Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2017

Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:
- ogłoszenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej doc

Pisemny wniosek możecie Państwo złożyć lub przesłać:
- osobiście w Urzędzie Miejskim w Nysie,
- pocztą na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa,
- pocztą elektroniczną bezpośrednio na adres Pełnomocnika Burmistrza Nysy ds. informacji publicznej - m.waclawczyk(at)www.nysa.pl ,
- pocztą elektroniczną na inny adres mailowy Urzędu Miejskiego w Nysie - spis >> ,
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - więcej informacji >> ,
- faksem na numer 77 433 27 05.

Rejestr wniosków do dnia 14 maja 2017 roku pdf


Informacja przygotowana przez:
Pełnomocnika Burmistrza Nysy
do spraw informacji publicznej
Magdalena Wacławczyk
tel. 77 40 80 633
m.waclawczyk@www.nysa.pl

_____________________________________________________________________________________________________


W przypadku zamiaru ponownego wykorzystania otrzymanej informacji szczegółowe informacje oraz wniosek
dostępne są w BIP <link>

_____________________________________________________________________________________________________


Wniosek KS.1431.1.2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
Zwracam się z zapytaniem dotyczącym planowanych przez Państwa poniżej wymienionych inwestycji. W przypadku jeżeli w tym roku planowane są jakiekolwiek przetargi związane z poniższymi inwestycjami (koncepcja, PFU, projekt, roboty budowlane) proszę dodatkowo o wskazanie miesiąca w którym planowane jest ogłoszenie postepowania.
a) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Nysie pomiędzy Nysą a Radzikowicami
- kiedy planowany jest przetarg na wykonanie robót budowlanych?
- czy określono już lata realizacji tej inwestycji?
b) Mieszkania socjalne w Nysie, ul. Łabędzia 
- kiedy planowany jest przetarg na wykonanie robót budowlanych?
- czy określono już lata realizacji tej inwestycji?
c) Centrum Przesiadkowe, ul. Racławicka 
- kiedy zakończą się prace projektowe?
- kiedy planowany jest przetarg na wykonanie robót budowlanych?
- czy określono już lata realizacji tej inwestycji?
d) Twierdza Nysa - rewitalizacja 
- kiedy planowany jest przetarg na wykonanie projektu?
- czy określono już lata realizacji tej inwestycji?
e) Marina na Jeziorze Nyskim
- kiedy planowany jest przetarg na wykonanie projektu i robót budowlanych?
- czy określono już lata realizacji tej inwestycji?
Odpowiedź z dnia 17 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie i ponowne wykorzystywanie udzielonej informacji publicznej w zakresie planowanych inwestycji przekazuję poniżej wnioskowane informacje.
a) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Nysie pomiędzy Nysą a Radzikowicami:
Plany dotyczące przetargów, harmonogram realizacji przedsięwzięcia na wykonanie robót budowlanych nie zostały sprecyzowane. W roku bieżącym, WiK AKWA sp. z o.o. w Nysie wybuduje tranzytową sieć wodociągową zasilającą teren strefy. Dalsza realizacja uzbrojenia wraz z budową dróg uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
b) Mieszkania socjalne w Nysie, ul. Łabędzia:
Na ulicy Łabędziej w Jędrzychowie nie planuje się budowy mieszkań socjalnych.
c) Centrum Przesiadkowe, ul. Racławicka:
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej – 29.04.2017r. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinasowanie ze środków unii europejskiej i w sporządzonej do tego celu aplikacji opracowany zostanie harmonogram realizacji przedsięwzięcia, dostosowany do warunków programu.
d) Twierdza Nysa – rewitalizacja (Fort I, Fort II, Reduta Kapucyńska):
Nie zaplanowano zlecania dokumentacji projektowej na rewitalizację Fortu I i Fortu II. Były budynek administracyjno-biurowy FSO i sąsiadującą z nim Redutę Kapucyńską planuje się zaadaptować na potrzeby Dziennego Domu Pobytu, jednak w projekcie budżetu na rok 2017 nie zapisano tego zadania. Dla w/w zadań nie określono terminu realizacji.
e) Marina na Jeziorze Nyskim:
Informuję, iż nie jest to zadanie Gminy Nysy. Z pytaniem proszę zwrócić się do WOPR w Nysie.

Wniosek KS.1431.2.2017 z dnia 3 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i na podstawie art. 61 Konstytucji RP zwracam się z zapytaniem publicznym do Burmistrza Nysy.
(...)
1. Czy Gmina Nysa sprzedając działkę budowlaną 25/43 km.32 obręb śródmieście Nysa aktem notarialnym z dnia 18.04.1997r. wyzyskała i wprowadziła w błąd kupujących (...) i sprzedała grunty działki 25/43 nie należące do Gminy Nysa lecz należące do Skarbu Państwa będące w granicy działki 25/43 - tak jak to wynika z pisma Burmistrza z dnia 14.12.2016r. RW.GK.6332.5.16?
2. Czy Gmina Nysa w sporządzonym akcie notarialnym z dnia 18.04.1987r. sprzedaży-kupna działki 25/43 wprowadziła w błąd kupujących (...) co do treści złożonego oświadczenia o posiadanej własności sprzedawanych przez Gminę Nysa gruntów na działce 25/43 k.m.32 (...)?
Odpowiedź z dnia 12 stycznia 2017.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie sprzedaży nieruchomości w roku 1987 i 1997 informuję, iż wnioskowane informacje nie stanowią informacji publicznej, ponieważ Wnioskodawcy w istocie nie chodzi o informację co do określonych faktów, ale o ocenę prawną zdarzeń, które miały miejsce przy sprzedaży nieruchomości w roku 1987 i 1997.
Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść posiadanych: dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej, wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju posiadanych dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej i dotyczących sfery jego działalności.
W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do udzielenia odpowiedzi na zadane we wniosku pytania, skoro nie stanowią one informacji publicznej.

Wniosek KS.1431.3.2017 z dnia 5 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
- koszt dożywiania dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy  w roku szkolnym 2015/2016
- środki poniesione na stypendia dla studentów w roku akademickim 2015/2016
- środki poniesione na dekoracje świąteczne, tj. święta Bożego Narodzenia w 2016 r.
- środki poniesione na utrzymanie Parku Miejskiego w roku 2016
Odpowiedź z dnia 13 stycznia 2017.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kosztów i środków poniesionych w roku szkolnym/akademickim 2015/2016 i 2016 roku informuję:
1. Koszt dożywiania dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy w roku szkolnym 2015/2016 wyniósł 642.263,00 zł.
2. Na stypendia dla studentów w roku akademickim 2015/2016 wydatkowano 239.850,00 zł.
3. Koszt poniesiony w 2016 roku na zakup dekoracji świątecznych to 199.970,13 zł. Koszt montażu dekoracji świątecznych to 17.000,00 zł.
4. Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w 2016 roku w Parku Miejskim w Nysie wyniosło 172.800,00 zł.

Wniosek KS.1431.4.2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2016 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?
2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2016 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?
3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2016 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
4. jaki był w 2016 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2016 r.
Odpowiedź z dnia 13 stycznia 2017.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt informuję, iż Gmina Nysa od 1994 roku prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej:
1. Odławianiem Bezdomnych Zwierząt zajmują się pracownicy Schroniska.
2. Opieką nad bezdomnymi zwierzętami zajmuje się Schronisko.
3. W 2016 roku do prowadzonego przez Gminę Nysa Schroniska z jej terenu trafiły 103 psy.
4. Koszt realizacji zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (usługi weterynaryjne, wyłapywanie/odławianie, opieka, dokarmianie, inne) w 2016 roku wyniósł 165.813,11 zł. W tym:
132.853,11 zł koszty schroniska,
12.960,00 zł obsługa wet. gminy po godzinach pracy schroniska i zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt,
20.000,00 zł sterylizacja/kastracja półdziko żyjących kotów, odrobaczanie oraz zakup karmy na ich dokarmianie w okresie zimowym.
5. Gmina Nysa prowadząca od 1994 roku Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej nie zawierała umów o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, ponieważ opieką nad bezdomnymi zwierzętami zajmuje się Schronisko.

Wniosek KS.1431.5.2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) proszę o udostępnienie informacji w zakresie Rady Miejskiej w Nysie:
1. Czy Radni otrzymują stałą pensję i w jakiej wysokości? Jeżeli nie to na jakich zasadach otrzymują wynagrodzenie i w jakiej wysokości? Proszę o podanie kwoty „na rękę” każdego Radnego z osobna w okresie 2014-2016 z podziałem miesięcznym.
2. Czy radni otrzymują tzw. „trzynastki”, „czternastki”? Proszę o podanie kwoty „na rękę” każdego Radnego z osobna w okresie 2014-2016 z podziałem miesięcznym.
3. Czy Radni otrzymują nagrody finansowe lub inne? Jeśli tak to za co i kiedy? Jeśli finansowe to w jakiej wysokości? Proszę o podanie kwoty „na rękę”. Proszę o informację który Radny i ile lub co otrzymał w okresie 2014-2016 z podziałem na lata?
4. Czy Radni otrzymują dodatkowe środki z tyt. prace w Komisjach, pełnienie funkcji przewodniczącego Rady bądź Komisji, pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Rady, pełnienie dyżurów w Biurze Rady, itp.? I w jakiej wysokości? Proszę o podanie kwoty „na rękę” każdego Radnego z osobna w okresie 2014-2016 z podziałem miesięcznym.
5. Czy Radni otrzymują dodatkowe środki na prowadzenie czy utrzymanie biura Radnego? Jeśli tak to jak często i w jakiej wysokości?
6. Czy Radni otrzymują sprzęt biurowy, materiały biurowe lub inne np. wizytówki – w celu pełnienia swojego mandatu? Jeśli tak to który konkretnie Radny, jaki konkretnie sprzęt, jakie konkretnie materiały i w jakich ilościach otrzymał w okresie 2014-2016 (z podziałem na lata)?
7. Czy wyjazdy służbowe/delegacje Radnych są organizowane przez Gminę, Urząd lub Biuro Rady? Kto decyduje, który Radny bierze udział?
8. Czy Radni otrzymują środki z tyt. delegacji? I w jakiej wysokości?
9. Kto pokrywa koszt wyjazdu służbowego w zakresie transportu, noclegu, i inne? Jeśli jest to określona stawka to w jakiej wysokości?
Odpowiedź z dnia 19 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie Rady Miejskiej w Nysie informuję:
1. Radni nie otrzymują stałej pensji. Radni otrzymują diety zgodnie z uchwałą XXII/383/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Miejskiej w Nysie. W załączeniu przekazuję zestawienia wypłaconych diet, z miesięcznym podziałem w latach 2014-2016. 2014_1 , 2014_2 , 2015 , 2016
2. Radni nie otrzymują tzw. „trzynastek”, ani „czternastek”.
3. Radni nie otrzymują nagród finansowych, ani innych.
4. Radni otrzymują diety w formie ryczałtu miesięcznego, zróżnicowane w zależności od pełnionych funkcji:
   1) Przewodniczący Rady Miejskiej                  - 100 % ryczałtu,
   2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej            - 85 % ryczałtu,
   3) Przewodniczący Komisji                             - 70 % ryczałtu,
   4) Radny będący członkiem 2 Komisji              - 65 % ryczałtu,
   5) Radny będący członkiem 1 Komisji              - 45 % ryczałtu,
   6) Radny nie będący członkiem żadnej Komisji - 30 % ryczałtu.
   Za pełnienie dyżurów Radni nie otrzymują diet.
5. Radni nie otrzymują dodatkowych środków na prowadzenie czy utrzymanie biura.
6. W latach 2014-2016:
   - w roku 2015 wypożyczono Radnym tablety, służące do przesyłania materiałów, komunikacji i elektronicznego głosowania,
   - Radni otrzymali kalendarze książkowe na poszczególne lata,
   - jednorazowo na okres kadencji Przewodniczący Rady wraz z Zastępcami otrzymali wizytówki i pieczątki imienne.
7. Wyjazdy służbowe Radnych organizowane są przez Urząd Miejski w Nysie. Decyzję o udziale Radnego podejmuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie, w porozumieniu z Radnymi i Burmistrzem Nysy.
8. Radni otrzymują zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. nr 66, poz. 800 ze zm.).
9. Koszt wyjazdów służbowych pokrywa organizator. Nie ma określonej stawki pokrycia tych kosztów.

Wniosek KS.1431.6.2017 z dnia 14 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się uprzejmie z prośbą o udzielenie mi informacji na temat:
1. czy urząd miasta w Nysie ponosi wydatki związane z zwalczaniem bezrobocia?
2. jaki jest koszt utrzymania dróg publicznych w okresie zimowym?
Odpowiedź z dnia 23 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zwalczania bezrobocia oraz utrzymania dróg publicznych w okresie zimowym informuję:
1. Urząd Miejski w Nysie nie ponosi wydatków związanych ze zwalczaniem bezrobocia.
2. Z uwagi na brak sprecyzowania okresu i zakresu, jakiego dotyczy pytanie o koszt utrzymania dróg w okresie zimowym informuję o kosztach, jakie poniosła Gmina Nysa na zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, których utrzymanie należy do Gminy Nysa, w sezonie zimowym 2015/2016 oraz za miesiąc grudzień 2016 roku (trwający obecnie sezon zimowy 2016/2017):
- sezon zimowy 2015/2016 kwota 223.263,00 zł,
- grudzień 2016 roku kwota 32.275,80 zł.

Wniosek KS.1431.7.2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się uprzejmie z prośbą o udzielenie dokumentacji, w tym w szczególności treści ofert złożonych w postępowaniu "dostawa papieru kserograficznego".
Odpowiedź z dnia 23 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie złożonych w Urzędzie Miejskim w Nysie ofert na „dostawę papieru kserograficznego” przekazuję w załączeniu kopię jedynej złożonej w w/w postępowaniu oferty. pdf

Wniosek KS.1431.8.2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:
1. Proszę o podanie kwoty, która została przeznaczona na promocję gminy w 2016 roku.
2. Proszę o wymienienie wszystkich przetargów ogłoszonych i przeprowadzonych w 2016 roku przez Urzęd Miejski w Nysie, których przedmiotem były działa promocyjne gminy.
3. Proszę o wymienienie usług i zamówień (również w 2016 roku) na zadania promocyjne, które zlecono bez trybu przetargowego (kto, co i za ile)?
4. Czy gmina ogłosi przetarg na wykonanie gminnej gazety w 2017 roku, a jeśli nie to w jaki sposób to wydawnictwo będzie powstawało?
5. Czy gminne spółki przekazały w 2016 roku kwoty dofinansowania dla nyskiego klubu siatkarskiego, a jeżeli tak to jaką kwotę przekazały na ten cel poszczególne spółki?
6. Czy gmina Nysa przekazała w minionym roku dofinansowanie dla nyskiego klubu siatkarskiego z własnego budżetu?
Odpowiedź z dnia 1 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie promocji w 2016 roku informuję:
1. Urząd Miejski w Nysie w 2016 roku na działania promocyjne wydatkował 1.810.902,84 zł.
2. Urząd Miejski w Nysie nie ogłaszał przetargów na działania promocyjne w 2016 roku.
3. Spis usług i zamówień na zadania promocyjne bez trybu przetargowego w 2016 roku przekazuję w załączeniu. xls1 , xls2 
4. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Nysie prowadzone są w oparciu o ustawę - Prawo zamówień publicznych (powyżej 30.000 euro) lub wg Regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych (poniżej 30.000 euro). Gmina Nysa planuje wydawanie co kwartał biuletynu, a postępowanie w tej sprawie zostanie ogłoszone w lutym br.
5. Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji w zakresie przekazanych w 2016 roku przez spółki gminne kwot tytułem dofinansowania dla nyskiego klubu siatkarskiego. W celu uzyskania odpowiedzi proszę skierować zapytanie bezpośrednio do spółek.
6. Urząd Miejski w Nysie nie przekazywał w 2016 roku dofinansowania dla nyskiego klubu siatkarskiego.

Wniosek KS.1431.9.2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:
Jaki status posiadają prace legislacyjne na projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (w związku z uchwałą nr XVIII/272/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016r.)?
Odpowiedź z dnia 20 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie prac nad uchwałą Rady Miejskiej w Nysie ustalającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie Kodeksu Krajobrazowego dla Gminy Nysa”, w dniu 16 stycznia 2017 roku została podpisana umowa na opracowanie Kodeksu Krajobrazowego dla Gminy Nysa wraz z Katalogiem Mebli Miejskich oraz Systemem Informacji Miejskiej, z terminem realizacji do dnia 29 grudnia 2017 roku.

Wniosek KS.1431.10.2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji za okres 2007 - 2016:
1. Liczby dzieci w przedszkolach publicznych, pprzyjętej jako podstawa obliczenia dotacji w poszczególnych przedszkolach, bądź filiach zamiejscowych?
2. Ile wyniosły wydatki bieżące Gminy w przedszkolach publicznych odjętych od podstawy obliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych?
3. Liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych?
4. W jakiej wysokości została ustalona średnioroczna dotacja dla przedszkoli?
5. Wjaki sposób została wyliczona kwota dotacji dla przedszkoli?
6. Jakie wydatki oraz w jakiej wysokości zostały uwzględnione przy określaniu kwoty wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę, zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty?
7. Wydatkach w przedszkolach publicznych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych pozabudżetowych źródeł i ich wysokość?
8. Wysokość dotacji dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach niepublicznych i wysokości subwencji ogólnej.
9. Podanie innych/dalszych informacji, które miały wpływ na obliczenie wysokości dotacji dla poszczególnych przedszkoli.
Odpowiedź z dnia 24 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie liczby dzieci w przedszkolach, wydatków w przedszkolach oraz dotacji dla przedszkoli informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych informacji.
Dokumentację i wiedzę w powyższym zakresie posiada Gminny Zarząd Oświaty w Nysie.

Wniosek KS.1431.11.2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:  
1) Czy Burmistrz podjął już jakieś działania w celu przeciwdziałania wysokiego stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego tzw. smogu. Jeżeli tak to jakie? Jeżeli dopiero zamierza podjąć jakieś czynności, to jakie?  
2) Czy Burmistrz zamierza wspomóc osoby, które zamierzają wymienić swoje paleniska na bardziej ekologiczne? Jeżeli tak to w jaki sposób?
3) Ile interwencji przeprowadziła Straż Miejska w 2017 r. w zw. z podejrzeniem palenia odpadami.  
4) Ile interwencji, o których mowa w pkt. 3 było uzasadnionych tzn. doszło do palenia niedozwolonymi materiałami.  
5) W jaki sposób zostali ukarani sprawcy? Czy SM stosowała pouczenia? Proszę podać zakres zastosowanych mandatów karnych.  
6) W jaki sposób SM stwierdza popełnienie wykroczenia, czy jest to sposób organoleptyczny?  
7) Czy Straż Miejska pobiera próbki paleniska do badań?  
8) Czy przy interwencjach Straży Miejskiej towarzyszy odpowiedni pracownik wydziału środowiska UM?  
9) Czy w 2016 r. gmina Nysa podjęła jakieś inwestycję w celu ochrony środowiska, jeżeli tak to jakie? Proszę podać jaka kwota została spożytkowana na ten celu, oraz jaką kwotę gmina otrzymała na cele związane z ochroną środowiska.
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego oraz inwestycji w zakresie ochrony środowiska informuję:
1.    Burmistrz Nysy sukcesywnie podejmuje działania mające na celu m.in. przeciwdziałanie wysokiemu stężeniu zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego poprzez: - udzielanie z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na zmianę systemów ogrzewania na proekologiczne, - akcje edukacyjne kierowane do mieszkańców Gminy Nysa mające na celu podniesienie świadomości w zakresie ochrony powietrza, - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa i realizowanie zadań w nim zawartych, - powołanie Rejonowych Strażników Miejskich współpracujących z lokalną społecznością i na bieżąco reagujących na zgłaszane nieprawidłowości, - kontrole nieruchomości, na których istnieje podejrzenie spalania odpadów, połączone z pobraniem przez pracownika laboratorium próbki i wykonaniem badania przez akredytowane laboratorium, - monitoring stanu jakości powietrza na terenie Gminy.
2.    Burmistrz Nysy nadal zamierza wspierać osoby, które planują wymienić swoje paleniska na bardziej ekologiczne. Jednocześnie trwają prace nad zmianami w obecnie obowiązującej uchwale Nr V/50/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
3.    Straż Miejska w Nysie w 2017 roku (do dnia 24.01.2017r.) w związku z podejrzeniem palenia odpadami interweniowała 32 razy.
4.    W żadnej z podjętych interwencji zawartych w odpowiedzi na pyt. 3 nie doszło do palenia niedozwolonymi materiałami.
5.    Straż Miejska w Nysie nie stwierdziła popełnienia wykroczenia, w związku z czym nie nałożono mandatów karnych oraz nie zastosowano pouczeń.
6.    Straż Miejska w Nysie stwierdza popełnienie wykroczenia w sposób organoleptyczny.
7.    Straż Miejska w Nysie nie pobiera próbek paleniska do badań. Próbki pobierane są przez pracownika laboratorium.
8.    Niektórym interwencjom Straży Miejskiej w Nysie towarzyszy pracownik Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Nysie.
9.    W 2016 roku Gmina Nysa podjęła następujące inwestycje w zakresie ochrony środowiska:
1)   Inwestycje zrealizowane – 372 446,01 zł
- zakup fotopułapek do monitoringu dzikich wysypisk, 5 199,14 zł,
- rozbiórka toalet zewnętrznych przy budynku komunalnym przy ul. Kordeckiego 30, 3 000 zł,
- docieplenie ściany szczytowej w budynku komunalnym przy ul. Sucharskiego 40, 66 706,23 zł,
- modernizacja pieca centralnego ogrzewania oraz części spalinowej czopucha w budynku byłej szkoły w Lipowej, 15 000 zł,
- wymiana okien na okna o lepszych parametrach w budynku Gimnazjum Nr 2 w Nysie, 84 000 zł
- modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Złotogłowicach, 14 212,65 zł,
- zagospodarowanie podwórka na osiedlu przy ul. Zwycięstwa w Nysie – boksy na śmieci – kontenery podziemne (5 szt.), 88 069,87 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piłsudskiego w Nysie – dz. Nr 17/7 – zarurowanie rowu rurociągiem betonowym ø 1200 mm o długości 61,48 m wraz z trzema komorami i przyłączem z rur PVC ø 160 mm długości 14,73 m, 96 258,12 zł.
2)   Inwestycje rozpoczęte – 111 952,00 zł
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Nysie – wykonanie audytu energetycznego, 2 730 zł,
- termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Nysie – wykonanie audytu energetycznego, 3 350 zł,
- termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 9 w Nysie – wykonanie audytu energetycznego, 1 700 zł,
- termomodernizacja budynku Żłobka Nr 1 w Nysie – wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektu, 44 700 zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Nysa – analiza uwarunkowań i usługi doradcze z wyborem partnera prywatnego do realizacji inwestycji, 11 685 zł,
- ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Nysa – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 27 000 zł,
- zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego – opracowanie aplikacji projektowej, 20 787 zł.
3)   Informacje dodatkowe:
- łączne wydatki za 2016r. 484 398,01 zł,
- budowa kontenerów podziemnych na podwórku przy ul. Zwycięstwa została w całości zrealizowana ze środków Funduszu Ochrony Środowiska,
- na niektóre zadania „rozpoczęte” Gmina Nysa czyni starania o uzyskanie środków zewnętrznych w 2017 roku.

Wniosek KS.1431.12.2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w postaci:
1. umowa najmu nieruchomości położonej przy ul. Szlaku Chrobrego 6 w Nysie zawartej z TGJ Group sp. z o.o.  
2. potwierdzenia zapłaty czynszu najmu za okres październik 2016 - styczeń 2017.
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Szlaku Chrobrego 6 w Nysie zawartej z TGJ Group sp. z o.o. oraz potwierdzeń zapłaty czynszu najmu za okres październik 2016 - styczeń 2017, przekazuję w załączeniu kopie umów zawartych z TGJ Group sp. z o.o. umowa1 , umowa2
W zakresie zapłaty czynszu najmu za okres październik 2016 roku - styczeń 2017 roku informuję, iż TGJ Group sp. z o.o. nie dokonała zapłaty czynszu, natomiast Gmina Nysa wysyła od listopada 2016 roku wezwania do zapłaty z tego tytułu.

Wniosek KS.1431.13.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w postaci przekazania części jawnej pisemnego protokołu z ostatniego - poprzedniego postępowania przetargowego. Dotyczy przetargu "Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, placów oraz terenów zielonych.".
Odpowiedzi udzielono w dniu 27 stycznia 2017r. poprzez udostępnie do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nysie dokumentacji.

Wniosek KS.1431.14.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku
Na postawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie gospodarki odpadami azbestowymi jpg
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie gospodarki odpadami azbestowymi informuję, iż w związku z brakiem możliwości wypełnienia ankiety bezpośrednio na wskazanej przez Państwa stronie internetowej przez Burmistrza Nysy Kordiana Kolbiarza – udzielającego odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Nysie, przesyłam w załączeniu odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku. jpg

Wniosek KS.1431.15.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie planowanych wydatków na rozwiązania informatyczne oraz teleinformatyczne w roku 2017.    
Art. 13a ustawy Pzp stanowi, iż zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej. W przypadku zamieszenia przez Państwo na stronie internetowej informacji objętych niniejszym wnioskiem, proszę o wskazanie adresu internetowego. W przeciwnym razie wnoszę jak w petitum.
Proszę o uwzględnienie wszelkich planowanych wydatków z ww. zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków dotyczących następujących kategorii produktów i usług:
a) oprogramowanie, w tym systemy operacyjne, bazodanowe, oprogramowanie dedykowane, oprogramowanie do backupu, antywirusowe i inne;  
b) infrastruktura teleinformatyczna, w tym między innymi:
- serwery, systemy dyskowe, urządzenia taśmowe, systemy  zasilania awaryjnego oraz inna infrastruktura,
- rozwiązania komunikacyjne takie jak centrale telefoniczne i produkty wideokonferencyjne,
- urządzenia dostępowe (drukarki, komputery stacjonarne i przenośne, skanery, urządzenia wielofunkcyjne),
- urządzenia sieciowe (aktywne i pasywne) oraz okablowanie;  
c) usługi (w tym informatyczne, szkoleniowe, wdrożeniowe, projektowe z zakresu infrastruktury i oprogramowania);  
d) utrzymanie (w tym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obecnie użytkowanych urządzeń, usługi utrzymaniowe dla infrastruktury i oprogramowania) oraz rozbudowę obecnie użytkowanej infrastruktury.  
Proszę o określenie:
- zakładanego terminu realizacji wydatków (poprzez wskazanie kwartału lub miesiąca w roku kalendarzowym rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji);
- wielkości budżetu przewidzianego dla danej inwestycji;
- etapów inwestycji, jeśli dany wydatek składa się lub będzie składał się z etapów.
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie planowanych wydatków na rozwiązania informatyczne oraz teleinformatyczne w roku 2017 informuję, iż planowane wydatki z wnioskowanego zakresu ujęte zostały w Uchwale Nr XXX/476/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2017 rok: załącznik nr 2 - wydatki i załącznik nr 4 - inwestycje oraz w Zarządzeniu Nr 999/2017 Burmistrza Nysy z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania podległym Gminie Nysa jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2017: załącznik (3) INF.
Dokumenty opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie bip.nysa.pl. Uchwała Nr XXX/476/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2017 rok znajduje się w zakładce Gospodarka Majątkiem Gminy – Budżet, natomiast Zarządzenie Nr 999/2017 Burmistrza Nysy z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania podległym Gminie Nysa jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2017 znajduje się w zakładce Prawo Lokalne – Burmistrz akty prawne – 2017.

Wniosek KS.1431.16.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku
Dotyczy wniosku KS.1431.10.2017 - jpg
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
Szanowny Panie Dyrektorze (Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie), w związku z otrzymanym w dniu 27 stycznia 2017 roku przez Urząd Miejski w Nysie, a kierowanym do Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie za pośrednictwem Burmistrza Nysy wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, przekazuję przedmiotowy wniosek wraz z załączonymi pytaniami organowi właściwemu i proszę o realizację zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, tj. ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Wniosek KS.1431.17.2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o Dostępie do Informacji Publicznej (Dz.U.2016.1764 j.t.) w zw. z art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie tego, czy Wójt/ Burmistrz/ Prezydent Miasta, w ramach wykonywania zadań własnych określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 10 i 12 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t. z późn. zm.) - w 2016 r. wykonywał jakiekolwiek działania wraz z prywatnymi podmiotami zewnętrznymi - w związku z realizacją zadań w zakresie przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu siłowni zewnętrznych w danej jednostce samorządu terytorialnego.
Odpowiedź z dnia 7 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wykonywania działań wraz z prywatnymi podmiotami zewnętrznymi, w związku z realizacją zadań w zakresie przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu siłowni zewnętrznych w 2016 roku informuję, iż budowę siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Nysa w 2016 roku realizowano bez udziału podmiotów prywatnych.

