Rada Rodziców

 

REGULAMIN

RADY RODZICÓW PRZY PRZEDSZKOLU NR 8 w NYSIE

 

Rada Rodziców zostaje powołana na podstawie art. 53 i 54 ustawy  z dnia 7 września 1991r. o systemie światy /Dz. U. Nr 95 z dnia 25-10-91r./

Rada Rodziców zostaje powołana w celu wspierania statutowej działalności przedszkola.
Służy przede wszystkim współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych, a także angażowania środowiska w udzielanie pomocy placówce.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin określa cele, zadania, organizację i zakres uprawnień Rady Rodziców przy przedszkolu Nr 8
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa - o rodzicach - dotyczy to rodziców, opiekunów, wychowanków, - o przedszkolu - dotyczy to konkretnie Przedszkola Nr 8.

II.CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

§ 2

Rada Rodziców jest organizacją społeczną działającą przy przedszkolu w celu:
1. Zapewnienia współpracy przedszkola ze środowiskiem w zakresie organizacji wychowania, opieki i nauczania.
2. Reprezentowania wobec nauczycieli, dyrektora, władz oświatowych i samorządowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach przedszkola.
3. Upowszechnienia wśród rodziców wiedzy o wychowaniu, funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny.
4. Pozyskiwania sponsorów i gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek rodziców w celu wspierania działalności statutowej przedszkola.

§ 3

Podstawowe zadania Rady Rodziców wynikają z celów określonych w § 2 ust. 1-4 regulaminu. Do zadań tych należy:

1. Współudział w realizacji zadań przedszkola, a w szczególności:
- organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizowania programu pracy placówki,
- dokonywanie analizy wychowawczych i oświatowych potrzeb środowiska,
- pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w wypracowaniu perspektywicznego programu rozwoju przedszkola, jego bazy i wyposażenia,
- uczestniczenie w planowaniu budżetu przedszkola oraz podejmowanie prac służących zwiększeniu funduszy placówki,
- pozyskiwanie sponsorów i fundatorów,

2. Współpraca z radą pedagogiczną w podnoszeniu poziomu nauczania, a w szczególności:
- zapoznawanie ogółu rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji procesu dydaktycznego,
- wzbogacenie wyposażenia przedszkola w pomoce naukowe.

III. SKŁAD I STRUKTURA RADY RODZICÓW ORAZ TRYB JEJ POWOŁYWANIA

§ 4

1. Podstawowym ogniwem Rady Rodziców jest Rada Grupy w skąd której  wchodzą   
      3 osoby.
2. Rada Grupy wybierana jest przez ogólne zebranie rodziców dzieci danego oddziału przedszkolnego.


§ 5

1. Rada Rodziców składa się z członków wszystkich rad grupowych.

§ 6

1. Działalnością Rady Rodziców kieruje prezydium w składzie: - przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik.
2. Osoby wymienione w §6 ust. 1 wybierane są przez Rade Rodziców na pierwszym posiedzeniu.
3. W skład Rady Rodziców mogą wchodzić ponadto przedstawiciele zakładów sponsorujących i fundatorów oraz inne osoby, o ile uzyskały akceptacje Rady i dyrektora przedszkola.

§ 7

1. Rada Rodziców posiada komisję rewizyjną w liczbie 3 osób.
2. Przewodniczącego i członków komisji rewizyjnej wybiera Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu rady.

§ 8

1. Rada Rodziców może utworzyć stałe komisje problemowe i powołać komisje dla wykonywania zadań doraźnych.
2. Członków stałych i doraźnych komisji oraz ich przewodniczących powołuje Rada Rodziców lub jej prezydium.

§ 9

Rada Rodziców może podjąć uchwałę o przystąpieniu na członka Zbiorowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i innych organizacji.

 

§ 10

Członkowie Rady Rodziców i jego ogniw pełnia swe funkcje społeczne.

IV. ORGANIZACJA PRACY I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH OGNIW
RADY RODZICÓW

§ 11

Zadaniem Rady Grupy jest realizacja celów Rady Rodziców na terenie danej grupy, a w szczególności:
- dostosowanie zadań zawartych w § 3 do konkretnych potrzeb grupy,
- współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączenie ich do realizacji planu pracy Rady Rodziców,
- współdziałanie z przewodniczącym prezydium w celu realizacji zadań,
- współpraca z wychowawcą grupy.


§ 12

Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców jest kierowanie całokształtem prac Rady, a w szczególności:
- dostosowanie do konkretnych potrzeb placówki zadań zawartych w § 3,
- opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
- dokonywanie podziału zadań i obowiązków między wiceprzewodniczących,
- zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców i prezydium,
- określenie zakresu zadań dla komisji stałych i powoływanych doraźnie,
- kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą Rady Rodziców,
- współpraca z dyrektorem placówki,
-   reprezentowanie Rady Rodziców.

 

§ 13

Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców, a w szczególności:
- organizacyjne przygotowywanie zebrań Rady Rodziców i jego prezydium,
- nadzorowanie terminowości pracy Rady,
- prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców.

§ 14

Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców.

§ 15

Zadaniem prezydium Rady Rodziców jest bieżące kierowanie całokształtem prac w okresie między zebraniami Rady Rodziców, a w szczególności:
- koordynowanie działań Rad Grupowych,
- nadzór nad praca komisji stałych i doraźnych,
- podejmowanie decyzji dotyczących działalności finansowo-gospodarczej,
- odbywanie zebrań zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek dyrektora przedszkola w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące,
- składanie okresowych sprawozdań ze swej działalności przez Radą Rodziców.

§ 16

Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działań poszczególnych ogniw Rady Rodziców z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
- dokonywanie raz w roku kontroli poszczególnych ogniw Rady Rodziców z punktu widzenia zgodności z przepisami niniejszego regulaminu i uchwałami  Rady Rodziców,
- dokonywanie raz w roku kontroli działalności finansowo-gospodarczej poszczególnych ogniw Rady,
- składanie Radzie Rodziców rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.

V. ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWO-GOSPODARCZEJ


§ 17

1. Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy w celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
2. Wysokość opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole ustala organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w ust. 2.
4. Rada Rodziców może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki na rzecz Rady Rodziców.
5. Fundusze Rady Rodziców gromadzone są na koncie bankowym społecznego Komitetu Rady Rodziców w Przedszkolu Nr 8

§ 18

Fundusze Rady Rodziców mogą być wykorzystane do pokrycia części kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu, zapewnienia bazy materiałowej placówki oraz poprawy warunków pracy przedszkola.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz oświatowych i samorządowych.
Uchwały Rady Rodziców i jego ogniw zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych.
§ 20

Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw placówki, a w szczególności:
- organizacji dnia przedszkola, dostosowania pracy placówki do potrzeb rodziców i dzieci,
- gospodarowania funduszami Rady Rodziców planowania wydatków,
- doboru kadry pedagogicznej w poszczególnych grupach,
- dokonania przez dyrektora oceny pracy nauczyciela.

§ 21

1. Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata.
2. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków Rady Rodziców powołuje się nowych na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.
3. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców.
4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor lub organ prowadzący może zarządzić rozwiązanie dotychczasowej Rady Rodziców przed upływem kadencji i ogłosić może nowe wybory.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 11.07.2003
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 11.07.2003. Odsłon 916, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony