Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2017

Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:
- ogłoszenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej doc

Pisemny wniosek możecie Państwo złożyć lub przesłać:
- osobiście w Urzędzie Miejskim w Nysie,
- pocztą na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa,
- pocztą elektroniczną bezpośrednio na adres Pełnomocnika Burmistrza Nysy ds. informacji publicznej - promocja(at)www.nysa.pl ,
- pocztą elektroniczną na inny adres mailowy Urzędu Miejskiego w Nysie - spis >> ,
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - więcej informacji >> ,
- faksem na numer 77 433 27 05.


Informacja przygotowana przez:
Pełnomocnika Burmistrza Nysy
do spraw informacji publicznej
Magdalena Wacławczyk
tel. 77 40 80 633
promocja@www.nysa.pl

_____________________________________________________________________________________________________


W przypadku zamiaru ponownego wykorzystania otrzymanej informacji szczegółowe informacje oraz wniosek
dostępne są w BIP <link>

_____________________________________________________________________________________________________


Wniosek KS.1431.1.2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
Zwracam się z zapytaniem dotyczącym planowanych przez Państwa poniżej wymienionych inwestycji. W przypadku jeżeli w tym roku planowane są jakiekolwiek przetargi związane z poniższymi inwestycjami (koncepcja, PFU, projekt, roboty budowlane) proszę dodatkowo o wskazanie miesiąca w którym planowane jest ogłoszenie postepowania.
a) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Nysie pomiędzy Nysą a Radzikowicami
- kiedy planowany jest przetarg na wykonanie robót budowlanych?
- czy określono już lata realizacji tej inwestycji?
b) Mieszkania socjalne w Nysie, ul. Łabędzia 
- kiedy planowany jest przetarg na wykonanie robót budowlanych?
- czy określono już lata realizacji tej inwestycji?
c) Centrum Przesiadkowe, ul. Racławicka 
- kiedy zakończą się prace projektowe?
- kiedy planowany jest przetarg na wykonanie robót budowlanych?
- czy określono już lata realizacji tej inwestycji?
d) Twierdza Nysa - rewitalizacja 
- kiedy planowany jest przetarg na wykonanie projektu?
- czy określono już lata realizacji tej inwestycji?
e) Marina na Jeziorze Nyskim
- kiedy planowany jest przetarg na wykonanie projektu i robót budowlanych?
- czy określono już lata realizacji tej inwestycji?
Odpowiedź z dnia 17 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie i ponowne wykorzystywanie udzielonej informacji publicznej w zakresie planowanych inwestycji przekazuję poniżej wnioskowane informacje.
a) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Nysie pomiędzy Nysą a Radzikowicami:
Plany dotyczące przetargów, harmonogram realizacji przedsięwzięcia na wykonanie robót budowlanych nie zostały sprecyzowane. W roku bieżącym, WiK AKWA sp. z o.o. w Nysie wybuduje tranzytową sieć wodociągową zasilającą teren strefy. Dalsza realizacja uzbrojenia wraz z budową dróg uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
b) Mieszkania socjalne w Nysie, ul. Łabędzia:
Na ulicy Łabędziej w Jędrzychowie nie planuje się budowy mieszkań socjalnych.
c) Centrum Przesiadkowe, ul. Racławicka:
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej – 29.04.2017r. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinasowanie ze środków unii europejskiej i w sporządzonej do tego celu aplikacji opracowany zostanie harmonogram realizacji przedsięwzięcia, dostosowany do warunków programu.
d) Twierdza Nysa – rewitalizacja (Fort I, Fort II, Reduta Kapucyńska):
Nie zaplanowano zlecania dokumentacji projektowej na rewitalizację Fortu I i Fortu II. Były budynek administracyjno-biurowy FSO i sąsiadującą z nim Redutę Kapucyńską planuje się zaadaptować na potrzeby Dziennego Domu Pobytu, jednak w projekcie budżetu na rok 2017 nie zapisano tego zadania. Dla w/w zadań nie określono terminu realizacji.
e) Marina na Jeziorze Nyskim:
Informuję, iż nie jest to zadanie Gminy Nysy. Z pytaniem proszę zwrócić się do WOPR w Nysie.

Wniosek KS.1431.2.2017 z dnia 3 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i na podstawie art. 61 Konstytucji RP zwracam się z zapytaniem publicznym do Burmistrza Nysy.
(...)
1. Czy Gmina Nysa sprzedając działkę budowlaną 25/43 km.32 obręb śródmieście Nysa aktem notarialnym z dnia 18.04.1997r. wyzyskała i wprowadziła w błąd kupujących (...) i sprzedała grunty działki 25/43 nie należące do Gminy Nysa lecz należące do Skarbu Państwa będące w granicy działki 25/43 - tak jak to wynika z pisma Burmistrza z dnia 14.12.2016r. RW.GK.6332.5.16?
2. Czy Gmina Nysa w sporządzonym akcie notarialnym z dnia 18.04.1987r. sprzedaży-kupna działki 25/43 wprowadziła w błąd kupujących (...) co do treści złożonego oświadczenia o posiadanej własności sprzedawanych przez Gminę Nysa gruntów na działce 25/43 k.m.32 (...)?
Odpowiedź z dnia 12 stycznia 2017.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie sprzedaży nieruchomości w roku 1987 i 1997 informuję, iż wnioskowane informacje nie stanowią informacji publicznej, ponieważ Wnioskodawcy w istocie nie chodzi o informację co do określonych faktów, ale o ocenę prawną zdarzeń, które miały miejsce przy sprzedaży nieruchomości w roku 1987 i 1997.
Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść posiadanych: dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej, wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju posiadanych dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej i dotyczących sfery jego działalności.
W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do udzielenia odpowiedzi na zadane we wniosku pytania, skoro nie stanowią one informacji publicznej.

Wniosek KS.1431.3.2017 z dnia 5 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
- koszt dożywiania dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy  w roku szkolnym 2015/2016
- środki poniesione na stypendia dla studentów w roku akademickim 2015/2016
- środki poniesione na dekoracje świąteczne, tj. święta Bożego Narodzenia w 2016 r.
- środki poniesione na utrzymanie Parku Miejskiego w roku 2016
Odpowiedź z dnia 13 stycznia 2017.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kosztów i środków poniesionych w roku szkolnym/akademickim 2015/2016 i 2016 roku informuję:
1. Koszt dożywiania dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy w roku szkolnym 2015/2016 wyniósł 642.263,00 zł.
2. Na stypendia dla studentów w roku akademickim 2015/2016 wydatkowano 239.850,00 zł.
3. Koszt poniesiony w 2016 roku na zakup dekoracji świątecznych to 199.970,13 zł. Koszt montażu dekoracji świątecznych to 17.000,00 zł.
4. Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w 2016 roku w Parku Miejskim w Nysie wyniosło 172.800,00 zł.

Wniosek KS.1431.4.2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2016 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?
2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2016 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?
3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2016 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
4. jaki był w 2016 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2016 r.
Odpowiedź z dnia 13 stycznia 2017.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, iż Gmina Nysa od 1994 roku prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej:
1. Odławianiem Bezdomnych Zwierząt zajmują się pracownicy Schroniska.
2. Opieką nad bezdomnymi zwierzętami zajmuje się Schronisko.
3. W 2016 roku do prowadzonego przez Gminę Nysa Schroniska z jej terenu trafiły 103 psy.
4. Koszt realizacji zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (usługi weterynaryjne, wyłapywanie/odławianie, opieka, dokarmianie, inne) w 2016 roku wyniósł 165.813,11 zł. W tym:
132.853,11 zł koszty schroniska,
12.960,00 zł obsługa wet. gminy po godzinach pracy schroniska i zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt,
20.000,00 zł sterylizacja/kastracja półdziko żyjących kotów, odrobaczanie oraz zakup karmy na ich dokarmianie w okresie zimowym.
5. Gmina Nysa prowadząca od 1994 roku Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej nie zawierała umów o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, ponieważ opieką nad bezdomnymi zwierzętami zajmuje się Schronisko.

Wniosek KS.1431.5.2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) proszę o udostępnienie informacji w zakresie Rady Miejskiej w Nysie:
1. Czy Radni otrzymują stałą pensję i w jakiej wysokości? Jeżeli nie to na jakich zasadach otrzymują wynagrodzenie i w jakiej wysokości? Proszę o podanie kwoty „na rękę” każdego Radnego z osobna w okresie 2014-2016 z podziałem miesięcznym.
2. Czy radni otrzymują tzw. „trzynastki”, „czternastki”? Proszę o podanie kwoty „na rękę” każdego Radnego z osobna w okresie 2014-2016 z podziałem miesięcznym.
3. Czy Radni otrzymują nagrody finansowe lub inne? Jeśli tak to za co i kiedy? Jeśli finansowe to w jakiej wysokości? Proszę o podanie kwoty „na rękę”. Proszę o informację który Radny i ile lub co otrzymał w okresie 2014-2016 z podziałem na lata?
4. Czy Radni otrzymują dodatkowe środki z tyt. prace w Komisjach, pełnienie funkcji przewodniczącego Rady bądź Komisji, pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Rady, pełnienie dyżurów w Biurze Rady, itp.? I w jakiej wysokości? Proszę o podanie kwoty „na rękę” każdego Radnego z osobna w okresie 2014-2016 z podziałem miesięcznym.
5. Czy Radni otrzymują dodatkowe środki na prowadzenie czy utrzymanie biura Radnego? Jeśli tak to jak często i w jakiej wysokości?
6. Czy Radni otrzymują sprzęt biurowy, materiały biurowe lub inne np. wizytówki – w celu pełnienia swojego mandatu? Jeśli tak to który konkretnie Radny, jaki konkretnie sprzęt, jakie konkretnie materiały i w jakich ilościach otrzymał w okresie 2014-2016 (z podziałem na lata)?
7. Czy wyjazdy służbowe/delegacje Radnych są organizowane przez Gminę, Urząd lub Biuro Rady? Kto decyduje, który Radny bierze udział?
8. Czy Radni otrzymują środki z tyt. delegacji? I w jakiej wysokości?
9. Kto pokrywa koszt wyjazdu służbowego w zakresie transportu, noclegu, i inne? Jeśli jest to określona stawka to w jakiej wysokości?
Odpowiedź z dnia 19 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie Rady Miejskiej w Nysie informuję:
1. Radni nie otrzymują stałej pensji. Radni otrzymują diety zgodnie z uchwałą XXII/383/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Miejskiej w Nysie. W załączeniu przekazuję zestawienia wypłaconych diet, z miesięcznym podziałem w latach 2014-2016. 2014_1 , 2014_2 , 2015 , 2016
2. Radni nie otrzymują tzw. „trzynastek”, ani „czternastek”.
3. Radni nie otrzymują nagród finansowych, ani innych.
4. Radni otrzymują diety w formie ryczałtu miesięcznego, zróżnicowane w zależności od pełnionych funkcji:
   1) Przewodniczący Rady Miejskiej                  - 100 % ryczałtu,
   2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej            - 85 % ryczałtu,
   3) Przewodniczący Komisji                             - 70 % ryczałtu,
   4) Radny będący członkiem 2 Komisji              - 65 % ryczałtu,
   5) Radny będący członkiem 1 Komisji              - 45 % ryczałtu,
   6) Radny nie będący członkiem żadnej Komisji - 30 % ryczałtu.
   Za pełnienie dyżurów Radni nie otrzymują diet.
5. Radni nie otrzymują dodatkowych środków na prowadzenie czy utrzymanie biura.
6. W latach 2014-2016:
   - w roku 2015 wypożyczono Radnym tablety, służące do przesyłania materiałów, komunikacji i elektronicznego głosowania,
   - Radni otrzymali kalendarze książkowe na poszczególne lata,
   - jednorazowo na okres kadencji Przewodniczący Rady wraz z Zastępcami otrzymali wizytówki i pieczątki imienne.
7. Wyjazdy służbowe Radnych organizowane są przez Urząd Miejski w Nysie. Decyzję o udziale Radnego podejmuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie, w porozumieniu z Radnymi i Burmistrzem Nysy.
8. Radni otrzymują zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. nr 66, poz. 800 ze zm.).
9. Koszt wyjazdów służbowych pokrywa organizator. Nie ma określonej stawki pokrycia tych kosztów.

Wniosek KS.1431.6.2017 z dnia 14 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się uprzejmie z prośbą o udzielenie mi informacji na temat:
1. czy urząd miasta w Nysie ponosi wydatki związane z zwalczaniem bezrobocia?
2. jaki jest koszt utrzymania dróg publicznych w okresie zimowym?
Odpowiedź z dnia 23 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zwalczania bezrobocia oraz utrzymania dróg publicznych w okresie zimowym informuję:
1. Urząd Miejski w Nysie nie ponosi wydatków związanych ze zwalczaniem bezrobocia.
2. Z uwagi na brak sprecyzowania okresu i zakresu, jakiego dotyczy pytanie o koszt utrzymania dróg w okresie zimowym informuję o kosztach, jakie poniosła Gmina Nysa na zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, których utrzymanie należy do Gminy Nysa, w sezonie zimowym 2015/2016 oraz za miesiąc grudzień 2016 roku (trwający obecnie sezon zimowy 2016/2017):
- sezon zimowy 2015/2016 kwota 223.263,00 zł,
- grudzień 2016 roku kwota 32.275,80 zł.

Wniosek KS.1431.7.2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się uprzejmie z prośbą o udzielenie dokumentacji, w tym w szczególności treści ofert złożonych w postępowaniu "dostawa papieru kserograficznego".
Odpowiedź z dnia 23 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie złożonych w Urzędzie Miejskim w Nysie ofert na „dostawę papieru kserograficznego” przekazuję w załączeniu kopię jedynej złożonej w w/w postępowaniu oferty. pdf

Wniosek KS.1431.8.2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:
1. Proszę o podanie kwoty, która została przeznaczona na promocję gminy w 2016 roku.
2. Proszę o wymienienie wszystkich przetargów ogłoszonych i przeprowadzonych w 2016 roku przez Urzęd Miejski w Nysie, których przedmiotem były działa promocyjne gminy.
3. Proszę o wymienienie usług i zamówień (również w 2016 roku) na zadania promocyjne, które zlecono bez trybu przetargowego (kto, co i za ile)?
4. Czy gmina ogłosi przetarg na wykonanie gminnej gazety w 2017 roku, a jeśli nie to w jaki sposób to wydawnictwo będzie powstawało?
5. Czy gminne spółki przekazały w 2016 roku kwoty dofinansowania dla nyskiego klubu siatkarskiego, a jeżeli tak to jaką kwotę przekazały na ten cel poszczególne spółki?
6. Czy gmina Nysa przekazała w minionym roku dofinansowanie dla nyskiego klubu siatkarskiego z własnego budżetu?
Odpowiedź z dnia 1 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie promocji w 2016 roku informuję:
1. Urząd Miejski w Nysie w 2016 roku na działania promocyjne wydatkował 1.810.902,84 zł.
2. Urząd Miejski w Nysie nie ogłaszał przetargów na działania promocyjne w 2016 roku.
3. Spis usług i zamówień na zadania promocyjne bez trybu przetargowego w 2016 roku przekazuję w załączeniu. xls1 , xls2 
4. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Nysie prowadzone są w oparciu o ustawę - Prawo zamówień publicznych (powyżej 30.000 euro) lub wg Regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych (poniżej 30.000 euro). Gmina Nysa planuje wydawanie co kwartał biuletynu, a postępowanie w tej sprawie zostanie ogłoszone w lutym br.
5. Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji w zakresie przekazanych w 2016 roku przez spółki gminne kwot tytułem dofinansowania dla nyskiego klubu siatkarskiego. W celu uzyskania odpowiedzi proszę skierować zapytanie bezpośrednio do spółek.
6. Urząd Miejski w Nysie nie przekazywał w 2016 roku dofinansowania dla nyskiego klubu siatkarskiego.

Wniosek KS.1431.9.2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:
Jaki status posiadają prace legislacyjne na projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (w związku z uchwałą nr XVIII/272/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016r.)?
Odpowiedź z dnia 20 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie prac nad uchwałą Rady Miejskiej w Nysie ustalającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie Kodeksu Krajobrazowego dla Gminy Nysa”, w dniu 16 stycznia 2017 roku została podpisana umowa na opracowanie Kodeksu Krajobrazowego dla Gminy Nysa wraz z Katalogiem Mebli Miejskich oraz Systemem Informacji Miejskiej, z terminem realizacji do dnia 29 grudnia 2017 roku.

Wniosek KS.1431.10.2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji za okres 2007 - 2016:
1. Liczby dzieci w przedszkolach publicznych, pprzyjętej jako podstawa obliczenia dotacji w poszczególnych przedszkolach, bądź filiach zamiejscowych?
2. Ile wyniosły wydatki bieżące Gminy w przedszkolach publicznych odjętych od podstawy obliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych?
3. Liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych?
4. W jakiej wysokości została ustalona średnioroczna dotacja dla przedszkoli?
5. Wjaki sposób została wyliczona kwota dotacji dla przedszkoli?
6. Jakie wydatki oraz w jakiej wysokości zostały uwzględnione przy określaniu kwoty wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę, zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty?
7. Wydatkach w przedszkolach publicznych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych pozabudżetowych źródeł i ich wysokość?
8. Wysokość dotacji dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach niepublicznych i wysokości subwencji ogólnej.
9. Podanie innych/dalszych informacji, które miały wpływ na obliczenie wysokości dotacji dla poszczególnych przedszkoli.
Odpowiedź z dnia 24 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie liczby dzieci w przedszkolach, wydatków w przedszkolach oraz dotacji dla przedszkoli informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych informacji.
Dokumentację i wiedzę w powyższym zakresie posiada Gminny Zarząd Oświaty w Nysie.

Wniosek KS.1431.11.2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:  
1) Czy Burmistrz podjął już jakieś działania w celu przeciwdziałania wysokiego stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego tzw. smogu. Jeżeli tak to jakie? Jeżeli dopiero zamierza podjąć jakieś czynności, to jakie?  
2) Czy Burmistrz zamierza wspomóc osoby, które zamierzają wymienić swoje paleniska na bardziej ekologiczne? Jeżeli tak to w jaki sposób?
3) Ile interwencji przeprowadziła Straż Miejska w 2017 r. w zw. z podejrzeniem palenia odpadami.  
4) Ile interwencji, o których mowa w pkt. 3 było uzasadnionych tzn. doszło do palenia niedozwolonymi materiałami.  
5) W jaki sposób zostali ukarani sprawcy? Czy SM stosowała pouczenia? Proszę podać zakres zastosowanych mandatów karnych.  
6) W jaki sposób SM stwierdza popełnienie wykroczenia, czy jest to sposób organoleptyczny?  
7) Czy Straż Miejska pobiera próbki paleniska do badań?  
8) Czy przy interwencjach Straży Miejskiej towarzyszy odpowiedni pracownik wydziału środowiska UM?  
9) Czy w 2016 r. gmina Nysa podjęła jakieś inwestycję w celu ochrony środowiska, jeżeli tak to jakie? Proszę podać jaka kwota została spożytkowana na ten celu, oraz jaką kwotę gmina otrzymała na cele związane z ochroną środowiska.
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego oraz inwestycji w zakresie ochrony środowiska informuję:
1.    Burmistrz Nysy sukcesywnie podejmuje działania mające na celu m.in. przeciwdziałanie wysokiemu stężeniu zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego poprzez: - udzielanie z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na zmianę systemów ogrzewania na proekologiczne, - akcje edukacyjne kierowane do mieszkańców Gminy Nysa mające na celu podniesienie świadomości w zakresie ochrony powietrza, - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa i realizowanie zadań w nim zawartych, - powołanie Rejonowych Strażników Miejskich współpracujących z lokalną społecznością i na bieżąco reagujących na zgłaszane nieprawidłowości, - kontrole nieruchomości, na których istnieje podejrzenie spalania odpadów, połączone z pobraniem przez pracownika laboratorium próbki i wykonaniem badania przez akredytowane laboratorium, - monitoring stanu jakości powietrza na terenie Gminy.
2.    Burmistrz Nysy nadal zamierza wspierać osoby, które planują wymienić swoje paleniska na bardziej ekologiczne. Jednocześnie trwają prace nad zmianami w obecnie obowiązującej uchwale Nr V/50/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
3.    Straż Miejska w Nysie w 2017 roku (do dnia 24.01.2017r.) w związku z podejrzeniem palenia odpadami interweniowała 32 razy.
4.    W żadnej z podjętych interwencji zawartych w odpowiedzi na pyt. 3 nie doszło do palenia niedozwolonymi materiałami.
5.    Straż Miejska w Nysie nie stwierdziła popełnienia wykroczenia, w związku z czym nie nałożono mandatów karnych oraz nie zastosowano pouczeń.
6.    Straż Miejska w Nysie stwierdza popełnienie wykroczenia w sposób organoleptyczny.
7.    Straż Miejska w Nysie nie pobiera próbek paleniska do badań. Próbki pobierane są przez pracownika laboratorium.
8.    Niektórym interwencjom Straży Miejskiej w Nysie towarzyszy pracownik Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Nysie.
9.    W 2016 roku Gmina Nysa podjęła następujące inwestycje w zakresie ochrony środowiska:
1)   Inwestycje zrealizowane – 372 446,01 zł
- zakup fotopułapek do monitoringu dzikich wysypisk, 5 199,14 zł,
- rozbiórka toalet zewnętrznych przy budynku komunalnym przy ul. Kordeckiego 30, 3 000 zł,
- docieplenie ściany szczytowej w budynku komunalnym przy ul. Sucharskiego 40, 66 706,23 zł,
- modernizacja pieca centralnego ogrzewania oraz części spalinowej czopucha w budynku byłej szkoły w Lipowej, 15 000 zł,
- wymiana okien na okna o lepszych parametrach w budynku Gimnazjum Nr 2 w Nysie, 84 000 zł
- modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Złotogłowicach, 14 212,65 zł,
- zagospodarowanie podwórka na osiedlu przy ul. Zwycięstwa w Nysie – boksy na śmieci – kontenery podziemne (5 szt.), 88 069,87 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piłsudskiego w Nysie – dz. Nr 17/7 – zarurowanie rowu rurociągiem betonowym ø 1200 mm o długości 61,48 m wraz z trzema komorami i przyłączem z rur PVC ø 160 mm długości 14,73 m, 96 258,12 zł.
2)   Inwestycje rozpoczęte – 111 952,00 zł
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Nysie – wykonanie audytu energetycznego, 2 730 zł,
- termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Nysie – wykonanie audytu energetycznego, 3 350 zł,
- termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 9 w Nysie – wykonanie audytu energetycznego, 1 700 zł,
- termomodernizacja budynku Żłobka Nr 1 w Nysie – wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektu, 44 700 zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Nysa – analiza uwarunkowań i usługi doradcze z wyborem partnera prywatnego do realizacji inwestycji, 11 685 zł,
- ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Nysa – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 27 000 zł,
- zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego – opracowanie aplikacji projektowej, 20 787 zł.
3)   Informacje dodatkowe:
- łączne wydatki za 2016r. 484 398,01 zł,
- budowa kontenerów podziemnych na podwórku przy ul. Zwycięstwa została w całości zrealizowana ze środków Funduszu Ochrony Środowiska,
- na niektóre zadania „rozpoczęte” Gmina Nysa czyni starania o uzyskanie środków zewnętrznych w 2017 roku.

Wniosek KS.1431.12.2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w postaci:
1. umowa najmu nieruchomości położonej przy ul. Szlaku Chrobrego 6 w Nysie zawartej z TGJ Group sp. z o.o.  
2. potwierdzenia zapłaty czynszu najmu za okres październik 2016 - styczeń 2017.
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Szlaku Chrobrego 6 w Nysie zawartej z TGJ Group sp. z o.o. oraz potwierdzeń zapłaty czynszu najmu za okres październik 2016 - styczeń 2017, przekazuję w załączeniu kopie umów zawartych z TGJ Group sp. z o.o. umowa1 , umowa2
W zakresie zapłaty czynszu najmu za okres październik 2016 roku - styczeń 2017 roku informuję, iż TGJ Group sp. z o.o. nie dokonała zapłaty czynszu, natomiast Gmina Nysa wysyła od listopada 2016 roku wezwania do zapłaty z tego tytułu.

Wniosek KS.1431.13.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w postaci przekazania części jawnej pisemnego protokołu z ostatniego - poprzedniego postępowania przetargowego. Dotyczy przetargu "Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, placów oraz terenów zielonych.".
Odpowiedzi udzielono w dniu 27 stycznia 2017r. poprzez udostępnie do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nysie dokumentacji.

Wniosek KS.1431.14.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie gospodarki odpadami azbestowymi jpg
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie gospodarki odpadami azbestowymi informuję, iż w związku z brakiem możliwości wypełnienia ankiety bezpośrednio na wskazanej przez Państwa stronie internetowej przez Burmistrza Nysy Kordiana Kolbiarza – udzielającego odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Nysie, przesyłam w załączeniu odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku. jpg

Wniosek KS.1431.15.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie planowanych wydatków na rozwiązania informatyczne oraz teleinformatyczne w roku 2017.    
Art. 13a ustawy Pzp stanowi, iż zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej. W przypadku zamieszenia przez Państwo na stronie internetowej informacji objętych niniejszym wnioskiem, proszę o wskazanie adresu internetowego. W przeciwnym razie wnoszę jak w petitum.
Proszę o uwzględnienie wszelkich planowanych wydatków z ww. zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków dotyczących następujących kategorii produktów i usług:
a) oprogramowanie, w tym systemy operacyjne, bazodanowe, oprogramowanie dedykowane, oprogramowanie do backupu, antywirusowe i inne;  
b) infrastruktura teleinformatyczna, w tym między innymi:
- serwery, systemy dyskowe, urządzenia taśmowe, systemy  zasilania awaryjnego oraz inna infrastruktura,
- rozwiązania komunikacyjne takie jak centrale telefoniczne i produkty wideokonferencyjne,
- urządzenia dostępowe (drukarki, komputery stacjonarne i przenośne, skanery, urządzenia wielofunkcyjne),
- urządzenia sieciowe (aktywne i pasywne) oraz okablowanie;  
c) usługi (w tym informatyczne, szkoleniowe, wdrożeniowe, projektowe z zakresu infrastruktury i oprogramowania);  
d) utrzymanie (w tym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obecnie użytkowanych urządzeń, usługi utrzymaniowe dla infrastruktury i oprogramowania) oraz rozbudowę obecnie użytkowanej infrastruktury.  
Proszę o określenie:
- zakładanego terminu realizacji wydatków (poprzez wskazanie kwartału lub miesiąca w roku kalendarzowym rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji);
- wielkości budżetu przewidzianego dla danej inwestycji;
- etapów inwestycji, jeśli dany wydatek składa się lub będzie składał się z etapów.
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie planowanych wydatków na rozwiązania informatyczne oraz teleinformatyczne w roku 2017 informuję, iż planowane wydatki z wnioskowanego zakresu ujęte zostały w Uchwale Nr XXX/476/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2017 rok: załącznik nr 2 - wydatki i załącznik nr 4 - inwestycje oraz w Zarządzeniu Nr 999/2017 Burmistrza Nysy z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania podległym Gminie Nysa jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2017: załącznik (3) INF.
Dokumenty opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie bip.nysa.pl. Uchwała Nr XXX/476/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2017 rok znajduje się w zakładce Gospodarka Majątkiem Gminy – Budżet, natomiast Zarządzenie Nr 999/2017 Burmistrza Nysy z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania podległym Gminie Nysa jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2017 znajduje się w zakładce Prawo Lokalne – Burmistrz akty prawne – 2017.

Wniosek KS.1431.16.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku
Dotyczy wniosku KS.1431.10.2017 - jpg
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
Szanowny Panie Dyrektorze (Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie), w związku z otrzymanym w dniu 27 stycznia 2017 roku przez Urząd Miejski w Nysie, a kierowanym do Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie za pośrednictwem Burmistrza Nysy wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, przekazuję przedmiotowy wniosek wraz z załączonymi pytaniami organowi właściwemu i proszę o realizację zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, tj. ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Wniosek KS.1431.17.2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o Dostępie do Informacji Publicznej (Dz.U.2016.1764 j.t.) w zw. z art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie tego, czy Wójt/ Burmistrz/ Prezydent Miasta, w ramach wykonywania zadań własnych określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 10 i 12 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t. z późn. zm.) - w 2016 r. wykonywał jakiekolwiek działania wraz z prywatnymi podmiotami zewnętrznymi - w związku z realizacją zadań w zakresie przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu siłowni zewnętrznych w danej jednostce samorządu terytorialnego.
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wykonywania działań wraz z prywatnymi podmiotami zewnętrznymi, w związku z realizacją zadań w zakresie przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu siłowni zewnętrznych w 2016 roku informuję, iż budowę siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Nysa w 2016 roku realizowano bez udziału podmiotów prywatnych.

Wniosek KS.1431.18.2017 z dnia 1 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:  
1) Ile wpłynęło wniosków do Burmistrza Nysy o przyznanie bonu wychowawczego od początku jego wprowadzenia? Odpowiedzi proszę udzielić z podziałem na poszczególne miesiące.
2) Ile wniosków o których mowa w pkt. 1 zostało uwzględnionych, a świadczenie wypłacone? Odpowiedzi proszę udzielić z podziałem na poszczególne miesiące.
3) Czy wnioski o których mowa złożyli pracownicy Urzędu Miasta w Nysie pełniący funkcje publiczne lub będący funkcjonariuszami publicznymi? Jeżeli TAK to ile osób? proszę o ich wymienienie z imienia i nazwiska oraz podanie daty złożenia wniosku.
4) Ile wniosków, o których mowa w pkt. 3 zostało uwzględnione przez Burmistrza? Proszę o wymienienie ich z imienia i nazwiska oraz podanie daty złożenia wniosku.
5) Kopii postanowień Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w sprawach złożonego odwołania od decyzji Burmistrza Nysy z dnia 28 lipca 2016 r., Nr PS.PR.8250.1.330.2016 oraz Nr PS.PR.8250.1.232.2016.
6) Jeżeli SKO w Opolu w ww. sprawach nie wydało jeszcze decyzji (postanowień) proszę o podanie sygnatur spraw w SKO.
7) Jeżeli natomiast postanowienia, o których mowa w pkt. 5 już zapadły, proszę o informację czy zostały zaskarżone do WSA w Opolu. Jeżeli tak proszę podać sygn. akt niniejszych spraw.
8) Czy gmina w zw. z otrzymaną w ostatnim czasie skargą na uchwałę w sprawie bonu wychowawczego, sporządziła już odpowiedź na skargę? Jeżeli Tak proszę o udostępnienie kopii odpowiedzi na skargę oraz czy skarga została już przekazana do WSA w Opolu, jeżeli tak proszę podać sygn. sprawy.
Odpowiedź z dnia 15 lutego 2017r.:
w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie bonu wychowawczego informuję:
1. Od momentu wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego „bonu wychowawczego” złożono 1.154 wnioski. W terminach, w których należało składać wnioski, zgodnie z Regulaminem przyznawania bonu wychowawczego złożono 1.143 wnioski.
2. W czterech naborach dotyczących wypłaty świadczenia w okresach: styczeń-czerwiec 2016r., kwiecień-czerwiec 2016r., lipiec-grudzień 2016r. oraz styczeń-czerwiec 2017r., na podstawie 1.008 wniosków wydano taką samą ilość decyzji przyznających świadczenia, wg zestawienia.
3. Szesnastu pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie złożyło wnioski o przyznanie bonu wychowawczego, w ramach poszczególnych naborów. Tabela zawiera nazwiska i imiona pracowników oraz daty złożenia wniosków.
4. Na 40 złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie wniosków, uwzględnionych zostało 38. Tabela zawiera nazwiska i imiona pracowników oraz daty złożenia wniosków, które zostały uwzględnione.
5. Decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Nysy nr PS.PR.8250.1.232.2016 z dnia 28 lipca 2016 roku oraz nr PS.PR.8250.1.330.2016 z dnia 28 lipca 2016 roku, przekazuję w załączeniu.
6. Nie dotyczy.
7. Decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie zostały zaskarżone przez stronę - wnioskodawcę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym obowiązuje dwuinstancyjność. Burmistrzowi, jako organowi pierwszej instancji, nie przysługuje w tych sprawach skarga do sądu administracyjnego na decyzję organu odwoławczego (organu II instancji).
8. Odpowiedź na skargę została udzielona – uchwała Nr XXXII/493/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 stycznia 2017 roku. Biuro Rady Urzędu Miejskiego w Nysie przekazało skargę wraz z odpowiedzią na skargę do WSA w Opolu pocztą, w dniu 7 lutego 2017 roku. Kopię odpowiedzi przekazuję w załączeniu.
Sygnaturę akt nadaje Sąd, któremu skargę wraz z odpowiedzią przekazano. W związku z powyższym na dzień udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej sygnatura akt nie jest znana tut. organowi.
Tabele doc

Wniosek KS.1431.19.2017 z dnia 3 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
Czy została wydana decyzja (zgoda) uwzględniająca zjazd z drogi publicznej na teren działek nr 14, 15, 16 karta mapy 33 obręb śródmieście Gmina Nysa.
Jeśli tak, to kiedy, w jakim miejscu i pod jakimi warunkami.
Proszę także o wydanie kopii wniosków inwestora jeśli takie były składane, oraz o udostępnienie kopii korespondencji z inwestorem w tym zakresie.
Proszę także o informacje czy doszło do jakiejkolwiek formy uzgodnienia z inwestorem np. Umowa przyrzeczenia. Itp.
Odpowiedź z dnia 10 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zjazdu z drogi publicznej - obręb śródmieście w Nysie informuję, iż inwestor przedsięwzięcia budowlanego na dz. nr 14, 15, 16 ark 33 obręb śródmieście w Nysie nie występował z wnioskiem o zgodę na lokalizację zjazdu z drogi publicznej w myśl art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.). Zjazd ten został ujęty w opracowanej przez Urząd Miejski w Nysie koncepcji zagospodarowania Rynku w Nysie.
W załączeniu przekazuję kopię pisma z dnia 2 czerwca 2016 roku Centrum sp. z o.o. skierowanego do Burmistrza Nysy, odpowiedź Burmistrza Nysy nr ID.DR.7210.1.114.2016 z dnia 18 lipca 2016 roku oraz lokalizację zjazdu - mapa plan sytuacyjny (wyciąg z programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna). pisma , Rynek

Wniosek KS.1431.20.2017 z dnia 11 lutego 2017 roku
Wniosek I
Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie:
- czy Urząd (Gmina)  ustanowiła i eksploatuje - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - scilicet -  w rozumieniu dyspozycji §20  ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012.526) ?
- Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie:
- czy Urząd (Gmina) opracował wzmiankowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001 -  stosownie do wymogów §20 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, (...) ?
W trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie:
- kiedy ostatni raz wykonano w Jednostce Samorządu Terytorialnego -  okresowy audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji, w rozumieniu  §20 ust. 2 pkt. 14 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (...) ?
Wniosek II Odrębny - Petycja w trybie Ustawy o petycjach wnosimy - w trybie art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05):
-  o publikację - w całości - niniejszego wniosku - na stronie Internetowej (lub w BIP) Gminy/Miasta - Adresata.
Odpowiedź na Wniosek II z dnia 13 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na Wniosek II informuję, iż wszystkie pytania i odpowiedzi, które wpływają do Urzędu Miejskiego w Nysie publikowane są na bieżąco w BIP od 2014 roku.
W związku z powyższym Państwa wnioski (nadano nr sprawy: KS.1431.20.2017) wraz z odpowiedziami zostaną opublikowane jak inne.
Odpowiedź na Wniosek I z dnia 21 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji informuję:
1. W Urzędzie Miejskim w Nysie nie został ustanowiony - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - w rozumieniu dyspozycji §20 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 poz. 526).
2. Nie dotyczy.
3. Okresowy audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji, w rozumieniu §20 ust. 2 pkt. 14 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów, nie był do tej pory wykonywany w Urzędzie Miejskim w Nysie.

Wniosek KS.1431.21.2017 z dnia 15 lutego 2017 roku
pyt1 , pyt2
Odpowiedź z dnia 24 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kosztów zmian kadrowych, stanowisk i zakresów obowiązków oraz zaległości czynszowych najemcy na terenie byłego FSD informuję:
1. i 3. Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji we wnioskowanym zakresie. W celu jej uzyskania wniosek winien zostać skierowany do Spółek.
4. i 5. Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji we wnioskowanym zakresie. Zgodnie z zawartą umową o administrowanie terenami po byłej FSO (FSD) z Agencją Rozwoju Nysy sp. z o.o. (były Nyski Zarząd Nieruchomości sp. z o.o.) Gmina Nysa powierzyła wszelkie sprawy związane z administrowaniem terenem Spółce. W związku z powyższym, w celu uzyskania informacji wniosek winien zostać skierowany do Agencji Rozwoju Nysy sp. z o.o.
2. W zakresie dotyczącym Zastępcy Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty Marioli Szewczyk Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych informacji. W celu jej uzyskania wniosek winien zostać skierowany do GZO w Nysie.
W zakresie kosztów zwolnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie Jolanty Cymbalisty informuję, iż Dyrektor nie została zwolniona. Na mocy porozumienia stron Pani Jolanta Cymbalista została przeniesiona na inne stanowisko w tym samym zakładzie pracy – Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie. Podobnie w przypadku Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie Marioli Szewczyk informuję, iż Dyrektor nie została zwolniona. Na mocy porozumienia stron Pani Mariola Szewczyk została przeniesiona na inne stanowisko w tym samym zakładzie pracy – Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie.  
W związku z reorganizacją Urzędu Miejskiego w Nysie na mocy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie nadanego Zarządzeniem Nr 59/2015 Burmistrza Nysy z dnia 22 stycznia 2015 roku zwolniono naczelników wydziałów, które zostały zlikwidowane. Zadania zlikwidowanych wydziałów zostały podzielone i włączone do nowoutworzonych wydziałów.
W zakresie kosztów zwolnień naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Nysie w 2015 roku z powodu likwidacji stanowisk w wyniku reorganizacji Urzędu Miejskiego w Nysie zwolnionych zostało 4 naczelników, którym wypłacono:
- odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia                 50 302,50 zł
- odprawy                                                                               62 689,50 zł
- ekwiwalent za urlop                                                                 2 595,12 zł
- wynagrodzenie bez świadczenia pracy                                     nie dotyczy
- koszty sądowe i zastępstwa procesowego                                nie dotyczy
- wynagrodzenia i ilość nowych osób przyjmowanych do spółek   nie dotyczy

Wniosek KS.1431.22.2017 z dnia 15 lutego 2017 roku
pyt1 , pyt2 , pyt3
Odpowiedź z dnia 20 lutego 2017r.:
(Udzielenie odpowiedzi poprzez wypełnienie przesłanego w wersji nieedytowalnej (.jpg) druku, uniemożliwiłoby Urzędowi Miejskiemu w Nysie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytania.)
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję:
1. Gmina Nysa nie ma podpisanej umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Gmina Nysa o 1994 roku prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej.
2. Zwierzęta pod opieką Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej:
2014 rok
Psy oddane do Schroniska 243, adoptowane ze Schroniska 209.
Koty oddane do Schroniska 0, adoptowane ze Schroniska 0.
2015 rok
Psy oddane do Schroniska 214, adoptowane ze Schroniska 225.
Koty oddane do Schroniska 0, adoptowane ze Schroniska 0.
2016 rok
Psy oddane do Schroniska 268, adoptowane ze Schroniska 241.
Koty oddane do Schroniska 0, adoptowane ze Schroniska 0.
3. Działania wspierające adopcję zwierząt: Prowadzenie strony Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej na facebooku, promującej zwierzęta do adopcji. Współpraca z placówkami oświatowymi Gminy Nysa oraz organizacjami prozwierzęcymi.
4. Kontrole przeprowadzone w Schronisku:
Lipiec 2016 roku, grudzień 2016 roku, luty 2017 roku – Kontrole Powiatowego Lekarza Weterynarii (protokoły),
Czerwiec 2016 roku – Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie,
2016 rok – kontrola wewnętrzna Urzędu Miejskiego w Nysie (pracownicy Schroniska są pracownikami Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Nysie).
5. Tak, są mi znane patologiczne zjawiska przejawiane wobec zwierząt w schroniskach w Polsce, tj. niekontrolowana eutanazja, handel zwierzętami, zagęszczanie zwierząt w boksach, brak adopcji.
6. Nie uważam za konieczne tworzenie elektronicznej bazy danych zwierząt.
7. Gmina Nysa przeprowadza konsultacje w formie pisemnej i elektronicznej corocznie, przy opracowywaniu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.
8. Tak, prowadzone są działania mające na celu podnoszenie świadomości obywateli dotyczącej zwierząt: współpraca Schroniska z młodzieżą, prelekcje, wizyty w Schronisku.
9. Współpraca z organizacjami do spraw zwierząt: pomoc w przeprowadzaniu adopcji i podnoszeniu świadomości mieszkańców, organizacja zbiórek karmy dla zwierząt przebywających w Schronisku.
10. W Gminie Nysa działa Pogotowie Opiekuńczo-Adopcyjne.
11. Prowadzone przez Gminę Nysa Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej jest schroniskiem międzygminnym.
12. Nie, nie prowadzono działań w celu stworzenia domów tymczasowej opieki nad zwierzętami.

Wniosek KS.1431.23.2017 z dnia 20 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:  
Proszę wskazanie z imienia i nazwiska wszystkie osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim w Nysie jednocześnie pełniące funkcje publiczne tzn. takie osoby, którym przysługuje jakikolwiek zakres kompetencji decyzyjnej w ramach danej instytucji publicznej.
Poza zakresem pojęcia sprawowania funkcji publicznej znajdują się stanowiska o charakterze usługowym lub technicznym w ramach organów władzy publicznej.
Osobami wykonującymi funkcje publiczne są wszyscy zatrudnieni z wyjątkiem pracowników obsługi i pomocniczych (np. kierowców, sprzątaczek).
Niniejszy wykaz osób proszę udostępnić z podziałem na wydział w jakim pracują.
Odpowiedź z dnia 28 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wskazania z imienia i nazwiska wszystkich osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nysie jednocześnie pełniących funkcje publiczne tzn. takie osoby, którym przysługuje jakikolwiek zakres kompetencji decyzyjnej w ramach danej instytucji publicznej przekazuję w załączeniu spis pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie wraz z kontaktami doc .
Informuję równocześnie, iż załączony spis pracowników został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie dostępnym na stronie bip.nysa.pl w zakładce Informacje – Dane teleadresowe http://bip.nysa.pl/index.php?gid=25&ver=55#menuscroll

Wniosek KS.1431.24.2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
pyt_jpg
Odpowiedź z dnia 24 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kopii wyników przetargów, w których wyłoniona została jako najkorzystniejsza oferta firmy Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Buchta wraz z treścią przetargu oraz innymi złożonymi ofertami oraz skład komisji przetargowych, kopii umów zawartych pomiędzy Zakładem Remontowo-Budowlanym Andrzej Buchta a Gminą Nysa lub jednostkami organizacyjnymi Gminy Nysa; informacji nt. adresów, kwot i zakresu robót dot. mieszkań komunalnych (socjalnych) remontowanych przez Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Buchta oraz trybu udzielenia zamówienia w latach 2010-2017 informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – akta stanowiące dokumentację zamówień publicznych przechowywane są przez okres 5 lat (kategoria akt B-5, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt).
W zakresie „kopii wyników wszystkich przetargów, w których wyłoniona została jako najkorzystniejsza oferta firmy Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Buchta wraz z treścią przetargu oraz innymi złożonymi ofertami oraz skład komisji przetargowych” informuję, iż oferta Wykonawcy Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Buchta nie została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych („przetargach”) prowadzonych przez Gminę Nysa w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w latach 2012-2017.
W zakresie kopii umów zawartych pomiędzy Zakładem Remontowo-Budowlanym Andrzej Buchta a Gminą Nysa lub jednostkami organizacyjnymi Gminy Nysa informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada umów zawartych pomiędzy Zakładem Remontowo-Budowlanym Andrzej Buchta a jednostkami organizacyjnymi. W celu uzyskania informacji w tym zakresie proszę zwrócić się bezpośrednio do jednostek organizacyjnych.
W związku z szerokim zakresem pozostałych wnioskowanych informacji publicznych, przewidziany przez ustawodawcę dwutygodniowy okres udostępnienia odpowiedzi na wniosek nie zostanie dochowany.
Wobec powyższego, powołując się na uprawnienia wynikające z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) informuję, iż odpowiedź na wniosek w posiadanym przez Urząd Miejski w Nysie zakresie, zostanie Panu udostępniona w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku tj. do dnia 17 kwietnia 2017 roku.
Odpowiedź z dnia 12 kwietnia 2017r.:
Zgodnie z informacją KS.1431.24.2017 z dnia 24 lutego 2017 roku, w uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17 lutego 2017 roku, w zakresie kopii umów zawartych pomiędzy Zakładem Remontowo-Budowlanym Andrzej Buchta a Gminą Nysa; informacji nt. adresów, kwot i zakresu robót dot. mieszkań komunalnych (socjalnych) remontowanych oraz wydziałów i osób biorących udział w postępowaniach, przekazuję w załączeniu kopie dokumentów z lat 2012-2017. Do kopii umów, które zawierają adres i kwotę oraz imienne pieczątki osób biorących udział w postępowaniu, załączam zakres robót (przedmiar robót) dotyczący mieszkań komunalnych i socjalnych (łącznie około 800 stron ksero A4).
Ponadto informuję, iż stała komisja przetargowa funkcjonuje zgodnie z Zarządzeniem Nr 585/2016 Burmistrza Nysy z dnia 27 stycznia 2016 roku (wcześniejsze: Zarządzenie Nr 307/2015 Burmistrza Nysy z dnia 22 czerwca 2015 roku, Zarządzenie Nr 110/2015 Burmistrza Nysy z dnia 24 lutego 2015 roku, Zarządzenie Nr 1543/2014 Burmistrza Nysy z dnia 27 czerwca 2014 roku, Zarządzenie Nr 190/2007 Burmistrza Nysy z dnia 11 czerwca 2007 roku). Zarządzenia opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Prawo Lokalne – Burmistrz akty prawne.

Wniosek KS.1431.25.2017 z dnia 21 lutego 2017 roku
Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:  
1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.  
Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego.
Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.
Odpowiedź z dnia 23 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie liczby złożonych w Urzędzie Miejskim w Nysie wniosków o udzielenie informacji publicznej w latach 2014-2016 oraz udostępnienia rejestrów wniosków o udzielenie informacji publicznej za lata 2014-2016 informuję:
1. 2014 rok: 96 wniosków.
2. 2015 rok: 144 wnioski.
3. 2016 rok: 190 wniosków.
4. i 5. W załączeniu przekazuję skan rejestrów za lata 2014 i 2015 oraz rejestry w xls. rejestr_2014 , rejestr_2015 , rejestr_xls
6. Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej za rok 2016 został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) w zakładce Informacje – Informacja publiczna wnioski i odpowiedzi 2016.

Wniosek KS.1431.26.2017 z dnia 22 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2015 poz. 2058 z późn. zm.) o udzielenie następujących informacji:
1. Czy posiadają Państwo aktualną bazę - inwentaryzację wyrobów azbestowych.
2. Jeśli mają Państwo inwentaryzację, kiedy została ona przeprowadzona.
3. Czy zamierzają Państwo w przyszłości dokonać inwentaryzacji wyrobów azbestowych lub zaktualizować istniejącą inwentaryzację.
4. Czy korzystali Państwo lub zamierzają Państwo skorzystać z dofinansowania do wykonania lub zaktualizowania inwentaryzacji azbestu w Państwa gminie z Ministerstwa Rozwoju.
5. Czy dokonywali Państwo likwidacji azbestu z Państwa gminy, jeśli tak to proszę o podanie roku w którym azbest był usuwany, ilości usuniętego azbestu oraz szacunkowo ile azbestu pozostało jeszcze do utylizacji.
6. Czy przy usuwania azbestu korzystali Państwo z dofinansowania z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.
Odpowiedź z dnia 3 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie inwentaryzacji wyrobów azbestowych, usuwania azbestu i dofinansowania informuję:
1. Tak, Gmina Nysa posiada inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.
2. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nysa została przeprowadzona w sierpniu 2014 roku.
3. Gmina Nysa zamierza przeprowadzić aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
4. Tak. Gmina korzystała z dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki (obecnie Ministerstwo Rozwoju) na opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa na lata 2014-2032, którego integralną częścią jest inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa.
5. W 2016 roku z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nysa usunięto wyroby zawierające azbest o łącznej masie 24,88 Mg. Do utylizacji pozostało ok. 2 000 Mg.
6. Tak. W 2016 roku Gmina Nysa korzystała z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wniosek KS.1431.27.2017 z dnia 23 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2015 poz. 2058 z późn. zm.) o udzielenie następujących informacji:
-wykazy firm, biorących udział w wystosowanym w 2016 roku zaproszeniu do złożenia oferty na "dostawę materiałów biurowych oraz druków",
-cenę oferty wygrywającej z roku 2016.
Odpowiedź z dnia 23 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:  
Dostawa materiałów biurowych oraz druków (w 2016r.)  
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty: 
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowa TONEX Sławomir Gołąbek Ul. Kościelna 7, 47-220 Kędzierzyn Koźle,
Cena ofertowa brutto: 15.855,70 zł.
Nazwa wykonawcy: ARTIM Sp. z o.o. Ul. Oleska 121, 45-231 Opole,
Cena ofertowa brutto: 15.268,14 zł. 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
Nazwa wykonawcy: ARTIM Sp. z o.o. Ul. Oleska 121, 45-231 Opole,
Cena ofertowa brutto: 15.268,14 zł.

Wniosek KS.1431.28.2017 z dnia 23 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Proszę o podanie kwoty wpływów z kiermaszu zorganizowanego na Stadionie Miejskim Stal przy ulicy Kraszewskiego od 1 lutego 2016 roku do 24 marca 2016 roku pobrane od wystawców/ handlowców.
2. Proszę o udostępnienie kopii korespondencji pomiędzy UM w Nysie, a Stowarzyszeniem Ad astra, dotyczącej organizacji kiermaszu przy ul.Racławickiej (dawny tzw. Targ Bułgarski) w okresie od 01.02.2016 r. do 31.03.2016 roku.
Odpowiedź z dnia 8 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wpływów z kiermaszu zorganizowanego na Stadionie Miejskim Stal przy ulicy Kraszewskiego od 1 lutego 2016 roku do 24 marca 2016 roku, pobrane od wystawców/handlowców oraz udostępnienia kopii korespondencji ze Stowarzyszeniem Ad astra, dotyczącej organizacji kiermaszu przy ul. Racławickiej (tzw. Targ Bułgarski) w okresie od 1 lutego 2016 roku do 31 marca 2016 roku informuję:
1. W okresie 1 lutego - 24 marca 2016 roku poboru opłaty targowej z terenu Targowiska Miejskiego w Nysie (w tym Stadionu Miejskiego przy ul. Kraszewskiego w Nysie) dokonywał jego zarządca Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ogrodowej 4 w Nysie. Dokonując miesięcznego rozliczania się z pobranych opłat targowych, Spółka (obecnie ARN sp. z o.o. z siedzibą ul. Ogrodowa 4, Nysa) przedstawia zestawienie sprzedaży biletów, w którym podaje ilość sprzedanych biletów i wartość ich sprzedaży. Ta forma poboru i rozliczenia poboru opłaty targowej uniemożliwia podanie przez Urząd Miejski w Nysie: dnia sprzedaży biletów, dokonującego wpłaty opłaty targowej oraz okoliczności wpłaty (np. z tytułu kiermaszu). Urząd Miejski w Nysie nie posiada zatem wnioskowanych informacji. W celu ich uzyskania wniosek należy złożyć bezpośrednio do Spółki.
2. Kopię korespondencji dotyczącej organizacji kiermaszu przy ul. Racławickiej w okresie 1 lutego – 31 marca 2016 roku przekazuję w załączeniu. pismo1 , pismo2 , pismo3 , pismo4 , pismo5 , pismo6 , pismo7 , pismo8 , pismo9 , pismo10 , pismo11 , pismo12 , pismo13 , pismo14 

Wniosek KS.1431.29.2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Jakie fundusze w 2016 roku gmina Nysa przeznaczyła na wykup obligacji przychodowych za teren FSD (spłatę obligacji)?
2. Czy w 2017 roku - do dnia 27 lutego - przeznaczano już fundusze z budżetu gminy Nysa na wykup obligacji za teren FSD, jaką kwotę?
3. Jeśli tak to, czy pieniądze na spłatę obligacji były przekazane z budżetu gminy Nysa, czy Agencji Rozwoju Nysy(2016-2017r.)?
4. Ile pieniędzy w 2016 roku przeznaczono z budżetu Gminy Nysa na koszty utrzymania terenu FSD - remonty, opłaty za wodę, ścieki, ciepło, a także np. iventy - wydarzenia itp.?
5. Czy gminnym spółkom zlecano wykonanie jakiś zadań, czy inwestycji na terenie FSD, jeśli tak to jakie i za jaką kwotę w poszczególnych latach 2015 i 2016 ?
6. Jakie dochody uzyskano z wynajmu hal na terenie FSD w 2016 roku ?
Odpowiedź z dnia 10 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wykupu obligacji przychodowych za teren FSD w latach 2016 i 2017, kosztu utrzymania terenu: remonty, opłaty za wodę, ścieki, ciepło, eventy-wydarzenia, zlecania spółkom gminnym wykonania zadań lub inwestycji na terenie FSD w latach 2015 i 2016 oraz dochodów uzyskanych z wynajmu hal w 2016 roku informuję:
1., 2. i 3. W latach 2016 i 2017 nie było wykupu obligacji przychodowych.
4. Koszt utrzymania terenu FSD - remontów, opłat za wodę, ścieki, ciepło, organizacja eventów, wydarzeń w 2016 roku:
Energia elektryczna – 22 063,39 zł (łączne zużycie 259 923,22 zł; kwota 237 859,83 zł refakturowana na najemców),
Woda i ścieki – 0,00 zł (łączne zużycie 10 419,87 zł; kwota w całości refakturowana na najemców).
5. Zadania inwestycyjne realizowane w latach 2015 i 2016 na terenie FSD, za pośrednictwem Nyskiego Zarządu Nieruchomości sp. z o.o.:
2015 rok – 0,00 zł
2016 rok – 239 535,76 zł:
- remont części hali nr 28 – 143 157,13 zł
- uruchomienie czterech suwnic w hali tłoczni – 44 000,00 zł
- remont hali nr 104 – 42 378,63 zł
- odbudowanie przyłącza wody w budynku byłej kotłowni oraz warsztatu – 10 000,00 zł
6. W 2016 roku z wynajmu hal uzyskano dochody w kwocie netto 947.203,99 zł.

Wniosek KS.1431.30.2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Jaką kwotę wydano z budżetu na promocję Gminy Nysa w poszczególnych latach: 2015 i w 2016?
2. Ile osób pracowało w Wydziale komunikacji społecznej i promocji UM w Nysie w poszczególnych latach 2015 i 2016?
3. Proszę o wykaz firm, instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych z którymi zawarto umowy i zrealizowano zamówienia, nazwy poszczególnych zadań i kwoty z zakresu promocji i informacji z działalności gminy Nysa w latach 2015 i 2016?
Odpowiedź z dnia 10 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kwoty wydatkowanej z budżetu Gminy Nysa na promocję w latach 2015 i 2016, ilości osób zatrudnionych w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Nysie w latach 2015 i 2016 oraz wykazu firm, instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych, z którymi zawarto umowy i zrealizowano zamówienia, z nazwami poszczególnych zadań i kwot z zakresu promocji i informacji w latach 2015 i 2016 informuję:
1. Wydatki w ramach Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji w roku 2015 wyniosły 1.086.447,38 zł, natomiast w roku 2016 wyniosły 1.810.902,84 zł.
2. Wydział Komunikacji Społecznej został utworzony w wyniku reorganizacji Urzędu Miejskiego w Nysie w związku z wejściem w życie z dniem 29 stycznia 2015 roku nowego Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 59/2015 Burmistrza Nysy z dnia 22 stycznia 2015 roku. W wyniku tych zmian zlikwidowano Biuro Obsługi Inwestora i Promocji. Wydział Komunikacji Społecznej od dnia 15 maja 2015 roku zmienił nazwę na Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji w wyniku nadania nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Nysie Zarządzeniem Nr 253/2015 Burmistrza Nysy z dnia 15 maja 2015 roku.
Liczba osób zatrudnionych w Wydziale Komunikacji Społecznej, a od 15 maja 2015 roku w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji – według stanu na ostatni dzień miesiąca:
2015 rok: luty – 5; marzec – 3; kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad – 4; grudzień – 3
Osoby zatrudnione w ramach robót publicznych: październik, listopad, grudzień – 1
2016 rok: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec – 3; lipiec, sierpień, wrzesień – 4; październik – 3; listopad, grudzień – 5
Osoby zatrudnione w ramach robót publicznych: styczeń – 2; luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec – 1; lipiec – 3; sierpień – 2; wrzesień, październik – 3; listopad, grudzień – 1
3. W zakresie umów zawartych, zadań zrealizowanych w 2015 i 2016 roku informuję, iż Rejestr Umów, prowadzony w Urzędzie Miejskim w Nysie publikowany jest na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie bip.nysa.pl, w zakładce Inne dokumenty – Rejestr umów. Rejestr zawiera: numer umowy, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy, okres obowiązywania umowy, wykonawcę, tryb udzielenia zamówienia publicznego, przedmiot umowy, kwotę brutto, informację o współfinansowaniu zadania oraz o wydziale realizującym zadanie.

Wniosek KS.1431.31.2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Ile dzieci objętych zostało w 2016 roku tzw. nyskim bonem 500+?
2. Jakie fundusze przeznaczono z budżetu gminy w 2016 roku na tzw. nyski bon 500+?
3. Ile dzieci do 6 roku życia zamieszkiwało na terenie gminy Nysa w 2016 roku ?
4. Ile związków małżeńskich zawarli mieszkańcy gminy Nysa w poszczególnych latach: 2011 - 2016?
5. Ile dzieci urodzonych w Nysie zostało zameldowanych w gminie Nysa po urodzeniu w poszczególnych latach: 2011-2016?
6. Ile mieszkańców było na terenie gminy Nysa w poszczególnych latach: 2011-2016?
7. Ile zameldowań było w gminie w poszczególnych latach: 2011-2016?
8. Ile wymeldowań na terenie gminy Nysa zanotowano w poszczególnych latach: 2011-2016?
Odpowiedź z dnia 10 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie ilości dzieci objętych w 2016 roku tzw. nyskim bonem 500+, funduszy przeznaczonych z budżetu Gminy Nysa w 2016 roku na tzw. nyski bon 500+, ilości dzieci do 6 roku życia zamieszkujących na terenie Gminy Nysa w 2016 roku, ilości zawartych związków małżeńskich przez mieszkańców Gminy Nysa w latach 2011-2016, ilości dzieci urodzonych w Nysie i zameldowanych w Gminie Nysa w latach 2011-2016, ilości mieszkańców Gminy Nysa w latach 2011-2016, ilości zameldowań i wymeldowani w Gminie Nysa w latach 2011-2016 informuję:
1. W 2016 roku programem tzw. nyskim bonem 500+ objętych zostało 408 dzieci.
2. W 2016 roku z budżetu Gminy Nysa przeznaczono na program tzw. nyski bon 500+ kwotę 1.825.500,00 zł.
3., 6., 7. i 8. tabela1 (*) Dane z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców Gminy Nysa prowadzonego w systemie SELWIN zasilanego z systemu PESEL wygenerowano według stanu bazy na dzień 09.03.2017r. Dane dotyczące zameldowań obejmują min. zameldowania na pobyt stały osób spoza Gminy, ponowne zameldowania w Gminie, przemeldowania w obrębie Gminy, urodzenia. Dane dotyczące wymeldowań obejmują min. wymeldowania poza Gminę, wymeldowania z jednoczesnym zameldowaniem na terenie Gminy, zgony.
4. Na pytanie nie można odpowiedzieć wprost z uwagi na fakt, iż nie prowadzi się statystyki w tym zakresie. Raporty wymagane przez urzędy prowadzące statystykę zdarzeń nie obejmują tak szczegółowego podziału rejestracji małżeństw, nie są przewidziane ani wymagane przez instytucje. tabela2 (*) Ogólna liczba małżeństw, w tym zawarte przez mieszkańców Nysy poza granicami RP, a umiejscowione w tut. Urzędzie.
5. Na pytanie nie można odpowiedzieć wprost z uwagi na fakt, iż kobieta może dokonać wyboru dowolnego szpitala - niekoniecznie w miejscowości, w której jest zameldowana i w której później zamelduje dziecko.
Ponadto informuję, iż ilość dzieci urodzonych w Nysie nie jest tożsama z ilością dzieci zameldowanych w Nysie. Raporty wymagane przez urzędy prowadzące statystykę zdarzeń nie obejmują tak szczegółowego podziału rejestracji urodzeń, nie są przewidziane ani wymagane przez instytucje. tabela3 (*) Dzieci zameldowane w Gminie Nysa – nie tylko te urodzone w Nysie. Dzieci urodzone w Nysie mogą zostać zameldowane poza Gminą Nysa.

Wniosek KS.1431.32.2017 z dnia 28 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:
Proszę o udostępnienie wykonanego w 2016 roku przez Mateusza Hanulę projektu filmowego przebudowy ulicy Kolejowej, Wrocławskiej, Rynek i Celnej.
Jeżeli integralną częścią projektu była część opisowa, rysunki, wizualizacje, kosztorys itp. proszę o dołączenie skanów.
Odpowiedź z dnia 14 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia wykonanego w 2016 roku przez Mateusza Hanulę projektu filmowego przebudowy ulic: Kolejowej, Wrocławskiej, Rynek i Celnej, przekazuję w załączeniu wnioskowany film. mp4 (z uwagi na wielkość pliku i możliwość publikacji w BIP załączony został film średniej jakości. Oryginalny plik dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Nysie, pok. 201)

Wniosek KS.1431.33.2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:
dokumentacji, w tym w szczególności treści ofert złożonych w postępowaniu "dostawa materiałów biurowych oraz druków 2017".
Odpowiedź z dnia 10 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia dokumentacji, w tym w szczególności treści ofert złożonych w postępowaniu „dostawa materiałów biurowych oraz druków” w 2017 roku, przekazuję w załączeniu kopię wnioskowanych dokumentów. Protokół , Oferta1 , Oferta2

Wniosek KS.1431.34.2017 z dnia 1 marca 2017 roku
W ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o odpowiedź na pytania:
1. Czy ma Pan wiedzę o masowej wycince drzew na Wzgórzu Dębów w Nysie - okolice ul. Berberysowej?
2. Czy właściciel miał na nią zgodę lub czy wycinka ta kwalifikuje się pod ustawę, która weszła w życie od 1 stycznia 2017 roku o wycince drzew bez zezwolenia na prywatnych posesjach?
3. Czy w razie bezprawnej wycinki podejmie Pan konsekwencje? Jeśli tak, to jakie?  
W Nysie w okolicach ulicy Berberysowej na Wzgórzu Dębów, masowo wycina się stare drzewa pod działki budowlane. Mieszkańcy są zaniepokojeni tą rzezią dębów. Wycinka trwa od minionej soboty (25.02).
Odpowiedź z dnia 10 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wycinki drzew w okolicy ul. Berberysowej w Nysie informuję:
1. Urząd Miejski w Nysie posiada informacje o wycince drzew na wskazanym terenie.
2. Zgodnie z ewidencją gruntów właścicielami nieruchomości, na których wycięto drzewa są osoby fizyczne. Wycinka ta prowadzona jest na nieruchomościach prywatnych. Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach /Dz. U. z 2016, poz. 2249/ na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie jest wymagana zgoda Burmistrza Nysy. Ponadto informuję, że wycinka nie ma miejsca na terenie obszaru Natura 2000. Należy zauważyć, że w chwili obecnej osoby wycinające drzewa w całej Polsce korzystają ze zmienionych od 1 stycznia 2017 roku przepisów związanych z wycinką drzew. W mojej ocenie są one niewłaściwe i szkodliwe dla środowiska. W wielu przypadkach, również w Gminie Nysa znikają z krajobrazu wartościowe przyrodniczo drzewa, jak np. we wsi Koperniki, gdzie właściciel prywatnej posesji usunął dużą lipę, która posiadała duże walory zarówno krajobrazowe dla wsi jak również dla przyrody. Po tym zdarzeniu do Urzędu Miejskiego w Nysie zgłosił się sąsiad z pytaniem czy może wyciąć znajdujący się na jego posesji olbrzymi dąb.
Urząd Miejski w Nysie od lat chroni takie egzemplarze drzew, które posiadają wartości przyrodnicze i kulturowe. Dla takich drzew należałoby przywrócić obowiązek uzyskiwania zezwoleń. Nie można porównywać wycinki świerka z własnego urządzonego ogrodu, na usunięcie którego faktycznie nie powinno być zezwoleń, z okazałym dębem, klonem, lipą czy innym rodzajem drzewa, którego właściciel nie nasadził, a pochodzi ono z dawnych nasadzeń lub samoczynnego zasiania się. Duże drzewa rosnące czy to w mieście czy na wsi tworzą lokalną historię, są kulturowo powiązane z daną miejscowością, były świadkami różnych wydarzeń. W chwili obecnej ustawodawca pozwolił prywatnym właścicielom na dewastację środowiska czego przykłady widzimy wokół.
3. Biorąc pod uwagę treść art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody nie jest to bezprawna wycinka.