Wniosek KS.1431.18.2017 z dnia 1 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:  
1) Ile wpłynęło wniosków do Burmistrza Nysy o przyznanie bonu wychowawczego od początku jego wprowadzenia? Odpowiedzi proszę udzielić z podziałem na poszczególne miesiące.
2) Ile wniosków o których mowa w pkt. 1 zostało uwzględnionych, a świadczenie wypłacone? Odpowiedzi proszę udzielić z podziałem na poszczególne miesiące.
3) Czy wnioski o których mowa złożyli pracownicy Urzędu Miasta w Nysie pełniący funkcje publiczne lub będący funkcjonariuszami publicznymi? Jeżeli TAK to ile osób? proszę o ich wymienienie z imienia i nazwiska oraz podanie daty złożenia wniosku.
4) Ile wniosków, o których mowa w pkt. 3 zostało uwzględnione przez Burmistrza? Proszę o wymienienie ich z imienia i nazwiska oraz podanie daty złożenia wniosku.
5) Kopii postanowień Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w sprawach złożonego odwołania od decyzji Burmistrza Nysy z dnia 28 lipca 2016 r., Nr PS.PR.8250.1.330.2016 oraz Nr PS.PR.8250.1.232.2016.
6) Jeżeli SKO w Opolu w ww. sprawach nie wydało jeszcze decyzji (postanowień) proszę o podanie sygnatur spraw w SKO.
7) Jeżeli natomiast postanowienia, o których mowa w pkt. 5 już zapadły, proszę o informację czy zostały zaskarżone do WSA w Opolu. Jeżeli tak proszę podać sygn. akt niniejszych spraw.
8) Czy gmina w zw. z otrzymaną w ostatnim czasie skargą na uchwałę w sprawie bonu wychowawczego, sporządziła już odpowiedź na skargę? Jeżeli Tak proszę o udostępnienie kopii odpowiedzi na skargę oraz czy skarga została już przekazana do WSA w Opolu, jeżeli tak proszę podać sygn. sprawy.
Odpowiedź z dnia 15 lutego 2017r.:
w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie bonu wychowawczego informuję:
1. Od momentu wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego „bonu wychowawczego” złożono 1.154 wnioski. W terminach, w których należało składać wnioski, zgodnie z Regulaminem przyznawania bonu wychowawczego złożono 1.143 wnioski.
2. W czterech naborach dotyczących wypłaty świadczenia w okresach: styczeń-czerwiec 2016r., kwiecień-czerwiec 2016r., lipiec-grudzień 2016r. oraz styczeń-czerwiec 2017r., na podstawie 1.008 wniosków wydano taką samą ilość decyzji przyznających świadczenia, wg zestawienia.
3. Szesnastu pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie złożyło wnioski o przyznanie bonu wychowawczego, w ramach poszczególnych naborów. Tabela zawiera nazwiska i imiona pracowników oraz daty złożenia wniosków.
4. Na 40 złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie wniosków, uwzględnionych zostało 38. Tabela zawiera nazwiska i imiona pracowników oraz daty złożenia wniosków, które zostały uwzględnione.
5. Decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Nysy nr PS.PR.8250.1.232.2016 z dnia 28 lipca 2016 roku oraz nr PS.PR.8250.1.330.2016 z dnia 28 lipca 2016 roku, przekazuję w załączeniu.
6. Nie dotyczy.
7. Decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie zostały zaskarżone przez stronę - wnioskodawcę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym obowiązuje dwuinstancyjność. Burmistrzowi, jako organowi pierwszej instancji, nie przysługuje w tych sprawach skarga do sądu administracyjnego na decyzję organu odwoławczego (organu II instancji).
8. Odpowiedź na skargę została udzielona – uchwała Nr XXXII/493/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 stycznia 2017 roku. Biuro Rady Urzędu Miejskiego w Nysie przekazało skargę wraz z odpowiedzią na skargę do WSA w Opolu pocztą, w dniu 7 lutego 2017 roku. Kopię odpowiedzi przekazuję w załączeniu.
Sygnaturę akt nadaje Sąd, któremu skargę wraz z odpowiedzią przekazano. W związku z powyższym na dzień udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej sygnatura akt nie jest znana tut. organowi.
Tabele doc

Wniosek KS.1431.19.2017 z dnia 3 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
Czy została wydana decyzja (zgoda) uwzględniająca zjazd z drogi publicznej na teren działek nr 14, 15, 16 karta mapy 33 obręb śródmieście Gmina Nysa.
Jeśli tak, to kiedy, w jakim miejscu i pod jakimi warunkami.
Proszę także o wydanie kopii wniosków inwestora jeśli takie były składane, oraz o udostępnienie kopii korespondencji z inwestorem w tym zakresie.
Proszę także o informacje czy doszło do jakiejkolwiek formy uzgodnienia z inwestorem np. Umowa przyrzeczenia. Itp.
Odpowiedź z dnia 10 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zjazdu z drogi publicznej - obręb śródmieście w Nysie informuję, iż inwestor przedsięwzięcia budowlanego na dz. nr 14, 15, 16 ark 33 obręb śródmieście w Nysie nie występował z wnioskiem o zgodę na lokalizację zjazdu z drogi publicznej w myśl art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.). Zjazd ten został ujęty w opracowanej przez Urząd Miejski w Nysie koncepcji zagospodarowania Rynku w Nysie.
W załączeniu przekazuję kopię pisma z dnia 2 czerwca 2016 roku Centrum sp. z o.o. skierowanego do Burmistrza Nysy, odpowiedź Burmistrza Nysy nr ID.DR.7210.1.114.2016 z dnia 18 lipca 2016 roku oraz lokalizację zjazdu - mapa plan sytuacyjny (wyciąg z programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna). pisma , Rynek

Wniosek KS.1431.20.2017 z dnia 11 lutego 2017 roku
Wniosek I
Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie:
- czy Urząd (Gmina)  ustanowiła i eksploatuje - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - scilicet -  w rozumieniu dyspozycji §20  ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012.526) ?
- Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie:
- czy Urząd (Gmina) opracował wzmiankowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001 -  stosownie do wymogów §20 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, (...) ?
W trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie:
- kiedy ostatni raz wykonano w Jednostce Samorządu Terytorialnego -  okresowy audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji, w rozumieniu  §20 ust. 2 pkt. 14 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (...) ?
Wniosek II Odrębny - Petycja w trybie Ustawy o petycjach wnosimy - w trybie art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05):
-  o publikację - w całości - niniejszego wniosku - na stronie Internetowej (lub w BIP) Gminy/Miasta - Adresata.
Odpowiedź na Wniosek II z dnia 13 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na Wniosek II informuję, iż wszystkie pytania i odpowiedzi, które wpływają do Urzędu Miejskiego w Nysie publikowane są na bieżąco w BIP od 2014 roku.
W związku z powyższym Państwa wnioski (nadano nr sprawy: KS.1431.20.2017) wraz z odpowiedziami zostaną opublikowane jak inne.
Odpowiedź na Wniosek I z dnia 21 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji informuję:
1. W Urzędzie Miejskim w Nysie nie został ustanowiony - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - w rozumieniu dyspozycji §20 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 poz. 526).
2. Nie dotyczy.
3. Okresowy audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji, w rozumieniu §20 ust. 2 pkt. 14 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów, nie był do tej pory wykonywany w Urzędzie Miejskim w Nysie.

Wniosek KS.1431.21.2017 z dnia 15 lutego 2017 roku
pyt1 , pyt2
Odpowiedź z dnia 24 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kosztów zmian kadrowych, stanowisk i zakresów obowiązków oraz zaległości czynszowych najemcy na terenie byłego FSD informuję:
1. i 3. Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji we wnioskowanym zakresie. W celu jej uzyskania wniosek winien zostać skierowany do Spółek.
4. i 5. Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji we wnioskowanym zakresie. Zgodnie z zawartą umową o administrowanie terenami po byłej FSO (FSD) z Agencją Rozwoju Nysy sp. z o.o. (były Nyski Zarząd Nieruchomości sp. z o.o.) Gmina Nysa powierzyła wszelkie sprawy związane z administrowaniem terenem Spółce. W związku z powyższym, w celu uzyskania informacji wniosek winien zostać skierowany do Agencji Rozwoju Nysy sp. z o.o.
2. W zakresie dotyczącym Zastępcy Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty Marioli Szewczyk Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych informacji. W celu jej uzyskania wniosek winien zostać skierowany do GZO w Nysie.
W zakresie kosztów zwolnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie Jolanty Cymbalisty informuję, iż Dyrektor nie została zwolniona. Na mocy porozumienia stron Pani Jolanta Cymbalista została przeniesiona na inne stanowisko w tym samym zakładzie pracy – Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie. Podobnie w przypadku Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie Marioli Szewczyk informuję, iż Dyrektor nie została zwolniona. Na mocy porozumienia stron Pani Mariola Szewczyk została przeniesiona na inne stanowisko w tym samym zakładzie pracy – Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie.  
W związku z reorganizacją Urzędu Miejskiego w Nysie na mocy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie nadanego Zarządzeniem Nr 59/2015 Burmistrza Nysy z dnia 22 stycznia 2015 roku zwolniono naczelników wydziałów, które zostały zlikwidowane. Zadania zlikwidowanych wydziałów zostały podzielone i włączone do nowoutworzonych wydziałów.
W zakresie kosztów zwolnień naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Nysie w 2015 roku z powodu likwidacji stanowisk w wyniku reorganizacji Urzędu Miejskiego w Nysie zwolnionych zostało 4 naczelników, którym wypłacono:
- odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia                 50 302,50 zł
- odprawy                                                                               62 689,50 zł
- ekwiwalent za urlop                                                                 2 595,12 zł
- wynagrodzenie bez świadczenia pracy                                     nie dotyczy
- koszty sądowe i zastępstwa procesowego                                nie dotyczy
- wynagrodzenia i ilość nowych osób przyjmowanych do spółek   nie dotyczy

Wniosek KS.1431.22.2017 z dnia 15 lutego 2017 roku
pyt1 , pyt2 , pyt3
Odpowiedź z dnia 20 lutego 2017r.:
(Udzielenie odpowiedzi poprzez wypełnienie przesłanego w wersji nieedytowalnej (.jpg) druku, uniemożliwiłoby Urzędowi Miejskiemu w Nysie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytania.)
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami informuję:
1. Gmina Nysa nie ma podpisanej umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Gmina Nysa o 1994 roku prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej.
2. Zwierzęta pod opieką Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej:
2014 rok
Psy oddane do Schroniska 243, adoptowane ze Schroniska 209.
Koty oddane do Schroniska 0, adoptowane ze Schroniska 0.
2015 rok
Psy oddane do Schroniska 214, adoptowane ze Schroniska 225.
Koty oddane do Schroniska 0, adoptowane ze Schroniska 0.
2016 rok
Psy oddane do Schroniska 268, adoptowane ze Schroniska 241.
Koty oddane do Schroniska 0, adoptowane ze Schroniska 0.
3. Działania wspierające adopcję zwierząt: Prowadzenie strony Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej na facebooku, promującej zwierzęta do adopcji. Współpraca z placówkami oświatowymi Gminy Nysa oraz organizacjami prozwierzęcymi.
4. Kontrole przeprowadzone w Schronisku:
Lipiec 2016 roku, grudzień 2016 roku, luty 2017 roku – Kontrole Powiatowego Lekarza Weterynarii (protokoły),
Czerwiec 2016 roku – Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie,
2016 rok – kontrola wewnętrzna Urzędu Miejskiego w Nysie (pracownicy Schroniska są pracownikami Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Nysie).
5. Tak, są mi znane patologiczne zjawiska przejawiane wobec zwierząt w schroniskach w Polsce, tj. niekontrolowana eutanazja, handel zwierzętami, zagęszczanie zwierząt w boksach, brak adopcji.
6. Nie uważam za konieczne tworzenie elektronicznej bazy danych zwierząt.
7. Gmina Nysa przeprowadza konsultacje w formie pisemnej i elektronicznej corocznie, przy opracowywaniu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.
8. Tak, prowadzone są działania mające na celu podnoszenie świadomości obywateli dotyczącej zwierząt: współpraca Schroniska z młodzieżą, prelekcje, wizyty w Schronisku.
9. Współpraca z organizacjami do spraw zwierząt: pomoc w przeprowadzaniu adopcji i podnoszeniu świadomości mieszkańców, organizacja zbiórek karmy dla zwierząt przebywających w Schronisku.
10. W Gminie Nysa działa Pogotowie Opiekuńczo-Adopcyjne.
11. Prowadzone przez Gminę Nysa Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej jest schroniskiem międzygminnym.
12. Nie, nie prowadzono działań w celu stworzenia domów tymczasowej opieki nad zwierzętami.

Wniosek KS.1431.23.2017 z dnia 20 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:  
Proszę wskazanie z imienia i nazwiska wszystkie osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim w Nysie jednocześnie pełniące funkcje publiczne tzn. takie osoby, którym przysługuje jakikolwiek zakres kompetencji decyzyjnej w ramach danej instytucji publicznej.
Poza zakresem pojęcia sprawowania funkcji publicznej znajdują się stanowiska o charakterze usługowym lub technicznym w ramach organów władzy publicznej.
Osobami wykonującymi funkcje publiczne są wszyscy zatrudnieni z wyjątkiem pracowników obsługi i pomocniczych (np. kierowców, sprzątaczek).
Niniejszy wykaz osób proszę udostępnić z podziałem na wydział w jakim pracują.
Odpowiedź z dnia 28 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wskazania z imienia i nazwiska wszystkich osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nysie jednocześnie pełniących funkcje publiczne tzn. takie osoby, którym przysługuje jakikolwiek zakres kompetencji decyzyjnej w ramach danej instytucji publicznej przekazuję w załączeniu spis pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie wraz z kontaktami doc .
Informuję równocześnie, iż załączony spis pracowników został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie dostępnym na stronie bip.nysa.pl w zakładce Informacje – Dane teleadresowe http://bip.nysa.pl/index.php?gid=25&ver=55#menuscroll

Wniosek KS.1431.24.2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
pyt_jpg
Odpowiedź z dnia 24 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kopii wyników przetargów, w których wyłoniona została jako najkorzystniejsza oferta firmy Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Buchta wraz z treścią przetargu oraz innymi złożonymi ofertami oraz skład komisji przetargowych, kopii umów zawartych pomiędzy Zakładem Remontowo-Budowlanym Andrzej Buchta a Gminą Nysa lub jednostkami organizacyjnymi Gminy Nysa; informacji nt. adresów, kwot i zakresu robót dot. mieszkań komunalnych (socjalnych) remontowanych przez Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Buchta oraz trybu udzielenia zamówienia w latach 2010-2017 informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – akta stanowiące dokumentację zamówień publicznych przechowywane są przez okres 5 lat (kategoria akt B-5, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt).
W zakresie „kopii wyników wszystkich przetargów, w których wyłoniona została jako najkorzystniejsza oferta firmy Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Buchta wraz z treścią przetargu oraz innymi złożonymi ofertami oraz skład komisji przetargowych” informuję, iż oferta Wykonawcy Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Buchta nie została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych („przetargach”) prowadzonych przez Gminę Nysa w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w latach 2012-2017.
W zakresie kopii umów zawartych pomiędzy Zakładem Remontowo-Budowlanym Andrzej Buchta a Gminą Nysa lub jednostkami organizacyjnymi Gminy Nysa informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada umów zawartych pomiędzy Zakładem Remontowo-Budowlanym Andrzej Buchta a jednostkami organizacyjnymi. W celu uzyskania informacji w tym zakresie proszę zwrócić się bezpośrednio do jednostek organizacyjnych.
W związku z szerokim zakresem pozostałych wnioskowanych informacji publicznych, przewidziany przez ustawodawcę dwutygodniowy okres udostępnienia odpowiedzi na wniosek nie zostanie dochowany.
Wobec powyższego, powołując się na uprawnienia wynikające z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) informuję, iż odpowiedź na wniosek w posiadanym przez Urząd Miejski w Nysie zakresie, zostanie Panu udostępniona w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku tj. do dnia 17 kwietnia 2017 roku.
Odpowiedź z dnia 12 kwietnia 2017r.:
Zgodnie z informacją KS.1431.24.2017 z dnia 24 lutego 2017 roku, w uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17 lutego 2017 roku, w zakresie kopii umów zawartych pomiędzy Zakładem Remontowo-Budowlanym Andrzej Buchta a Gminą Nysa; informacji nt. adresów, kwot i zakresu robót dot. mieszkań komunalnych (socjalnych) remontowanych oraz wydziałów i osób biorących udział w postępowaniach, przekazuję w załączeniu kopie dokumentów z lat 2012-2017. Do kopii umów, które zawierają adres i kwotę oraz imienne pieczątki osób biorących udział w postępowaniu, załączam zakres robót (przedmiar robót) dotyczący mieszkań komunalnych i socjalnych (łącznie około 800 stron ksero A4).
Ponadto informuję, iż stała komisja przetargowa funkcjonuje zgodnie z Zarządzeniem Nr 585/2016 Burmistrza Nysy z dnia 27 stycznia 2016 roku (wcześniejsze: Zarządzenie Nr 307/2015 Burmistrza Nysy z dnia 22 czerwca 2015 roku, Zarządzenie Nr 110/2015 Burmistrza Nysy z dnia 24 lutego 2015 roku, Zarządzenie Nr 1543/2014 Burmistrza Nysy z dnia 27 czerwca 2014 roku, Zarządzenie Nr 190/2007 Burmistrza Nysy z dnia 11 czerwca 2007 roku). Zarządzenia opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Prawo Lokalne – Burmistrz akty prawne.

Wniosek KS.1431.25.2017 z dnia 21 lutego 2017 roku
Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:  
1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.  
Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego.
Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.
Odpowiedź z dnia 23 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie liczby złożonych w Urzędzie Miejskim w Nysie wniosków o udzielenie informacji publicznej w latach 2014-2016 oraz udostępnienia rejestrów wniosków o udzielenie informacji publicznej za lata 2014-2016 informuję:
1. 2014 rok: 96 wniosków.
2. 2015 rok: 144 wnioski.
3. 2016 rok: 190 wniosków.
4. i 5. W załączeniu przekazuję skan rejestrów za lata 2014 i 2015 oraz rejestry w xls. rejestr_2014 , rejestr_2015 , rejestr_xls
6. Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej za rok 2016 został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) w zakładce Informacje – Informacja publiczna wnioski i odpowiedzi 2016.

Wniosek KS.1431.26.2017 z dnia 22 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2015 poz. 2058 z późn. zm.) o udzielenie następujących informacji:
1. Czy posiadają Państwo aktualną bazę - inwentaryzację wyrobów azbestowych.
2. Jeśli mają Państwo inwentaryzację, kiedy została ona przeprowadzona.
3. Czy zamierzają Państwo w przyszłości dokonać inwentaryzacji wyrobów azbestowych lub zaktualizować istniejącą inwentaryzację.
4. Czy korzystali Państwo lub zamierzają Państwo skorzystać z dofinansowania do wykonania lub zaktualizowania inwentaryzacji azbestu w Państwa gminie z Ministerstwa Rozwoju.
5. Czy dokonywali Państwo likwidacji azbestu z Państwa gminy, jeśli tak to proszę o podanie roku w którym azbest był usuwany, ilości usuniętego azbestu oraz szacunkowo ile azbestu pozostało jeszcze do utylizacji.
6. Czy przy usuwania azbestu korzystali Państwo z dofinansowania z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.
Odpowiedź z dnia 3 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie inwentaryzacji wyrobów azbestowych, usuwania azbestu i dofinansowania informuję:
1. Tak, Gmina Nysa posiada inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.
2. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nysa została przeprowadzona w sierpniu 2014 roku.
3. Gmina Nysa zamierza przeprowadzić aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
4. Tak. Gmina korzystała z dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki (obecnie Ministerstwo Rozwoju) na opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa na lata 2014-2032, którego integralną częścią jest inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa.
5. W 2016 roku z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nysa usunięto wyroby zawierające azbest o łącznej masie 24,88 Mg. Do utylizacji pozostało ok. 2 000 Mg.
6. Tak. W 2016 roku Gmina Nysa korzystała z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wniosek KS.1431.27.2017 z dnia 23 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2015 poz. 2058 z późn. zm.) o udzielenie następujących informacji:
-wykazy firm, biorących udział w wystosowanym w 2016 roku zaproszeniu do złożenia oferty na "dostawę materiałów biurowych oraz druków",
-cenę oferty wygrywającej z roku 2016.
Odpowiedź z dnia 23 lutego 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:  
Dostawa materiałów biurowych oraz druków (w 2016r.)  
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty: 
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowa TONEX Sławomir Gołąbek Ul. Kościelna 7, 47-220 Kędzierzyn Koźle,
Cena ofertowa brutto: 15.855,70 zł.
Nazwa wykonawcy: ARTIM Sp. z o.o. Ul. Oleska 121, 45-231 Opole,
Cena ofertowa brutto: 15.268,14 zł. 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
Nazwa wykonawcy: ARTIM Sp. z o.o. Ul. Oleska 121, 45-231 Opole,
Cena ofertowa brutto: 15.268,14 zł.

Wniosek KS.1431.28.2017 z dnia 23 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Proszę o podanie kwoty wpływów z kiermaszu zorganizowanego na Stadionie Miejskim Stal przy ulicy Kraszewskiego od 1 lutego 2016 roku do 24 marca 2016 roku pobrane od wystawców/ handlowców.
2. Proszę o udostępnienie kopii korespondencji pomiędzy UM w Nysie, a Stowarzyszeniem Ad astra, dotyczącej organizacji kiermaszu przy ul.Racławickiej (dawny tzw. Targ Bułgarski) w okresie od 01.02.2016 r. do 31.03.2016 roku.
Odpowiedź z dnia 8 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wpływów z kiermaszu zorganizowanego na Stadionie Miejskim Stal przy ulicy Kraszewskiego od 1 lutego 2016 roku do 24 marca 2016 roku, pobrane od wystawców/handlowców oraz udostępnienia kopii korespondencji ze Stowarzyszeniem Ad astra, dotyczącej organizacji kiermaszu przy ul. Racławickiej (tzw. Targ Bułgarski) w okresie od 1 lutego 2016 roku do 31 marca 2016 roku informuję:
1. W okresie 1 lutego - 24 marca 2016 roku poboru opłaty targowej z terenu Targowiska Miejskiego w Nysie (w tym Stadionu Miejskiego przy ul. Kraszewskiego w Nysie) dokonywał jego zarządca Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ogrodowej 4 w Nysie. Dokonując miesięcznego rozliczania się z pobranych opłat targowych, Spółka (obecnie ARN sp. z o.o. z siedzibą ul. Ogrodowa 4, Nysa) przedstawia zestawienie sprzedaży biletów, w którym podaje ilość sprzedanych biletów i wartość ich sprzedaży. Ta forma poboru i rozliczenia poboru opłaty targowej uniemożliwia podanie przez Urząd Miejski w Nysie: dnia sprzedaży biletów, dokonującego wpłaty opłaty targowej oraz okoliczności wpłaty (np. z tytułu kiermaszu). Urząd Miejski w Nysie nie posiada zatem wnioskowanych informacji. W celu ich uzyskania wniosek należy złożyć bezpośrednio do Spółki.
2. Kopię korespondencji dotyczącej organizacji kiermaszu przy ul. Racławickiej w okresie 1 lutego – 31 marca 2016 roku przekazuję w załączeniu. pismo1 , pismo2 , pismo3 , pismo4 , pismo5 , pismo6 , pismo7 , pismo8 , pismo9 , pismo10 , pismo11 , pismo12 , pismo13 , pismo14 

Wniosek KS.1431.29.2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Jakie fundusze w 2016 roku gmina Nysa przeznaczyła na wykup obligacji przychodowych za teren FSD (spłatę obligacji)?
2. Czy w 2017 roku - do dnia 27 lutego - przeznaczano już fundusze z budżetu gminy Nysa na wykup obligacji za teren FSD, jaką kwotę?
3. Jeśli tak to, czy pieniądze na spłatę obligacji były przekazane z budżetu gminy Nysa, czy Agencji Rozwoju Nysy(2016-2017r.)?
4. Ile pieniędzy w 2016 roku przeznaczono z budżetu Gminy Nysa na koszty utrzymania terenu FSD - remonty, opłaty za wodę, ścieki, ciepło, a także np. iventy - wydarzenia itp.?
5. Czy gminnym spółkom zlecano wykonanie jakiś zadań, czy inwestycji na terenie FSD, jeśli tak to jakie i za jaką kwotę w poszczególnych latach 2015 i 2016 ?
6. Jakie dochody uzyskano z wynajmu hal na terenie FSD w 2016 roku ?
Odpowiedź z dnia 10 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wykupu obligacji przychodowych za teren FSD w latach 2016 i 2017, kosztu utrzymania terenu: remonty, opłaty za wodę, ścieki, ciepło, eventy-wydarzenia, zlecania spółkom gminnym wykonania zadań lub inwestycji na terenie FSD w latach 2015 i 2016 oraz dochodów uzyskanych z wynajmu hal w 2016 roku informuję:
1., 2. i 3. W latach 2016 i 2017 nie było wykupu obligacji przychodowych.
4. Koszt utrzymania terenu FSD - remontów, opłat za wodę, ścieki, ciepło, organizacja eventów, wydarzeń w 2016 roku:
Energia elektryczna – 22 063,39 zł (łączne zużycie 259 923,22 zł; kwota 237 859,83 zł refakturowana na najemców),
Woda i ścieki – 0,00 zł (łączne zużycie 10 419,87 zł; kwota w całości refakturowana na najemców).
5. Zadania inwestycyjne realizowane w latach 2015 i 2016 na terenie FSD, za pośrednictwem Nyskiego Zarządu Nieruchomości sp. z o.o.:
2015 rok – 0,00 zł
2016 rok – 239 535,76 zł:
- remont części hali nr 28 – 143 157,13 zł
- uruchomienie czterech suwnic w hali tłoczni – 44 000,00 zł
- remont hali nr 104 – 42 378,63 zł
- odbudowanie przyłącza wody w budynku byłej kotłowni oraz warsztatu – 10 000,00 zł
6. W 2016 roku z wynajmu hal uzyskano dochody w kwocie netto 947.203,99 zł.

Wniosek KS.1431.30.2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Jaką kwotę wydano z budżetu na promocję Gminy Nysa w poszczególnych latach: 2015 i w 2016?
2. Ile osób pracowało w Wydziale komunikacji społecznej i promocji UM w Nysie w poszczególnych latach 2015 i 2016?
3. Proszę o wykaz firm, instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych z którymi zawarto umowy i zrealizowano zamówienia, nazwy poszczególnych zadań i kwoty z zakresu promocji i informacji z działalności gminy Nysa w latach 2015 i 2016?
Odpowiedź z dnia 10 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kwoty wydatkowanej z budżetu Gminy Nysa na promocję w latach 2015 i 2016, ilości osób zatrudnionych w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Nysie w latach 2015 i 2016 oraz wykazu firm, instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych, z którymi zawarto umowy i zrealizowano zamówienia, z nazwami poszczególnych zadań i kwot z zakresu promocji i informacji w latach 2015 i 2016 informuję:
1. Wydatki w ramach Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji w roku 2015 wyniosły 1.086.447,38 zł, natomiast w roku 2016 wyniosły 1.810.902,84 zł.
2. Wydział Komunikacji Społecznej został utworzony w wyniku reorganizacji Urzędu Miejskiego w Nysie w związku z wejściem w życie z dniem 29 stycznia 2015 roku nowego Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem Nr 59/2015 Burmistrza Nysy z dnia 22 stycznia 2015 roku. W wyniku tych zmian zlikwidowano Biuro Obsługi Inwestora i Promocji. Wydział Komunikacji Społecznej od dnia 15 maja 2015 roku zmienił nazwę na Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji w wyniku nadania nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Nysie Zarządzeniem Nr 253/2015 Burmistrza Nysy z dnia 15 maja 2015 roku.
Liczba osób zatrudnionych w Wydziale Komunikacji Społecznej, a od 15 maja 2015 roku w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji – według stanu na ostatni dzień miesiąca:
2015 rok: luty – 5; marzec – 3; kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad – 4; grudzień – 3
Osoby zatrudnione w ramach robót publicznych: październik, listopad, grudzień – 1
2016 rok: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec – 3; lipiec, sierpień, wrzesień – 4; październik – 3; listopad, grudzień – 5
Osoby zatrudnione w ramach robót publicznych: styczeń – 2; luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec – 1; lipiec – 3; sierpień – 2; wrzesień, październik – 3; listopad, grudzień – 1
3. W zakresie umów zawartych, zadań zrealizowanych w 2015 i 2016 roku informuję, iż Rejestr Umów, prowadzony w Urzędzie Miejskim w Nysie publikowany jest na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie bip.nysa.pl, w zakładce Inne dokumenty – Rejestr umów. Rejestr zawiera: numer umowy, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy, okres obowiązywania umowy, wykonawcę, tryb udzielenia zamówienia publicznego, przedmiot umowy, kwotę brutto, informację o współfinansowaniu zadania oraz o wydziale realizującym zadanie.

