OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie podprogowe (wygasły...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie podprogowe
Nr zamówienia ZP/GZO/auto/2007

Gmina Nysa
Gminny Zarząd Oświaty w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa,
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów : Tomasz Lis
tel.(077) 4080594
Określenie trybu zamówienia : Przetarg nieograniczony
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
http://www.bip.nysa.tensoft.pl

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych :


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dostawa minibusu 14 osobowego, wraz z pakietem ubezpieczeniowym
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia wymagany : Dostawa do dnia 16 lipca 2007 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć :
- oświadczenia na formularzu stanowiącym integralną część specyfikacji,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia
Informacja na temat wadium : Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
Odbiór w siedzibie zamawiającego – pokój nr 219

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : Cena – 100 %

Miejsce i termin składania ofert :
6 kwietnia 2007 r. do godziny 10:00 - Gminny Zarząd Oświaty w Nysie ul. Kolejowa 15;
pok. nr 219 (II piętro)

Miejsce, termin i godzina otwarcia ofert :
6 kwietnia 2007 r. godzina 10:15 - Gminny Zarząd Oświaty w Nysie ul. Kolejowa 15;
pok. nr 223 (II piętro)

Termin związania ofertą : 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Informacje uzupełniające :
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE : Nie
Data ogłoszenia : 27 marca 2007 r.


W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


powrót...
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Tomasz Lis dnia 26.03.2007
Opublikowana przez Tomasz Lis dnia 26.03.2007. Wygasa 16.04.2007. Odsłon 2190, Wersja 1
Początek strony