Wniosek KS.1431.35.2017 z dnia 9 marca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 Nr 112 poz. 1198, ze zm.) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej stanu realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. na terenie Państwa Gminy:  
1. Czy Państwa Gmina zamieściła informacje o gminnym Programie usuwania azbestu w Bazie Azbestowej? 
2. Czy Państwa gmina wprowadza dane z Inwentaryzacji wyrobów azbestowych do Bazy Azbestowej?
3. Od jak dawna wprowadzają Państwo dane z Inwentaryzacji do Bazy Azbestowej?
4. Czy dane zawarte w Państwa Inwentaryzacji są zgodne z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju, tj. posiadają warstwy obrysów wszystkich obiektów zawierających azbest z przypisanymi atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego?
5. Proszę o podanie aktualnej liczby wszystkich podmiotów – użytkowników nieruchomości z azbestem – zamieszkujących na terenie Państwa gminy .
6. Proszę o podanie ilości zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia i unieszkodliwienia z terenu Państwa Gminy. Proszę o podanie wartości w kilogramach [kg] .
7. Proszę o podanie ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Państwa Gminy w okresie od 2002 do 2017 r. Proszę o podanie wartości w kilogramach [kg] .
8. Czy wnioskowali Państwo o dotację na usuwanie azbestu w latach 2016 - 2017?
9. Czy otrzymali Państwo dotację z w/w źródeł?
10. Czy kiedykolwiek w latach 2012-2016 uzyskali Państwo dotację z Ministerstwa Gospodarki lub Ministerstwa Rozwoju na jakiekolwiek działania dotyczące azbestu?
11. Czy Państwa Gmina zabezpieczyła środki finansowe w tegorocznym budżecie na aktualizację Inwentaryzacji lub/oraz Programu usuwania azbestu?
12. Czy Państwa Gmina zabezpieczyła środki w tegorocznym budżecie na usuwanie wyrobów zawierających azbest (dotacje dla mieszkańców, jednostek budżetowych)?
13. Czy Państwa Gmina zabezpieczyła środki w tegorocznym budżecie na działania edukacyjno-informacyjne promujące usuwanie azbestu wśród mieszkańców?
14. Czy oczekują Państwo od organizacji pożytku publicznego lub innej wsparcia w przygotowaniu i realizacji w/w działań (gminne kampanie edukacyjno-informacyjne: konferencje, szkolenia, przygotowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych, działalność w lokalnych mediach)?  
15. Proszę o podanie imienia i nazwiska Urzędnika, który prowadzi sprawy związane z tematyką azbestu w Państwa Urzędzie.  
16. Proszę o podanie e-maila do Urzędnika prowadzącego sprawy azbestu w Państwa Gminie.
17. Proszę o podanie bezpośredniego numeru telefonu do w/w Urzędnika.
Odpowiedź z dnia 22 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie azbestu na terenie Gminy Nysa informuję:
1. Tak, Gmina Nysa zamieściła informacje o Gminnym Programie Usuwania Azbestu w Bazie Azbestowej.
2. Tak, Gmina Nysa wprowadza dane z Inwentaryzacji Wyrobów Azbestowych do Bazy Azbestowej.
3. Dane z Inwentaryzacji do Bazy Azbestowej wprowadzane są od 2015 roku.
4. Tak, dane zawarte w Inwentaryzacji Gminy Nysa są zgodne z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju.
5. Liczba podmiotów, użytkowników nieruchomości z azbestem, zamieszkujących na terenie Gminy Nysa wynosi 1.146.
6. Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia i unieszkodliwienia z terenu Gminy Nysa wynosi 1.721.682,60 kg.
7. W okresie od 2002 do 2017 roku usunięto 149.180 kg wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Nysa.
8. Tak, Gmina Nysa wnioskowała o dotację na usuwanie azbestu w latach 2016 – 2017 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
9. Tak. W 2016 roku Gmina Nysa otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa VII nabór”.
10. Tak. Gmina korzystała w 2014 roku z dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki (obecnie Ministerstwo Rozwoju) na opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa na lata 2014-2032”.
11. Nie, Gmina Nysa nie zabezpieczyła środków finansowych w tegorocznym budżecie na aktualizację Inwentaryzacji/Programu usuwania azbestu.
12. Tak, Gmina Nysa zabezpieczyła środki w tegorocznym budżecie na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
13. Tak, Gmina Nysa zabezpieczyła środki w tegorocznym budżecie na działania edukacyjno-informacyjne promujące usuwanie azbestu wśród mieszkańców.
14. Nie, Gmina Nysa nie oczekuje od organizacji pożytku publicznego lub innych, wsparcia w przygotowaniu i realizacji działań edukacyjno-informacyjnych promujących usuwanie azbestu wśród mieszkańców.
15., 16., 17. Sprawy związane z tematyką azbestu w Urzędzie Miejskim w Nysie prowadzi Podinspektor Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej - Izabela Tyczyńska, adres email: i.tyczynska(at)www.nysa.pl, tel. 774080648. (w miejsce "(at)" należy wstawić "@")

Wniosek KS.1431.36.2017 z dnia 10 marca 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 782) proszę o przesłanie kserokopii umowy zawartej w 2017 r. ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Sportowych Aktywna Nysa dotyczącej świadczenia usługi polegającej na Promocji miasta i gminy Nysa poprzez rozgrywki piłki siatkowej na poziomie I ligi.
Odpowiedź z dnia 10 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek przekazuję w załączeniu kopię umowy zawartej w 2017 roku ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Sportowych Aktywna Nysa na świadczenie usługi promocji. pdf

Wniosek KS.1431.37.2017 z dnia 13 marca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 Nr 112 poz. 1198, ze zm.) wnoszę o udostępnienie informacji i dokumentów:
1. Zbiorczych protokołów z oszacowania szkód w budynkach i innych środkach trwałych gospodarstw z roku 2016.
2. Zbiorczych protokołów z oszacowania szkód gospodarstw rolnych, w środkach obrotowych: w produkcji roślinnej i zwierzęcej, w środkach trwałych: zwierzętach stada podstawowego oraz budynkach i maszynach, z roku 2016.
3. Zbiorczych protokołów z oszacowania szkód w środkach obrotowych gospodarstw rolnych w roku 2016.
Odpowiedź z dnia 15 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia zbiorczych protokołów z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych z 2016 roku, przekazuję w załączeniu zestawienie danych z Komisji ds. Szacowania Strat w Rolnictwie. pdf

Wniosek KS.1431.38.2017 z dnia 14 marca 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) Czy na podwórku od ul. Prudnickiej dla istniejącej tam strefy ruchu został sporządzony i zatwierdzony projekt organizacji ruchu.
2) Proszę o udostępnienie kopii projektu, o którym mowa w pkt. 1.
Odpowiedź z dnia 22 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie projektu organizacji ruchu na podwórku od ul. Prudnickiej informuję, iż Gmina Nysa posiada zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych w obrębie podwórka zlokalizowanego w rejonie ulic: Sucharskiego, Mariacka, Prudnicka w Nysie - Nr zatwierdzenia ID.DR.7221.5.3.2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku. W załączeniu przekazuję zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Zatwierdzenie , Plan , Schemat , Opis , Inwentaryzacja

Wniosek KS.1431.39.2017 z dnia 14 marca 2017 roku
Kieruję do państwa  prośbę o udostępnienie informacji publicznej na temat nowych funkcji nieruchomości powojskowych dotyczących:
- nieruchomości powojskowych w tym: powierzchnia terenów niezabudowanych, liczba budynków, przybliżona powierzchnia i ich pierwotne funkcje,
- czasu ich przekazania na rzecz miasta,
- obecnych funkcji wspominanych wyżej nieruchomości zagospodarowanych przez miasto jak i podmioty prywatne,
- wielkości nakładów finansowych oraz źródła finansowania przekształceń funkcjonalnych,
- stanu technicznego w dniu przekazania i obecnie.
Odpowiedź z dnia 28 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie mienia powojskowego na terenie Gminy Nysa informuję, iż w dniu 30 grudnia 2002 roku Gmina Nysa nabyła od Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie następujące nieruchomości powojskowe zlokalizowane w Nysie:
1)   teren byłego poligonu o powierzchni 246,6918 ha, wydzielono obszar ok. 16,0000 ha, działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z układem komunikacyjnym;
2)   budynek WKU i kasyno wojskowe, budynki o łącznej powierzchni użytkowej 1.531 m2 położone przy ul. Armii Krajowej na działkach o łącznej powierzchni 0,2041 ha, obecnie obiekty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie;
3)   budynek klubu garnizonowego o powierzchni użytkowej 1.507 m2 położony przy ul. Obrońców Tobruku na działce o powierzchni 1,8680 ha, obecnie obiekt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie;
4)   hydrofornia o powierzchni użytkowej 46 m2 położona przy ul. Mieczysława I na działce o powierzchni 0,1647 ha, funkcja nie zmieniła się; 5)   teren byłej jednostki wojskowej przy ul. Grodkowskiej o powierzchni 17,8122 ha zabudowany 40 budynkami: 3 koszarowe + 1 wielofunkcyjny, 1 hala gimnastyczna, kuchnia i jadalnia, garaże, warsztaty, magazyny, wiaty o łącznej powierzchni użytkowej 27.571 m2, obecnie budynki koszarowe i wielofunkcyjny to 3 budynki mieszkalne wielorodzinne i ośrodek szkolno-wychowawczy, kuchnia z jadalnią to budynek mieszkalno-usługowy, hala sportowa (funkcja nie zmieniła się) pozostałe budynki pełnią funkcje usługowe,
6)   teren byłej jednostki wojskowej przy ul. Otmuchowskiej o powierzchni 31,5468 ha, zabudowany 55 budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 32.456 m2: 4 budynki koszarowe – obecnie funkcja mieszkalna, 1 biurowo-sztabowy – obecnie siedziba Urzędu Celnego w Nysie, hala sportowa – funkcja utrzymana, garaże, magazyny, gospodarcze, stołówka, wiaty – obecnie funkcje usługowo-produkcyjne;
7)   kompleks szkoleniowy przy ul. Saperskiej o powierzchni 18,6418 ha, zabudowany 23 obiektami o łącznej powierzchni użytkowej 7.171 m2: obiekty terenowe (szkoleniowe), magazyny, warsztaty, garaże, budynek techniczny, budynek biurowo-sztabowy, budynek socjalny, wiaty, obecnie pełnią funkcje produkcyjno-usługowe.
Z tytułu przekształceń funkcjonalnych Gmina Nysa poniosła następujące koszty:
1)      Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy dróg i uzbrojenia terenu poligonu – 242.780,00 zł;
2)      Zmiana sposobu zagospodarowania terenu poligonu - podział geodezyjny – 21.000 zł;
3)      Adaptacja budynku przy ul. Grodkowskiej na budynek mieszkalny – 1.450.170,24 zł;
4)      Fort II – remont przejścia komunikacyjnego z rampą do fosy – 68.206,21 zł;
5)      Fort II – wykonanie bramy, podłogi w kazamatach nr 1 i nr 2 – 32.582,00 zł;
6)      Fort II – budowa zasilania energetycznego – 57.009,23 zł;
7)      Fort II – budowa przyłącza wodociągowego – 16.800,00 zł;
8)      Fort II – zasilanie elektryczne – 84.766,68 zł;
9)      Fort II – opracowanie dokumentacji projektowej kaponiery – 21.850,00 zł;
10)    Budowa zasilania energetycznego Fortu Prusy, ul. Obrońców Tobruku – 48.486,62 zł;
11)    Budowa linii kablowej NN przy ul. Otmuchowskiej – 81.409,23 zł;
12)    Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, zasilania przepompowni ścieków na terenie poligonu – 63.928,00 zł;
13)    Opracowanie dokumentacji projektowej hydroforni i sieci wodociągowej tranzytowej na terenie poligonu – 66.040,00 zł;
14)    Budowa oświetlenia ulicznego na nowym osiedlu po poligonie – 134.992,50 zł;
15)    Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń budynku koszarowego przy ul. Otmuchowskiej na potrzeby mieszkaniowe – 85.000,00 zł;
16)    Modernizacja, remont strzelnicy garnizonowej na sportową przy ul. Grodkowskiej – 810.077,29 zł;
17)    Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Grodkowskiej nr 56 b, c, d – 14.767,37 zł.  
W zakresie danych dotyczących stanu technicznego nieruchomości powojskowych informuję, iż w okresie przejmowania nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie ocena stanu nieruchomości nie była możliwa do przeprowadzenia z uwagi na ilość nieruchomości i krótki czas na przejęcie. Natomiast dane dotyczące obecnego stanu technicznego posiadają dzierżawcy, administratorzy, użytkownicy i nowi właściciele.

Wniosek KS.1431.40.2017 z dnia 17 marca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:  
Rejestru umów zawieranych przez Gminę Nysa w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r., zawierającego, co najmniej następujące informacje:  
Strony umowy, (czyli wskazanie kontrahenta Gminy Nysa),
Numer umowy
Datę zawarcia umowy,
Kwotę, na którą umowa została zawarta,
Informacji o tym, czego umowa dotyczyła (treść umowy).  
Alternatywnie wnoszę o udostępnienie treści wszystkich umów zawartych w tym okresie, w zakresie wskazanym powyżej.
Odpowiedź z dnia 17 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie Rejestru umów zawieranych przez Gminę Nysa w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r. informuję, iż Rejestry umów publikowane są na bieżąco w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Inne dokumenty – Rejestry umów, link bezpośredni: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=de9d7a00aa166e1e8d8383e13f8e119d&lpos=6_999&rpos=-1_-1#menuscroll .

