Skorochowie ogłasza nabór na

stanowisko ratownika wodnego

- ilość etatów –3
okres zatrudnienia – od 1 października 2013 do 31 sierpnia 2014 roku

Kandydaci na w/w stanowisko powinni posiadać ukończony kurs ratownika wodnego śródlądowego lub kurs starszego ratownika wodnego oraz kurs KPP

Termin składania podań wraz z dokumentacją potwierdzającą uprawnienia oraz ważne badania lekarskie do 9 września 2013 roku.
Egzamin umiejętności praktycznych odbędzie się dnia 14 września br. o godz. 14.00. 

 

Wymagane dokumenty:

1) Zgłoszenie do konkursu z podaniem adresu do korespondencji i wskazaniem numeru telefonu.

2) Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.

3) List motywacyjny.

4) Kserokopie świadectw pracy.

5) Wypełniony kwestionariusz osobowy.

6) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

7) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, uprawnieniach do pracy na stanowisku ratownika wodnego

8) Kserokopia dokumentu tożsamości.

9) Oświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do ubiegania się o stanowisko.

10) Oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłem (byłam) karany (karana) za przestępstwo popełnione umyślnie”.

11) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (D. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

12) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Dokumenty można składać osobiście lub pocztą na adres :
Nyski Ośrodek Rekreacji
Skorochów
48-300 Nysa


Więcej informacji o naborze można uzyskać pod numerami telefonu:
77 433 20 26 wew. 24Dyrektor NOR
Mirosław Aranowicz

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Szczerska dnia 06.09.2013
Opublikowana przez Małgorzata Szczerska dnia 06.09.2013. Odsłon 9668, Wersja 130drukuj
Wersja : lewy  127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137  z 138  prawy
Początek strony