Wniosek KS.1431.31.2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Ile dzieci objętych zostało w 2016 roku tzw. nyskim bonem 500+?
2. Jakie fundusze przeznaczono z budżetu gminy w 2016 roku na tzw. nyski bon 500+?
3. Ile dzieci do 6 roku życia zamieszkiwało na terenie gminy Nysa w 2016 roku ?
4. Ile związków małżeńskich zawarli mieszkańcy gminy Nysa w poszczególnych latach: 2011 - 2016?
5. Ile dzieci urodzonych w Nysie zostało zameldowanych w gminie Nysa po urodzeniu w poszczególnych latach: 2011-2016?
6. Ile mieszkańców było na terenie gminy Nysa w poszczególnych latach: 2011-2016?
7. Ile zameldowań było w gminie w poszczególnych latach: 2011-2016?
8. Ile wymeldowań na terenie gminy Nysa zanotowano w poszczególnych latach: 2011-2016?
Odpowiedź z dnia 10 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie ilości dzieci objętych w 2016 roku tzw. nyskim bonem 500+, funduszy przeznaczonych z budżetu Gminy Nysa w 2016 roku na tzw. nyski bon 500+, ilości dzieci do 6 roku życia zamieszkujących na terenie Gminy Nysa w 2016 roku, ilości zawartych związków małżeńskich przez mieszkańców Gminy Nysa w latach 2011-2016, ilości dzieci urodzonych w Nysie i zameldowanych w Gminie Nysa w latach 2011-2016, ilości mieszkańców Gminy Nysa w latach 2011-2016, ilości zameldowań i wymeldowani w Gminie Nysa w latach 2011-2016 informuję:
1. W 2016 roku programem tzw. nyskim bonem 500+ objętych zostało 408 dzieci.
2. W 2016 roku z budżetu Gminy Nysa przeznaczono na program tzw. nyski bon 500+ kwotę 1.825.500,00 zł.
3., 6., 7. i 8. tabela1 (*) Dane z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców Gminy Nysa prowadzonego w systemie SELWIN zasilanego z systemu PESEL wygenerowano według stanu bazy na dzień 09.03.2017r. Dane dotyczące zameldowań obejmują min. zameldowania na pobyt stały osób spoza Gminy, ponowne zameldowania w Gminie, przemeldowania w obrębie Gminy, urodzenia. Dane dotyczące wymeldowań obejmują min. wymeldowania poza Gminę, wymeldowania z jednoczesnym zameldowaniem na terenie Gminy, zgony.
4. Na pytanie nie można odpowiedzieć wprost z uwagi na fakt, iż nie prowadzi się statystyki w tym zakresie. Raporty wymagane przez urzędy prowadzące statystykę zdarzeń nie obejmują tak szczegółowego podziału rejestracji małżeństw, nie są przewidziane ani wymagane przez instytucje. tabela2 (*) Ogólna liczba małżeństw, w tym zawarte przez mieszkańców Nysy poza granicami RP, a umiejscowione w tut. Urzędzie.
5. Na pytanie nie można odpowiedzieć wprost z uwagi na fakt, iż kobieta może dokonać wyboru dowolnego szpitala - niekoniecznie w miejscowości, w której jest zameldowana i w której później zamelduje dziecko.
Ponadto informuję, iż ilość dzieci urodzonych w Nysie nie jest tożsama z ilością dzieci zameldowanych w Nysie. Raporty wymagane przez urzędy prowadzące statystykę zdarzeń nie obejmują tak szczegółowego podziału rejestracji urodzeń, nie są przewidziane ani wymagane przez instytucje. tabela3 (*) Dzieci zameldowane w Gminie Nysa – nie tylko te urodzone w Nysie. Dzieci urodzone w Nysie mogą zostać zameldowane poza Gminą Nysa.

Wniosek KS.1431.32.2017 z dnia 28 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:
Proszę o udostępnienie wykonanego w 2016 roku przez Mateusza Hanulę projektu filmowego przebudowy ulicy Kolejowej, Wrocławskiej, Rynek i Celnej.
Jeżeli integralną częścią projektu była część opisowa, rysunki, wizualizacje, kosztorys itp. proszę o dołączenie skanów.
Odpowiedź z dnia 14 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia wykonanego w 2016 roku przez Mateusza Hanulę projektu filmowego przebudowy ulic: Kolejowej, Wrocławskiej, Rynek i Celnej, przekazuję w załączeniu wnioskowany film. mp4 (z uwagi na wielkość pliku i możliwość publikacji w BIP załączony został film średniej jakości. Oryginalny plik dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Nysie, pok. 201)

Wniosek KS.1431.33.2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:
dokumentacji, w tym w szczególności treści ofert złożonych w postępowaniu "dostawa materiałów biurowych oraz druków 2017".
Odpowiedź z dnia 10 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia dokumentacji, w tym w szczególności treści ofert złożonych w postępowaniu „dostawa materiałów biurowych oraz druków” w 2017 roku, przekazuję w załączeniu kopię wnioskowanych dokumentów. Protokół , Oferta1 , Oferta2

Wniosek KS.1431.34.2017 z dnia 1 marca 2017 roku
W ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o odpowiedź na pytania:
1. Czy ma Pan wiedzę o masowej wycince drzew na Wzgórzu Dębów w Nysie - okolice ul. Berberysowej?
2. Czy właściciel miał na nią zgodę lub czy wycinka ta kwalifikuje się pod ustawę, która weszła w życie od 1 stycznia 2017 roku o wycince drzew bez zezwolenia na prywatnych posesjach?
3. Czy w razie bezprawnej wycinki podejmie Pan konsekwencje? Jeśli tak, to jakie?  
W Nysie w okolicach ulicy Berberysowej na Wzgórzu Dębów, masowo wycina się stare drzewa pod działki budowlane. Mieszkańcy są zaniepokojeni tą rzezią dębów. Wycinka trwa od minionej soboty (25.02).
Odpowiedź z dnia 10 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wycinki drzew w okolicy ul. Berberysowej w Nysie informuję:
1. Urząd Miejski w Nysie posiada informacje o wycince drzew na wskazanym terenie.
2. Zgodnie z ewidencją gruntów właścicielami nieruchomości, na których wycięto drzewa są osoby fizyczne. Wycinka ta prowadzona jest na nieruchomościach prywatnych. Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach /Dz. U. z 2016, poz. 2249/ na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie jest wymagana zgoda Burmistrza Nysy. Ponadto informuję, że wycinka nie ma miejsca na terenie obszaru Natura 2000. Należy zauważyć, że w chwili obecnej osoby wycinające drzewa w całej Polsce korzystają ze zmienionych od 1 stycznia 2017 roku przepisów związanych z wycinką drzew. W mojej ocenie są one niewłaściwe i szkodliwe dla środowiska. W wielu przypadkach, również w Gminie Nysa znikają z krajobrazu wartościowe przyrodniczo drzewa, jak np. we wsi Koperniki, gdzie właściciel prywatnej posesji usunął dużą lipę, która posiadała duże walory zarówno krajobrazowe dla wsi jak również dla przyrody. Po tym zdarzeniu do Urzędu Miejskiego w Nysie zgłosił się sąsiad z pytaniem czy może wyciąć znajdujący się na jego posesji olbrzymi dąb.
Urząd Miejski w Nysie od lat chroni takie egzemplarze drzew, które posiadają wartości przyrodnicze i kulturowe. Dla takich drzew należałoby przywrócić obowiązek uzyskiwania zezwoleń. Nie można porównywać wycinki świerka z własnego urządzonego ogrodu, na usunięcie którego faktycznie nie powinno być zezwoleń, z okazałym dębem, klonem, lipą czy innym rodzajem drzewa, którego właściciel nie nasadził, a pochodzi ono z dawnych nasadzeń lub samoczynnego zasiania się. Duże drzewa rosnące czy to w mieście czy na wsi tworzą lokalną historię, są kulturowo powiązane z daną miejscowością, były świadkami różnych wydarzeń. W chwili obecnej ustawodawca pozwolił prywatnym właścicielom na dewastację środowiska czego przykłady widzimy wokół.
3. Biorąc pod uwagę treść art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody nie jest to bezprawna wycinka.

Wniosek KS.1431.35.2017 z dnia 9 marca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 Nr 112 poz. 1198, ze zm.) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej stanu realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. na terenie Państwa Gminy:  
1. Czy Państwa Gmina zamieściła informacje o gminnym Programie usuwania azbestu w Bazie Azbestowej? 
2. Czy Państwa gmina wprowadza dane z Inwentaryzacji wyrobów azbestowych do Bazy Azbestowej?
3. Od jak dawna wprowadzają Państwo dane z Inwentaryzacji do Bazy Azbestowej?
4. Czy dane zawarte w Państwa Inwentaryzacji są zgodne z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju, tj. posiadają warstwy obrysów wszystkich obiektów zawierających azbest z przypisanymi atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego?
5. Proszę o podanie aktualnej liczby wszystkich podmiotów – użytkowników nieruchomości z azbestem – zamieszkujących na terenie Państwa gminy .
6. Proszę o podanie ilości zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia i unieszkodliwienia z terenu Państwa Gminy. Proszę o podanie wartości w kilogramach [kg] .
7. Proszę o podanie ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Państwa Gminy w okresie od 2002 do 2017 r. Proszę o podanie wartości w kilogramach [kg] .
8. Czy wnioskowali Państwo o dotację na usuwanie azbestu w latach 2016 - 2017?
9. Czy otrzymali Państwo dotację z w/w źródeł?
10. Czy kiedykolwiek w latach 2012-2016 uzyskali Państwo dotację z Ministerstwa Gospodarki lub Ministerstwa Rozwoju na jakiekolwiek działania dotyczące azbestu?
11. Czy Państwa Gmina zabezpieczyła środki finansowe w tegorocznym budżecie na aktualizację Inwentaryzacji lub/oraz Programu usuwania azbestu?
12. Czy Państwa Gmina zabezpieczyła środki w tegorocznym budżecie na usuwanie wyrobów zawierających azbest (dotacje dla mieszkańców, jednostek budżetowych)?
13. Czy Państwa Gmina zabezpieczyła środki w tegorocznym budżecie na działania edukacyjno-informacyjne promujące usuwanie azbestu wśród mieszkańców?
14. Czy oczekują Państwo od organizacji pożytku publicznego lub innej wsparcia w przygotowaniu i realizacji w/w działań (gminne kampanie edukacyjno-informacyjne: konferencje, szkolenia, przygotowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych, działalność w lokalnych mediach)?  
15. Proszę o podanie imienia i nazwiska Urzędnika, który prowadzi sprawy związane z tematyką azbestu w Państwa Urzędzie.  
16. Proszę o podanie e-maila do Urzędnika prowadzącego sprawy azbestu w Państwa Gminie.
17. Proszę o podanie bezpośredniego numeru telefonu do w/w Urzędnika.
Odpowiedź z dnia 22 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie azbestu na terenie Gminy Nysa informuję:
1. Tak, Gmina Nysa zamieściła informacje o Gminnym Programie Usuwania Azbestu w Bazie Azbestowej.
2. Tak, Gmina Nysa wprowadza dane z Inwentaryzacji Wyrobów Azbestowych do Bazy Azbestowej.
3. Dane z Inwentaryzacji do Bazy Azbestowej wprowadzane są od 2015 roku.
4. Tak, dane zawarte w Inwentaryzacji Gminy Nysa są zgodne z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju.
5. Liczba podmiotów, użytkowników nieruchomości z azbestem, zamieszkujących na terenie Gminy Nysa wynosi 1.146.
6. Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia i unieszkodliwienia z terenu Gminy Nysa wynosi 1.721.682,60 kg.
7. W okresie od 2002 do 2017 roku usunięto 149.180 kg wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Nysa.
8. Tak, Gmina Nysa wnioskowała o dotację na usuwanie azbestu w latach 2016 – 2017 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
9. Tak. W 2016 roku Gmina Nysa otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa VII nabór”.
10. Tak. Gmina korzystała w 2014 roku z dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki (obecnie Ministerstwo Rozwoju) na opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa na lata 2014-2032”.
11. Nie, Gmina Nysa nie zabezpieczyła środków finansowych w tegorocznym budżecie na aktualizację Inwentaryzacji/Programu usuwania azbestu.
12. Tak, Gmina Nysa zabezpieczyła środki w tegorocznym budżecie na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
13. Tak, Gmina Nysa zabezpieczyła środki w tegorocznym budżecie na działania edukacyjno-informacyjne promujące usuwanie azbestu wśród mieszkańców.
14. Nie, Gmina Nysa nie oczekuje od organizacji pożytku publicznego lub innych, wsparcia w przygotowaniu i realizacji działań edukacyjno-informacyjnych promujących usuwanie azbestu wśród mieszkańców.
15., 16., 17. Sprawy związane z tematyką azbestu w Urzędzie Miejskim w Nysie prowadzi Podinspektor Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej - Izabela Tyczyńska, adres email: i.tyczynska(at)www.nysa.pl, tel. 774080648. (w miejsce "(at)" należy wstawić "@")

Wniosek KS.1431.36.2017 z dnia 10 marca 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 782) proszę o przesłanie kserokopii umowy zawartej w 2017 r. ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Sportowych Aktywna Nysa dotyczącej świadczenia usługi polegającej na Promocji miasta i gminy Nysa poprzez rozgrywki piłki siatkowej na poziomie I ligi.
Odpowiedź z dnia 10 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek przekazuję w załączeniu kopię umowy zawartej w 2017 roku ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Sportowych Aktywna Nysa na świadczenie usługi promocji. pdf

Wniosek KS.1431.37.2017 z dnia 13 marca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 Nr 112 poz. 1198, ze zm.) wnoszę o udostępnienie informacji i dokumentów:
1. Zbiorczych protokołów z oszacowania szkód w budynkach i innych środkach trwałych gospodarstw z roku 2016.
2. Zbiorczych protokołów z oszacowania szkód gospodarstw rolnych, w środkach obrotowych: w produkcji roślinnej i zwierzęcej, w środkach trwałych: zwierzętach stada podstawowego oraz budynkach i maszynach, z roku 2016.
3. Zbiorczych protokołów z oszacowania szkód w środkach obrotowych gospodarstw rolnych w roku 2016.
Odpowiedź z dnia 15 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia zbiorczych protokołów z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych z 2016 roku, przekazuję w załączeniu zestawienie danych z Komisji ds. Szacowania Strat w Rolnictwie. pdf

Wniosek KS.1431.38.2017 z dnia 14 marca 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) Czy na podwórku od ul. Prudnickiej dla istniejącej tam strefy ruchu został sporządzony i zatwierdzony projekt organizacji ruchu.
2) Proszę o udostępnienie kopii projektu, o którym mowa w pkt. 1.
Odpowiedź z dnia 22 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie projektu organizacji ruchu na podwórku od ul. Prudnickiej informuję, iż Gmina Nysa posiada zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych w obrębie podwórka zlokalizowanego w rejonie ulic: Sucharskiego, Mariacka, Prudnicka w Nysie - Nr zatwierdzenia ID.DR.7221.5.3.2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku. W załączeniu przekazuję zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Zatwierdzenie , Plan , Schemat , Opis , Inwentaryzacja

Wniosek KS.1431.39.2017 z dnia 14 marca 2017 roku
Kieruję do państwa  prośbę o udostępnienie informacji publicznej na temat nowych funkcji nieruchomości powojskowych dotyczących:
- nieruchomości powojskowych w tym: powierzchnia terenów niezabudowanych, liczba budynków, przybliżona powierzchnia i ich pierwotne funkcje,
- czasu ich przekazania na rzecz miasta,
- obecnych funkcji wspominanych wyżej nieruchomości zagospodarowanych przez miasto jak i podmioty prywatne,
- wielkości nakładów finansowych oraz źródła finansowania przekształceń funkcjonalnych,
- stanu technicznego w dniu przekazania i obecnie.
Odpowiedź z dnia 28 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie mienia powojskowego na terenie Gminy Nysa informuję, iż w dniu 30 grudnia 2002 roku Gmina Nysa nabyła od Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie następujące nieruchomości powojskowe zlokalizowane w Nysie:
1)   teren byłego poligonu o powierzchni 246,6918 ha, wydzielono obszar ok. 16,0000 ha, działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z układem komunikacyjnym;
2)   budynek WKU i kasyno wojskowe, budynki o łącznej powierzchni użytkowej 1.531 m2 położone przy ul. Armii Krajowej na działkach o łącznej powierzchni 0,2041 ha, obecnie obiekty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie;
3)   budynek klubu garnizonowego o powierzchni użytkowej 1.507 m2 położony przy ul. Obrońców Tobruku na działce o powierzchni 1,8680 ha, obecnie obiekt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie;
4)   hydrofornia o powierzchni użytkowej 46 m2 położona przy ul. Mieczysława I na działce o powierzchni 0,1647 ha, funkcja nie zmieniła się; 5)   teren byłej jednostki wojskowej przy ul. Grodkowskiej o powierzchni 17,8122 ha zabudowany 40 budynkami: 3 koszarowe + 1 wielofunkcyjny, 1 hala gimnastyczna, kuchnia i jadalnia, garaże, warsztaty, magazyny, wiaty o łącznej powierzchni użytkowej 27.571 m2, obecnie budynki koszarowe i wielofunkcyjny to 3 budynki mieszkalne wielorodzinne i ośrodek szkolno-wychowawczy, kuchnia z jadalnią to budynek mieszkalno-usługowy, hala sportowa (funkcja nie zmieniła się) pozostałe budynki pełnią funkcje usługowe,
6)   teren byłej jednostki wojskowej przy ul. Otmuchowskiej o powierzchni 31,5468 ha, zabudowany 55 budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 32.456 m2: 4 budynki koszarowe – obecnie funkcja mieszkalna, 1 biurowo-sztabowy – obecnie siedziba Urzędu Celnego w Nysie, hala sportowa – funkcja utrzymana, garaże, magazyny, gospodarcze, stołówka, wiaty – obecnie funkcje usługowo-produkcyjne;
7)   kompleks szkoleniowy przy ul. Saperskiej o powierzchni 18,6418 ha, zabudowany 23 obiektami o łącznej powierzchni użytkowej 7.171 m2: obiekty terenowe (szkoleniowe), magazyny, warsztaty, garaże, budynek techniczny, budynek biurowo-sztabowy, budynek socjalny, wiaty, obecnie pełnią funkcje produkcyjno-usługowe.
Z tytułu przekształceń funkcjonalnych Gmina Nysa poniosła następujące koszty:
1)      Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy dróg i uzbrojenia terenu poligonu – 242.780,00 zł;
2)      Zmiana sposobu zagospodarowania terenu poligonu - podział geodezyjny – 21.000 zł;
3)      Adaptacja budynku przy ul. Grodkowskiej na budynek mieszkalny – 1.450.170,24 zł;
4)      Fort II – remont przejścia komunikacyjnego z rampą do fosy – 68.206,21 zł;
5)      Fort II – wykonanie bramy, podłogi w kazamatach nr 1 i nr 2 – 32.582,00 zł;
6)      Fort II – budowa zasilania energetycznego – 57.009,23 zł;
7)      Fort II – budowa przyłącza wodociągowego – 16.800,00 zł;
8)      Fort II – zasilanie elektryczne – 84.766,68 zł;
9)      Fort II – opracowanie dokumentacji projektowej kaponiery – 21.850,00 zł;
10)    Budowa zasilania energetycznego Fortu Prusy, ul. Obrońców Tobruku – 48.486,62 zł;
11)    Budowa linii kablowej NN przy ul. Otmuchowskiej – 81.409,23 zł;
12)    Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, zasilania przepompowni ścieków na terenie poligonu – 63.928,00 zł;
13)    Opracowanie dokumentacji projektowej hydroforni i sieci wodociągowej tranzytowej na terenie poligonu – 66.040,00 zł;
14)    Budowa oświetlenia ulicznego na nowym osiedlu po poligonie – 134.992,50 zł;
15)    Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń budynku koszarowego przy ul. Otmuchowskiej na potrzeby mieszkaniowe – 85.000,00 zł;
16)    Modernizacja, remont strzelnicy garnizonowej na sportową przy ul. Grodkowskiej – 810.077,29 zł;
17)    Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Grodkowskiej nr 56 b, c, d – 14.767,37 zł.  
W zakresie danych dotyczących stanu technicznego nieruchomości powojskowych informuję, iż w okresie przejmowania nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie ocena stanu nieruchomości nie była możliwa do przeprowadzenia z uwagi na ilość nieruchomości i krótki czas na przejęcie. Natomiast dane dotyczące obecnego stanu technicznego posiadają dzierżawcy, administratorzy, użytkownicy i nowi właściciele.

Wniosek KS.1431.40.2017 z dnia 17 marca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:  
Rejestru umów zawieranych przez Gminę Nysa w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r., zawierającego, co najmniej następujące informacje:  
Strony umowy, (czyli wskazanie kontrahenta Gminy Nysa),
Numer umowy
Datę zawarcia umowy,
Kwotę, na którą umowa została zawarta,
Informacji o tym, czego umowa dotyczyła (treść umowy).  
Alternatywnie wnoszę o udostępnienie treści wszystkich umów zawartych w tym okresie, w zakresie wskazanym powyżej.
Odpowiedź z dnia 17 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie Rejestru umów zawieranych przez Gminę Nysa w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r. informuję, iż Rejestry umów publikowane są na bieżąco w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Inne dokumenty – Rejestry umów, link bezpośredni: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=de9d7a00aa166e1e8d8383e13f8e119d&lpos=6_999&rpos=-1_-1#menuscroll .

Wniosek KS.1431.41.2017 z dnia 22 marca 2017 roku
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. O dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z dnia 8 października 2001r. Nr 112, poz.1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:  
1. Podanie następujących informacji dotyczących prowadzonej obsługi bankowej:
a/ Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową?
b/ Jakie jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli stałe prosimy o podanie wartości oprocentowania, jeśli zmienne prosimy o podanie formuły oprocentowania)? Ile rachunków jest nieoprocentowanych oraz jakie kwoty znajdują się na tych rachunkach ?
c/ Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową?
d/ Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę bankową?
e/ Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości udzielonego kredytu oraz oprocentowania kredytu wg uznanej formuły.
f/ Jakie łączne saldo posiadał zamawiający wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych (suma wszystkich sald) na dzień tworzenia odpowiedzi.
g/ Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje wymóg posiadania oddziału bankowego na terenie miasta/gminy itp., Jeżeli tak to jakiego typu transakcje są w nim przeprowadzane?  
2. Czy dokonują Państwo transakcji kupna/sprzedaży waluty obcej? Jeśli tak, to:
a/ Jaka jest szacunkowa wielkość rocznych transakcji walutowych (w mln PLN)?
b/ Czy transakcje walutowe są realizowane w innych walutach niż EUR i USD? Jeśli tak to w jakich?
c/ Jaką kwotę oraz w jakich walutach planują Państwo przewalutować w 2017 r. ?  
3. Jakie inwestycje o wartości powyżej 5 mln pln zamierzają Państwo realizować w 2017r. oraz czy będą Państwo ubiegać się o finansowanie w bankach?  
4. Czy korzystali Państwo z usług firm doradczych w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz czy zakładają Państwo taką współpracę w obecnej perspektywie finansowej (2014-2020)? Jeśli tak, to jaka jest preferowana forma płatności za taką usługę (ryczałtowa czy opłata za sukces)?
a/ Czy WPI obejmuje przedsięwzięcia planowane do finansowania/współfinansowania ze środków UE, a jeśli tak, to jaka jest łączna przewidywana kwota udziału własnego?
b/ Czy obejmuje przedsięwzięcia planowane do sfinansowania w całości ze środków własnych, a dotyczące inwestycji z zakresu efektywności energetycznej (lub szerzej: ochrony klimatu), a jeśli tak to ile jest tego typu przedsięwzięć i o jakiej łącznej wartości?
Odpowiedź z dnia 5 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie prowadzonej obsługi bankowej, transakcji walutowych, inwestycji o wartości powyżej 5 mln PLN i korzystania z usług firm doradczych w zakresie pozyskiwania środków unijnych informuję:  
1.    W zakresie obsługi bankowej:
a)    obsługę bankową Gminy Nysa prowadzi ING Bank śląski SA, oddział w Nysie,
b)   środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych Gminy Nysa oprocentowane są zmienną stopą procentową w skali roku. Wysokość oprocentowania ustala się w oparciu o stawkę WIBID 1M z każdego dnia roboczego miesiąca pomniejszoną o stałą marżę Banku w wysokości 0,50%. Kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych. Na chwilę obecną w ramach umowy na obsługę bankową jednostka posiada dwa rachunki nie oprocentowane: kaucje – piloty 4.720,00 zł i kaucje FSO 82.158,21 zł (wg stanu na dzień 28.03.2017r.),
c)    za czynności związane z prowadzeniem Rachunku bankowego oraz świadczeniem usług objętych zawarta umową Bank pobiera opłaty i prowizje, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego S.A. przy uwzględnieniu indywidualnej oferty cenowej stanowiącej załącznik do zawartej umowy,
d)   umowa na obsługę bankową Gminy Nysa podpisana z ING Bank Śląski SA, oddział w Nysie została zawarta na czas określony do dnia 31.05.2020r.,
e)    umowa na obsługę bankową Gminy Nysa podpisana z ING Bank Śląski SA oddział w Nysie, nie obejmuje udzielania kredytów,
f)    stan środków na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Nysie na dzień 28.03.2017r. wynosi 19.785.057,38 zł,
g)   udzielone w roku 2013 zamówienie na obsługę bankową Gminy Nysa nie obejmowało wymogu posiadania oddziału bankowego na terenie miasta / gminy Nysa.  
2.    Urząd Miejski w Nysie nie posiada rachunków bankowych w walutach obcych.
3.    W budżecie Gminy Nysa na 2017 rok zaplanowano zadanie pod nazwą: drogi lokalne do terenów inwestycyjnych (planowane nakłady na 2017 rok to 7 mln PLN). Realizacja tego zadania będzie jednakże możliwa po uzyskaniu ewentualnego dofinansowania w ramach RPO. Składanie wniosków przewidziano w lipcu 2017 roku.  
4.    Gmina Nysa korzystała z usług firm doradczych. Współpraca w obecnej perspektywie finansowej uzależniona jest od planów aplikacyjnych Gminy Nysa, które kształtują się wg aktualnych potrzeb. Przy rozliczeniu przyjmowana jest forma ryczałtowa.
W zakresie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) informuję, iż Gmina Nysa nie posiada dokumentu WPI tylko dokument WPF - Wieloletnia Prognoza Finansowa. WPF obejmuje przedsięwzięcia planowane do współfinansowania ze środków unijnych. Z uwagi na to, że większość ujętych zadań jest na etapie oceny formalno-merytorycznej brak jest możliwości wskazania kwoty udziału własnego, w związku z możliwością pojawienia się kosztów niekwalifikowanych, które potencjalnie były uznane przez Gminę Nysa jako kwalifikowane.
Gmina Nysa złożyła wniosek  pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Udział Gminy Nysa w kosztach projektu to 1.464.382,75 zł. Dofinansowanie 937.500,00 zł. Termin realizacji 2017-2018.
WPF nie obejmuje przedsięwzięć planowanych do sfinansowania w całości ze środków własnych, a dotyczących inwestycji z zakresu efektywności energetycznej (ochrony klimatu).

Wniosek KS.1431.42.2017 z dnia 27 marca 2017 roku
Na postawie art.2 i art.10 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. t.j. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.) wnoszę o udostępnienie następujących informacji publicznych:
- treści przepisów wewnętrznych ustanowionych zgodnie z §20 ust.3 pkt3) Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nysy Nr 554/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. obowiązujących na dzień podpisania umów nr 2016/ID.IR.P/63 oraz nr 2017/ID.IR.P/8,
- podstawy prawnej i faktycznej nie zastosowania przepisów ustawy o Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. t.j. z 2015 poz. 2164 z późn.zm.) przy zawieraniu ww. umów, w szczególności art. 4 oraz art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź z dnia 7 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie przepisów wewnętrznych, o których mowa w §20 ust. 3 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nysy Nr 554/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku obowiązujących na dzień podpisania umów nr 2016/ID.IR.P/63 oraz nr 2017/ID.IR.P/8 oraz podstawy nie zastosowania przepisów ustawy o Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. tj. z 2015 poz. 2164 z późn.zm.) przy zawieraniu w/w umów informuję, iż:
1. Zapisy Regulaminu Pracy Stałej Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego w Nysie (Zarządzenie Nr 585/2016 Burmistrza Nysy z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz określenia "Regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie") są przepisami wewnętrznymi, na podstawie których zostały przeprowadzone postępowania i podpisane cytowane umowy. Kopię Zarządzenia przekazuję w załączeniu. pdf
2. Zawarcie w/w umów nastąpiło po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. Przytoczony przepis wyłącza stosowanie przepisów ustawy dla postępowań poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 tejże ustawy.

Wniosek KS.1431.43.2017 z dnia 27 marca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
W związku z wyjazdem delegacji z UM Nysa do miasta Lezhe, Albania we wrześniu 2016r. wnoszę o udostępnienie:
- kserokopii polecenia służbowego wyjazdu (delegacji) dla każdego z uczestników wyjazdu z ramienia gminy,
- kserokopię obydwu stron każdego dokumentu,
- innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (np. faktura za nocleg itd.) w ramach realizowanego wyjazdu.
Odpowiedź z dnia 30 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wyjazdu delegacji Urzędu Miejskiego w Nysie do miasta Lezhe, Albania we wrześniu 2016 roku przekazuję w załączeniu listę odbioru diet, wykaz kosztów oraz wnioskowane kopie dokumentów. wykaz , diety , zal1 , zal2 , zal3 , zal4 , zal5 , zal6 , zal7

Wniosek KS.1431.44.2017 z dnia 28 marca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- w związku z organizacją w Nysie zjazdu dużych rodzin w czerwcu b.roku wnoszę o udostępnienie kopii umowy pomiędzy Gminą Nysa a Związkiem Dużych Rodzin 3+. 
- wnoszę o udostępnienie jakichkolwiek innych umów zawartych na realizacji Zjazdu.
- czy na potrzeby Zjazdu został powołany np. komitet organizacyjny? jeśli tak to proszę o udostępnienie składu komitetu. Jeśli nie, to wnoszę o informacje, kto z ramienia urzędu będzie odpowiedzialny za organizację Zjazdu.
Odpowiedź z dnia 30 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie organizacji Zjazdu Dużych Rodzin w czerwcu 2017 roku informuję, iż:
1.    W dniu 4 listopada 2016 roku podpisano List Intencyjny. List
2.    Burmistrz Nysy powołał Komitet Organizacyjny - Zarządzenie Nr 903/2016 z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do spraw przygotowania V Zjazdu Dużych Rodzin. Komitet
3.    W dniu 26 stycznia 2017 roku podpisano Porozumienie o Współpracy pomiędzy Gminą Nysa a Związkiem Dużych Rodzin Trzy Plus. Porozumienie  
W załączeniu przekazuję wnioskowane kopie dokumentów.