Wniosek KS.1431.41.2017 z dnia 22 marca 2017 roku
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. O dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z dnia 8 października 2001r. Nr 112, poz.1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:  
1. Podanie następujących informacji dotyczących prowadzonej obsługi bankowej:
a/ Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową?
b/ Jakie jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli stałe prosimy o podanie wartości oprocentowania, jeśli zmienne prosimy o podanie formuły oprocentowania)? Ile rachunków jest nieoprocentowanych oraz jakie kwoty znajdują się na tych rachunkach ?
c/ Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową?
d/ Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę bankową?
e/ Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości udzielonego kredytu oraz oprocentowania kredytu wg uznanej formuły.
f/ Jakie łączne saldo posiadał zamawiający wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych (suma wszystkich sald) na dzień tworzenia odpowiedzi.
g/ Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje wymóg posiadania oddziału bankowego na terenie miasta/gminy itp., Jeżeli tak to jakiego typu transakcje są w nim przeprowadzane?  
2. Czy dokonują Państwo transakcji kupna/sprzedaży waluty obcej? Jeśli tak, to:
a/ Jaka jest szacunkowa wielkość rocznych transakcji walutowych (w mln PLN)?
b/ Czy transakcje walutowe są realizowane w innych walutach niż EUR i USD? Jeśli tak to w jakich?
c/ Jaką kwotę oraz w jakich walutach planują Państwo przewalutować w 2017 r. ?  
3. Jakie inwestycje o wartości powyżej 5 mln pln zamierzają Państwo realizować w 2017r. oraz czy będą Państwo ubiegać się o finansowanie w bankach?  
4. Czy korzystali Państwo z usług firm doradczych w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz czy zakładają Państwo taką współpracę w obecnej perspektywie finansowej (2014-2020)? Jeśli tak, to jaka jest preferowana forma płatności za taką usługę (ryczałtowa czy opłata za sukces)?
a/ Czy WPI obejmuje przedsięwzięcia planowane do finansowania/współfinansowania ze środków UE, a jeśli tak, to jaka jest łączna przewidywana kwota udziału własnego?
b/ Czy obejmuje przedsięwzięcia planowane do sfinansowania w całości ze środków własnych, a dotyczące inwestycji z zakresu efektywności energetycznej (lub szerzej: ochrony klimatu), a jeśli tak to ile jest tego typu przedsięwzięć i o jakiej łącznej wartości?
Odpowiedź z dnia 5 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie prowadzonej obsługi bankowej, transakcji walutowych, inwestycji o wartości powyżej 5 mln PLN i korzystania z usług firm doradczych w zakresie pozyskiwania środków unijnych informuję:  
1.    W zakresie obsługi bankowej:
a)    obsługę bankową Gminy Nysa prowadzi ING Bank śląski SA, oddział w Nysie,
b)   środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych Gminy Nysa oprocentowane są zmienną stopą procentową w skali roku. Wysokość oprocentowania ustala się w oparciu o stawkę WIBID 1M z każdego dnia roboczego miesiąca pomniejszoną o stałą marżę Banku w wysokości 0,50%. Kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych. Na chwilę obecną w ramach umowy na obsługę bankową jednostka posiada dwa rachunki nie oprocentowane: kaucje – piloty 4.720,00 zł i kaucje FSO 82.158,21 zł (wg stanu na dzień 28.03.2017r.),
c)    za czynności związane z prowadzeniem Rachunku bankowego oraz świadczeniem usług objętych zawarta umową Bank pobiera opłaty i prowizje, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego S.A. przy uwzględnieniu indywidualnej oferty cenowej stanowiącej załącznik do zawartej umowy,
d)   umowa na obsługę bankową Gminy Nysa podpisana z ING Bank Śląski SA, oddział w Nysie została zawarta na czas określony do dnia 31.05.2020r.,
e)    umowa na obsługę bankową Gminy Nysa podpisana z ING Bank Śląski SA oddział w Nysie, nie obejmuje udzielania kredytów,
f)    stan środków na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Nysie na dzień 28.03.2017r. wynosi 19.785.057,38 zł,
g)   udzielone w roku 2013 zamówienie na obsługę bankową Gminy Nysa nie obejmowało wymogu posiadania oddziału bankowego na terenie miasta / gminy Nysa.  
2.    Urząd Miejski w Nysie nie posiada rachunków bankowych w walutach obcych.
3.    W budżecie Gminy Nysa na 2017 rok zaplanowano zadanie pod nazwą: drogi lokalne do terenów inwestycyjnych (planowane nakłady na 2017 rok to 7 mln PLN). Realizacja tego zadania będzie jednakże możliwa po uzyskaniu ewentualnego dofinansowania w ramach RPO. Składanie wniosków przewidziano w lipcu 2017 roku.  
4.    Gmina Nysa korzystała z usług firm doradczych. Współpraca w obecnej perspektywie finansowej uzależniona jest od planów aplikacyjnych Gminy Nysa, które kształtują się wg aktualnych potrzeb. Przy rozliczeniu przyjmowana jest forma ryczałtowa.
W zakresie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) informuję, iż Gmina Nysa nie posiada dokumentu WPI tylko dokument WPF - Wieloletnia Prognoza Finansowa. WPF obejmuje przedsięwzięcia planowane do współfinansowania ze środków unijnych. Z uwagi na to, że większość ujętych zadań jest na etapie oceny formalno-merytorycznej brak jest możliwości wskazania kwoty udziału własnego, w związku z możliwością pojawienia się kosztów niekwalifikowanych, które potencjalnie były uznane przez Gminę Nysa jako kwalifikowane.
Gmina Nysa złożyła wniosek  pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Udział Gminy Nysa w kosztach projektu to 1.464.382,75 zł. Dofinansowanie 937.500,00 zł. Termin realizacji 2017-2018.
WPF nie obejmuje przedsięwzięć planowanych do sfinansowania w całości ze środków własnych, a dotyczących inwestycji z zakresu efektywności energetycznej (ochrony klimatu).

Wniosek KS.1431.42.2017 z dnia 27 marca 2017 roku
Na postawie art.2 i art.10 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. t.j. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.) wnoszę o udostępnienie następujących informacji publicznych:
- treści przepisów wewnętrznych ustanowionych zgodnie z §20 ust.3 pkt3) Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nysy Nr 554/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. obowiązujących na dzień podpisania umów nr 2016/ID.IR.P/63 oraz nr 2017/ID.IR.P/8,
- podstawy prawnej i faktycznej nie zastosowania przepisów ustawy o Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. t.j. z 2015 poz. 2164 z późn.zm.) przy zawieraniu ww. umów, w szczególności art. 4 oraz art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź z dnia 7 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie przepisów wewnętrznych, o których mowa w §20 ust. 3 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nysy Nr 554/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku obowiązujących na dzień podpisania umów nr 2016/ID.IR.P/63 oraz nr 2017/ID.IR.P/8 oraz podstawy nie zastosowania przepisów ustawy o Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. tj. z 2015 poz. 2164 z późn.zm.) przy zawieraniu w/w umów informuję, iż:
1. Zapisy Regulaminu Pracy Stałej Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego w Nysie (Zarządzenie Nr 585/2016 Burmistrza Nysy z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz określenia "Regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie") są przepisami wewnętrznymi, na podstawie których zostały przeprowadzone postępowania i podpisane cytowane umowy. Kopię Zarządzenia przekazuję w załączeniu. pdf
2. Zawarcie w/w umów nastąpiło po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. Przytoczony przepis wyłącza stosowanie przepisów ustawy dla postępowań poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 tejże ustawy.

Wniosek KS.1431.43.2017 z dnia 27 marca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
W związku z wyjazdem delegacji z UM Nysa do miasta Lezhe, Albania we wrześniu 2016r. wnoszę o udostępnienie:
- kserokopii polecenia służbowego wyjazdu (delegacji) dla każdego z uczestników wyjazdu z ramienia gminy,
- kserokopię obydwu stron każdego dokumentu,
- innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (np. faktura za nocleg itd.) w ramach realizowanego wyjazdu.
Odpowiedź z dnia 30 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wyjazdu delegacji Urzędu Miejskiego w Nysie do miasta Lezhe, Albania we wrześniu 2016 roku przekazuję w załączeniu listę odbioru diet, wykaz kosztów oraz wnioskowane kopie dokumentów. wykaz , diety , zal1 , zal2 , zal3 , zal4 , zal5 , zal6 , zal7

Wniosek KS.1431.44.2017 z dnia 28 marca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- w związku z organizacją w Nysie zjazdu dużych rodzin w czerwcu b.roku wnoszę o udostępnienie kopii umowy pomiędzy Gminą Nysa a Związkiem Dużych Rodzin 3+. 
- wnoszę o udostępnienie jakichkolwiek innych umów zawartych na realizacji Zjazdu.
- czy na potrzeby Zjazdu został powołany np. komitet organizacyjny? jeśli tak to proszę o udostępnienie składu komitetu. Jeśli nie, to wnoszę o informacje, kto z ramienia urzędu będzie odpowiedzialny za organizację Zjazdu.
Odpowiedź z dnia 30 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie organizacji Zjazdu Dużych Rodzin w czerwcu 2017 roku informuję, iż:
1.    W dniu 4 listopada 2016 roku podpisano List Intencyjny. List
2.    Burmistrz Nysy powołał Komitet Organizacyjny - Zarządzenie Nr 903/2016 z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do spraw przygotowania V Zjazdu Dużych Rodzin. Komitet
3.    W dniu 26 stycznia 2017 roku podpisano Porozumienie o Współpracy pomiędzy Gminą Nysa a Związkiem Dużych Rodzin Trzy Plus. Porozumienie  
W załączeniu przekazuję wnioskowane kopie dokumentów.

Wniosek KS.1431.45.2017 z dnia 28 marca 2017 roku 
Działając na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się o przekazanie następujących informacji publicznych:
1. Przedstawienie wykazu szkół, które skorzystały z dotacji celowych MEN w roku szkolnym 2016/2017 ?
2. Przedstawienie zestawów podręczników i ćwiczeń, które zostały wybrane przez szkoły (szkoły podstawowe i gimnazja) podległe organowi prowadzącemu (tytuł i wydawnictwo) w roku szkolnym 2016/2017 i zostały zakupione z dotacji celowych MEN ?
3. Przedstawienie informacji, czy wysokość dotacji celowej z MEN wystarczyła na zakup wszystkich materiałów (podręczników i ćwiczeń) wybranych przez nauczycieli, dla klas objętych dotacją? Jeśli dotacja nie wystarczyła, proszę wymienić jakie podręcznik (tytuł, wydawnictwo) zostały zakupione z dotacji MEN, a jakie zostały zakupione przez uczniów.
4. Przedstawienie informacji, czy wydawcy edukacyjni proponowali sprzedaż podręczników i ćwiczeń w tzw. pakietach? Jeśli tak, proszę wskazać jakie to były wydawnictwa. Proszę przedstawić również informację, czy była możliwość skompletowania podręczników i ćwiczeń poza pakietami z tych wydawnictw, jednocześnie mieszcząc się w dotacji MEN? Przez pakiet rozumiemy zestaw podręczników/ćwiczeń do wszystkich lub kilku przedmiotów dla danej klasy.
Odpowiedź z dnia 28 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie dotacji celowych MEN w roku szkolnym 2016/2017 informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych informacji. W celu ich uzyskania proszę skierować wniosek do Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, tel. 77 433 38 56, e-mail: gzo@gzo.nysa.pl.

Wniosek KS.1431.46.2017 z dnia 30 marca 2017 roku
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udzielenie informacji dotyczącej prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w roku 2016 i 2017 na terenie Państwa Gminy.
1. Czy w 2016 r. Państwa jednostka realizowała zadanie związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbesty?
2. Jaki rodzaj konkursu został ogłoszony w zakresie wyboru wykonawcy dla zadania związanego z unieszkodliwieniem azbestu?
3. Jaka firma była wykonawcą zadania w zakresie unieszkodliwiania azbestu w roku 2016?
4. Jaka ilość wyrobów zawierających azbest została usunięta w 2016 r. w ramach podjętych działań w podziale na demontaż, transport i utylizację oraz transport i utylizację?
5. Jaka była wartość cen jednostkowych brutto w ramach podjętych działań unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2016 r. w podziale na demontaż, transport i utylizację oraz transport i utylizację? Demontaż, transport, utylizacja: zł brutto / Mg; Transport, utylizacja: zł brutto / Mg
6. Jakie jest miejsce, nazwa instalacji, składowiska odpadów niebezpiecznych itp., gdzie zostały unieszkodliwione wyroby zawierające azbest odebrane z terenu Gminy w ramach działań podjętych w 2016 r.?
7. Czy Gmina planuje podjęcie działań w 2017 r. w zakresie unieszkodliwiania azbestu?
8. Czy Gmina wnioskuje w 2017 r. o dotację na zadanie związane z usuwaniem azbestu? źródło?
9. Czy Gmina pozyskała dotację w 2017 r. z ww. źródła na działania w zakresie unieszkodliwiania azbestu?
10. W jaki sposób zostanie wybrany wykonawca w 2017 r. dla zadania w zakresie unieszkodliwienia azbestu?
11. Jeżeli wybór wykonawcy zostanie dokonany na drodze zapytania ofertowego, do jakich wykonawców zostanie złożone zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu?
12. Jaka jest planowana ilość wyrobów zawierających azbest do usunięcia w 2017 r. w podziale na demontaż, transport i utylizację oraz transport i utylizację? Demontaż, transport, utylizacja:  Mg ; Transport, utylizacja:  Mg
Odpowiedź z dnia 30 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie azbestu informuję, iż wnioskowane informacje zostały opublikowane w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie w formie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej KS.1431.14.2017, KS.1431.26.2017 i KS.1431.35.2017. Link: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=7ca811aa4eab3f9814f0be68db86bac2&lpos=7_999&rpos=-1_-1#menuscroll

Wniosek KS.1431.47.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) proszę o następujące informacje:
1. Aktualny Zakres czynności pracowników Wydziału Rozwoju Wsi.
2. Aktualny Zakres czynności pracowników Wydziału Komunikacje Społecznej i Promocji.
3. Aktualny Zakres czynności Sekretarza Miasta.
W przypadku zmian organizacyjnych Urzędu Miejskiego proszę podać nowe zakresy czynności pracowników z w/w wydziałów.
Odpowiedź z dnia 12 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia zakresu czynności Sekretarza Miasta, pracowników Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji, przekazuję w załączeniu kopie wnioskowanych dokumentów. Sekretarz , RW1 , RW2 , RW3 , RW4 , RW5 , RW6 , RW7 , RW8 , RW9 , RW10 , RW11 , RW12 , RW13 , KS1 , KS2 , KS3

Wniosek KS.1431.48.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Proszę o udostępnienie w formie elektronicznej dokumentacji fotograficznej zlikwidowanych urządzeń reklamowych i szyldów - na podstawie zarządzenia burmistrza Nysy nr 339/2015 z dnia 16 lipca 2016 - dotyczącego zasad umieszczania urządzeń reklamowych i szyldów na nieruchomościach gminy Nysa na terenie byłej spółki NOR sp. z o.o.
Proszę o dołączenie do materiału zdjęciowego opisu umożliwiającego zlokalizowanie prezentowanych obiektów reklamowych.
Odpowiedź z dnia 7 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia dokumentacji fotograficznej zlikwidowanych urządzeń reklamowych i szyldów, na podstawie Zarządzenia Nr 339/2015 Burmistrza Nysy z dnia 16 lipca 2016 w sprawie zasad umieszczania urządzeń reklamowych i szyldów na nieruchomościach Gminy Nysa, na terenie byłej spółki NOR sp. z o.o., przekazuję w załączeniu 122 fotografie zanonimizowane w zakresie tablic rejestracyjnych pojazdów oraz wizerunku osób. 
Z uwagi na ilość i objętość, fotografie:
- dostępne są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nysie, pok. 201;
- przekazywane są na nośniku CD w Urzędzie Miejskim w Nysie, pok. 201;
- przesyłane są drogą elektroniczną w 21 wiadomościach e-mail. Prośbę o "fotografie KS.1431.48.2017" należy przesłać na adres promocja(at)www.nysa.pl - w miejsce (at) należy wpisać @.

Wniosek KS.1431.49.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) udostępnienie informacji w zakresie podjęcia przez Radę Miejską w Nysie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) jpg1 , jpg2  
Odpowiedź z dnia 7 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie podjęcia przez Radę Miejską w Nysie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) informuję, iż Rada Miejska w Nysie w dniu 30 marca 2017 roku podjęła uchwałę Nr XXXIV/532/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa, a także inne organy, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., stanowi załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/532/17.
Plan sieci prowadzonych przez Gminę Nysa publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nysa na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., stanowi załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/532/17.
Typy, nazwy i siedziby publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nysa, objętych uchwałą Nr XXXIV/532/17, zawarte zostały w treści uchwały. Uchwała Nr XXXIV/532/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Prawo Lokalne – Uchwały Rady Miejskiej – 2017. ( http://bip.nysa.pl/index.php?gid=5ec3aa9b7a2c78614ed370221d802fac&lpos=3_1&rpos=-1_-1#menuscroll )

Wniosek KS.1431.50.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Proszę o udostępnienie informacji o dochodach osób pełniących funkcje publiczne zgodnie z poniższą listą.
Lista osób: Anatol Bukała, Elwira Ślimak Paweł Kostrzewa, Jakimczyk Kazimierz, Kędzierska Katarzyna, Dariusz Bagnicki, Agata Czechowska, Magdalena Zioło.
Zakres informacji, proszę podać osobno za każdy rok 2015, 2016, oraz od stycznia do końca marca 2017.
W informacji proszę o podanie uposażenia zasadniczego wraz wszystkich dodatków oraz kwotą przyznanych nagród, a także ewentualnych umów cywilno prawnych jeżeli takie miały miejsce. W przypadku nagród proszę o informację o tytule wypłacenia nagrody.  
Odpowiedź z dnia 20 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie uposażenia zasadniczego, wszystkich dodatków i kwot przyznanych nagród wraz z tytułem wypłacenia nagrody oraz umów cywilno-prawnych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2017 roku, następujących pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie: Dariusza Bagnickiego, Anatola Bukały, Agaty Czechowskiej, Kazimierza Jakimczyka, Katarzyny Kędzierskiej, Pawła Kostrzewy, Elwiry Ślimak i Magdaleny Zioło informuję, iż umów cywilno-prawnych w w/w okresie nie zawierano. Pozostałe wnioskowane informacje przekazuję w załączeniu pdf

Wniosek KS.1431.51.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku
pyt 
Odpowiedź z dnia 19 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie tzw. Kanału Bielawka informuję, iż żądane informacje nie stanowią informacji publicznej, bowiem nie dotyczą sfery faktów, ale dokonania oceny określonego stanu prawnego i wykładni wskazanych we wniosku przepisów Kodeksu Cywilnego.
Ustosunkowując się jednak do pytań zawartych we wniosku wyjaśniam, iż Gmina Nysa, jako właściciel działek geodezyjnych, przez które jedynie przebiega na niektórych fragmentach tzw. Kanał Bielawka, nie posiada z tego tytułu statusu przedsiębiorstwa przesyłowego. Tym samym brak jest podstaw do uznania, że „kanał Bielawski” wchodzi w skład Gminy Nysa jako przedsiębiorstwa przesyłowego. Niezależnie przy tym od tego, że nie znajduje uzasadnienia twierdzenie, iż Gmina Nysa jest posiadaczem i użytkownikiem „kanału Bielawskiego” jako całości, abstrahując także od tego czy „kanałowi Bielawskiemu” można przypisać status urządzenia wodnego, a tym bardziej charakter urządzenia przesyłowego.

Wniosek KS.1431.52.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku
pyt  
Odpowiedź z dnia 20 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie lokalizacji zespołów zabytków ruchomych, nieruchomych i archeologicznych w strefie 200 metrów od przebiegu linii kolejowej nr 288 na odcinku Nysa-Brzeg przebiegającego przez obszar miasta i gminy Nysa informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie dysponuje danymi zawartymi w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Na terenie objętym 200 metrową strefą przebiegu linii kolejowej nr 288 zlokalizowano zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków Gminy Nysa.
Wykaz zabytków oraz kartę obszaru nazwanego „Stare Miasto w ramach średniowiecznego założenia” przekazuję w załączeniu. wykaz , karta
Informuję równocześnie, iż graficzny obraz miejsc lokalizacji zabytków dostępny jest w Systemie Informacji Przestrzennej pod adresem nysa.e-mapa.net .

Wniosek KS.1431.53.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie skanu bądź kserokopii dokumentów, na podstawie których zaakceptowaliście Państwo podłogę sportową zaproponowaną Państwu dla zadania pod nazwą: "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie". Chodzi o dokument (dokumenty) potwierdzające, że zaakceptowana podłoga przeszła badania (jako całość – konstrukcja i nawierzchnia) wszystkich 13-tu parametrów wymaganych przez Prawo Budowlane i Normę PN-EN 14904:2009. Może to być „Świadectwo badań” bądź „Raport z badań”.  Jeśli udokumentowano to Państwu jakimkolwiek innym dokumentem (innymi dokumentami), prosimy o skan bądź kserokopię tych dokumentów, które upoważniają, w zgodzie z obowiązującym prawem, producenta/ dostawcę/ wykonawcę/ instalatora podłogi, do wystawienia (dla potrzeb odbioru końcowego przez Inspektora Nadzoru Budowlanego i Inspektora P.POŻ i dopuszczenia do użytkowania) obowiązującej - w załączeniu wzór - Deklaracji Właściwości Użytkowych CE na każde z 13-tu parametrów całej konstrukcji podłogi wraz z nawierzchnią.  
Odpowiedź w przygotowaniu.

Wniosek KS.1431.54.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku
pyt  
Odpowiedź z dnia 13 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie liczby dzieci w przedszkolach, wydatków w przedszkolach oraz dotacji dla przedszkoli informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych informacji. Dokumentację i wiedzę w powyższym zakresie posiada Gminny Zarząd Oświaty w Nysie, któremu Państwa wniosek został przekazany w dniu 13 kwietnia 2017 roku. Kopię pisma przekazuję w załączeniu. pismo

Wniosek KS.1431.55.2017 z dnia 17 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) Jakie czynności Burmistrz Nysy podjął w sprawie skargi mieszkańców ul. Baligrodzkiej na emisji pyłów do atmosfery przez miejscową odlewnię wniesionym w ówczesnym czasie pismem z dnia 14 września 2016 r., data wpływu do Starosta Powiatowego 4 listopada 2016 r.
2) Czy na pismo, o którym mowa w pkt 1 Burmistrz Nysy udzielił odpowiedzi? Jeżeli tak proszę o udostępnienie kopii dokumentu stanowiącego odpowiedź na ww. skargę.
3) Jakie inwestycję w ostatnim czasie gmina poczyniła w sprawie walki z tzw. smogiem, oprócz instalacji stacji jakości powietrza.
4) Czy gmina zakupiła drona, jeżeli tak czy z czujnikiem jakości powietrza? Proszę podać nazwę modelu, dane techniczne modelu oraz czujnika.
5) Proszę o udostępnienie kopii zakupu urządzenia, o którym mowa w pkt. 4.  
Odpowiedź w przygotowaniu.

Wniosek KS.1431.56.2017 z dnia 17 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) Kopii pisma Dyrektora Nyskiego Domu Kultury do Burmistrza Nysy stanowiącego wyjaśnienie odnośnie delegacji Marty Klubowicz, podczas których wykonywała prywatne zlecenia zarobkowe, o którym mowa w materiale RTO z dnia 18 września 2015 r. (link: https://www.youtube.com/watch?v=ELSoZwmMeYY )
2) Czy Burmistrz Nysy tj. wypowiadał się w materiale RTO wymienionym w pkt. 1 skorzystał z ekspertyzy prawnej, aby nie udostępniać pisma, o którym mowa w pkt. 1.
3) Jeżeli odpowiedź na pytanie w pkt. 2 jest twierdząca, proszę o udostępnienie następującej informacji:
- kto wykonywał ekspertyzę prawną w niniejszej sprawie;
- jaki był koszt wykonania tej ekspertyzy prawnej (proszę o udostępnienie kopii zlecenia oraz dowodu zapłaty za niniejszą ekspertyzę);
- kopii przedmiotowej ekspertyzy prawnej.  
Odpowiedź w przygotowaniu.

Wniosek KS.1431.57.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku
Na postawie art.2 i art.10 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.) wnoszę o udzielnie następującej informacji publicznej: 
1. Jaka jest przyczyna przystąpienia do programu „Mieszkanie Plus” przez Gminę Nysa w dużym pośpiechu, bez czekania na projekt domu modelowego, który ma być wyłoniony przez BGKN w drodze konkursu zakładającego niski koszt budowy 1m2 powierzchni mieszkaniowej (2000 zł netto) oraz szybką realizację (prefabrykacja)?
2. Jakie koszty poniosła Gmina Nysa w 2016 r. i 2017 r. (ze wskazaniem na co) do 19 kwietnia 2017 r. w związku z projektem „Mieszkanie Plus” oraz jakie koszty planowane są do poniesienia w 2017 r. oraz 2018 r. (ze wskazaniem na co), a także dalszych latach (np. poprzez konieczność partycypacji wg udziałów w kosztach spółki celowej)?
3. Czy Gmina Nysa uzyskała już operat szacunkowy odnośnie działki zgłoszonej do projektu „Mieszkanie Plus”, na jaką kwotę rzeczoznawca majątkowy wycenił działkę?
4. Czy wstępna umowa inwestycyjna podpisana przez Gminę Nysa z BGK zakłada dwojaką strukturę mieszkań, tzn.: na wynajem i na wynajem z opcją dojścia do własności, jeżeli tak to jak się przedstawiają te udziały?
5. Czy ww. wstępna umowa inwestycyjna gwarantuje realizację inwestycji, jeżeli nie – to jakie są warunki, aby inwestycja była zrealizowana?
6. Czy ustalono z BGK jaki podmiot z ramienia Gminy Nysa będzie miał udziały w spółce celowej, czy znana jest już wysokość tych udziałów i czy znany jest już podział kompetencji przy zarządzaniu procesem inwestycyjnym oraz nieruchomością po oddaniu do użytkowania?
7. Jaka jest liczba osób oczekujących na mieszkania komunalne i socjalne na dzień 19 kwietnia 2017 r. oraz jaka była to liczba na początku 2014 r., 2015 r oraz 2016r.?
8. Jaka jest liczba mieszkań komunalnych i socjalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Nysa, jaka jest ogólna liczba osób zamieszkujących te lokale, ile procentowo lokali ma zaległości czynszowe przeterminowane dłużej niż 3 miesiące, jakie jest najwyższe zadłużenie z tytułu czynszu i ile wynosi łączne zadłużenie na ww. lokalach; dane proszę podać w rozbiciu na lokale komunalne i socjalne na dzień 19 kwietnia 2017 r. oraz na początku 2014 r., 2015 r oraz 2016r.?
9. Czy Gmina Nysa w wypadku gdy lokal dłużnika uchylającego się od płacenia wchodzi w skład wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej, płaci czynsz?
10. Jakie były kwoty umorzeń zaległości z tytułu opłat czynszowych w latach: 2014-2017 w rozbiciu na poszczególne lata i czy umarzano długi w poszczególnych latach tym samym dłużnikom i jeżeli umarzano, to jakie było uzasadnienie?
11. Jakie są plany odnośnie innych działek będących we władaniu Gminy Nysa, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową tj.: przy ul. Tkackiej, Zwycięstwa, Bielawskiej?
12. Czy Gmina Nysa prowadzi rozmowy z innymi podmiotami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego odnośnie budowy mieszkań na wynajem?
13. Czy Gmina Nysa dysponuje analizą jaka będzie przewidywana struktura gminnego zasobu mieszkaniowego pod koniec 2018 r. oraz jak ta struktura wpłynie na ceny mieszkań na rynku wtórnym?  
Odpowiedź w przygotowaniu.

Wniosek KS.1431.58.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku
pytanie
Odpowiedź w przygotowaniu.

Wniosek KS.1431.59.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku
pytanie_str_1 , pytanie_str_2
Odpowiedź w przygotowaniu.

_____________________________________________________________________________________________________


W przypadku zamiaru ponownego wykorzystania otrzymanej informacji szczegółowe informacje oraz wniosek
dostępne są w BIP <link>

_____________________________________________________________________________________________________

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Magdalena Wacławczyk dnia 20.04.2017
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 20.04.2017. Odsłon 1714, Wersja 33drukuj
Wersja : lewy  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
Początek strony