KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2006/2007

 

Lp.

Temat

Termin

Dotyczy

Odpowiedzialny

1.      

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2006

szkoła

dyrektor

2.      

Walne zebranie rodziców

12.09.2006

rodzice

RR, dyrektor, wychowawcy

3.      

Zebrania z rodzicami

13-14.09. 2006

rodzice

wychowawcy klas

4.      

Rada Pedagogiczna –przyjęcie programów, harmonogramów

20.09.2006

nauczyciele

dyrektor

5.      

Rada Pedagogiczna – Święto Edukacji Narodowej

13.10.2006

nauczyciele

dyrektor

6.      

Zebrania z rodzicami

07.11.2006

08.11.2006

kl. I-III SP

kl. IV-VI SP i I-III GIM

wychowawcy klas

7.      

Badania pilotażowe w klasie VI szkoły podstawowej

II tydzień listopada

kl. VI SP

Wicedyr ds. SP, przewodniczący ZP

Ł. Zajdler, M.Tyczka

8.      

Badania pilotażowe w klasie III gimnazjum

III tydzień listopada

kl. III GIM

Wicedyr ds. GIM, przewodniczący ZP

W. Łazarko-Krupka,   B. Broczkowska

9.      

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

listopad

nauczyciele

dyrektor

10.  

Badania pilotażowe w klasie VI szkoły podstawowej

II tydzień grudnia

kl. VI SP

Wicedyr ds. SP, przewodniczący ZP.

B. Kodlewicz-Dziedzińska,          E. Szpitalny

11.  

Badania pilotażowe w klasie III gimnazjum

II tydzień grudnia

kl. III GIM

Wicedyr ds. GIM, przewodniczący ZP  E. Grzybowska-Kurczak, A.Turska,

M. Skiba

12.  

Zebrania z rodzicami – poinformowanie o grożących uczniom stopniach niedostatecznych z przedmiotów i ocenie nagannej zachowania

04.12.2006

05.12.2006

kl. I-III SP

kl. IV-VI SP i I-III GIM

wychowawcy klas

13.  

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12. 2006

szkoła

dyrektor

14.  

Wystawienie stopni i ocen za I semestr

15.01.2007

nauczyciele

wychowawcy klas

15.  

Klasyfikacja I semestru

23.01.2007

Rada Pedagog-giczna

dyrektor

16.  

Wywiadówki

24.01.2007

25.01.2006

kl. I-III SP

kl. IV-VI SP i I-III GIM

wychowawcy klas

17.  

Ferie zimowe

29.01-11.02. 2007

szkoła

dyrektor

18.  

Próbny sprawdzian w kl. VI

III tydzień lutego

klasy VI SP

wicedyr ds. SP, przewodniczący ZP

B. Radkowska,

P.Tyczka

19.  

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

luty 2007

nauczyciele

dyrektor

20.  

Próbny egzamin w kl. III GIM

I tydzień marca

klasy III GIM

wicedyr ds. GIM, przewodniczący ZP

 G. Steć, A. Eksner

21.  

Zebrania z rodzicami – zapoznanie z procedurą przeprowadzania sprawdzianu – klasy VI SP i III GIM, omówienie sprawdzianu i egzaminu. próbnego

19.03.2007

20.03.2007

kl. I-III SP

kl. IV-VI SP i I-III GIM

wychowawcy klas

22.  

Wiosenna przerwa świąteczna

05-10.04.

2006

szkoła

dyrektor

23.  

Sprawdzian w kl. VI SP

12.04.2007

klasy VI

dyrektor, wicedyr ds. SP

24.  

Konsultacje indywidualne z rodzicami

17.04.2007

18.04.2007

kl. I-III SP

kl. IV-VI SP i I-III GIM

wychowawcy klas

25.  

Egzamin w kl. III GIM

24.04.2007

 – cz. hum.

25.04.2007

- cz. mat-przyrod.

klasy III

dyrektor, wicedyr ds. GIM

26.  

Test kompetencji klas   I i II GIM

24-25.04.

2007r.

klasy I i II gim

wicedyr ds. GIM, wychowawcy klas I i II gim

27.  

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie planu nauczania na rok szkolny 2006/2007

kwiecień 2007

nauczyciele

dyrektor

28.  

Dzień wolny od pracy

02.05.2007

szkoła

dyrektor

29.  

Dzień wolny od pracy  - po odpracowaniu w dniu określonym przez organ prowadzący szkołę

04.05.2007

 

szkoła

dyrektor

30.  

Test kompetencji w    kl. III SP

maj 2007

klasy III SP

wicedyr ds. SP, wychowawcy klas III SP

31.  

Test kompetencji w    kl. V SP

maj 2007

klasy V SP

wicedyr ds. SP, wychowawcy klas III SP

32.  

Zebrania z rodzicami – poinformowanie o grożących uczniom stopniach niedostatecznych z przedmiotów i ocenie nagannej zachowania oraz warunkach i terminach odwołań od trybu ustalania ocen

08.05.200609.05.2006

klasy I-III SP

klasy IV-VI SP i

I-III GIM

wychowawcy klas

33.  

Dodatkowy termin sprawdzianu

05.06.2007

klasy VI SP

dyrektor

34.  

Dodatkowy termin egzaminu

05.06.2007 cz. hum.

06.06.2007 cz. mat-przyrod.

klasy III GIM

dyrektor

35.  

Dzień wolny od pracy

08.06.2007

szkoła

dyrektor

36.  

Wystawienie stopni i ocen rocznych

11.06.2007

nauczyciele

wychowawcy klas

37.  

Klasyfikacja końcoworoczna

18.06.2007

Rada Pedagog-giczna

dyrektor

38.  

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2007

22.06.2007

kl. III GIM

SP oraz

kl.I i II GIM

dyrektor, wychowawcy klas, SU

39.  

Ferie letnie

23.06-

31.08

2007

szkoła

dyrektor