Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

    

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

                Zgodnie z art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

                Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony do Burmistrza Nysy w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do wniosku należy dołączyć:

·         Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

·       Kopię świadectwa pracy /gdy kształcenie zawodowe młodocianego odbywało się u więcej niż jednego pracodawcy, należy dołączyć świadectwa pracy potwierdzające cały okres kształcenia/.

·         Kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub  zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu czeladniczego/sprawdzającego.

·     Kopię świadectwo ukończenia gimnazjum lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum (dotyczy młodocianych uczestników OHP, zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy).

·         Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby prowadzącej kształcenie zawodowe młodocianego pracownika.

·         Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracownika w celu prowadzenia przygotowania zawodowego lub pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy (dotyczy przypadków, kiedy przygotowanie zawodowe prowadzi osoba inna niż pracodawca).

·         W przypadku spółki cywilnej – kopię umowy spółki.

oraz w związku z tym iż w art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) .

każdy wnioskodawca, oprócz w/w dokumentów, jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy   z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do przedłożenia dodatkowych dokumentów :

·         wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej  w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

·         formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z wzorem załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311) zawierającego informacje dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości              i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;

·         sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). /podmiot, który nie prowadzi sprawozdań zgodnie  z przywołaną ustawą składa oświadczenie, iż takiej sprawozdawczości nie prowadzi/.

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 ze zm.) o zawarciu umowy w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem zamieszkałym w Gminie Nysa pracodawca zobowiązany jest zawiadomić burmistrza.

 

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę
o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

  1. w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
  2. 4848,46 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące (dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczęli naukę w klasach II, dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach);
  3. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Dokumenty do pobrania:

1.  Formularz de minimis .pdf .doc

2. Oświadczenie o pomocy de minimis .pdf .doc

3. Oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych .pdf .doc

4. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika .pdf .doc

5. Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem .pdf  .doc

 

 

Szczegółowych informacji udziela:

Gminny Zarząd Oświaty w Nysie

ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

pokój: 219, telefon: (77) 40-80-609

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Zawadzka-Czapko dnia 10.02.2015
Opublikowana przez Małgorzata Zawadzka-Czapko dnia 10.02.2015. Odsłon 8704, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony