Program wychowawczy

Program wychowawczy Przedszkola Nr 6 w Nysie

 

został opracowany w celu realizacji fundamentalnych wartości przez społeczność wychowującą przedszkolaków oraz rodziców.


CEL NADRZĘDNY:


Celem głównym Programu Wychowawczego Przedszkola Nr 6 w Nysie jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.


CELE SZCZEGÓŁOWE:kształtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności,

tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta,

rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,

rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła,

uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń,

uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.


KRYTERIA SUKCESU:


Dziecko:


Dostrzega i rozumie potrzeby innych , akceptuje ich odrębność

Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie

Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych

Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności

Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocji

Szanuje wolność innych, cudze zdanie

Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych

Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia

Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe

Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna

Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne

Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej

Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń

Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych

Zna swoje prawa i obowiązki

Szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, szacunek, wyrozumiałość

Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach

Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy

Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki

Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania


Zadania główne Normy postępowania Zadania szczegółowe


1 Bądź kulturalny - używaj form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam

- nie mów z pełnymi ustami,

- okazuj szacunek dorosłym, starszym osobom,

- pamiętaj o kulturalnym zachowaniu w trakcie powitań i pożegnań (dzień dobry, do widzenia),

- bądź miły dla innych osób (kolegów i dorosłych),

- dbaj o porządek wokół siebie (nie śmieć, sprzątaj po zabawie),

- słuchaj, kiedy inni mówią, mów kiedy inni słuchają. - samodzielne podejmowanie prostych obowiązków w domu i w przedszkolu - sprzątanie swoich zabawek, układanie książek, opieka nad swoim zwierzakiem

- uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny - spokojne i ciche zachowanie podczas gdy inni odpoczywają, opiekowanie się osobami chorymi, starszymi

- uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam)

- dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się (postawa nauczycielki, postacie z literatury, itp.)

- utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (w sklepie, autobusie, kinie)

- poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów

- uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowania innym za te słowa

- rozmawianie z dziećmi na temat prostych przepisów savoir - vivr'u, stosowanie ich w sytuacjach codziennych

- szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce

- opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia (np. nie mówienie z pełnymi ustami, używanie serwetki, itp.)

- przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu (papierki wrzucamy do kosza, nie depczemy trawników i skwerków, nie niszczymy drzew, krzewów)

 

2 Bądź koleżeński - zgodnie baw się z kolegami,

- szanuj cudzą własność,

- dziel się z innymi tym co masz,

- nie bądź zawzięty w kontaktach z innymi,

- nie wyrządzaj krzywdy innym,

- nie rób drugiemu, co tobie nie miłe (nie wyśmiewaj się, nie przedrzeźniaj, nie przezywaj),

- pomagaj tym, którzy tej pomocy potrzebują - zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie

- interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie, poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów

- rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja: uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek, spożywania słodyczy (w związku z tym dzielenie się nimi)

- uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu - używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy i doradztwa nauczycielki, zrozumienie tego, co przeżywają inni

- słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie, podporządkowywanie się ich poleceniom i uwagom

- wyrabiane nawyku uprzejmego witania się z kolegami spotkanymi w szatni lub na podwórku (mówienie dzień dobry, skinienie ręką, itp.)

- sprawianie radości choremu koledze przez: wspólne napisanie listu, przygotowanie upominku, odwiedziny

- dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania (rozumienie przeżyć z tym związanych)

- sprawianie radości innym dzieciom przez składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków

- opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują (rozumienie ich zagubienia i nieporadności)

3 Kontroluj swoje zachowanie - unikaj krzyku, kłótliwości,

- przestrzegaj zawartych umów, reguł,

- oceniaj zachowanie, a nie osoby,

- wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany,

- korzystaj z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach,

- ciesz się z sukcesów, przyjmuj z godnością porażki,

- wystrzegaj się kłamstwa,

- odróżniaj dobro od zła,

- mów o swoich uczuciach (odczuciach) ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich:

- zgodnego zachowania się podczas zabaw

- kulturalnego włączani się do zabaw kolegów

- korzystania ze sprzętu i zabawek

- mądrego rozwiązywania zaistniałych konfliktów

-porozumiewania się umiarkowanym głosem

-przestrzeganie zasad podporządkowania się dyżurnym np. łazienka, sala

-ponoszenie konsekwencji łamania przyjętych umów

-reagowanie na umówione sygnały np. sygnał kończący zabawę

-uczenie dzieci właściwego zachowania w stosunku do innych ( nie stosujemy obraźliwych słów)

-uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć, wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych

-zapoznawanie z bezpiecznymi sposobami rozładowywania emocji nie wyrządzając krzywdy innym (np. gryzmolenie po kartce, zgniatanie gazety, darcie papieru)

-poznawanie wzorców właściwego zachowania (postawa nauczyciela, postacie z literatury)

-uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki

-poszukiwanie sposobów nagradzania sukcesów innych

-udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury:

- rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich i w sytuacjach codziennych

- podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania bohaterów bajek i opowiadań

- układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania, -wyciąganie wniosków

-rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych

-podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach

-włączanie zabaw dramowych jako element bloku integracyjnego określającego samopoczucie dziecka

-systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawienie argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami drugiej osoby

-uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych

 

4 Dbaj o bezpieczeństwo - nie oddalaj się od grupy z miejsca zabaw

- nie próbuj nieznanych ci produktów i potraw nieznanego pochodzenia,

- informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenie, złe samopoczucie),

- pamiętaj swój adres zamieszkania,

- unikaj niebezpiecznych zabaw i zachowań,

- zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi,

- nie zbliżaj się do nieznanych zwierząt,

- przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych. - cykliczne spotkania z policjantem: "Bądź ostrożny na drodze", "Obcy niebezpieczny", "Policjant moim przyjacielem", "Bezpieczna zima', "Bezpieczne wakacje"

- ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (sala, teren) oraz na wycieczkach

- przestrzeganie zakazu spożywania produktów nieznanego pochodzenia (owoce, rośliny, grzyby, słodycze otrzymywane od obcych)

- omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia, określonej dolegliwości

- zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania

- w toku zajęć scenek rodzajowych, dramy poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań

- poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu

- oglądanie slajdów, filmów o właściwym zachowaniu w ZOO

- spotkanie z weterynarzem - omówienie zachowań zwierząt, gdy: zwierzę jest zdenerwowane, boi się, gdy jest chore

- rozumienie przestrzegania zasad kodeksu drogowego dla pieszych

- dostarczenie wzorców właściwego zachowania na ulicy (wycieczki na skrzyżowanie, filmy edukacyjne, książki)

- Zorganizowanie quizu "Umiem się bezpiecznie poruszać po drodze"

- Konkurs plastyczny "Jak dbam o swoje bezpieczeństwo"

3 Kontroluj swoje zachowanie - unikaj krzyku, kłótliwości,

- przestrzegaj zawartych umów, reguł,

- oceniaj zachowanie, a nie osoby,

- wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany,

- korzystaj z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach,

- ciesz się z sukcesów, przyjmuj z godnością porażki,

- wystrzegaj się kłamstwa,

- odróżniaj dobro od zła,

- mów o swoich uczuciach (odczuciach) ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich:

- zgodnego zachowania się podczas zabaw

- kulturalnego włączani się do zabaw kolegów

- korzystania ze sprzętu i zabawek

- mądrego rozwiązywania zaistniałych konfliktów

- porozumiewania się umiarkowanym głosem


przestrzeganie zasad podporządkowania się dyżurnym np. łazienka, sala

ponoszenie konsekwencji łamania przyjętych umów

reagowanie na umówione sygnały np. sygnał kończący zabawę

uczenie dzieci właściwego zachowania w stosunku do innych ( nie stosujemy obraźliwych słów)

uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć, wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych

zapoznawanie z bezpiecznymi sposobami rozładowywania emocji nie wyrządzając krzywdy innym (np. gryzmolenie po kartce, zgniatanie gazety, darcie papieru)

poznawanie wzorców właściwego zachowania (postawa nauczyciela, postacie z literatury)

uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki

poszukiwanie sposobów nagradzania sukcesów innych

udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury:

- rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich i w sytuacjach codziennych

- podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania bohaterów bajek i opowiadań

- układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania, wyciąganie wniosków

rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych

podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach

włączanie zabaw dramowych jako element bloku integracyjnego określającego samopoczucie dziecka

systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawienie argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami drugiej osoby

uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych

 

5 Dbaj o swoje zdrowie - nie krzycz, mów umiarkowanym głosem,

- często korzystaj z pobytu na świeżym powietrzu, hartuj swój organizm,

- ubieraj się odpowiednio do temperatury,

- zjadaj przygotowane dla ciebie posiłki,

- pamiętaj o korzystaniu z zabiegów higienicznych,

- zasłaniaj nos i usta przy kichaniu i kasłaniu,

- nie obawiaj się wizyty u lekarza,

- mów o tym, czego się boisz,

- unikaj hałasu. Dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania w różnych sytuacjach (E. Burakowska "Cicho... głośno")

Czynne uczestnictwo dzieci w zabawach organizowanych przez nauczycielkę (zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, spacery, wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu)

Uczenie się umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody (wykorzystanie pomocy dydaktycznych "Ubieram się sam")

Kształtowanie nawyku zjadania śniadania

Systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych oraz mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji

Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza pediatry oraz stałego kontrolowania i leczenia zębów - spotkania z lekarzem, wizyta w gabinecie stomatologicznym

Stosowanie w zajęciach różnych form sprzyjających zrozumieniu potrzeb własnych i kolegów (drama, pedagogika zabawy, itp.)

uświadamianie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła witamin (poprzez spożywanie posiłków w przedszkolu, zajęcia dydaktyczne, zajęcia gospodarcze, hodowle prowadzone w kąciku przyrody, filmy edukacyjne itp.)

udział dzieci w konkursach dotyczących zdrowia, np. "Wiem wszystko o zdrowiu", "W zdrowym ciele zdrowy duch" oraz ich organizowanie w przedszkolu np. "Biały ząbek"

 

6 Poznaj swoje tradycje rodzinne i narodowe - kultywuj tradycje swojej rodziny

- rozmawiaj z rodzicami o ich pracy

- pamiętaj o uroczystościach rodzinnych

- bądź dumny z kraju, w którym mieszkasz

- szanuj język ojczysty i tradycje narodowe

- poznaj piękno swojego kraju, regionu, miasta pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny

wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach organizowanych w przedszkolu, zajęciach otwartych, festynach.

wykonanie drzewa genealogicznego swojej rodziny

prowadzenie rozmów i zajęć dotyczących poznawania pracy zawodowej rodziców i dziadków, zapraszanie przedstawicieli na zajęcia do przedszkola

realizowanie tematów kompleksowych dotyczących poznawania zawodów: np. strażaka, policjanta, lekarza, policjanta, nauczyciela

w trakcie zajęć oraz przy każdej nadarzającej się okazji uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej - jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa ojczyzna

zapoznawanie dzieci z barwami narodowymi, godłem i hymnem Polski

pomaganie w orientowaniu się na mapie Polski   

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Iwona Mróz dnia 22.08.2014 19:38
Opublikowana przez Iwona Mróz dnia 22.08.2014 19:38. Odsłon 8354, Wersja 1