Wniosek KS.1431.45.2017 z dnia 28 marca 2017 roku 
Działając na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się o przekazanie następujących informacji publicznych:
1. Przedstawienie wykazu szkół, które skorzystały z dotacji celowych MEN w roku szkolnym 2016/2017 ?
2. Przedstawienie zestawów podręczników i ćwiczeń, które zostały wybrane przez szkoły (szkoły podstawowe i gimnazja) podległe organowi prowadzącemu (tytuł i wydawnictwo) w roku szkolnym 2016/2017 i zostały zakupione z dotacji celowych MEN ?
3. Przedstawienie informacji, czy wysokość dotacji celowej z MEN wystarczyła na zakup wszystkich materiałów (podręczników i ćwiczeń) wybranych przez nauczycieli, dla klas objętych dotacją? Jeśli dotacja nie wystarczyła, proszę wymienić jakie podręcznik (tytuł, wydawnictwo) zostały zakupione z dotacji MEN, a jakie zostały zakupione przez uczniów.
4. Przedstawienie informacji, czy wydawcy edukacyjni proponowali sprzedaż podręczników i ćwiczeń w tzw. pakietach? Jeśli tak, proszę wskazać jakie to były wydawnictwa. Proszę przedstawić również informację, czy była możliwość skompletowania podręczników i ćwiczeń poza pakietami z tych wydawnictw, jednocześnie mieszcząc się w dotacji MEN? Przez pakiet rozumiemy zestaw podręczników/ćwiczeń do wszystkich lub kilku przedmiotów dla danej klasy.
Odpowiedź z dnia 28 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie dotacji celowych MEN w roku szkolnym 2016/2017 informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych informacji. W celu ich uzyskania proszę skierować wniosek do Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, tel. 77 433 38 56, e-mail: gzo@gzo.nysa.pl.

Wniosek KS.1431.46.2017 z dnia 30 marca 2017 roku
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udzielenie informacji dotyczącej prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w roku 2016 i 2017 na terenie Państwa Gminy.
1. Czy w 2016 r. Państwa jednostka realizowała zadanie związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbesty?
2. Jaki rodzaj konkursu został ogłoszony w zakresie wyboru wykonawcy dla zadania związanego z unieszkodliwieniem azbestu?
3. Jaka firma była wykonawcą zadania w zakresie unieszkodliwiania azbestu w roku 2016?
4. Jaka ilość wyrobów zawierających azbest została usunięta w 2016 r. w ramach podjętych działań w podziale na demontaż, transport i utylizację oraz transport i utylizację?
5. Jaka była wartość cen jednostkowych brutto w ramach podjętych działań unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2016 r. w podziale na demontaż, transport i utylizację oraz transport i utylizację? Demontaż, transport, utylizacja: zł brutto / Mg; Transport, utylizacja: zł brutto / Mg
6. Jakie jest miejsce, nazwa instalacji, składowiska odpadów niebezpiecznych itp., gdzie zostały unieszkodliwione wyroby zawierające azbest odebrane z terenu Gminy w ramach działań podjętych w 2016 r.?
7. Czy Gmina planuje podjęcie działań w 2017 r. w zakresie unieszkodliwiania azbestu?
8. Czy Gmina wnioskuje w 2017 r. o dotację na zadanie związane z usuwaniem azbestu? źródło?
9. Czy Gmina pozyskała dotację w 2017 r. z ww. źródła na działania w zakresie unieszkodliwiania azbestu?
10. W jaki sposób zostanie wybrany wykonawca w 2017 r. dla zadania w zakresie unieszkodliwienia azbestu?
11. Jeżeli wybór wykonawcy zostanie dokonany na drodze zapytania ofertowego, do jakich wykonawców zostanie złożone zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu?
12. Jaka jest planowana ilość wyrobów zawierających azbest do usunięcia w 2017 r. w podziale na demontaż, transport i utylizację oraz transport i utylizację? Demontaż, transport, utylizacja:  Mg ; Transport, utylizacja:  Mg
Odpowiedź z dnia 30 marca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie azbestu informuję, iż wnioskowane informacje zostały opublikowane w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie w formie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej KS.1431.14.2017, KS.1431.26.2017 i KS.1431.35.2017. Link: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=7ca811aa4eab3f9814f0be68db86bac2&lpos=7_999&rpos=-1_-1#menuscroll

Wniosek KS.1431.47.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) proszę o następujące informacje:
1. Aktualny Zakres czynności pracowników Wydziału Rozwoju Wsi.
2. Aktualny Zakres czynności pracowników Wydziału Komunikacje Społecznej i Promocji.
3. Aktualny Zakres czynności Sekretarza Miasta.
W przypadku zmian organizacyjnych Urzędu Miejskiego proszę podać nowe zakresy czynności pracowników z w/w wydziałów.
Odpowiedź z dnia 12 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia zakresu czynności Sekretarza Miasta, pracowników Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji, przekazuję w załączeniu kopie wnioskowanych dokumentów. Sekretarz , RW1 , RW2 , RW3 , RW4 , RW5 , RW6 , RW7 , RW8 , RW9 , RW10 , RW11 , RW12 , RW13 , KS1 , KS2 , KS3

Wniosek KS.1431.48.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Proszę o udostępnienie w formie elektronicznej dokumentacji fotograficznej zlikwidowanych urządzeń reklamowych i szyldów - na podstawie zarządzenia burmistrza Nysy nr 339/2015 z dnia 16 lipca 2016 - dotyczącego zasad umieszczania urządzeń reklamowych i szyldów na nieruchomościach gminy Nysa na terenie byłej spółki NOR sp. z o.o.
Proszę o dołączenie do materiału zdjęciowego opisu umożliwiającego zlokalizowanie prezentowanych obiektów reklamowych.
Odpowiedź z dnia 7 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia dokumentacji fotograficznej zlikwidowanych urządzeń reklamowych i szyldów, na podstawie Zarządzenia Nr 339/2015 Burmistrza Nysy z dnia 16 lipca 2016 w sprawie zasad umieszczania urządzeń reklamowych i szyldów na nieruchomościach Gminy Nysa, na terenie byłej spółki NOR sp. z o.o., przekazuję w załączeniu 122 fotografie zanonimizowane w zakresie tablic rejestracyjnych pojazdów oraz wizerunku osób. 
Z uwagi na ilość i objętość, fotografie:
- dostępne są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nysie, pok. 201;
- przekazywane są na nośniku CD w Urzędzie Miejskim w Nysie, pok. 201;
- przesyłane są drogą elektroniczną w 21 wiadomościach e-mail. Prośbę o "fotografie KS.1431.48.2017" należy przesłać na adres promocja(at)www.nysa.pl - w miejsce (at) należy wpisać @.

Wniosek KS.1431.49.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) udostępnienie informacji w zakresie podjęcia przez Radę Miejską w Nysie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) jpg1 , jpg2  
Odpowiedź z dnia 7 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie podjęcia przez Radę Miejską w Nysie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) informuję, iż Rada Miejska w Nysie w dniu 30 marca 2017 roku podjęła uchwałę Nr XXXIV/532/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa, a także inne organy, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., stanowi załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/532/17.
Plan sieci prowadzonych przez Gminę Nysa publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nysa na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., stanowi załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/532/17.
Typy, nazwy i siedziby publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nysa, objętych uchwałą Nr XXXIV/532/17, zawarte zostały w treści uchwały. Uchwała Nr XXXIV/532/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Prawo Lokalne – Uchwały Rady Miejskiej – 2017. ( http://bip.nysa.pl/index.php?gid=5ec3aa9b7a2c78614ed370221d802fac&lpos=3_1&rpos=-1_-1#menuscroll )

Wniosek KS.1431.50.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Proszę o udostępnienie informacji o dochodach osób pełniących funkcje publiczne zgodnie z poniższą listą.
Lista osób: Anatol Bukała, Elwira Ślimak Paweł Kostrzewa, Jakimczyk Kazimierz, Kędzierska Katarzyna, Dariusz Bagnicki, Agata Czechowska, Magdalena Zioło.
Zakres informacji, proszę podać osobno za każdy rok 2015, 2016, oraz od stycznia do końca marca 2017.
W informacji proszę o podanie uposażenia zasadniczego wraz wszystkich dodatków oraz kwotą przyznanych nagród, a także ewentualnych umów cywilno prawnych jeżeli takie miały miejsce. W przypadku nagród proszę o informację o tytule wypłacenia nagrody.  
Odpowiedź z dnia 20 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie uposażenia zasadniczego, wszystkich dodatków i kwot przyznanych nagród wraz z tytułem wypłacenia nagrody oraz umów cywilno-prawnych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2017 roku, następujących pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie: Dariusza Bagnickiego, Anatola Bukały, Agaty Czechowskiej, Kazimierza Jakimczyka, Katarzyny Kędzierskiej, Pawła Kostrzewy, Elwiry Ślimak i Magdaleny Zioło informuję, iż umów cywilno-prawnych w w/w okresie nie zawierano. Pozostałe wnioskowane informacje przekazuję w załączeniu pdf

Wniosek KS.1431.51.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku
pyt 
Odpowiedź z dnia 19 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie tzw. Kanału Bielawka informuję, iż żądane informacje nie stanowią informacji publicznej, bowiem nie dotyczą sfery faktów, ale dokonania oceny określonego stanu prawnego i wykładni wskazanych we wniosku przepisów Kodeksu Cywilnego.
Ustosunkowując się jednak do pytań zawartych we wniosku wyjaśniam, iż Gmina Nysa, jako właściciel działek geodezyjnych, przez które jedynie przebiega na niektórych fragmentach tzw. Kanał Bielawka, nie posiada z tego tytułu statusu przedsiębiorstwa przesyłowego. Tym samym brak jest podstaw do uznania, że „kanał Bielawski” wchodzi w skład Gminy Nysa jako przedsiębiorstwa przesyłowego. Niezależnie przy tym od tego, że nie znajduje uzasadnienia twierdzenie, iż Gmina Nysa jest posiadaczem i użytkownikiem „kanału Bielawskiego” jako całości, abstrahując także od tego czy „kanałowi Bielawskiemu” można przypisać status urządzenia wodnego, a tym bardziej charakter urządzenia przesyłowego.

Wniosek KS.1431.52.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku
pyt  
Odpowiedź z dnia 20 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie lokalizacji zespołów zabytków ruchomych, nieruchomych i archeologicznych w strefie 200 metrów od przebiegu linii kolejowej nr 288 na odcinku Nysa-Brzeg przebiegającego przez obszar miasta i gminy Nysa informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie dysponuje danymi zawartymi w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Na terenie objętym 200 metrową strefą przebiegu linii kolejowej nr 288 zlokalizowano zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków Gminy Nysa.
Wykaz zabytków oraz kartę obszaru nazwanego „Stare Miasto w ramach średniowiecznego założenia” przekazuję w załączeniu. wykaz , karta
Informuję równocześnie, iż graficzny obraz miejsc lokalizacji zabytków dostępny jest w Systemie Informacji Przestrzennej pod adresem nysa.e-mapa.net .

Wniosek KS.1431.53.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie skanu bądź kserokopii dokumentów, na podstawie których zaakceptowaliście Państwo podłogę sportową zaproponowaną Państwu dla zadania pod nazwą: "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie". Chodzi o dokument (dokumenty) potwierdzające, że zaakceptowana podłoga przeszła badania (jako całość – konstrukcja i nawierzchnia) wszystkich 13-tu parametrów wymaganych przez Prawo Budowlane i Normę PN-EN 14904:2009. Może to być „Świadectwo badań” bądź „Raport z badań”.  Jeśli udokumentowano to Państwu jakimkolwiek innym dokumentem (innymi dokumentami), prosimy o skan bądź kserokopię tych dokumentów, które upoważniają, w zgodzie z obowiązującym prawem, producenta/ dostawcę/ wykonawcę/ instalatora podłogi, do wystawienia (dla potrzeb odbioru końcowego przez Inspektora Nadzoru Budowlanego i Inspektora P.POŻ i dopuszczenia do użytkowania) obowiązującej - w załączeniu wzór - Deklaracji Właściwości Użytkowych CE na każde z 13-tu parametrów całej konstrukcji podłogi wraz z nawierzchnią.  
Odpowiedź z dnia 21 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii dokumentów, na podstawie których Urząd Miejski w Nysie zaakceptował podłogę sportową dla zadania pod nazwą: „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie”, przekazuję w załączeniu kopię Sprawozdania z badań , Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz Świadectwa GLAZSYSTEM-SPORT .

Wniosek KS.1431.54.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku
pyt  
Odpowiedź z dnia 13 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie liczby dzieci w przedszkolach, wydatków w przedszkolach oraz dotacji dla przedszkoli informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych informacji. Dokumentację i wiedzę w powyższym zakresie posiada Gminny Zarząd Oświaty w Nysie, któremu Państwa wniosek został przekazany w dniu 13 kwietnia 2017 roku. Kopię pisma przekazuję w załączeniu. pismo

Wniosek KS.1431.55.2017 z dnia 17 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) Jakie czynności Burmistrz Nysy podjął w sprawie skargi mieszkańców ul. Baligrodzkiej na emisji pyłów do atmosfery przez miejscową odlewnię wniesionym w ówczesnym czasie pismem z dnia 14 września 2016 r., data wpływu do Starosta Powiatowego 4 listopada 2016 r.
2) Czy na pismo, o którym mowa w pkt 1 Burmistrz Nysy udzielił odpowiedzi? Jeżeli tak proszę o udostępnienie kopii dokumentu stanowiącego odpowiedź na ww. skargę.
3) Jakie inwestycje w ostatnim czasie gmina poczyniła w sprawie walki z tzw. smogiem, oprócz instalacji stacji jakości powietrza.
4) Czy gmina zakupiła drona, jeżeli tak czy z czujnikiem jakości powietrza? Proszę podać nazwę modelu, dane techniczne modelu oraz czujnika.
5) Proszę o udostępnienie kopii zakupu urządzenia, o którym mowa w pkt. 4.  
Odpowiedź z dnia 27 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie skargi mieszkańców ul. Baligrodzkiej na emisję pyłów do atmosfery z dnia 14 września 2016 roku, inwestycji w sprawie walki z tzw. smogiem oraz zakupu drona informuję:
1.    Do Urzędu Miejskiego w Nysie nie wpłynęła skarga mieszkańców ul. Baligrodzkiej z dnia 14 września 2016 roku w sprawie emisji pyłów do atmosfery przez miejscową odlewnię.
2.    Nie dotyczy.
3.    W 2016 roku Gmina Nysa podjęła szereg działań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska, w tym dotyczące walki z tzw. smogiem:
Inwestycje zrealizowane – 372.446,01 zł:
- zakup fotopułapek do monitoringu dzikich wysypisk – 5.199,14 zł;
- rozbiórka toalet zewnętrznych przy bud. komunalnym ul. Kordeckiego 30 – 3.000 zł;
- docieplenie ściany szczytowej w bud. komunalnym ul. Sucharskiego 40 – 66.706,23 zł;
- modernizacja pieca centralnego ogrzewania oraz części spalinowej czopucha w bud. byłej szkoły w Lipowej – 15.000 zł;
- wymiana okien na okna o lepszych parametrach w bud. Gimnazjum Nr 2 – 84.000,00 zł;
- modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej Złotogłowice – 14.212,65 zł;
- zagospodarowanie podwórka przy ul. Zwycięstwa - boksy na śmieci/kontenery podziemne (5 szt.) – 88.069,87 zł;
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Piłsudskiego dz. Nr 17/7 - zarurowanie rurociągiem betonowym wraz z trzema komorami i przyłączem z rur PVC – 96.258,12 zł.
Inwestycje rozpoczęte – 111.952,00 zł:
- termomodernizacja bud. SP Nr 10 - audyt energetyczny – 2.730,00 zł;
- termomodernizacja bud. Gimnazjum Nr 1- audyt energetyczny – 3.350,00 zł;
- termomodernizacja bud. Przedszkola Nr 9 - audyt energetyczny – 1.700,00 zł;
- termomodernizacja bud. Żłobka Nr 1 - audyt energetyczny oraz dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektu – 44.700,00 zł;
- termomodernizacja bud. użyteczności publicznej Gminy Nysa - analiza uwarunkowań i usługi doradcze z wyborem partnera do realizacji inwestycji – 11.685,00 zł;
- ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Nysa - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego – 27.000,00 zł;
- zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego
- opracowanie aplikacji projektowej – 20.787,00 zł.
Informacje dodatkowe:
- budowa kontenerów podziemnych na podwórku przy ul. Zwycięstwa została w całości zrealizowana ze środków Funduszu Ochrony Środowiska;
- na niektóre zadania „rozpoczęte” Gmina Nysa czyni starania o uzyskanie środków zewnętrznych w 2017 roku.
4.    Gmina Nysa nie zakupiła drona - jest w trakcie testowania drona Bielik o następujących parametrach:
1.        zasięg 5 km
2.        transmisja wideo HD lub FULL HD
3.        kamera 30x zoom HD
4.        matryca Sony CMOS Exmor R (BSI) 1/5,8 cala
5.        minimalne oświetlenie 2,8 luxa
6.        tryby lotu autonomiczny, GPS, ATTI, manual
7.        maksymalna wysokość lotu 6 000 m n.p.m.
8.        temperatura działania od -15°C do +50°C
9.        czas lotu 35 do 50 minut
10.    prędkość lotu do 70 km/h
11.    wymiary (bez śmigieł) 80 cm x 72 cm x 30 cm (wysokość)
12.    śmigła 16 x 5,4
13.    waga 3,5 kg (bez głowicy wideo)
14.    moduł obliczeniowy z funkcją arbitrażu
15.    moduł pomiarowy GPS, GLONASS lub BEIDOU
16.    moduł pomiarowy wysokości barometrycznej oraz prędkości względem strug powietrza – altimeter (opcja)
17.    moduł pomiarowy moduł czarnej skrzynki FDR - rejestrator w czasie rzeczywistym
18.    moduł komunikacyjny - moduł komunikacji bezprzewodowej 869 MHz
Czujnik pomiaru jakości powietrza:
1.        dokładność pomiaru: dla 50% cząstek o rozmiarze 0.3μm, 98% dla >=0.5μm
2.        do pomiarów czujnik wykorzystuje laser
3.        napięcie zasilania: 4.5-5.5V
4.        temperatura pracy: -10 do 60°C
5.        dopuszczalna wilgotność: 0-99%
6.        sposób komunikacji: szeregowy TTL 3,3V
7.        pobór prądu w czasie pracy: 100mA
8.        wymiary zewnętrzne: 50x38x21mm
9.        pomiar pyłów PM 1,0, PM 2,5 oraz PM 10,0
Zakup urządzenia nastąpi po sprawdzeniu jego skuteczności.
5.    Nie dotyczy.

Wniosek KS.1431.56.2017 z dnia 17 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) Kopii pisma Dyrektora Nyskiego Domu Kultury do Burmistrza Nysy stanowiącego wyjaśnienie odnośnie delegacji Marty Klubowicz, podczas których wykonywała prywatne zlecenia zarobkowe, o którym mowa w materiale RTO z dnia 18 września 2015 r. (link: https://www.youtube.com/watch?v=ELSoZwmMeYY )
2) Czy Burmistrz Nysy tj. wypowiadał się w materiale RTO wymienionym w pkt. 1 skorzystał z ekspertyzy prawnej, aby nie udostępniać pisma, o którym mowa w pkt. 1.
3) Jeżeli odpowiedź na pytanie w pkt. 2 jest twierdząca, proszę o udostępnienie następującej informacji:
- kto wykonywał ekspertyzę prawną w niniejszej sprawie;
- jaki był koszt wykonania tej ekspertyzy prawnej (proszę o udostępnienie kopii zlecenia oraz dowodu zapłaty za niniejszą ekspertyzę);
- kopii przedmiotowej ekspertyzy prawnej.  
Odpowiedź z dnia 28 kwietnia 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia:
1.    Kopii pisma Dyrektora Nyskiego Domu Kultury do Burmistrza Nysy dotyczącego wyjaśnienia delegacji Marty Klubowicz informuję, iż wyjaśnienie nie stanowi informacji publicznej.
2.    Kopii ekspertyzy prawnej dotyczącej udostępnienia w/w wyjaśnień informuję, iż ekspertyza prawna nie była zlecana.
3.    Nie dotyczy.
Odpowiedź z dnia 22 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii pisma Dyrektora Nyskiego Domu Kultury do Burmistrza Nysy dotyczącego wyjaśnienia delegacji Marty Klubowicz przekazuję w załączeniu wnioskowaną kopię dokumentu. pdf  

Wniosek KS.1431.57.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku
Na postawie art.2 i art.10 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.) wnoszę o udzielnie następującej informacji publicznej: 
1. Jaka jest przyczyna przystąpienia do programu „Mieszkanie Plus” przez Gminę Nysa w dużym pośpiechu, bez czekania na projekt domu modelowego, który ma być wyłoniony przez BGKN w drodze konkursu zakładającego niski koszt budowy 1m2 powierzchni mieszkaniowej (2000 zł netto) oraz szybką realizację (prefabrykacja)?
2. Jakie koszty poniosła Gmina Nysa w 2016 r. i 2017 r. (ze wskazaniem na co) do 19 kwietnia 2017 r. w związku z projektem „Mieszkanie Plus” oraz jakie koszty planowane są do poniesienia w 2017 r. oraz 2018 r. (ze wskazaniem na co), a także dalszych latach (np. poprzez konieczność partycypacji wg udziałów w kosztach spółki celowej)?
3. Czy Gmina Nysa uzyskała już operat szacunkowy odnośnie działki zgłoszonej do projektu „Mieszkanie Plus”, na jaką kwotę rzeczoznawca majątkowy wycenił działkę?
4. Czy wstępna umowa inwestycyjna podpisana przez Gminę Nysa z BGK zakłada dwojaką strukturę mieszkań, tzn.: na wynajem i na wynajem z opcją dojścia do własności, jeżeli tak to jak się przedstawiają te udziały?
5. Czy ww. wstępna umowa inwestycyjna gwarantuje realizację inwestycji, jeżeli nie – to jakie są warunki, aby inwestycja była zrealizowana?
6. Czy ustalono z BGK jaki podmiot z ramienia Gminy Nysa będzie miał udziały w spółce celowej, czy znana jest już wysokość tych udziałów i czy znany jest już podział kompetencji przy zarządzaniu procesem inwestycyjnym oraz nieruchomością po oddaniu do użytkowania?
7. Jaka jest liczba osób oczekujących na mieszkania komunalne i socjalne na dzień 19 kwietnia 2017 r. oraz jaka była to liczba na początku 2014 r., 2015 r oraz 2016r.?
8. Jaka jest liczba mieszkań komunalnych i socjalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Nysa, jaka jest ogólna liczba osób zamieszkujących te lokale, ile procentowo lokali ma zaległości czynszowe przeterminowane dłużej niż 3 miesiące, jakie jest najwyższe zadłużenie z tytułu czynszu i ile wynosi łączne zadłużenie na ww. lokalach; dane proszę podać w rozbiciu na lokale komunalne i socjalne na dzień 19 kwietnia 2017 r. oraz na początku 2014 r., 2015 r oraz 2016r.?
9. Czy Gmina Nysa w wypadku gdy lokal dłużnika uchylającego się od płacenia wchodzi w skład wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej, płaci czynsz?
10. Jakie były kwoty umorzeń zaległości z tytułu opłat czynszowych w latach: 2014-2017 w rozbiciu na poszczególne lata i czy umarzano długi w poszczególnych latach tym samym dłużnikom i jeżeli umarzano, to jakie było uzasadnienie?
11. Jakie są plany odnośnie innych działek będących we władaniu Gminy Nysa, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową tj.: przy ul. Tkackiej, Zwycięstwa, Bielawskiej?
12. Czy Gmina Nysa prowadzi rozmowy z innymi podmiotami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego odnośnie budowy mieszkań na wynajem?
13. Czy Gmina Nysa dysponuje analizą jaka będzie przewidywana struktura gminnego zasobu mieszkaniowego pod koniec 2018 r. oraz jak ta struktura wpłynie na ceny mieszkań na rynku wtórnym?  
Informacja z dnia 28 kwietnia 2017r.:
W związku z szerokim zakresem żądanych informacji publicznych, przewidziany przez ustawodawcę dwutygodniowy okres udostępnienia odpowiedzi na wniosek nie zostanie dochowany. Wobec powyższego, powołując się na uprawnienia wynikające z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej informuję, iż odpowiedź na wniosek w zakresie:
- kosztów poniesionych w latach 2016-2017 oraz planowanych na 2018 oraz dalsze lata ze wskazaniem celu, np.: partycypacji wg udziałów w kosztach spółki celowej, w związku z projektem „Mieszkanie Plus”,
- operatu szacunkowego odnośnie działki zgłoszonej do projektu „Mieszkanie Plus”, wyceny działki, - wstępnej umowy inwestycyjnej, podmiotu z ramienia Gminy Nysa, który będzie miał udziały w spółce celowej, wysokości udziałów, podziału kompetencji przy zarządzaniu procesem inwestycyjnym oraz nieruchomością po oddaniu do użytkowania,
- liczby osób oczekujących na mieszkania komunalne i socjalne oraz dane z lat 2014, 2015, 2016 i 2017, liczby mieszkań komunalnych i socjalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Nysa, ogólnej liczby osób zamieszkujących te lokale, procentowego wskazania zaległości czynszowych przeterminowanych dłużej niż 3 miesiące, najwyższego zadłużenia z tytułu czynszu i łącznego zadłużenia w lokalach, w rozbiciu na lokale komunalne i socjalne w latach 2014, 2015, 2016 i 2017,
- pokrywania kosztów przez Gminę Nysa w wypadku uchylania się od płacenia czynszu, kwot umorzeń zaległości z tytułu opłat czynszowych w latach 2014, 2015, 2016 i 2017, w rozbiciu na poszczególne lata, ewentualnego umarzania długów w poszczególnych latach tym samym dłużnikom wraz z uzasadnieniem,
- planów odnośnie działek będących we władaniu Gminy Nysa, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - przy ul. Tkackiej, ul. Zwycięstwa, ul. Bielawskiej,
- prowadzenia rozmów z podmiotami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego odnośnie budowy mieszkań na wynajem, - analizą przewidywanej struktury gminnego zasobu mieszkaniowego na koniec 2018 roku oraz struktury i wpływu na ceny mieszkań na rynku wtórnym, zostanie Panu udostępniona w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku tj. do dnia 19 czerwca 2017 roku.
Odpowiedź z dnia 16 czerwca 2017r.:
Zgodnie z informacją udzieloną w dniu 28 kwietnia 2017 roku, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie przystąpienia przez Gminę Nysa do programu „Mieszkanie Plus” informuję:
1.   Mieszkanie Plus to program rządowy, który jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego. Skierowany jest do rodzin, które nie mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny na zasadach rynkowych. Program może wprowadzić rewolucyjne zmiany na polskim rynku budowlanym. Z uwagi na duże potrzeby mieszkaniowe rodzin zamieszkujących teren Gminy Nysa, partnerowi samorządowemu (gmina) zaproponowano udział w tym pilotażowym programie już w 2016 roku. W ślad za korespondencją mailową (zaproszenie do udziału w programie) 20 października 2016 roku Prezes Zarządu BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz otrzymał wypełnioną ankietę nt. potencjalnych lokalizacji budowy mieszkań w programie Mieszkanie Plus. Na podstawie analizy danych zamieszczonych w ankiecie, w dniu 26 października 2016 roku Gmina Nysa podpisała list intencyjny z BGK Nieruchomości, w którym Gmina Nysa wyraziła zainteresowanie poprawą stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych oraz wsparciem przy tworzeniu infrastruktury społecznej i technicznej. Od momentu podpisania listu intencyjnego rozpoczęto procedurę dotycząca m.in.: opracowania koncepcji oraz opracowania projektu budowlanego osiedla mieszkaniowego. Należy nadmienić, że Gmina Nysa na tamtą chwilę byłą w gronie 58 gmin, które przystąpiły do programu. Listy intencyjne i porozumienia podpisane przez BGK Nieruchomości S.A. otworzyły drogę do przeprowadzenia szczegółowych analiz inwestycyjnych dotyczących nieruchomości w Augustowie, Białej Podlaskiej, Bielawie, Chorzowie, Chrzanowie, Ciechanowie, Dębicy, Elblągu, Gdyni, Gliwicach, Inowrocławiu, Jaworze, Józefowie, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Kobyłce, Koluszkach, Kole, Koninie, Łomży, Łowiczu, Łodzi, Mysłowicach, Nowej Dębie, Nysie, Opolu, Pelplinie, Piekarach Śląskich, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Skawinie, Słubicach, gminie Słupsk, Sopocie, Stalowej Woli, Starogardzie Gdańskim, Stepnicy, Szczecinie, Świdnicy, Świdniku, Świdwinie, Tomaszowie Mazowieckim, Toruniu, Trzebini, Turku, Tychach, Wałbrzychu, Węgrowie, Wrocławiu, Wrześni, Zabrzu, Zamościu, Zduńskiej Woli oraz Żorach. Zawarte porozumienia są wstępem do przeprowadzenia szczegółowych analiz, niezbędnych w przypadku każdego procesu inwestycyjnego. Uzyskanie pozytywnej oceny ekonomicznej i prawnej inwestycji na wskazanych przez gminy działkach jest niezbędne, aby określić programy funkcjonalne zabudowy oraz ewentualne zawarcie ostatecznych umów inwestycyjnych. Bez przeprowadzenia ww. skomplikowanych procedur uczestnictwo w programie i rozpoczęcie procesu inwestycyjnego (budowa osiedla) byłoby niemożliwe.
2.   Koszty poniesione oraz zaplanowane w związku z realizacją programu „Mieszkanie Plus”: Sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości – 861,00 zł; „Opracowanie koncepcji budowy domów wielorodzinnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Franciszkańskiej w Nysie” w 2016 roku – 15.000,00 zł. Koszty zaplanowane do poniesienia w 2017 roku – 200.000,00 zł – z tego zaangażowano: „Opracowanie dokumentacji projektowej osiedla mieszkaniowego w Nysie przy ul. Franciszkańskiej w ramach programu „Mieszkanie Plus”.” – 145.800,00 zł; Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z niezbędną dokumentacją formalno-prawną – 4.182,00 zł. Koszt budowy osiedla oraz szczegółowa formuła finansowania przedsięwzięcia nie jest jeszcze znana. Obecnie trwają równolegle procedury związane z audytem formalno-prawnym nieruchomości oraz audytem technicznym dokumentacji budowlanej. Po zakończeniu tych czynności BGK Nieruchomości zaproponuje model finansowy na bazie którego inwestycja będzie realizowana.
3.  Gmina Nysa posiada operat szacunkowy dla nieruchomości - wartość gruntu 3.305.900 zł.
4.  Gmina Nysa w dniu 26 października 2016 roku zawarła z BGK Nieruchomości list intencyjny o współpracy w ramach programu Mieszkanie Plus oraz w dniu 10 kwietnia 2017 roku porozumienie w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia (tzw. wstępną umowę inwestycyjną).
5.   Umowa inwestycyjna zostanie zawarta po zakończeniu czynności przygotowujących wspólne przedsięwzięcie (Gmina Nysa, ARN sp. z o.o., BGK Nieruchomości) jakim jest budowa osiedla w ramach programu „Mieszkanie Plus”. Jak informuję powyżej została zawarta już wstępna umowa inwestycyjna (tzw. term sheet). W ww. dokumencie zawarto podstawowe warunki przyszłej transakcji. Dokument ten stanowi punkt wyjścia dla dalszych negocjacji dotyczących szczegółowych warunków realizacji przedsięwzięcia budowy mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus”. Obecnie trwa procedura tzw. „due diligence”. Jest to wyczerpująca, wielopłaszczyznowa analiza partnera samorządowego (Gminy Nysa) pod względem jej kondycji finansowej oraz prawnej wskazanej do programu nieruchomości, a dotyczącej realizacji omawianego przedsięwzięcia.
6.   Podział kompetencji poszczególnych podmiotów biorących udział w realizacji budowy mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus” zawarty jest w treści warunkowej umowy inwestycyjnej w sprawie wspólnego przedsięwzięcia zawartej w dniu 10 kwietnia 2017 roku. Z treści dokumentu wynika, iż: - intencją Gminy Nysa, Agencji Rozwoju Nysy sp. z o.o. i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. jest realizacja wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego (budowa mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus”). W związku z tym faktem, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. i ARN sp. z o.o. utworzą spółkę celową z kapitałem zakładowym 5.000 zł, do której w dalszej kolejności przystąpi Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. w zamian za wkład pieniężny. ARN sp. z o.o. obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym SPC w zamian za wkład niepieniężny w postaci aportu nieruchomości oraz aportu praw do dokumentacji projektowej wraz z prawami autorskimi. - zadaniem Spółki Celowej będzie realizacja projektu inwestycyjnego obejmującego m.in. budowę osiedla – zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej powierzchni użytkowej 8.755,82 m2 zawierających łącznie 104 lokale mieszkalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci w szczególności dróg wewnętrznych, parkingów, ciągów pieszych, posadowionych na nieruchomości. Przekazanie nieruchomości ARN sp. z o.o. do korzystania i pobierania pożytków na podstawie umowy dzierżawy w celu wykonania usług użyteczności publicznej. Wspólne przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z uzgodnieniami  pomiędzy stronami oraz założeniami określonymi w umowie inwestycyjnej, która zostanie zawarta w przyszłości.
7. i 8. Tabele doc 
9.   Gmina Nysa w przypadku, kiedy lokal dłużnika wchodzi w skład wspólnoty mieszkaniowej nie płaci czynszu, jedynie wnosi zaliczkę na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w formie bieżących opłat.
10.   W 2014 roku umorzono zaległości z tytułu opłat czynszowych w wysokości 80 693,88 zł. W 2015 roku nie umorzono zaległości z tytułu opłat czynszowych. W 2016 roku umorzono zaległości z tytułu opłat czynszowych w wysokości 2 137,32 zł. W okresie 1 stycznia 2017 roku - 24 kwietnia 2017 roku nie umorzono zaległości z tytułu opłat czynszowych. W okresie 1 stycznia 2014 roku - 24 kwietnia 2017 roku nie dokonano umorzenia zadłużenia z tytułu opłat czynszowych tym samym dłużnikom.
11.  Gmina Nysa na chwilę obecną nie posiada sprecyzowanych planów dotyczących zagospodarowania działek zlokalizowanych w obrębie ulic: Tkackiej, Zwycięstwa i Bielawskiej.
12.  Urząd Miejski w Nysie nie prowadzi obecnie postępowań mających na celu wybór partnera w zakresie budowy mieszkań na wynajem - w procedurze partnerstwa publiczno-prywatnego.
13.  Urząd Miejski w Nysie przewiduje, że na koniec 2018 roku liczba lokali komunalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Nysa zmniejszy się do poziomu ok. 920, natomiast liczba lokali socjalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Nysa, w związku z planowaną adaptacją budynków i pomieszczeń wzrośnie do poziomu ok. 457. Urząd Miejski w Nysie nie dysponuje analizą, jak struktura gminnego zasobu mieszkaniowego wpływa lub będzie wpływała na ceny mieszkań na rynku wtórnym. Pozyskanie ok. 83 nowych lokali socjalnych prawdopodobnie nie pozostanie bez wpływu na ceny mieszkań na rynku wtórnym.

