Komunikaty i informacje

 

 

 

Nyski Ośrodek Rekreacji ogłasza konkurs na animatora sportu w ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki  „Animator-moje boisko orlik 2012” *

 

(forma zatrudnienia – umowa zlecenie)

Okres realizacji zlecenia: od 1 marca 2015 roku do 30 listopada 2015 roku.

 

1.    Wymagania niezbędne:

a)    ukończył(a) 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

b)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

c)        wykształcenie wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską lub wykształcenie średnie oraz ukończony specjalistyczny kurs instruktorów w dyscyplinach sportowych.

2.    Wymagania dodatkowe:

mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera czy instruktora sportu i rekreacji.

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Prowadzenie w każdym miesiącu obowiązywania umowy 160 godzin (koszt 80 godzin pokrywa Nyski Ośrodek Rekreacji, a drugich 80 godzin operator wyłoniony w drodze konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki) zajęć sportowo-rekreacyjnych z różnych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży.

b) Organizowanie gier i zabaw ruchowych, turniejów sportowych.

c) Dostosowanie charakteru i zakresu ww. zajęć do wieku uczestników.

d) Opracowanie harmonogramu zajęć i prowadzenie dziennika zajęć

e) Przygotowanie sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć.

f)    koordynowanie prac porządkowych,

g)    prowadzenie wymaganej dokumentacji.

4.    Wymagane dokumenty:

a)    życiorys(CV),

b)    list motywacyjny,

c)    koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 (tj. proponowany zakres zajęć i zawodów sportowych realizowanych w trakcie trwania programu),

d)    kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich i instruktorskich,

e)    kserokopia świadectw pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy,

f)    inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz listy referencyjne,

g)    oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

 

Oferty należy składać w terminie do 12 lutego 2015 roku osobiście lub drogą mailową na adres nor@nor.nysa.pl . Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne, jak również informacja o wynikach naboru umieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Nyskiego Ośrodka Rekreacji. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

W razie pytań proszę kontaktować się pod nr tel.: 726 150 300.

 

 

*Ogłoszenie ważne w  przypadku otrzymania dofinansowania kosztów osobowych projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Szczerska dnia 30.01.2015
Opublikowana przez Małgorzata Szczerska dnia 30.01.2015. Odsłon 9668, Wersja 134drukuj
Wersja : lewy  128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 
Początek strony