Wniosek KS.1431.58.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku
pytanie
Odpowiedź z dnia 27 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie nieruchomości działka nr 142, k.m. 362, obręb: DOLNA WIEŚ, jednostka ewidencyjna: NYSA – miasto informuję, iż zgodnie z uchwałą nr XXV/380/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 roku w  sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 13 października 2016 roku (poz. 2109), zmienioną przez Radę Miejską w Nysie uchwałą nr XXVII/429/16 z dnia 29 listopada 2016 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 1 grudnia 2016 roku (poz. 2521) – działka nr 142, k.m. 362, obręb: DOLNA WIEŚ, jednostka ewidencyjna: NYSA–miasto, nie znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, nie jest również położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Wniosek KS.1431.59.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku
pytanie_str_1 , pytanie_str_2
Odpowiedź z dnia 27 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wydanych pozwoleń, decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących nieruchomości działka nr 142, k.m. 362, obręb: DOLNA WIEŚ, jednostka ewidencyjna: NYSA – miasto informuję, iż Burmistrz Nysy nie posiada kompetencji do wydawania wskazanych we wniosku dokumentów, ani też prowadzenia wymienionych postępowań. Kompetencje w tym zakresie posiadają organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. W związku z powyższym wniosek winien zostać skierowany do Starostwa Powiatowego w Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim, ul. Parkowa 2-4, 48-300 Nysa.

Wniosek KS.1431.60.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01. 112. 1198 z późn. zm.) zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:
1) liczby wykonanych wozokilometrów w ramach komunikacji miejskiej w transporcie publicznym zbiorowym w 2016 roku
2) kosztu jednostkowego wozokilometra komunikacji miejskiej w 2016 roku (bez przychodów) wraz ze strukturą kosztów rodzajowych oraz informacją o kwocie kosztów ogólnozakładowych w ramach komunikacji miejskiej w 2016 roku
3) bilans, rachunek zysków i strat za 2016 rok 4) informacji o zadaniach dodatkowych poza przewozami autobusowymi, np. sprzedaż biletów, kontrola biletowa, windykacja należności, utrzymywanie przystanków, informacja pasażerska, itp.  
Odpowiedź z dnia 5 maja 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie komunikacji miejskiej informuję:
1.    Ilość wykonanych wozokilometrów w 2016 r wyniosła 1.296.110.
2.    Koszt jednostkowy wozokilometra w 2016 roku wyniósł 5,72 zł.
3.    Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2016 rok przekazuję w załączeniu.
4.    W zakresie zadań dodatkowych poza przewozami autobusowymi Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji. W celu ich uzyskania proszę zwrócić się bezpośrednio do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie sp. z o.o.

Wniosek KS.1431.61.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
Uprzejmie proszę o udostepnienie skanu umowy: 2017/KS/010, z dnia 27.02.2017, usługa, okres obowiązywania 27.02.2017 - 31.12.2017, zawarta z Infinity Marketing Group sp. z o.o., w zakresie Promocja miasta i gminy Nysa na portalu internetowym www.ilovenysa.pl., na kwotę 8.000,00 zł.  
Odpowiedź z dnia 21 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek przekazuję w załączeniu kopię umowy 2017/KS/010 z dnia 27 lutego 2017 roku zawartej pomiędzy Gminą Nysa a Infinity Marketing Group sp. z o.o., po dokonaniu anonimizacji w niezbędnym zakresie. pdf

Wniosek KS.1431.62.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
Uprzejmie proszę o udostepnienie skanów wszystkich umów zawartych w latach 2015 - 2017 z podmiotami: Infinity Marketing Group sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem I love Nysa, z wyłączeniem umowy 2017/KS/010 z dnia 27.02.2017r., która został już przekazana w ramach innego zapytania.  
Odpowiedź z dnia 27 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii umów zawartych w latach 2015-2017 z Infinity Marketing Group sp z o.o. oraz Stowarzyszeniem I Love Nysa, z wyłączeniem umowy 2017/KS/010 z dnia 27 lutego 2017 roku, która została udostępniona w odpowiedzi na wniosek KS.1431.61.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku informuję, iż wnioskowane kopie umów zawartych w okresie 1 stycznia 2015 roku – 27 listopada 2016 roku stanowiły składową odpowiedzi na wniosek KS.1431.178.2016 z dnia 27 listopada 2016 roku, natomiast w okresie 27 listopada 2016 roku – 21 kwietnia 2017 roku, zawarto jedną umowę, z Infinity Marketing Group sp z o.o. 2017/KS/010 z dnia 27 lutego 2017 roku.
Wszystkie pytania i odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej kierowane do Urzędu Miejskiego w Nysie publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie – zakładka Informacje – Informacja Publiczna – wnioski i odpowiedzi.

Wniosek KS.1431.63.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Kopii umów zawartych przez Gminę Nysa z Panem Marcinem Feliksem Miłkowskim PESEL (anonimizacja) reprezentującym działalność gospodarczą Point Marcin Miłkowski, Stowarzyszenie Ad Astra, RNC sp. z o.o., Regionalna Telewizja Opolskie (RTO) od 1 stycznia 2017 roku.
2. Jeżeli umowy zawarte zostały poprzez inną działalność, którą zarządza Marcin Miłkowski lub w której zasiada wspomniany Marcin Miłkowski, proszę również o udostępnienie tych umów.
3. Kopii umów zawartych przez Gminę Nysa z Panią Janiną Janik reprezentującą Stowarzyszenie Ad Astra, RNC sp. z o.o., Regionalną Telewizję Opolskie (RTO) od 1 stycznia 2017 roku.
4. Jeżeli umowy zawarte zostały poprzez inną działalność, którą zarządza Janina Janik lub w której zasiada wspomniana Janina Janik, proszę również o udostępnienie tych umów.
5. Wnoszę również o udostępnienie wszystkich przelewów lub innych dowodów wpłat wykonanych przez Gminę Nysa lub jednostki podległe Urzędowi Miejskiemu w Nysie na rzecz wyżej wymienionych osób i podmiotów.  
Odpowiedź z dnia 27 kwietnia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii przelewów i umów zawartych z Panem Marcinem Miłkowskim, Point Marcin Miłkowski, Stowarzyszenie Ad Astra, RNC sp. z o.o., Regionalna Telewizja Opolskie (RTO) oraz kopii przelewów i umów zawartych z Panią Janiną Janik w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 24 kwietnia 2017 roku, przekazuję w załączeniu kopię umowy Nr 2017/KS/002 z dnia 13 stycznia 2017 roku zawartą z RNC sp. z o.o. oraz potwierdzenia przelewów. umowa , przelewy
W żadnej innej umowie zawartej we wnioskowanym okresie Pan Marcin Miłkowski nie występował jako osoba reprezentująca podmiot.
We wnioskowanym okresie nie zawierano umów z Panią Janiną Janik i w żadnej umowie zawartej we wnioskowanym okresie Pani Janina Janik nie występowała jako osoba reprezentująca podmiot.
Informuję ponadto, iż Urząd Miejski w Nysie nie ma wiedzy na temat działalności gospodarczej prowadzonej przez Panią Janinę Janik czy Pana Marcina Miłkowskiego, o tym czy są właścicielami bądź zasiadają w zarządach spółek, czy zasiadają w organach bądź są członkami stowarzyszeń lub fundacji. Informacje takie może Pan pozyskać z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonych przez Starostów.

Wniosek KS.1431.64.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, Poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
W poniedziałek 27 lutego 2017 roku m. in. Straż Miejska przy pomocy drona przeprowadzała kontrę kilkudziesięciu lokalizacji ( kominów) w naszym mieście:
1. Na jakiej zasadzie dron został udostępniony do pomiarów w Nysie? (wynajęcie, wypożyczenie, użyczenie?)
2. Ile kosztowała praca drona? Proszę dołączyć kopię faktury.
3. Jakie parametry zanieczyszczenia powietrza kontrolował dron?
4. Ile lokalizacji skontrolował dron?
5. W jakich rejonach miasta te kontrole były przeprowadzane?
6. W ilu przypadkach stwierdzono podwyższony poziom zanieczyszczeń? Proszę o podanie szczegółowych parametrów.
7. Ile osób zostało ukaranych i w jakiej wysokości?
8. Proszę przedstawić statystykę pokontrolną.  
Straż Miejska 6 lutego 2017 roku przeprowadziła kontrolę firm i domów prywatnych pod kątem palenia odpadów:
1. W jaki sposób typowano firmy i domy prywatne do tej kontroli?
2. Ile firm skontrolowano?
3. Co wykazały badania laboratoryjne popiołu i zeskrobin z pieców firm?
4. Ile firm zostało ukaranych i w jakiej wysokości?
5. Ile skontrolowano domów prywatnych?
6. Co wykazały badania laboratoryjne popiołu i zeskrobin z pieców domowych?
7. Ile osób zostało ukaranych i mandatem w jakiej wysokości?  
Odpowiedź z dnia 9 maja 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie przeprowadzenia kontroli przez Straż Miejska przy pomocy drona informuję:
27 lutego 2017 roku:
1.    Dron został udostępniony na zlecenie Gminy Nysa, które przekazuję w załączeniu.
2.    Wartość zamówienia ustalono na kwotę 3.690,00 zł brutto. Kopię faktury przekazuję w załączeniu. W dniu 24 marca 2017 roku przesłano do Dron House S.A. notę korygującą do faktury w zakresie błędnego NIP oraz nazwy nabywcy.
3.    Dron wykonywał pomiar punktowy zawartości w powietrzu pyłów PM 1,0, PM 2,5 oraz PM 10,0.
4.    Skontrolowano 21 lokalizacji.
5.    Pomiarów dokonano w rejonie Śródmieścia, Górnej Wsi i Średniej Wsi.
6.    Tabelę z pomiarami, z dokonaną niezbędną anonimizacją w zakresie współrzędnych geograficznych kontrolowanych lokalizacji, przekazuję w załączeniu.
7.    Nikt nie został ukarany.
8.    Statystykę w formie wykresu przekazuję w załączeniu.  
6 lutego 2017 roku:
1.    Wybór firm i budynków mieszkalnych odbywał się na podstawie zgłoszeń oraz obserwacji strażników miejskich.
2.    Skontrolowano siedem firm.
3.    Badanie laboratoryjne potwierdziło spalanie odpadów w przypadku jednej firmy.
4.    Dwie firmy zostały ukarane mandatem w wysokości 500,00 zł każda.
5.    Skontrolowano dwa „domy prywatne”.
6.    Badanie laboratoryjne potwierdziło spalanie odpadów w przypadku jednego „pieca domowego”.
7.    Jedna osoba została ukarana mandatem w wysokości 500,00 zł.

Wniosek KS.1431.65.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Jakie kroki poczynił Pan jako Burmistrz, by poprawić estetykę placu przy ul. Prudnickiej – za przystankiem autobusowym?
2. Czy, a jeżeli tak to kiedy, zobowiązano właściciela (właścicieli) terenu do utrzymywania na nim porządku?  
Odpowiedź z dnia 9 maja 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie placu przy ul. Prudnickiej – za przystankiem autobusowym informuję:
1.    Działki nr 30/40, 30/41, 30/39 i 30/42, k.m.32, obręb Śródmieście przy ul. Prudnickiej stanowią własność prywatną.
2.    Straż Miejska w Nysie zwracała się dwukrotnie (26 lutego oraz 8 czerwca 2015 roku) pismem do właściciela terenu o utrzymanie czystości oraz wykoszenie trawy na działce przy ul. Prudnickiej w Nysie. Właściciel uporządkował oraz wykosił teren.

Wniosek KS.1431.66.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
W ślad za naszym pismem określającym nasze stanowisko dotyczące nadesłanych nam dokumentów, składamy ponowny wniosek o udzielenie informacji publicznej. Ponieważ zgodnie art. 17 ust 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR), norma zharmonizowana PN-EN 14904 jest wyłącznym środkiem służącym sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych dla podłóg sportowych, a deklaracja taka jest przy procedurach odbiorowych podstawowym dokumentem, pozwalającym na odbiór podłogi i dopuszczenie jej do użytkowania. Tak więc Świadectwo z badań 13-tu parametrów i/lub Raporty z tych badań są niezbędnym dokumentem który Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Inspektorowi Nadzoru w trybie art. 10 i art. 25 Ustawy Prawo Budowlane, tj. przed przystąpieniem do montażu. Dlatego uprzejmie prosimy o jeden z dwóch dokumentów: 1. Świadectwo z badań 2. Raporty z badań, potwierdzających że proponowana Państwu podłoga dla zadania: " Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie" została przebadana na zgodność 13-tu parametrów z normą PN-EN 14904:2009.  
Odpowiedź z dnia 11 maja 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie podłogi w budowanej w Nysie hali widowiskowo-sportowej informuję, iż głównym kryterium stawianym dla całego obiektu hali widowiskowo-sportowej, a co za tym idzie dla poszczególnych jej elementów, w tym podłogi sportowej, na etapie postępowania przetargowego było spełnienie wymogów umożliwiających przeprowadzenie rozgrywek na poziomie Plus Ligi i Orlen Ligi. Jednym z wymogów dopuszczenia, dla podłogi sportowej, jest spełnienie zapisów normy PN-EN 14904:2009, na podstawie której wykonawca wystawia deklarację właściwości  użytkowych. Dokument jest niezbędny na etapie odbioru podłogi i dopuszczenia jej do użytkowania. Proponowana podłoga sportowa spełnia wymagania przetargowe, w tym najważniejsze - możliwość rozgrywania meczy na poziomie Plus Ligi i Orlen Ligi, przy zastosowaniu mobilnej nawierzchni Gerflor, która to nawierzchnia na dzień dzisiejszy jest jedyną wykładziną umożliwiająca rozgrywanie wyżej wymienionych rozgrywek.

Wniosek KS.1431.67.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
  jpg   
Odpowiedź z dnia 9 maja 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie odbioru przez EKOM sp. z o.o. odpadów komunalnych informuję:
1.    Urząd Miejski w Nysie nie dysponuje wnioskowanymi informacjami. W celu ich uzyskania pytanie winno być skierowane do EKOM sp. z o.o.
2.    W 2016 roku z Gminy Nysa odebrano 20.767,24 Mg odpadów komunalnych. W 2017 roku, do dnia otrzymania wniosku, tj. 28 kwietnia 2017 roku, z Gminy Nysa odebrano 6.978,48 Mg odpadów komunalnych.

Wniosek KS.1431.68.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
jpg   
Odpowiedź z dnia 9 maja 2017r.:
W w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zawartych w 2017 roku umów z Radio Doxa, Radio ONY 93,1 FM i Radio Nysa FM oraz kopii przelewów informuję:
1.    Zanonimizowaną kopię umowy 2017/KS/008 z dnia 27 lutego 2017 roku w zakresie ochrony danych osobowych przekazuję w załączeniu. 2.    Nie zawarto umów.
3.    Nie zawarto umów.
4.    Kopię przelewu na rzecz Radio Doxa przekazuję w załączeniu.

Wniosek KS.1431.69.2017 z dnia 29 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) Proszę o podanie następujących informacji dotyczących Burmistrza, I i II Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Radcy Prawnego:
a) Jakiej wysokości ww. urzędnicy otrzymywali wynagrodzenie za pracę od początku objęcia stanowiska Burmistrza przez Kordiana Kolbiarza z podziałem na poszczególne miesiące (proszę wskazanie dla każdej osoby osobno. Jeżeli wynagrodzenie było stałe przez dłuższy okres proszę o wskazanie tego okresu).
b) Jakiej wysokości ww. urzędnicy otrzymywali dodatki, nagrody, premie od początku objęcia stanowiska Burmistrza przez Kordiana Kolbiarza oraz z jakiego powodu je otrzymali z podziałem na poszczególne miesiące (proszę o wskazanie dla każdej osoby osobno).
c) Proszę o wskazanie jakie ww. urzędnicy posiadają wykształcenie oraz jakie szkoły ukończyli, kursy, szkolenia itp. (proszę o podanie informacji dla każdej osoby osobno).
d) Proszę o wskazanie doświadczenia zawodowego ww. urzędników (proszę o podanie dla każdej osoby osobno).
e) Proszę o wskazanie warunków zatrudnienia oraz awansu ww. urzędników, jeżeli takowe nastąpiło (proszę o podanie dla każdej osoby osobno)
f) Proszę o wskazanie szkoleń i kursów odbytych już po zatrudnieniu w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz ich kosztach (proszę o wskazanie dla każdej osoby osobno)
g) Proszę o wskazanie czy ww. urzędnicy otrzymali służbowe karty kredytowe oraz telefony oraz jakie koszty generują w zw. z ich używaniem z
podziałem na poszczególne miesiące (proszę o wskazanie osobno dla każdej osoby oraz z podziałem czy koszt dotyczy obrotu kartą kredytową czy rozmów przez telefon).  
Odpowiedź z dnia 12 maja 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wynagrodzeń, dodatków, nagród, premii, wykształcenia, kursów, szkoleń, warunków zatrudnienia, awansu, kart kredytowych i służbowych telefonów, w odniesieniu do Burmistrza Nysy, Zastępców Burmistrza Nysy, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta oraz Radcy Prawnego, w okresie od objęcia stanowiska Burmistrza Nysy przez Kordiana Kolbiarza informuję:  
1.    Wynagrodzenia, dodatki i nagrody przedstawia załącznik nr 1. Żaden z urzędników wskazanych we wniosku nie otrzymał premii, otrzymują natomiast dodatki funkcyjne w związku z pełnioną funkcją i dodatki specjalne za zwiększenie obowiązków służbowych w związku z dodatkowymi zadaniami na podstawie przepisów ustawy z dnia ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1786) i Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nysie ustalonego Zarządzeniem Nr 726/2016 Burmistrza Nysy z dnia 11 maja 2016r. Nagrody jubileuszowe wypłacane są zgodnie z art. 36 i 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.  
2.    Kursy i szkolenia ujęte zostały w pkt 4. Wykształcenie, szkoły i doświadczenie zawodowe:
Kordian Kolbiarz - Burmistrz Nysy - wykształcenie wyższe, kierunek politologia, Uniwersytet Opolski, studia podyplomowe w zakresie Public Relations w instytucjach rynku pracy, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Doświadczenie zawodowe - ogólny staż pracy ponad 21 lat, w tym ponad 19 lat w samorządowej powiatowej jednostce organizacyjnej i ponad 2 lata na obecnym stanowisku w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Piotr Bobak - I Zastępca Burmistrza - wykształcenie wyższe, kierunek administracja w zakresie administracja publiczna Uniwersytet Opolski, studia podyplomowe Public Relations w instytucjach rynku pracy Katolicki Uniwersytet Lubelski, studia podyplomowe w zakresie - zamówienia publiczne Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe - ogólny staż pracy ponad 20 lat, w tym ponad 18 lat w samorządowej powiatowej jednostce organizacyjnej i ponad 2 lata na obecnym stanowisku w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Marek Rymarz - II Zastępca Burmistrza - wykształcenie wyższe, kierunek geografia, Uniwersytet Łódzki, studia podyplomowe w zakresie rynku pracy o specjalności doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, specjalizacja pośrednictwo pracy, Uniwersytet Warszawski. Doświadczenie zawodowe - ogólny staż pracy ponad 21 lat, w tym ponad 19 lat w samorządowej powiatowej jednostce organizacyjnej i ponad 2 lata na obecnym stanowisku w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Michał Baziuk - Sekretarz Miasta od dnia 1.02.2008r. do dnia 31.01.2015r., wykształcenie wyższe, Wydział Rolniczy Akademia Rolnicza we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe – (w okresie zatrudnienia na stanowisku Sekretarza Miasta) ogólny staż pracy 39 lat, w tym ponad 24 lata w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Maria Czepil - Sekretarz Miasta od dnia 24.03.2015r. do dnia 30.06.2016r., wykształcenie wyższe w zakresie ekonomika i organizacja produkcji, specjalność ekonomika i organizacja przemysłu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu. Doświadczenie zawodowe - (w okresie zatrudnienia na stanowisku Sekretarza Miasta) ogólny staż pracy 40 lat, w tym ponad 26 lat w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Robert Piegza - Sekretarz Miasta od dnia 1.07.2016r., wykształcenie wyższe, kierunek politologia, Uniwersytet Opolski. Doświadczenie zawodowe - staż ogólny ponad 16 lat, w tym ponad 13 lat w samorządowych jednostkach organizacyjnych (powiatowych i gminnych) i ponad 1 rok w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Marian Lisoń - Skarbnik Miasta od dnia 5.02.2007r., wykształcenie wyższe na Wydziale Informatyki i Zarządzania w zakresie teorii i techniki systemów, Politechnika Wrocławska, kurs kandydatów na głównych księgowych – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy we Wrocławiu, Studium Podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania Politechnika Wrocławska, studia podyplomowe w zakresie rachunkowości Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, egzamin audytora wewnętrznego Ministerstwo Finansów. Doświadczenie zawodowe - ogólny staż pracy 36 lat, w tym ponad 14 lat w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Aleksandra Markiewicz - Radca Prawny, wykształcenie wyższe, kierunek prawo w zakresie prawo, Uniwersytet Wrocławski, aplikacja radcy prawnego – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu. Doświadczenie zawodowe - ogólny staż pracy ponad 17 lat w jednostkach samorządowych (powiatowej i gminnej) w tym ponad 16 lat w Urzędzie Miejskim w Nysie.  
3.    Warunki zatrudnienia i awans:
Kordian Kolbiarz - zatrudnienie na stanowisku Burmistrza od dnia 8.12.2014r. w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru, pełny wymiar czasu pracy, warunki wynagrodzenia podane zostały w załączniku nr 1. Burmistrz kieruje pracą Urzędu Miejskiego w Nysie i wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach ustaw. Zadania na tym stanowisku są wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie nadanym Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 1432/2014 z dnia 1 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 59/2015 z dnia 22 stycznia 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 253/2015 z dnia 15 maja 2015r. i Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 554/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. ze zmianami. Od dnia 15 maja 2017r. wchodzi w życie Zarządzenie Nr 1113/2017 Burmistrza Nysy z dnia 2 maja 2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Nysie. Regulamin Organizacyjny opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Prawne podstawy działania – Regulamin.
Piotr Bobak - zatrudnienie na stanowisku I Zastępcy Burmistrza od dnia 15.12.2014r. w ramach stosunku pracy na podstawie powołania, pełny wymiar czasu pracy, warunki wynagrodzenia podane zostały w załączniku nr 1. Zadania na tym stanowisku są wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie nadanym Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 1432/2014 z dnia 1 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 59/2015 z dnia 22 stycznia 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 253/2015 z dnia 15 maja 2015r. i Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 554/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. ze zmianami. Od dnia 15 maja 2017r. wchodzi w życie Zarządzenie Nr 1113/2017 Burmistrza Nysy z dnia 2 maja 2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Nysie. Regulamin Organizacyjny opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Prawne podstawy działania – Regulamin.
Marek Rymarz - zatrudnienie na stanowisku II Zastępcy Burmistrza od dnia 22.12.2014r. w ramach stosunku pracy na podstawie powołania, pełny wymiar czasu pracy, warunki wynagrodzenia podane zostały w załączniku nr 1. Zadania na tym stanowisku są wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie nadanym Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 1432/2014 z dnia 1 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 59/2015 z dnia 22 stycznia 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 253/2015 z dnia 15 maja 2015r. i Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 554/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. ze zmianami. Od dnia 15 maja 2017r. wchodzi w życie Zarządzenie Nr 1113/2017 Burmistrza Nysy z dnia 2 maja 2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Nysie. Regulamin Organizacyjny opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Prawne podstawy działania – Regulamin.
Michał Baziuk - zatrudnienie w ramach stosunku pracy na stanowisku Sekretarza Miasta w okresie od dnia 1.02.2008r. na podstawie powołania, który z dniem 1.01.2009r. na mocy art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych przekształcił się w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. Michał Baziuk pełnił funkcję Sekretarza Miasta do dnia 31.01.2015r. w pełnym wymiarze czasu pracy, warunki wynagrodzenia podane zostały w załączniku nr 1. Zadania na tym stanowisku są wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie nadanym Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 1432/2014 z dnia 1 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 59/2015 z dnia 22 stycznia 2015r. Regulamin Organizacyjny opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Prawne podstawy działania – Regulamin.
Maria Czepil - zatrudnienie w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę w drodze awansu wewnętrznego, na stanowisku Sekretarza Miasta w okresie od dnia 24.03.2015r. do dnia 30.06.2016r. w pełnym wymiarze czasu pracy, warunki wynagrodzenia podane zostały w załączniku nr 1. Zadania na tym stanowisku są wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie nadanym Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 59/2015 z dnia 22 stycznia 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 253/2015 z dnia 15 maja 2015r. i Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 554/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. ze zmianami. Regulamin Organizacyjny opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Prawne podstawy działania – Regulamin.
Robert Piegza - zatrudnienie od dnia 1.07.2016r. w drodze rozstrzygnięcia ogłoszonego naboru, w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku Sekretarza Miasta w pełnym wymiarze czasu pracy, warunki wynagrodzenia zostały podane w załączniku nr 1. Zadania na tym stanowisku są wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie nadanym Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 554/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. ze zmianami. Od dnia 15 maja 2017r. wchodzi w życie Zarządzenie Nr 1113/2017 Burmistrza Nysy z dnia 2 maja 2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Nysie. Regulamin Organizacyjny opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Prawne podstawy działania – Regulamin.
Marian Lisoń - zatrudnienie na stanowisku Skarbnika Miasta od dnia 6.02.2007r. w ramach stosunku pracy na podstawie powołania, w pełnym wymiarze czasu pracy, warunki wynagrodzenia zostały podane w załączniku nr 1. Zadania na tym stanowisku są wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie nadanym Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 1432/2014 z dnia 1 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 59/2015 z dnia 22 stycznia 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 253/2015 z dnia 15 maja 2015r. i Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 554/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. ze zmianami. Od dnia 15 maja 2017r. wchodzi w życie Zarządzenie Nr 1113/2017 Burmistrza Nysy z dnia 2 maja 2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Nysie. Regulamin Organizacyjny opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Prawne podstawy działania – Regulamin.
Aleksandra Markiewicz – zatrudnienie w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, awansowana od dnia 20.08.2008r. na stanowisko Radcy Prawnego. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Warunki wynagrodzenia zostały podane w załączniku nr 1. Zadania na tym stanowisku są wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie nadanym Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 1432/2014 z dnia 1 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 59/2015 z dnia 22 stycznia 2015r., Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 253/2015 z dnia 15 maja 2015r. i Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 554/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. ze zmianami. Od dnia 15 maja 2017r. wchodzi w życie Zarządzenie Nr 1113/2017 Burmistrza Nysy z dnia 2 maja 2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Nysie. Regulamin Organizacyjny opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce Prawne podstawy działania – Regulamin.  
4.    Kursy, szkolenia, seminaria, warsztaty wraz z kosztami udziału przedstawia załącznik nr 2.  
5.    Żaden z urzędników wskazanych we wniosku nie posiada służbowej karty kredytowej. Służbowy numer telefonu komórkowego posiada Skarbnik Miasta. Urząd Miejski w Nysie pokrywa jedynie koszt abonamentu, który wynosił:
listopad 2014 roku - wrzesień 2016 roku – miesięcznie 99,19 zł brutto,
październik 2016 roku - kwiecień 2017 roku – miesięcznie 60,27 zł brutto.

załącznik nr 1 , załącznik nr 2 , nagrody


Wniosek KS.1431.70.2017 z dnia 2 maja 2017 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji:
Ile wyniósł całkowity koszt wybudowania hali sportowej w Nysie ? 
Ile firm startowało w przetargu i która wygrała ? 
Jakie jest całkowite zadłużenie miasta Nysa?  
Odpowiedź z dnia 12 maja 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie budowanej w Nysie hali widowiskowo-sportowej informuję:  
1.    Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie realizowana jest od 21 września 2015 roku i trwa nadal. Planowany termin zakończenia budowy 30 września 2017 roku. W związku z powyższym, na dzień udzielenia odpowiedzi na niniejszy wniosek, Urząd Miejski w Nysie nie ma wiedzy na temat całkowitego kosztu wybudowania hali widowiskowo-sportowej w Nysie.  
2.    Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie” przeprowadzone został w trybie przetargu ograniczonego. Wnioski do udziału w postepowaniu złożyło dwóch wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu i tym samym zostali zaproszeni do złożenia oferty. Ofertę złożył jeden Wykonawca MTM BUDOWNICTWO sp. z o.o. ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów, którego oferta została wybrana. Cena ofertowa brutto: 26.663.665,71 zł. Dodatkowo, w wyniku przetargu nieograniczonego - podstawa udzielenia zamówienia Prawo zamówień publicznych art.39, zawarto umowę z MTM BUDOWNICTWO sp.z o.o. ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów, na budowę hali widowiskowo-sportowej w Nysie: wykonanie instalacji kontroli dostępu do stref hali, wykonanie systemu obsługi klienta, dwa stanowiska sprzedaży z monitorami z wizualizacją areny dla kibica, wykonanie nagłośnienia w sali konferencyjnej, w kwocie brutto 196.800 zł. Dodatkowo, zamówieniem z wolnej ręki – podstawa udzielenia zamówienia Prawo zamówień publicznych art.67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b), zawarto umowę z MTM BUDOWNICTWO sp. z o.o. ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów, na zadanie „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie: wykonanie sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem podłogowym, wykonanie kas biletowych zewnętrznych, wykonanie pomieszczeń sponsorskich wraz z instalacją wentylacji i klimatyzacji, dostawa i montaż agregatu wody lodowej do instalacji podłogowej”, w kwocie brutto 1.300.000 zł. Dodatkowo, w wyniku przetargu nieograniczonego - podstawa udzielenia zamówienia Prawo zamówień publicznych art. 39, zawarto umowę z Powiernictwo Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek, ul. Gdańska 47/31, 84-230 Rumia, na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu - kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą: „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie”, w kwocie brutto 263.220 zł.
3.    Całkowite zadłużenie Nysy wg stanu na dzień 31.03.2017r. wynosi:
- z tytułu zaciągniętych kredytów 45.100.000 zł,
- z tytułu emisji obligacji przychodowych 21.785.000 zł.

Wniosek KS.1431.71.2017 z dnia 2 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) Czy działki o nr ewid. 160705_4.0005.AR_15.54 oraz 160705_4.0005.AR_15.55 znajdują się w pasie drogowym dróg publicznych?
2) Jeżeli odpowiedź na pyt. nr 1 brzmi twierdząco proszę o wskazanie uchwały rada miasta w przedmiocie zaliczenia ww. gruntów do kategorii dróg gminnych. (Jeżeli uchwała ta nie została opublikowana w BIP proszę o udostępnienie kopii uchwały).  
Odpowiedź z dnia 9 maja 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie działek o nr ewid. 160705_4.0005.AR_15.54 oraz 160705_4.0005.AR_15.55 informuję, iż do kategorii drogi gminnej Uchwałą Nr XVIII/275/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2012 r. zaliczona została droga gminna obejmująca oznakowany parking wraz z drogą manewrową położoną na działce nr 54 k.m. 15 przy budynkach nr 21-25 i 27-31 ul. Piastowska w Nysie.
Uchwała Nr XVIII/275/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w dniu 13 kwietnia 2012 roku, w zakładce Prawo Lokalne – Uchwały Rady Miejskiej – 2012.

Wniosek KS.1431.72.2017 z dnia 2 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) Czy w jakiejkolwiek formie wpłynęła do Burmistrza Nysy informacja o szkodliwej działalności odlewni żeliwa zlokalizowanej na ul. Piłsudskiego. Jeżeli tak proszę opisać formę i rodzaj zawiadomienia, jeżeli była to forma pisemna proszę o udostępnienie kopii dokumentu.
2) Jeżeli Burmistrz powziął informację, o której mowa co z ww. informacją zrobił (jakie kroki zostały podjęte?)
3) Czy gmina zwróciła się w niniejszej sprawie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub innej instytucji? Jeżeli tak proszę o udostępnienie kopii pisma.
4) Czy ww. instytucja ustosunkowała się do zapytania gminy? Jeżeli tak proszę o udostępnienie kopii tej odpowiedzi.  
Odpowiedź z dnia 9 maja 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie informacji o szkodliwej działalności odlewni żeliwa zlokalizowanej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego przekazuję w załączeniu kopię pełnej dokumentacji sprawy. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

Wniosek KS.1431.73.2017 z dnia 3 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) Kopii pisma z dnia 23 lipca 2015 r., nr RW.KOŚ.7023.1.2.2015 skierowanego do Starosty Nyskiego.  
Odpowiedź z dnia 9 maja 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii pisma z dnia 23 lipca 2015 roku, nr RW.KOŚ.7023.1.2.2015 skierowanego do Starosty Nyskiego przekazuję wnioskowaną kopię w załączeniu.

Wniosek KS.1431.74.2017 z dnia 10 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
udostępnienia kopii zdjęć (...) wskazanego marką i numerem tablicy rejestracyjnej pojazdu,  (...) we wskazanym adresem miejscu i wskazanym datą czasie.  
Odpowiedź z dnia 11 maja 2017r.:
W  w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii zdjęć wskazanego marką i numerem tablicy rejestracyjnej pojazdu, we wskazanym adresem miejscu i wskazanym datą czasie informuję, iż wnioskowane informacje nie stanowią informacji publicznej, ponieważ dotyczą indywidualnej sprawy mieszkańca, nie zaś sprawy publicznej.
Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W ich świetle informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy. Ponieważ sformułowania te nie są zbyt jasne, należy przy ich wykładni kierować się art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym prawo do informacji jest publicznym prawem obywatela, realizowanym na zasadach skonkretyzowanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
Uwzględniając wszystkie te aspekty, można zatem powiedzieć, że informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa.
Odnosząc się do sfery prywatności informuję, iż informacje publiczne publikowane są w ogólnodostępnym internetowym informatorze - Biuletynie Informacji Publicznej. Oznacza to, iż udostępnienie wnioskowanych przez Pana informacji jako informacji publicznej, wymusiłoby na Burmistrzu Nysy upublicznienie prywatnej sfery konkretnego mieszkańca, tj. złamanie ustawy o ochronie danych osobowych.
Wobec powyższego, ponieważ wnioskuje Pan we własnej sprawie, proszę o złożenie w Urzędzie Miejskim w Nysie osobiście lub drogą elektroniczną (e-mail) wniosku o udostępnienie kopii zdjęć, bez powoływania się na ustawę o dostępie do informacji publicznej. Kopie zdjęć zostaną Panu przekazane zgodnie z Pańską dyspozycją: drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną na wskazany przez Pana adres.

Wniosek KS.1431.75.2017 z dnia 3 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w poniższym zakresie, odpowiednio:
1. wykazu jednostek na terenie miasta Nysa przyjmujących wnioski o wydanie dowodu osobistego lub prawa jazdy, z podaniem:
a. nazwy jednostki,
b. adresu jednostki,
c. adresu poczty elektronicznej;
2. informacji dotyczących wszystkich obowiązujących umów najmu pod punkty fotograficzne na terenie Urzędu lub jednostki podległej Urzędowi, z wyszczególnieniem:
a. nazwy jednostki,
b. nazwy najemcy,
c. dokładnego adresu jednostki,
d. wielkości wynajmowanej powierzchni,
e. stawki czynszu netto za 1m² i wysokości opłat eksploatacyjnych,
f. daty zakończenia umowy,
3. skanów powyższych umów wraz z aneksami i załącznikami,
4. dla każdego z najemców z punktu 2 (dalej: Dotychczasowy Najemca) informacji o tym:
a. czy Dotychczasowy Najemca wyraził chęć przedłużenia umów najmu
b. jakie warunki Dotychczasowy Najemca zaproponował w związku z chęcią podpisania umowy najmu,
c. kopii pism każdego z Dotychczasowych Najemców w sprawie przedłużenia umów najmu
5. dla każdej jednostki przyjmującej wnioski o dowód osobisty lub prawo jazdy informacji o:
a. dostępnych na terenie Urzędu (lub na terenie jednostek podległych Urzędowi) ogólnodostępnych powierzchniach o metrażu nie mniejszym
niż 1m² i nie większym niż 25m², do ewentualnego zaadaptowania jako punkt fotograficzny.
b. mapki zawierającej plan jednostki w części dostępnej dla petentów składających wnioski dowód osobisty lub prawo jazdy z naniesionymi
miejscami z punktu 2.
6. dla każdej jednostki przyjmującej wnioski o dowód osobisty lub prawo jazdy, informacji o konkursach na wynajem powierzchni, która może zostać zaadapotwana na punkt fotograficzny, ze szczególnym uwzględnieniem:
i. terminu i sposobu składania ofert,
ii. terminu rozstrzygnięcia konkursu i rozpoczęcia umowy najmu
iii. kryteriów wyboru
7. informacji o wszelkich zapytaniach ofertowych i ofertach złożonych w Urzędzie w związku z zamiarem najmu powierzchni mogącej zostać zaadaptowanej jako punkt fotograficzny (także samoobsługowy).
Odpowiedź z dnia 22 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie punktów fotograficznych informuję, iż na terenie Nysy wnioski o wydanie dowodu osobistego przyjmuje Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, e-mail: nysa@www.nysa.pl , natomiast wnioski o wydanie prawa jazdy przyjmuje Starostwo Powiatowe w Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa, bok@powiat.nysa.pl.
Urząd Miejski w Nysie nie posiada powierzchni do zaadaptowania jako punkt fotograficzny, nie ogłaszał konkursów na wynajem powierzchni pod punkty fotograficzne i nie zawierał umów najmu pod punkty fotograficzne. Do Urzędu Miejskiego w Nysie nie wpłynęły zapytania ofertowe w związku z zamiarem najmu powierzchni mogącej zostać zaadaptowaną jako punkt fotograficzny, także samoobsługowy.
W celu uzyskania informacji we wnioskowanym zakresie, a dotyczących jednostki przyjmującej wnioski o wydanie prawa jazdy, wniosek winien zostać złożony w Starostwie Powiatowym w Nysie.

Wniosek IP.1431.1.2017 z dnia 15 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
doc
Odpowiedź z dnia 26 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie samorządowego zarządzania publicznego i rewitalizacji przekazuję w załączeniu wypełniony kwestionariusz. pdf


Wniosek IP.1431.2.2017 z dnia 18 maja 2017 roku
W ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o odpowiedź na poniższe pytania.
1. Czy Gmina ma plany związane z poprawą wyglądu ścieżek nad rzeką Nysą?
2. Jeśli tak, to jakie to plany, co zostanie tam wykonane i kiedy?
3. Czy ścieżki zostaną wyasfaltowane?
4. Czy pojawią się ławki, kosze na śmieci oraz przystanie kajakowe?
Odpowiedź z dnia 30 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zagospodarowania burwarów nad rzeką Nysą Kłodzką w Nysie informuję, iż zamiarem Gminy Nysa jest utworzenie w międzywalu rzeki Nysy Kłodzkiej pasażu pieszo-rowerowego na południowym brzegu rzeki, na odcinku od Parku Miejskiego do mostu imienia Gen. Józefa Bema. Przystanie kajakowe wykonane zostały w ramach zadania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i znajdują się przy wszystkich przebudowanych jazach.
Planowane jest wyposażenie pasażu w infrastrukturę teletechniczną tj. bezprzewodowy internet i monitoring wizyjny, oświetlenie parkowe, małą architekturę (tj. ławki, stoliki, kosze na śmieci), urządzone strefy rekreacji i wypoczynku, urządzenia zabawowe i sportowe. Realizacja zamierzenia uzależniona jest jednak od właściciela terenu - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Informuję również, iż zrealizowane przedsięwzięcie dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego, zostało sfinansowane ze środków unijnych, objęte jest tzw. „trwałością projektu". Oznacza to, że w okresie 5 lat od zakończenia budowy należy zachować wszystkie zakładane cele i parametry techniczne przedsięwzięcia.
W związku z powyższym, wg Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, nie jest możliwe wykonanie obecnie np. nawierzchni asfaltowych na ścieżkach.
Trwają również rozmowy na temat montażu małej architektury, urządzeń zabawowych i sportowych, lecz podjęcie decyzji wymagać będzie zgody instytucji finansującej. Warunkiem bezwzględnym jest zastosowanie rozwiązań umożliwiających demontaż całej wybudowanej infrastruktury na czas zagrożeń powodziowych.  

Wniosek IP.1431.3.2017 z dnia 18 maja 2017 roku
W ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o odpowiedź na poniższe pytania.
1.  Ile skarg w 2016 roku i 2017 roku wpłynęło do Urzędu Miejskiego od mieszkańców, dotyczących wg. nich nieprawidłowego sterylizowania i kastrowania bezdomnych zwierząt, bądź innych nieprawidłowości panujących w Przychodni Weterynaryjnej "Milwet"?
2. Jakiej treści były to skargi i jakich nieprawidłowości dotyczyły?
3. Czy były to skargi ustne, czy pisemne? Jeśli były to skargi pisemne to proszę o ich przeskanowanie i przesłanie.
4. Czy ktoś z wydziału zweryfikował osobiście zasadność skarg udając się do przychodni "Milwet" i rozmawiając z właścicielką?
5. Jaka była reakcja urzędu na te skargi, czy nieprawidłowości zostały zgłoszone do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nysie oraz Opolskiej IzbyLekarsko-Weterynaryjnej lub innej jednostki, która władna jest zweryfikować nieprawidłowości opisane w pismach mieszkańców? 6. Jeśli nie było żadnej reakcji ze strony urzędu, to dlaczego?
7. Proszę również o przeskanowanie i przysłanie mi umowy z 2016 roku i 2017 roku urzędu z przychodnią weterynaryjną "Milwet" w Nysie, przy ulicy Krzywoustego. 8. Ile podmiotów wystartowało w tegorocznym konkursie na sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt?
9. Jakie były kryteria konkursu i dlaczego została wybrana Przychodnia Weterynaryjna "Milwet"?
10. Ile Gmina płaci przychodni za wysterylizowanie kotki i kastrację kocura oraz ile płaci za obsługę weterynaryjną?
Odpowiedź z dnia 24 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie bezpłatnej kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt w Przychodni Weterynaryjnej "Milwet" w Nysie w ramach umowy z Gminą Nysa informuję:
1. W latach 2016 i 2017 do Urzędu Miejskiego w Nysie nie wpłynęły skargi dotyczące nieprawidłowego sterylizowania i kastrowania bezdomnych zwierząt, bądź innych nieprawidłowości w Przychodni Weterynaryjnej „Milwet".
We wnioskowanym okresie przeprowadzono dwie rozmowy na temat jakości świadczonych usług przez Przychodnię Weterynaryjną „Milwet":
- w 2016 roku na temat jakości usług z  właścicielką przychodni lek. wet. Panią Emilią Maciuszek rozmawiał pracownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Nysie Pan Andrzej Jakubiszak. Pani Emilia Maciuszek przyznała, iż miał miejsce przypadek przekazania kota przed upływem rekonwalescencji. Postąpiono tak na wyraźną prośbę i naleganie wnuka opiekunki kota, który zapewnił, iż zajmie się zwierzęciem, gdyż jest ratownikiem medycznym i ma odpowiednia wiedzę, natomiast przyjechać w innym terminie nie będzie miał możliwości. Po zwróceniu uwagi, Pani Emilia Maciuszek zobowiązała się do ścisłego przestrzegania zapisów umowy,
- w 2017 roku Pani Maciuszek poinformowała, iż nie zwracano się z reklamacją dotyczącą stanu zdrowia kota po przeprowadzonym przez Przychodnię zabiegu lub też kwestionując fachowość jego przeprowadzenia.
2. Nie dotyczy.
3. Nie dotyczy.
4. Nie dotyczy.
5. Nie dotyczy.
6. Nie dotyczy.
7. Kopie umów z lat 2016 i 2017 przekazuję w załączeniu: umowa_2016 , umowa_2017   (po kliknięciu na „umowa_2016” i „umowa_2017” ma się otworzyć odpowiednio dokument – w załączeniu)
8. W 2017 roku w konkursie na sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt wystartowały dwa podmioty.
9. Kryteria zadania zawarte zostały w zaproszeniu do złożenia oferty z dnia 3 lutego 2017 roku, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie – zakładka Gospodarka Majątkiem Gminy – Przetargi – Zamówienia publiczne ogłoszenia o zamówieniach – archiwum pn. „Sterylizacja/kastracja bezpańskich kotów z terenu Gminy Nysa (…)”. Przychodnia Weterynaryjna „Milwet" została wybrana, ponieważ zaoferowała korzystniejsze warunki. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 22 lutego 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie – zakładka Gospodarka Majątkiem Gminy – Przetargi – Zamówienia publiczne wyniki postępowań – pn. „Sterylizacja/kastracja bezpańskich kotów z terenu Gminy Nysa (…)”.
10. Warunki finansowe zawarte zostały w umowie, którą zgodnie z pytaniem nr 7 niniejszego wniosku przekazuję w załączeniu.

Wniosek IP.1431.4.2017 z dnia 18 maja 2017 roku
w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o odpowiedź na poniższe pytania.
1. Kto odpowiada za koszenie trawy na terenach w centrum miasta i parku?
2. Jak często te tereny są koszone?
3. Pojawiły się pierwsze sygnały od mieszkańców, że tereny w mieście są nieskoszone, a osiedla w centrum miasta porasta trawa. Czy dotarły do Państwa jakieś skargi w tej sprawie?
Odpowiedź z dnia 26 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie koszenia trawy w centrum Nysy i Parku Miejskim informuję:
1. Za koszenie trawy w Parku Miejskim w Nysie odpowiada firma VERTICAL SERWIS Tomasz Szostak Suszkowice 32b, 48-385 Otmuchów.
Za koszenie terenów gminnych w centrum Nysy odpowiadają:
- Firma Usługowo – Handlowa MOP s. c. Tadeusz Wójtowicz, Tomasz Wójtowicz w Nysie, ul. Piłsudskiego 40 – w ramach umowy na utrzymanie zieleni niskiej i  czystości w obrębie Rejonu Nr I oraz utrzymanie czystości i zieleni niskiej na podwórkach gminnych,
- Centrum Integracji Społecznej w Nysie, ul. Poznańska 3 – w ramach porozumienia na utrzymanie zieleni niskiej w czystości w obrębie Rejonu Nr II (Planty) oraz na utrzymanie zieleni niskiej i czystości na Placu Paderewskiego.
2. W ramach utrzymania zieleni niskiej w Parku Miejskim, podwórkach gminnych oraz Rejonu Nr II i Placu Paderewskiego koszenie realizowane jest osiem razy w sezonie.
W zakresie umowy na utrzymanie Rejonu Nr I koszenie realizowane jest na bieżąco na Rynku, Placu Kopernika, Placu Jana Pawła II, terenie zielonym przy ulicach Teatralna, Chodowieckiego wzdłuż PWSZ do ul. Grodzkiej i po drugiej stronie ulicy wzdłuż ogrodzenia przy Gimnazjum
Nr 1 oraz pomiędzy wjazdem do hurtowni, a parkingami. Pozostałe tereny w obrębie Rejonu Nr I - dziewięć razy w sezonie.
Koszenia realizowane są zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, mając na względzie również warunki atmosferyczne, w których mogą być wykonywane.
3. W Urzędzie Miejskim w Nysie nie złożono skargi dotyczącej koszenia terenów gminnych.

Wniosek IP.1431.5.2017 z dnia 18 maja 2017 roku
w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o odpowiedź na poniższe pytania. Załączam zdjęcia z parku na Alejach Wojska Polskiego oraz zdjęcie nieskoszonego skweru przy ulicy Prudnickiej jpg1 , jpg2 , jpg3
1. Kto odpowiada za czystość w parku na Alejach Wojaka Polskiego?
2. Czy teren ten zostanie posprzątany, jeśli tak to kiedy?
3. Kiedy zostaną skoszone zarośnięte tereny skwerów i osiedli w centrum miasta (w tym skwer przy ulicy Prudnickiej)?
Odpowiedź z dnia 30 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie czystości terenu przy Alei Wojska Polskiego, koszenia skwerów i osiedli w centrum miasta oraz skweru przy ulicy Prudnickiej informuję:
1.   Tereny zalesione przy Alei Wojska Polskiego nie stanowią terenu zieleni urządzonej typu parkowego wobec czego utrzymywane są w sposób doraźny przez Gminę Nysa.
2.   Wskazany teren przy Alei Wojska Polskiego został częściowo posprzątany z drobnych odpadów komunalnych przez osoby zatrudnione w ramach prac społeczno-użytecznych, natomiast usunięcie odpadów wielkogabarytowych oraz poremontowych zostało zlecone Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej EKOM sp. z o.o. w ramach likwidacji dzikich wysypisk. Informuję również, iż na terenie Gminy Nysa zlokalizowane są dwa Punkty Selektywnego Odbioru Odpadów (GPSZOK), do których mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać m.in. odpady wielkogabarytowe. 3.    W ramach utrzymania terenów zielonych stanowiących własność Gminy Nysa koszenia realizowane są na bieżąco, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami mając na względzie warunki atmosferyczne, w których mogą być wykonywane.  W ramach zawartej umowy podwórko wskazane na zdjęciu, znajdujące się w obrębie ulic Mariacka - Prudnicka - Stanisława Moniuszki - Zjednoczenia, zostało skoszone.

Wniosek IP.1431.6.2017 z dnia 19 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Czy ARN Sp z o.o. jest spółką gminną utworzoną przez gminę czy po prostu gmina posiada udziały w tej spółce?
2. Kopii pisma KS.1431.23.2016 z dnia 2 marca 2016 r.
3. Kopii wszystkich wpłat na konto gminne z ARN sp. z o.o. od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Odpowiedź z dnia 26 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie ARN sp. z o.o. informuję:
1.  ARN sp. z o.o. jest spółką gminną utworzoną przez Gminę Nysa.
2.  Kopię wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2 marca 2016 roku, któremu nadano nr KS.1431.23.2016 przekazuję w załączeniu. Informuję równocześnie, iż pytania i odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie. jpg
3.  Kopie wpłat na konto gminne z ARN sp. z o.o., z dokonaną anonimizacją w zakresie ochrony danych osobowych oraz przedsiębiorcy, przekazuję w załączeniu. pdf

Wniosek IP.1431.7.2017 z dnia 22 maja 2017 roku
Na podstawie art.2 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001r. (Dz.U. 2001 nr 112 póz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie przestrzegania Art. 94^3. Par.1 kodeksu pracy tj. Jak państwo przeciwdziałają mobbingowi.
Proszę o informacje/dokumenty w zakresie wszelkich działań związanych z realizacja tego obowiązku, a więc na wszelkich regulacjach wewnętrznych i praktykach stosowanych w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Odpowiedź z dnia 24 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie regulacji wewnętrznych stosowanych w Urzędzie Miejskim w Nysie informuję, iż przeciwdziałaniu mobbingowi w Urzędzie Miejskim w Nysie reguluje Zarządzenie Nr 1514/2014 Burmistrza Nysy z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Nysie, które zmienione zostało Zarządzeniem Nr 686/2016 Burmistrza Nysy z dnia 13 kwietnia 2016 roku.
Dokumenty udostępnione zostały poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, w zakładce Prawo Lokalne – Burmistrz akty prawne, odpowiednio 2014 i 2016 rok

Wniosek IP.1431.8.2017 z dnia 23 maja 2017 roku
Na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej uprzejmie proszę o udostępnienie mi wersji elektronicznej programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla realizacji inwestycji "Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego".
Odpowiedź z dnia 24 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla realizacji inwestycji „Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego", przekazuję wnioskowany program w załączeniu. Informuję równocześnie, iż wersja papierowa PFU (oryginalna - z podpisami projektantów) dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nysie, pok. 136. PFU , 1_Plan_orientacyjny , 2_PZT , 3_PZT , 4_PZT , 5_Przekroje , 6_Przekroje , ST_dr , ST_sanitarna , SST_osw_i_energetyka , SST_Telekomunikacja , 1_Str_tytulowa , 2_Projekt_organizacji_ruchu , 1_Plan_orientacyjny , 2_Inwentaryzacja_ist_oznakowania_1 , 2a_Inwentaryzacja_ist_oznakowania_2 , 3_PDOR_1 , 3a_PDOR_2 , 3b_PDOR_3 , zatwierdzenie_PDOR 

Wniosek IP.1431.9.2017 z dnia 23 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) Ile opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego postoju zostało nałożonych na ul. Tkackiej od dnia 2 lipca 2016 r. do dnia otrzymania wniosku? Jaka część tych opłat została opłacona? Jaka część skierowana do egzekucji? Jaki był przychód z tytułu opłacenia opłat (proszę uwzględnić zarówno opłacone opłaty przed i jak i po egzekucji).
2) Ile opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego postoju zostało nałożonych na ul. Karola Miarki od dnia 2 lipca 2016 r. do dnia otrzymania wniosku? Jaka część tych opłat została opłacona? Jaka część skierowana do egzekucji? Jaki był przychód z tytułu opłacenia opłat (proszę uwzględnić zarówno opłacone opłaty przed i jak i po egzekucji).
3) Ile opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego postoju zostało nałożonych na ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Kowalskiej do ul. Parkowej od dnia 2 lipca 2016 r. do dnia otrzymania wniosku? Jaka część tych opłat została opłacona? Jaka część skierowana do egzekucji? Jaki był przychód z tytułu opłacenia opłat (proszę uwzględnić zarówno opłacone opłaty przed i jak i po egzekucji).
4) Kiedy Burmistrz Nysy otrzymał Postanowienie z Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Opolu o stwierdzeniu prawomocności wyroku z dnia 10 stycznia 2017 r. sygn. akt II SA/Op 297/16?
Odpowiedź z dnia 6 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie strefy płatnego parkowania informuję:
1.  Na ulicy Tkackiej w Nysie od dnia 2 lipca 2016 roku nie są pobierane opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania w Nysie.
2.  Z tytułu nieopłaconego postoju na wyznaczonych miejscach postojowych na ulicy Karola Miarki w Nysie od dnia 2 lipca 2016 roku do dnia 26 maja 2017 roku wystawiono 33 zawiadomienia, z tego opłacono 18 zawiadomień na kwotę 421,60 zł. Za okres od dnia 2 lipca 2016 roku nie została jeszcze wszczęta egzekucja.
3.  Opłata dodatkowa na ulicy Królowej Jadwigi w Nysie pobierana jest na wyznaczonych miejscach postojowych (od ulicy Bolesława Krzywoustego do ulicy Kowalskiej). Od dnia 2 lipca 2016 roku nie są wystawiane zawiadomienia na w/w ulicy, na odcinku od ulicy Kowalskiej do ulicy Parkowej.
4.  Postanowienie prawomocnego orzeczenia z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Nysie w dniu 2 maja 2017 roku.

Wniosek IP.1431.10.2017 z dnia 23 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) Czy zastępca Burmistrza Piotr Bobak posiadał od 1 stycznia 2014 r. do 14 maja 2017 r. stosowane upoważnienie od Burmistrza Nysy do wystawiania upomnień, postanowień w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów i innych dokumentów związanych z nieuiszczeniem opłat w strefie płatnego parkowania?
2) Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca proszę o udostępnienie kopii tego upoważnienia.
Odpowiedź z dnia 26 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie upoważnień Burmistrza Nysy wydanych Zastępcy Burmistrza Piotrowi Bobakowi do wystawiania upomnień, postanowień w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów i innych dokumentów związanych z nieuiszczeniem opłat w strefie płatnego parkowania w Nysie w okresie 1 stycznia 2014 roku – 14 maja 2017 roku informuję, iż  Pan Piotr Bobak został powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza z dniem 15 grudnia 2014 roku.
Zastępca Burmistrza Piotr Bobak posiada obowiązki, uprawnienia i upoważnienia uregulowane Zarządzeniem Nr 1432/2014 Burmistrza Nysy z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Nysie, ze zmianami: 22 stycznia 2015 roku, 15 maja 2015 roku, 31 grudnia 2015 roku i 1 lipca 2016 roku. Ponadto Zastępca Burmistrza Piotr Bobak posiada stosowne upoważnienia nadane: Zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Nysy z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia Zastępców Burmistrza Nysy do prowadzenia w imieniu Burmistrza Nysy określonych spraw Gminy Nysa oraz składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Nysa oraz Zarządzeniem Nr 86/2015 Burmistrza Nysy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia I Zastępcy Burmistrza Nysy ds. Rozwoju Społecznego i Naczelnika Wydziału Rozwoju Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego do załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych w zakresie wynikającym z ustawy o drogach publicznych.
Dokumenty udostępnione zostały poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, w zakładce Prawo Lokalne – Burmistrz akty prawne, odpowiednio 2014, 2015, 2016 rok oraz w zakładce Prawne podstawy działania – Regulamin.

Wniosek IP.1431.11.2017 z dnia 23 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) Czy w sprawach skarg wniesionych do WSA w Opolu na uchwałę określającą bon wychowawczy przez mieszkańca Nysy oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Gmina Nysy będzie reprezentowana przez Radcę Panią Aleksandrę Markiewicz?
2) Czy to prawda, że w którejś ze spraw ww. Burmistrz postanowił wynająć inną pomoc prawną?
3) Jeżeli odpowiedź na 2 pyt. jest twierdząca proszę podać koszt obsługi prawnej oraz kopię zawartej umowy.
Odpowiedź z dnia 29 maja 2017 roku:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie uchwały określającej bon wychowawczy informuję:
1. Na dzień 26 maja 2017 roku nie zostało podpisane pełnomocnictwo dla Pani Aleksandry Markiewicz do reprezentowania Gminy Nysa w sprawie skarg wniesionych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę nr XXV/381/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego” (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 2159, ze zm.).
2. Tak, Burmistrz Nysy postanowił zawrzeć umowę o świadczenie usług pomocy prawnej z Kancelarią Prawniczą Marek Szydło i
Wspólnicy Sp. K.
3. Kopię wnioskowanej umowy, zawierającą kwotę wynagrodzenia, przekazuję w załączeniu. pdf

Wniosek IP.1431.12.2017 z dnia 24 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z gorącą prośbą o udzielenia informacji o Państwa działalności jako Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie ujętym w dalszej części wniosku: Proszę o przekazanie następujących danych:
- adresy mail jednostek organizacyjnych których organem prowadzącym jest Państwa Jednostka Samorządu Terytorialnego (mam na myśli np. szkoły, instytucje pomocy społecznej i inne).
- bezpośredni adresu mail do osoby lub komórki merytorycznej, która w Państwa Urzędzie jest odpowiedzialna za rozwój kompetencji pracowników Urzędu, jeśli takiego adresu nie ma to proszę o podanie adresu mail na który można kierować korespondencje w zakresie pytań o na przykład procesy rekrutacyjne.
Odpowiedź z dnia 24 maja 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek informuję, iż kontakt do jednostek organizacyjnych, spółek gminnych oraz placówek oświatowych znajduje się w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie w zakładce "Jednostki samorządowe". Po rozwinięciu zakładki możliwe jest wybranie wg potrzeb: Gimnazja, Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Żłobki, Jednostki organizacyjne lub Spółki.
W zakresie rozwoju kompetencji pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie proszę o kontakt z Sekretarzem Miasta Robertem Piegzą,
tel. 77 40 80 639, e-mail: r.piegza(at)www.nysa.pl .

Wniosek IP.1431.13.2017 z dnia 28 maja 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej:
Proszę o podanie następujących informacji dotyczących osób wykonujących funkcje publiczne tj. Cymbalista Małgorzata, Wierdak Tomasz, Kaczmarska Aneta, Kochajkiewicz Jadwiga, Rogowska Ewa, Byczek Maciej, Anna Płończak, Mirosław Gruchacz, Kleszczyńska Edyta, Jabłoński Roman, Szulin Patrycja:
1) Jakiej wysokości ww. urzędnicy otrzymywali wynagrodzenie za pracę od początku objęcia stanowiska Burmistrza przez Kordiana Kolbiarza z podziałem na poszczególne miesiące (proszę wskazanie dla każdej osoby osobno. Jeżeli wynagrodzenie było stałe przez dłuższy okres proszę o wskazanie tego okresu).
2) Jakiej wysokości ww. urzędnicy otrzymywali dodatki, nagrody, premie od początku objęcia stanowiska Burmistrza przez Kordiana Kolbiarza oraz z jakiego powodu je otrzymali z podziałem na poszczególne miesiące (proszę o wskazanie dla każdej osoby osobno).
3) Proszę o wskazanie jakie ww. urzędnicy posiadają wykształcenie oraz jakie szkoły ukończyli, kursy, szkolenia itp. (proszę o podanie informacji dla każdej osoby osobno).
4) Proszę o wskazanie doświadczenia zawodowego ww. urzędników (proszę o podanie dla każdej osoby osobno).
5) Proszę o wskazanie warunków zatrudnienia oraz awansu ww. urzędników, jeżeli takowe nastąpiło (proszę o podanie dla każdej osoby osobno)
6) Proszę o wskazanie szkoleń i kursów odbytych już po zatrudnieniu w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz ich kosztach (proszę o wskazanie dla każdej osoby osobno)
7) Proszę o wskazanie czy ww. urzędnicy otrzymali służbowe karty kredytowe oraz telefony oraz jakie koszty generują w zw. z ich używaniem z podziałem na poszczególne miesiące (proszę o wskazanie osobno dla każdej osoby oraz z podziałem czy koszt dotyczy obrotu kartą kredytową czy rozmów przez telefon).
8) Proszę o wskazanie czy ww. urzędnicy zostali zatrudnieni w gminnej spółce. Jeżeli tak proszę o wskazanie dla każdej osoby osobno warunków zatrudnienia, pełnionego stanowiska oraz otrzymywanego wynagrodzenia.
Odpowiedź z dnia 9 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wynagrodzeń, dodatków, nagród, premii, wykształcenia, kursów i szkoleń, warunków zatrudnienia i awansu, doświadczenia zawodowego, służbowych kart kredytowych i telefonów oraz zatrudnienia w gminnych spółkach, w odniesieniu do osób wykonujących funkcje publiczne: Cymbalista Małgorzata, Wierdak Tomasz, Kaczmarska Aneta, Kochajkiewicz Jadwiga, Rogowska Ewa, Byczek Maciej, Płończak Anna, Gruchacz Mirosław, Kleszczyńska Edyta, Jabłoński Roman oraz Szulin Patrycja, w okresie od objęcia stanowiska Burmistrza Nysy przez Kordiana Kolbiarza informuję:
1.   Wynagrodzenia i dodatki przedstawia załącznik nr 1
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Nysie otrzymują dodatki funkcyjne w związku z pełnioną funkcją i dodatki specjalne za zwiększenie obowiązków służbowych w związku z dodatkowymi zadaniami na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1786) i Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nysie ustalonego Zarządzeniem 726/2016 Burmistrza Nysy z dnia 11 maja 2016r.
2.   Żaden z urzędników wskazanych we wniosku nie otrzymał premii. Dodatki ujęte zostały w pkt 1. Nagrody przedstawia załącznik nr 2  Nagrody jubileuszowe wypłacane są zgodnie z art. 36 i 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
3.   Kursy i szkolenia ujęte zostały w pkt 6. Wykształcenie oraz ukończone szkoły:
Małgorzata Cymbalista – wykształcenie wyższe w zakresie zootechniki – Akademia Rolnicza w Szczecinie, studia podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej – Uniwersytet Wrocławski.
Tomasz Wierdak – wykształcenie wyższe  kierunek: teologia adwentystyczna – Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej. Aneta Kaczmarska – wykształcenie wyższe, kierunek: pedagogika resocjalizacyjna w zakresie zarządzanie – Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogiczno-Ekonomicznych w Brzegu, kierunek: pedagogika w zakresie psychopedagogika – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
Jadwiga Kochajkiewicz – wykształcenie policealne w zawodzie  ekonomisty – Policealne Studium Ekonomiczne w Nysie.
Ewa Rogowska – wykształcenie wyższe w zakresie ekonomiki i organizacji obrotu towarowego i usług – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu. Maciej Byczek – wykształcenie wyższe kierunek: Politologia i Nauki Społeczne – Uniwersytet Opolski.
Anna Płończak – wykształcenie wyższe, kierunek: zdrowie publiczne – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
Mirosław Gruchacz – wykształcenie wyższe w zakresie historii specjalność archiwistyka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Edyta Kleszczyńska – wykształcenie średnie w zawodzie pracownik administracyjno-biurowy – Liceum Zawodowe, Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie.
Roman Jabłoński – wykształcenie wyższe, kierunek: architektura i urbanistyka – Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Instytut Architektury. Patrycja Szulin – wykształcenie wyższe, kierunek: prawo – Uniwersytet Wrocławski, studia podyplomowe w zakresie Audytu Rachunkowości i Kontroli Zarządczej – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnej – Uniwersytet Wrocławski, studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Wyższa Szkoła Bankowości we Wrocławiu, spełnienie wymagań certyfikacji – Certyfikowanego Profesjonalnego Rządowego Audytora – Instytut Audytorów Wewnętrznych, szkolenia: Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania ISO 9001, Doskonalenie procesu auditowania dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania PN-EN ISO 9001:2009, – Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. Dzierżoniów, Certyfikat Doskonalenia Zawodowego Rekomendacja Zawodowa – CGAP nr 4261.
4.   Doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie zatrudnienia na dzień 6 czerwca 2017 roku:
Małgorzata Cymbalista – ogólny staż pracy ponad 27 lat, w tym ponad 23 lata w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Tomasz Wierdak – ogólny staż pracy ponad 14 lat w tym ponad 13 lat w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Aneta Kaczmarska – staż pracy ponad 22 lata w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Jadwiga Kochajkiewicz – ogólny staż pracy ponad 34 lata w tym ponad 32 lata w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Ewa Rogowska – ogólny staż pracy ponad 40 lat, w tym ponad 12 lat w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Maciej Byczek – ogólny staż pracy ponad 10 lat, w tym ponad 1 rok w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Anna Płończak – ogólny staż pracy ponad 9 lat, w tym ponad 8 lat w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Mirosław Gruchacz – ogólny staż pracy ponad 28 lat, w tym ponad 15 lat w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Edyta Kleszczyńska – ogólny staż pracy ponad 18 lat, w tym ponad 15 lat w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Roman Jabłoński – ogólny staż pracy ponad 11 lat, w tym ponad 9 lat w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Patrycja Szulin – ogólny staż pracy ponad 15 lat, w tym ponad 14 lat w jednostkach administracji samorządowej, w tym 2 lata w Urzędzie Miejskim w Nysie.
5.  Warunki wynagrodzenia przedstawia załącznik nr 1. Warunki zatrudnienia oraz awans:
Małgorzata Cymbalista – od października 1993r. zatrudnienie w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, który w wyniku kolejnych reorganizacji stanowił odrębny wydział lub komórkę wchodzącą w skład następujących wydziałów: Administracyjno-Prawnego, Administracyjno-Organizacyjnego. Awansowana od 1.05.2015r. na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, a od 1.01.2016r. na stanowisko naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich. Od 15.05.2017r. została przeniesiona na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Tomasz Wierdak – od kwietnia 2004 roku pracuje kolejno na stanowiskach młodszego referenta, referenta, podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, który w wyniku reorganizacji stanowił odrębny wydział lub komórkę wchodzącą w skład Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego. Obecnie zatrudnienie w ramach umowy na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.
Aneta Kaczmarska – od września 1995 roku pracuje kolejno na stanowiskach referenta, podinspektora w Wydziale Gospodarczym, specjalisty, podinspektora w Wydziale Administracyjno-Prawnym, od czerwca 2003 roku przeniesiona i awansowana na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, który w wyniku reorganizacji stanowił odrębny wydział lub komórkę wchodzącą w skład Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego. Obecnie zatrudnienie w ramach umowy na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.
Jadwiga Kochajkiewicz – od września 1994 roku pracuje na stanowiskach  specjalisty, podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, który w wyniku kolejnych reorganizacji stanowił odrębny wydział lub komórkę  wchodzącą w skład następujących wydziałów: Administracyjno-Prawnego, Administracyjno-Organizacyjnego. Obecnie zatrudnienie w ramach umowy na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Ewa Rogowska – od grudnia 2004r. pracuje na stanowisku inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, który w wyniku reorganizacji stanowił odrębny wydział lub komórkę wchodzącą w skład Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego. Obecnie zatrudnienie w ramach umowy na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.
Maciej Byczek – od listopada 2016 roku jest zatrudniony  na stanowisku podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
Anna Płończak – w okresie od 6.09.2008r. do 15.11.2015r. pracowała kolejno na stanowiskach aplikanta, młodszego strażnika, młodszego specjalisty w Straży Miejskiej w Nysie. Od 16.11.2015r. do 31.03.2016r. pracowała na stanowisku podinspektora w Wydziale Rozwoju Polityki Społecznej, a od dnia 1.04.2016r. do nadal na stanowisku podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
Mirosław Gruchacz – od grudnia 2001 roku pracował kolejno na stanowiskach  archiwisty, inspektora w Wydziale Administracyjno-Prawnym, od 1.06.2005r. jako inspektor na Samodzielnym Stanowisku ds. Kancelaryjnych i Archiwum Zakładowego. Od 1.01.2016r. awansowany na stanowisko Kierownika Kancelarii i Archiwum Zakładowego. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
Edyta Kleszczyńska – od grudnia 2001 roku pracowała kolejno na stanowiskach: młodszego referenta w Wydziale Administracyjno-Prawnym, Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym, referenta w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym, specjalisty w Wydziale Inicjatyw i Przedsiębiorczości. Od 1.11.2010r. awansowana na stanowisko podinspektora w Wydziale Inicjatyw i Przedsiębiorczości, który w wyniku reorganizacji został przekształcony w Wydział Rozwoju Gospodarczego. Przeniesiona od 16.11.2015r. na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju Polityki Społecznej, a od 1.02.2017r. na stanowisko podinspektora w Kancelarii i Archiwum Zakładowym. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
Roman Jabłoński – od października 2007 roku pracował kolejno na stanowiskach: podinspektora w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Geodezji, w Wydziale Architektury i Urbanistyki. Od 15.07.2011r. awansowany na stanowisko inspektora w Wydziale Architektury i Urbanistyki, w Wydziale Planowania Przestrzennego. Od 15.05.2015r. awansowany na stanowisko głównego specjalisty – Samodzielne Stanowisko Architekta Miejskiego. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
Patrycja Szulin – pracuje od 1.06.2015r. na stanowisku Audytora Wewnętrznego.  Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
6.   Kursy, szkolenia, seminaria, warsztaty wraz z kosztami udziału przedstawia załącznik nr 3
7.   Żaden z pracowników wskazanych we wniosku nie posiada służbowej karty kredytowej, ani służbowego telefonu komórkowego.
8.   Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji o zatrudnieniu wskazanych we wniosku pracowników w gminnych spółkach. W celu uzyskania informacji, zapytanie w tym zakresie proszę złożyć bezpośrednio w spółkach.

Wniosek IP.1431.14.2017 z dnia 29 maja 2017 roku
Na podstawie art. 1 i art. 6 w związku z art. 4 ust 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Treść decyzji Burmistrza Nysy z dnia 19.04.2011r., znak GG.6831.19.2011 w sprawie zatwierdzenia podziału działki nr 38, AM 5 obręb Wróblewskiego miasto Nysa.
Odpowiedź z dnia 1 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia decyzji Burmistrza Nysy z dnia 19 kwietnia 2011 roku nr GG.6831.19.2011 przekazuję w załączeniu wnioskowaną kopię dokumentu z dokonaną niezbędną anonimizacją. decyzja1 , decyzja2 , decyzja3  

Wniosek IP.1431.15.2017 z dnia 30 maja 2017 roku
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej:
1.  Czy działka o nr ewidencyjnym 45/5 obręb Średnia Wieś (id: 160705_4.0004.AR_591.45/5) stanowi własność Gminy Nysa, czy Gmina Nysa ujawniła ewentualne prawo własności nieruchomości obejmującej tę działkę nabyte w trybie 98 ust. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ewentualnie jaki inny organ nabył własność tej nieruchomości?
2.  Jakiego rodzaju droga (gminna, powiatowa, wojewódzka, krajowa) będzie przebiegać przez działkę o nr ewidencyjnym 45/5 obręb Średnia Wieś (id: 160705_4.0004.AR_591.45/5) w wypadku realizacji inwestycji – drogi publicznej na tej działce? Czy taką ewentualną inwestycję będzie realizowała Gmina Nysa?
3.  Czy aktualne plany rozbudowy infrastruktury drogowej przewidują budowę drogi wzdłuż działki o nr ewidencyjnym 45/5 obręb Średnia Wieś (id: 160705_4.0004.AR_591.45/5)?
4.  Czy wiadomym jest kiedy zostanie rozpoczęty taki proces inwestycyjny, a jeśli trwa na jakim jest etapie?
Odpowiedź z dnia 7 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie działki o nr ewidencyjnym 45/5 obręb Średnia Wieś informuję, iż działka ewidencyjna nr 45/5 arkusz mapy 591 obręb Średnia Wieś nie stanowi własności Gminy Nysa. Gmina Nysa nie nabyła prawa własności w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji o rodzaju drogi na działce nr 45/5, poza zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Proces inwestycyjny dot. budowy drogi na działce
nr 45/5 nie został rozpoczęty. Gmina Nysa nie planuje inwestycji drogowej na działce nr 45/5.

Wniosek IP.1431.16.2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej proszę o informacje:
Czym podyktowane jest zrezygnowanie miasta z korzystania ze swojego oficjalnego herbu (6 lilii na czerwonym tle)?
Czy konkursowo logo zastąpiło herb miasta?
Proszę o podanie:
- uchwały Rady Miejskiej w Nysie likwidującej herb Nysy z oficjalnego symbolu miasta.
- uchwały Rady Miejskiej w Nysie ustanawiającej konkursowe logo nowym symbolem miasta.
Odpowiedź z dnia 9 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie herbu Nysy oraz logo miasta informuję, iż herb Nysy jako oficjalny symbol nadal obowiązuje zgodnie z uchwałą Nr II/18/02 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nysa (załącznik nr 2 do Statutu Gminy Nysa).
Nie istnieje zatem uchwała Rady Miejskiej w Nysie likwidująca herb Nysy jako oficjalnego symbolu miasta. Nie ma także uchwały, która ustanawiałaby konkursowe logo nowym symbolem Nysy.
Jest rzeczą całkowicie naturalną, iż różnego rodzaju instytucje publiczne coraz chętniej przeprowadzają zmiany wizerunkowe. Często spotykanym jednak problemem wśród takich zmian jest strach przed nimi, który wynika z troski o dotychczasowy znak identyfikujący miasto czyli herb. To także nieumiejętne definiowanie tego czym jest logo, czym powinno być i do czego służy. Zapewniam, iż nikt nie rezygnuje, nie zastępuje i nie niszczy herbu Nysy. To nasza duma, tradycja i tożsamość.
Gmina Nysa jest jedną z niewielu w skali kraju, która nie posiada systemu identyfikacji wizualnej. Logo ma być elementem nowoczesnego marketingu samorządowego. Pojawiać się będzie między innymi w materiałach drukowanych, takich jak ulotki, wizytówki, czy papier firmowy, na koszulkach, kubeczkach, artykułach piśmienniczych czy stronie internetowej, ale ma także „wejść” do przestrzeni publicznej.
Logo jednostek samorządowych, firm czy innych instytucji jest jed­nym z naj­waż­niej­szych aspek­tów iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej szeroko pojmowanego biz­nesu. Należy pamię­tać, że wiele mię­dzy­na­ro­dowych instytucji i miast posiada znaki fir­mowe rozpoznawalne przez klientów, turystów i mieszkańców, już na „pierw­szy rzut oka”. Sam ten fakt poka­zuje jak ważne jest posiada­nie wła­snego logo, na który Gmina Nysa zdecydowała się w 2016 roku.

Wniosek IP.1431.17.2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, proszę o udostępnienie niżej wymienionych informacji, a także odpowiedzi na pytania: 1. Kopii karty drogowej (ewidencji pojazdu) samochodu służbowego peugeot 508 nr rej. ONY JM83 z dnia 23 maja 2017 r.
2. Kto z pracowników urzędu i w jakim celu służbowym podróżował 23 maja 2017 r tym autem do Opola?
3. Czy wśród osób podróżujących była pan Romuald Kamuda, radny rady miejskiej w Nysie?
4. Czy istnieje możliwość wykorzystania samochodu służbowego z kierowcą do celów prywatnych pracowników urzędu miejskiego w Nysie? Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej jest to możliwe?
Odpowiedź z dnia 19 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie samochodu służbowego Peugeot 508 nr rej. ONY JM83 informuję:
1.   Kopię karty drogowej z dnia 23 maja 2017 roku przekazuję w załączeniu. karta (w miejsce „karta” załącznik „karta”)
2.   W dniu 23 maja 2017 roku do Opola podróżowali następujący pracownicy Urzędu Miejskiego w Nysie: Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz, Zastępca Burmistrza Marek Rymarz, kierowca Urzędu Miejskiego w Nysie Bronisław Kręcichwost. Celem podróży było spotkanie z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - Elżbietą Molak, w związku z projektem przebudowy ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek i Celna.
3.   Tak, wśród osób podróżujących był także Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Romuald Kamuda.
4.   Nie ma możliwości wykorzystywania samochodu służbowego z kierowcą do celów prywatnych pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie.
W tym przypadku sytuacja taka nie miała miejsca, albowiem podróż służbowa odbywała się w celu i z udziałem osób wskazanych w pkt 2.

Wniosek IP.1431.18.2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku
Na podstawie art.61 w związku z art. 8 ust.2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, oraz art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. ( Dz. U. 112 poz. 1198 z póź. zm.) składam wniosek o udzielenie informacji publicznej czy gmina posiada własne grunty inwestycyjne na sprzedaż?
Odpowiedź z dnia 7 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie gruntów inwestycyjnych informuję, iż Gmina Nysa posiada własne grunty inwestycyjne na sprzedaż.
Aktualna oferta prezentowana jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie www.nysa.eu – baner „Inwestor” – zakładka „Oferty inwestycyjne”.
Szczegółowe informacje w zakresie gruntów inwestycyjnych udzielane są:
- telefonicznie: 77 40 80 603 lub 609 414 555,
- drogą elektroniczną: inwestor(at)um.nysa.pl (w miejsce (at) należy wpisać @),
- w Urzędzie Miejskim w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15, I piętro, pok. 112a.

Wniosek IP.1431.19.2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku
W trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej,wnioskujemy o przesłanie jednego z dwóch dokumentów (dot. podłogi sportowej dla zadania: „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie"): Dokument  specyfikujący wyniki badań wszystkich 13-tu parametrów, wyznaczonych przez normę PN-EN 14904:2009 (np. Kartę Techniczną producenta podłogi) lub Raporty z badań (szt. 13) - zawierające wyniki wszystkich wymaganych przez normę parametrów.
Odpowiedź z dnia 19 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie podłogi sportowej dla zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie” informuję, iż zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym inwestycji zakończenie prac związanych z wykonaniem posadzki sportowej nastąpi w sierpniu 2017 roku. Wykonawca przedstawił wzór deklaracji własności użytkowych i na tej podstawie został zobligowany do wykonania badania własności użytkowych z partii materiału, który jest przygotowany do wbudowania w hali widowiskowo-sportowej w Nysie.

Wniosek IP.1431.20.2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: Kopie oświadczeń majątkowych wszystkich radnych Rady Miejskiej w Nysie za rok 2016.
Odpowiedź z dnia 23 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Nysie za rok 2016 informuję, iż wnioskowane oświadczenia majątkowe zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl), zakładka: Inne dokumenty – Oświadczenia majątkowe – Radnych. 

Wniosek IP.1431.21.2017 z dnia 10 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o przekazanie informacji:
1.   Ile na drogach (w tym przyległych do nich terenach) zarządzanych przez Miasto Nysa istnieje obecnie wytyczonych miejsc parkingowych przeznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych?
2.   Ile z nich na chwilę obecną jest oznakowanych w całości zgodnie z wymaganiami wprowadzonymi rozporządzeniem zmieniającym z 3 lipca 2015r. (tj. biała koperta wymalowana na powierzchni barwy niebieskiej z piktogramem inwalidy)?
3.   Jeżeli samorządowi miejskiemu pozostały w tym zakresie jeszcze do wykonania dalsze prace, proszę o przekazanie informacji, czy zostaną one zakończone w przepisowym terminie 30 czerwca br.?
Odpowiedź z dnia 22 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie poziomego oznakowania miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych informuję:
1.  Gmina Nysa nie posiada na drogach gminnych wyznaczonych „stanowisk postojowych” przeznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych oznaczonych znakiem poziomym P-18. Posiadamy natomiast wyznaczone 72 stanowiska postojowe zastrzeżone, tzw. „koperta” z przeznaczeniem dla pojazdów osób niepełnosprawnych, oznakowanych znakiem poziomym P-20 z symbolem P-24.

2.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314) pkt 5.2.4 „Linie wyznaczające stanowiska postojowe” otrzymał brzmienie: „znak P-18 "stanowisko postojowe"”, stosuje się w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk. Na obszarach, gdzie wyznacza się miejsca postojowe, należy przewidzieć stanowiska przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej”. Przepisy te nie nakładają takiego obowiązku na znak P-20 – pkt 5.2.6 niniejszego rozporządzenia dotyczącego zastrzeżonych miejsc postojowych „koperta”.

Ponadto informuję, iż termin 30 czerwca 2017 roku, określony w §2 niniejszego rozporządzenia dotyczy znaków i sygnałów drogowych niespełniających warunków określonych w §1: pkt 1 lit. f - w zakresie pkt 6.3.7.2 i 6.3.7.8; pkt 2 lit. d - w zakresie pkt 5.2.4 i 5.2.9.3; pkt 3 lit. a - w zakresie pkt 3.3.5.2 i 3.3.5.3, czyli jedynie „stanowisk postojowych” oznaczonych znakiem poziomym P-18.


Wniosek IP.1431.22.2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie wydanej przez Burmistrza Nysy decyzji nr ROŚ.ŚR.7624.DS/47/10 z dnia 2011-07-20 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kształtowaniu dna Zbiornika Nyskiego poprzez wydobywanie kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża „Głębinów-Zbiornik” z czaszy zbiornika oraz deponowanie w wyrobisku poeksploatacyjnym frakcji odpadowych, położonych na obszarze Natura 2000.
Odpowiedź z dnia 21 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia wydanej przez Burmistrza Nysy decyzji nr ROŚ.ŚR.7624.DS/47/10 z dnia 20 lipca 2011 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kształtowaniu dna Zbiornika Nyskiego poprzez wydobywanie kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża „Głębinów-Zbiornik” z czaszy zbiornika oraz deponowanie w wyrobisku poeksploatacyjnym frakcji odpadowych położonych na obszarze Natura 2000, przekazuję w załączeniu wnioskowaną kopię dokumentu wraz z załącznikami.  decyzja 

Wniosek IP.1431.23.2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: pytania_str_1 , pytania_strona_2
Odpowiedź z dnia 23 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie Gminy Nysa informuję:
1.   Powierzchnia gruntów położonych w granicach administracyjnych Gminy Nysa wynosi 21.697 ha.
2.   Na obszarze administracyjnym swojego władania, Gmina Nysa jest właścicielem gruntów o powierzchni 1.494 ha, natomiast 74 ha pozostają w dyspozycji gminnych osób prawnych.
3.   Obecnie w ramach jednego kompleksu, na powierzchni ok. 18 ha prowadzona jest działalność gospodarcza, przy czym teren jest częściowo wykorzystywany do prowadzenia działalności (teren byłej FSO). Teren (obręb Skorochów-Głębinów) o powierzchni ok. 16 ha, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod usługi. Teren jest niezagospodarowany i posiada dostęp do mediów. Obszar (były poligon przy obwodnicy Nysy) o powierzchni ok. 7 ha, wskazany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren projektowanych urządzeń działalności produkcyjnej, magazynowej i handlowej o średniej intensywności zagospodarowania. Teren jest nieuzbrojony.
4.   Na obszarze gminy Nysa zlokalizowane są dwa obszary włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” o łącznej powierzchni 168,8627 ha. Obecnie Gmina Nysa nie posiada planów włączenia nowych obszarów do strefy ekonomicznej.
5.   Ewidencja prowadzona przez Burmistrza Nysy do 2012 roku nie daje możliwości wykonania raportów ze stanem na koniec 1996 i 2006 roku. Dane te posiada natomiast Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych, do którego należy złożyć wniosek w tym zakresie. Od dnia 1 stycznia 2012 roku istnieje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl), której organem prowadzącym jest Minister Rozwoju. Udostępnianie informacji na temat przedsiębiorców reguluje art. 37 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1829 z póź. zm.). Zgodnie z przepisami do 20 września 2008 roku nie było obowiązku zgłaszania zawieszenia działalności gospodarczej w urzędach gminy. W związku z powyższym o udostępnienie żądanych danych za rok 2016 należy zwrócić się do CEIDG prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
6.   Informacja z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2016 rok, uwzględniająca sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych oraz sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych. Informację za lata 1996 i 2006 przekazuję w załączeniu. sprawozdanie_wydatki_1996 , sprawozdanie_dochody_1996 , sprawozdanie_wydatki_2006 , sprawozdanie_dochody_2006
7.   W dniu 26 lutego 2015 roku Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę Nr V/38/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Uchwała ustala miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: od jednego mieszkańca, za pojemnik (dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) oraz  ustalona została ryczałtowa stawka opłaty za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Uchwała zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) zakładka: Prawo Lokalne - Uchwały Rady Miejskiej - 2015.
8.   Na terenie Gminy Nysa znajdują się dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK. Oba punkty znajdują się w Nysie: ul. Piłsudskiego 61 i ul. Saperska 5.
9.    Sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych, uwzględniające uzyskane roczne dochody z podziałem na poszczególne podatki i opłaty lokalne zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) zakładka: Gospodarka majątkiem gminy - Budżet.
10.  Na podstawie ewidencji ludności prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Nysie (system SELWIN) liczba ludności w Gminie Nysa w 2006 roku wynosiła 59.555 mieszkańców, natomiast w 2016 roku wynosiła 55.928 mieszkańców. Urząd Miejski w Nysie nie posiada danych za rok 1996. Informacje w tym zakresie dostępne są w „Rocznikach statystycznych” wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny.
11.  Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji o stopie bezrobocia w latach 1996, 2006 i 2016. Informacje w tym zakresie posiada Powiatowy Urząd Pracy w Nysie.
12.   Dane dotyczące liczby osób korzystających z form pomocy społecznej w Gminie Nysa w 1996 roku są niedostępne z uwagi na zniszczenie dokumentów w związku powodzią w 1997 roku. W 2006 roku z pomocy społecznej korzystało 2.266 rodzin – 3.086 osób. W 2016 roku z pomocy społecznej korzystało 1.555 rodzin – 2.021 osób.
13.   Na terenie Gminy Nysa funkcjonuje 12 przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nysa, dwa przedszkola prywatne i jedno przedszkole publiczne prowadzone przez stowarzyszenie. Miejsca w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Nysa są wykorzystane w 100% (1130), natomiast w wiejskich w 89,3% (266). Realizacja podstawy programowej, tj. 5 godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu jest bezpłatna, natomiast za każdą godzinę pobytu dziecka powyżej 5 godzin, rodzice dzieci w wieku 3-5 lat wnoszą opłatę w wysokości 1 zł.
Na terenie Gminy Nysa funkcjonują 2 kluby dziecięce i 5 żłobków. Liczba miejsc zgłoszonych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Nysa wynosi łącznie 273. Burmistrz Nysy prowadzi rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Nysa, który aktualizowany jest na bieżąco i publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) zakładka: Inne dokumenty - Rejestry i ewidencje. Żłobki gminne mają obłożenie 100% - 170 miejsc. Urząd Miejski w Nysie nie posiada natomiast wiedzy w zakresie obłożenia w niegminnych placówkach. Wykazy do dotacji zawierają listy dzieci, które uczęszczały do żłobka w danym miesiącu (dziecko może być zapisane do żłobka, ale w danym miesiącu może być nieobecne). Opłaty w placówkach niegminnych ustalane są na zasadach komercyjnych. W żłobkach opieka nad dziećmi jest sprawowana od ukończenia 20 tygodnia życia, w klubach dziecięcych od ukończenia 1 roku życia. Żłobki zapewniają opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka, w klubie dziecięcym do 5 godzin dziennie. Odpłatność w żłobkach miejskich reguluje, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) zakładka: Prawo Lokalne - Uchwały Rady Miejskiej - 2011, uchwała nr IX/148/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Nysa, opłaty dodatkowej za wydłużony wymiar opieki w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Obecnie dzienna opłata za pobyt dziecka wynosi 15 zł. W przypadku, gdy do żłobka jednocześnie uczęszcza więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny dzienna opłata za drugie i kolejne dziecko wynosi 10,50 zł. Opłata za pobyt dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością wynosi 7,50 zł. Oplata dodatkowa z tytułu pobytu dziecka powyżej 10 godzin wynosi 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku. Opłata za wyżywienie w Żłobku nr 1 w Nysie wynosi 5,80 zł dziennie, a w Żłobku nr 2 w Nysie 5,50 zł dziennie. Dodatkowo rodzice z rodzin wielodzietnych, objętych Nyską Kartą Dużej Rodziny mogą skorzystać z 50% dopłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym zlokalizowanym na terenie Gminy Nysa (dopłata nie może przekroczyć 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Nysa). W roku 2017 na podstawie, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) zakładka: Prawo Lokalne - Uchwały Rady Miejskiej - 2013, uchwały nr XXXI/488/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa jeden klub dziecięcy i trzy żłobki otrzymują dotację za dzieci objęte opieką. 14.   Wszystkie zajęcia w przedszkolach finansowane są przez Gminę Nysa, natomiast żłobki nie mają obowiązku realizacji zajęć programowych - pełnią funkcję opiekuńczą.
15.   Na terenie Gminy Nysa funkcjonuje 12 linii komunikacji.
16.   Na terenie Gminy Nysa nie ma miejscowości wyłączonych z komunikacji gminnej.
17.   Na terenie Gminy Nysa znajduje się: 1.270m ciągów pieszych, 1.430 m ciągów rowerowych, 5.954,70 m ciągów pieszo-rowerowych, siedem siłowni na wolnym powietrzu, jeden „Orlik”, 19 placów zabaw.
18.   Wysokość deficytu budżetowego, w przyjętym budżecie na rok 2016 (uchwała Nr XVI/230/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2016 rok) zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) zakładka: Prawo Lokalne - Uchwały Rady Miejskiej - 2016.
19.   Zadłużenie Gminy Nysa wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiło 9.357.161 zł. Zadłużenie Gminy Nysa wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 66.885.000 zł (w tym wartość obligacji przychodowych  21.785.000 zł). Urząd Miejski w Nysie nie posiada danych dotyczących zadłużenie Gminy Nysa na dzień 31 grudnia 1996 roku.
20.   Wartość zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiła 9.357.161 zł, co stanowiło 8,87% budżetu Gminy Nysa. Wartość zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 45.100.000 zł bez obligacji, co stanowiło 23,40 % budżetu Gminy Nysa, z obligacjami natomiast 66.885.000 zł, co stanowiło 34,71% budżetu Gmina Nysa. Zobowiązań krótkoterminowych Gmina Nysa nie posiadała na dzień 31 grudnia 2006 roku i na dzień 31 grudnia 2016 roku. Urząd Miejski w Nysie nie posiada danych dotyczących zobowiązań Gminy Nysa na dzień 31 grudnia 1996 roku.
21.   Całkowitą spłatę zobowiązań Gmina Nysa planuje w 2029 roku.
22.   Gmina Nysa nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek.
23.   Prognoza całkowitego zadłużenia Gminy Nysa na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 74.900.000 zł.
24.   Wydatki na inwestycje w poszczególnych latach zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) zakładka: Gospodarka majątkiem gminy - Budżet.
25.   Urząd Miejski w Nysie nie prowadzi rejestru klubów i towarzystw sportowych. Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia uzyskują wpis do ewidencji prowadzonej przez Starostę lub przez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym.
26.   Dyscypliny sportowe wspierane z budżetu Gminy Nysa w ramach otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2016: piłka nożna, piłka siatkowa, lekkoatletyka, Karate Kyokushin, gimnastyka sportowa, hokej na trawie, strzelectwo sportowe, łucznictwo sportowe, żeglarstwo regatowe, tenis stołowy. Kwota przeznaczona na realizację zadań - 330.000,00 zł. Zadania realizowane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2016: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością; Prowadzenie współzawodnictwa sportowego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych; Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Nysa; Organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych lub sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Nysa; Organizacja i przeprowadzenie imprezy sportowo-rekreacyjnej pn. "Igrzyska sportowe dla dzieci i młodzieży"; Organizacja aktywności fizycznej osób starszych. Kwota przeznaczona na realizację zadań - 93.000,00 zł.
27.   Na terenie Gminy Nysa znajduje się pięć strzelnic sportowych: w Regulicach, w Nysie przy ul. Bramy Grodkowskiej, w Nysie przy ul. Bolesława Śmiałego, w Nysie przy ul. Poniatowskiego w siedzibie LOK, w Nysie przy Rynku Solnym (Carolinum). W chwili obecnej nie planuje się budowy nowej strzelnicy.
28.   Gmina Nysa posiada 374 mieszkania socjalne, 4 pomieszczenia tymczasowe. Gmina Nysa nie posiada pomieszczeń zastępczych.
29.   Średni czas oczekiwania na lokal socjalny wynosił w 2016 roku 43 miesiące.
30.   Ewidencje wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (osobno dla lokali gastronomicznych i punktów handlowych) zlokalizowanych na terenie Gminy Nysa zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) zakładka: Inne dokumenty - Rejestry i ewidencje. Ewidencje aktualizuje się na bieżąco. Informuję równocześnie, iż na dany punkt sprzedaży może być wydane 1, 2 lub 3 zezwolenia, w zależności od oprocentowania napojów alkoholowych. Danych nie należy zatem sumować.
31.   Na terenie Gminy Nysa znajdują się świetlice wiejskie: Domaszkowice, Goświnowice, Hajduki Nyskie, Hanuszów, Iława, Jędrzychów, Kępnica, Konradowa, Koperniki, Kubice, Lipowa, Morów, Niwnica, Podkamień, Przełęk, Radzikowice, Regulice, Rusocin, Sękowice, Siestrzechowice, Skorochów, Wierzbięcice, Wyszków Śląski. Świetlica w Nysie przy ul. Moniuszki; Świetlica Środowiskowa działająca przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie przy ul. KEN; Kino „Pokój” przy al. Lompy; Nyski Ośrodek Rekreacji z siedzibą w Skorochowie.
32.   Na terenie Gminy Nysa znajdują się parki spacerowo-wypoczynkowe o łącznej powierzchni 72,5 ha.
33.   Gmina Nysa od 1994 roku prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej.
34.   Uchwałą Nr LIII/792/10 z dnia 10 listopada 2010 roku Rada Miejska w Nysie wprowadziła na terenie Gminy Nysa opłatę od posiadania psów. Uchwała zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (bip.nysa.pl) zakładka: Prawo Lokalne - Uchwały Rady Miejskiej - 2010.
35.   Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji o ilości obiektów handlowych (pow. 1000 m2), znajdujących się na terenie Gminy Nysa. Informuję natomiast, iż na terenie Gminy Nysa, 17 przedsiębiorców deklaruje do opodatkowania podatkiem od nieruchomości powierzchnie handlowe o pow. 1 000 m2. Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 10 ust. 3a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w studium określa się obszary, na których mogą być one sytuowane. Lokalizacja tych obiektów może nastąpić wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 10 ust. 3b ustawy). Obecnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa wskazuje trzy lokalizacje, na których mogą zostać usytuowane obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Jeden z tych obszarów objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

Wniosek IP.1431.24.2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie kopii umowy nr 2017/AO/13 zawartej w dniu 22 maja 2017 r., z kancelarią radcy prawnego na kwotę 40 000 zł.
Odpowiedź z dnia 19 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie umowy nr 2017/AO/13 o świadczenie obsługi prawnej, zawartej w dniu 22 maja 2017 roku pomiędzy Gminą Nysa a Krzysztofem Furtanem prowadzącym Kancelarię Radcy Prawnego, przekazuję w załączeniu kopię wnioskowanej umowy. umowa

Wniosek IP.1431.25.2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. doniesieniami o testowaniu nowych, elektrycznych autobusów przez gminę Nysa, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Kopii umowy lub innego dokumentu na podstawie, którego Gmina Nysy testuje autobusy elektryczne.
2. Kopii oferty zakupu ww. autobusów o ile gmina Nysa taką ofertę otrzymała.
3. Jaką kwotę Gmina Nysa planuje przekazać na inwestycję związaną z zakupem ww. autobusów.
4. Ile kosztuje jeden z ww. autobusów (jeżeli ceny są różne proszę o wskazanie cen dla każdego autobusu z osobna).
5. Czy gmina Nysa podpisała już umowę na zakup ww. autobusów (z informacji medialnych dochodzą sprzeczne ze sobą informacje). Jeżeli tak proszę o udostępnienie kopii tej umowy.
6. Czy gmina Nysa przeprowadziła badania, kalkulację lub inną ekspertyzę związaną z kosztami zw. z wprowadzeniem i eksploatowaniem elektrycznych autobusów na ulicach miasta Nysa.
Odpowiedź w przygotowaniu.

Wniosek IP.1431.26.2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Proszę o wskazanie nr księgi wieczystej dla gruntu stanowiącego własność gminy, na którym jest zlokalizowana droga wewnętrzna na ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Nysie.
2. Proszę o potwierdzenie czy rzeczywiście Burmistrz Nysy w dniu 25 stycznia 1993 r. przekazał ww. drogę w zarząd ZOZ Nysa. (Jeżeli odpowiedź jest twierdząca proszę o udostępnienie dokumentu przekazującego tę drogę ZOZ Nysa.)
3. Proszę o przekazanie kopii całości korespondencji Burmistrza Nysy z ZOZ Nysa w sprawie ww. ulicy.
4. Kopii pisma z ZOZ Nysa z dnia 12 stycznia 1993 r. nr ZOZ-VII-II/164/37/92/93 skierowanego do Burmistrza Nysy.
5. Kopii pisma Burmistrza Nysy z dnia 9 stycznia 2006 r., nr ID/DR/5544/9105 skierowanego do Urzędu Wojewódzkiego.
Odpowiedź w przygotowaniu.

Wniosek IP.1431.27.2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku
Na podstawie  art.2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)  zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: W związku z planowanym wejściem w życie Ustawy – Kodeks Urbanistyczno-Budowlany - będącej próbą kompleksowej regulacji obejmującej procesy planowania i zagospodarowania przestrzennego - stanowiącej jedną z podstaw realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” - wnioskodawcę interesuje stan przygotowania Jednostek Samorządu Terytorialnego do działania w nowych warunkach. Wnioskodawca obserwuje również - bezczynność Jednostek Samorządu Terytorialnego - w przedmiocie wypełniania dyspozycji art. 30 ust. 1 Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U.2010.76.489) - scilicet: udostępnianie dokumentów planistycznych - na warunkach określonych w art. 9 ust. 1 ww. ustawy. Aby potwierdzić rzeczone informacje, pozwalam sobie złożyć wniosek, o treści jak poniżej:
1.  Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie czy Gmina zapewniła dostęp do danych, o których mowa w art. 30 ust. 1 ww. Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w sposób określony w art. 9 ust. 1 rzeczonej ustawy.
2.  Jeśli odpowiedź jest twierdząca - wnosimy o podanie adresu URL do usługi sieciowej przeglądania WMS lub WMTS?
3.  Jeśli obecny stan prawny panujący w Gminie odpowiada warunkom określonym w art. 30 ust. 2 rzeczonej ustawy - wnosimy - w trybie wyżej określonych przepisów - o udzielnie informacji publicznej - kiedy planowane jest udostępnienie wzmiankowanych zbiorów danych oraz odpowiadających im usług?
4.  Czy Gmina posiada oprogramowanie do przeglądania, tworzenia i edycji dokumentów planistycznych w formie elektronicznej bazodanowej (GIS)? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - jakie do tego celu użytkowane jest oprogramowanie i na jakiej licencji ? (w zakresie przeglądania, tworzenia i edycji tych dokumentów)
5.   Wnosimy o podanie następujących dat: - kiedy ostatni raz Kierownik JST - dokonał oceny aktualności studium i planów miejscowych - oraz daty podjęcia przez Radę Gminy stosownej uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych - w rozumieniu art. 32 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 t.j. z dnia 2016.06.04)
6.  W kontekście przedmiotowych powyżej wymienionych pytań oraz stwierdzonego stanu faktycznego - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - czy stosownie do dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt. 7 oraz art. 29 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) - zaplanowano jakiekolwiek środki na podnoszenie kwalifikacji w tym obszarze w budżecie na 2017 r.? Jeśli odpowiedź jest twierdząca - wnosimy o kwantyfikację przedmiotowych kwot.
7.   Wnosimy o wyszczególnienie szkoleń - z zakresu oprogramowania GIS i wdrażania dyrektywy INSPIRE - na jakie delegował Kierownik JST w 2015 i 2016 r. podległych mu Pracowników posiadających w swoim zakresie kompetencji - realizację zadań związanych z wyżej wzmiankowanym obszarem działania Urzędu.
Wnioskodawcę interesuje przedmiotowa tematyka w szczególności w kontekście obowiązku sprecyzowanego w ustawie o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej - dot. publikacji danych przestrzennych w odniesieniu do zagospodarowania przestrzennego.
Odpowiedź z dnia 23 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie realizacji ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej informuję: 1.   Gmina Nysa zapewniła dostęp do danych, o których mowa w w/w ustawie.
2.   Adres URL do usługi:  http://vmpzp.igeomap.pl/cgi-bin/plany/160705.
3.   Usługi zostały udostępnione.
4.   Gmina Nysa wykorzystuje technologię firmy Geo-System – eGmina. Jest to jedno z najpopularniejszych rozwiązań w Polsce, a portal publiczny został udostępniony na stronie Urzędu Miejskiego w Nysie (www.nysa.eu).
5.   Burmistrz Nysy dokonał ostatniej oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w dniu 15 kwietnia 2014 roku. Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Nysa w dniu 28 maja 2014 roku.
6.   Na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie, w budżecie Gminy Nysa na 2017 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł., bez wyszczególnienia na konkretne obszary szkoleń.
7.   Burmistrz Nysy nie delegował pracowników na szkolenia z zakresu oprogramowania GIS i wdrażania dyrektywy INSPIRE w latach 2015 i 2016.

Wniosek IP.1431.28.2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku
Proszę o odpowiedź na pytania jpg
Odpowiedź z dnia 23 czerwca 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie pomocy i wsparcia osób będących w trudnej sytuacji finansowej informuję:
1.  Pomocą i wsparciem osób będących w trudnej sytuacji finansowej w Gminie Nysa zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, który udziela wsparcia na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wysokość pomocy uzależniona jest od sytuacji materialnej osoby występującej o wsparcie. W budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 rok na  pomoc przeznaczono: zasiłki celowe (518.000 zł), dożywianie (315.000 zł). Kwota stanowi wkład własny do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Świadczenia finansowane są ze środków Gminy Nysa. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie realizuje zadania własne, które są dofinansowane z budżetu państwa, np.: zasiłki stałe (1.151.000 zł), zasiłki okresowe (1.207.000 zł). Inne formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie: świadczeniobiorcy samotni i chorzy mogą korzystać z pomocy wykwalifikowanych opiekunek, dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej, dopłaty do pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych, rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2.  Budżet Gminy Nysa na dany rok, w tym budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, uchwala Rada Miejska w Nysie.
3.  Każda wydana decyzja administracyjna oprócz rozstrzygnięcia i uzasadnienia zawiera również pouczenie, czy i w jakim trybie przysługuje od niej odwołanie. Zatem Pańskie pytanie o możliwości odwoławcze od decyzji sugeruje, iż nie otrzymał Pan decyzji administracyjnej. Ponadto informuję, iż nie od wszystkich decyzji przysługuje możliwość odwołania. Można się bowiem odwołać od decyzji wydanej w pierwszej instancji. Odwołanie wnosi się do organu wyższego stopnia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji (od decyzji Burmistrza Nysy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19a, 45-052 Opole - za pośrednictwem tutejszego organu). Natomiast od decyzji wydanej przez ministra oraz przez samorządowe kolegium odwoławcze, odwołanie nie przysługuje. W takich wypadkach przysługuje jedynie wniesienie o ponowne rozpatrzenie sprawy. Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się w terminie czternastu dni. Termin ten liczy się od daty doręczenia decyzji, a jeżeli decyzja była ogłoszona ustnie, to od momentu ogłoszenia. Jeżeli odwołanie zostanie złożone po terminie, organ odwoławczy stwierdza postanowieniem niedopuszczalność odwołania, a od takiego postanowienia nie przysługuje zażalenie, gdyż jest to decyzja ostateczna.
4. Na dzień 31 maja 2017 roku łączna kwota wydatkowana w 2017 roku na wyjazdy służbowe w Urzędzie Miejskim w Nysie wyniosła
 15.855,65 zł.

Wniosek IP.1431.29.2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
Proszę o odpowiedź na pytania jpg1 , jpg2
Odpowiedź w przygotowaniu.

Wniosek IP.1431.30.2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm. ) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1.  Wskazanie podstawy prawnej realizacji przez samorząd przedsięwzięcia jakim jest Zjazd Dużych Rodzin i wydawanie na ten cel środków publicznych. (wyciąg z przepisów prawa)
2.  Wskazanie klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na organizację Zjazdu. (skany uchwały budżetowej, zarządzeń i innych dokumentów finansowych), źródła finansowania Zjazdu przez ZDR3+.
3.  Dokument wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą  Nysa a ZDR3+ (umowy, porozumienia, aneksy). (skan dokumentu/dokumentów)
4.  Jakie działania wynikające z dokumentu współpracy, o którym mowa w pkt III. zostały zrealizowane (przez obie strony) do dnia 19 czerwca br., jakie umowy w tym zakresie zawarto. (skany umów)
5.   Jakie środki finansowe wydatkowano na działania wymienione w pkt IV. (skany zleceń, umów, zamówień, faktur  i dowody zapłaty).
6.   Jakie zobowiązania finansowe (zarówno po stronie Gminy jak i ZDR) poczyniono w związku z organizacją Zjazdu, które wymagają płatności, na jakie działania.
7.   Na organizację Zjazdu pozyskano sponsorów (informacja źródłowa: http://radio.opole.pl/100,199636,nysa-gotowa-do-przyjecia-gosci-v-zjazdu-duzych-r Wypowiedź Burmistrza Kolbiarza z dnia 01.06.2017r.) Czy strony (Gmina i ZDR3+) wzajemnie informowały się po pozyskanych sponsorach? Czy strony znały treść umów sponsorskich (kwota, przedmiot umowy)? Czy ustalenia co do przeznaczenia środków na konkretne działania wynikające z organizacji Zjazdu  pozyskanych środków od sponsorów były ustalane pomiędzy Gminą i ZDR3+.  Które działania wynikające z dokumentu współpracy (pkt III zapytania) zostały sfinansowane ze środków sponsorskich i na jakie kwoty. Proszę wymienić działania po stronie Gminy i ZDR3+ sfinansowane ze środków sponsora/sponsorów. (skany umów sponsorskich)
8.   Biorąc pod uwagę pkt V, VI i VII – proszę podać łączny koszt organizacji Zjazdu w Nysie.
Odpowiedź w przygotowaniu.

Wniosek IP.1431.31.2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku
Proszę o odpowiedź na pytania jpg1 , jpg2
Odpowiedź w przygotowaniu.

Wniosek IP.1431.32.2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku
Proszę o odpowiedź na pytania jpg1 , jpg2
Odpowiedź w przygotowaniu.

Wniosek IP.1431.33.2017 z dnia 16 czerwca 2017 roku
Proszę o odpowiedź na pytania jpg1 , jpg2
Odpowiedź w przygotowaniu.

Wniosek IP.1431.34.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm. ) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. Wykaz w formie tabelarycznej decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości, wydanych przez Zastępcę Burmistrza Nysy Pana Marka Rymarza pomiędzy 22 grudnia 2014r. a dniem udzielenia odpowiedzi na niniejszy wniosek, zawierający: datę wydania decyzji; numer decyzji; wysokość ustalonej opłaty; oznaczenie, czy decyzja jest ostateczna czy nieostateczna w rozumieniu przepisów k.p.a.; jeżeli nieostateczna - proszę o wskazanie przyczyny; suma kosztów prowadzonego postępowania, zakończonego wydaną decyzją (koszty sporządzenia operatu szacunkowego i inne koszty administracyjne).

2. Kto imiennie (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) jest odpowiedzialny za to, że Zastępca Burmistrza Pan Marek Rymarz nie posiadał pomiędzy dniem 22 grudnia 2014r. a dniem 16 maja 2017r. upoważnienia do wydawania w imieniu Burmistrza Nysy decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości, pomimo, że takowe decyzje wydawał?

3. Czy na dzień udzielania odpowiedzi na niniejszy wniosek Pan Marek Rymarz posiada upoważnienie do wydawania w imieniu Burmistrza Nysy decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości?

Odpowiedź w przygotowaniu.

Wniosek IP.1431.35.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1.  Proszę o podanie imiennej listy (imię, nazwisko, stanowisko) wszystkich pracowników urzędu, w tym obsługi wraz z łączną kwotą przyznanych nagród i premii przy każdym nazwisku.
2.  Proszę rozbić łączną przy każdym nazwisku na składowe, wraz z podaniem daty, kiedy nagrody/premie były przyznane.
3.  Proszę o skany wniosków o nagrody i premie, a jeśli były to dyspozycje ustne o przyznanie takich premii/nagród to proszę podać kto wnioskował o ich przyznanie.
4.   W pkt 2 proszę podać uzasadnienie które było podstawą przyznania i wypłaty każdego świadczenia.
5.    Informację z pkt. 1 proszę podać za okres od początku kadencji burmistrza Kolbiarza do ostatniego dnia, którego upływał będzie termin udzielenia odpowiedzi na niniejszy wniosek.
Odpowiedź w przygotowaniu.

Wniosek IP.1431.36.2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie podłogi w hali widowiskowo-sportowej w Nysie:
W zgodzie z art. 10 i art. 25 ust 2 Ustawy Prawo Budowlane, inwestor, którego reprezentantem na czas trwania inwestycji jest Inspektor Nadzoru, jest zobowiązany do weryfikacji składanych przez Generalnego Wykonawcę wniosków materiałowych kolejnego elementu przed jego wbudowaniem. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR) określa, jakimi wymogami obarczony jest badany (proponowany) element, który Wykonawca ma zamiar wbudować/zainstalować/zamontować w budowany obiekt. W przypadku podłóg sportowych jest to 13 parametrów normy PN-EN 14904:2009, na potwierdzenie przebadania których wykonawca/podwykonawca podłogi, powinien posiadać dokument z notyfikowanego przez UE instytutu badawczego. W związku z powyższym, prosimy o uzupełnienie Państwa odpowiedzi IP.1431.19.2017 o wnioskowane dokumenty.
Odpowiedź w przygotowaniu.

Wniosek IP.1431.37.2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1.  Kiedy w ostatnim czasie dokonywano, wg dotychczasowych standardów (użycie wyłącznie białej farby), odnawiania oznakowania poziomego dowolnego (choćby jednego) stanowiska parkingowego dla osób niepełnosprawnych pozostającego w zarządzie Miasta Nysa? Proszę o wskazanie przynajmniej miesiąca i roku.
2.   Ile miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, które leżą w zarządzie Miasta Nysa, posiada (wg stanu na dzień udzielania odpowiedzi) poziomy symbol inwalidy (znak P-24) namalowany na powierzchni barwy niebieskiej, stosownie do punktu 5.2.9.2 załącznika nr 2 do rozporządzenia?  jpg1 , jpg2
Odpowiedź w przygotowaniu.

Wniosek IP.1431.38.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1.  Czy Bartosz Marczuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wziął udział w zagranicznym wyjeździe nyskiej delegacji Urzędu Miejskiego w Nysie do Albanii we wrześniu 2016 roku?
2.  Czy Podsekretarz Bartosz Marczuk – biorąc udział w zagranicznym wyjeździe nyskiej delegacji – był jej członkiem z ramienia Ministerstwa, a jeżeli nie to proszę o informacje w jakim charakterze?
3.  Czy Ministerstwo reprezentowane przez Podsekretarza Bartosza Marczuka partycypowało finansowo w organizacji przedmiotowego wyjazdu?
Odpowiedź w przygotowaniu.

Wniosek IP.1431.39.2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 pozycja 1198 z późniejszymi zmianami) wnioskuje o udzielenie następujących informacji:
Aktualna Umowa z Gminą o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Nysie wraz z załącznikami.
Odpowiedź w przygotowaniu.


_____________________________________________________________________________________________________


W przypadku zamiaru ponownego wykorzystania otrzymanej informacji szczegółowe informacje oraz wniosek
dostępne są w BIP <link>

_____________________________________________________________________________________________________

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Magdalena Wacławczyk dnia 23.06.2017
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 23.06.2017. Odsłon 3299, Wersja 63drukuj
Wersja : lewy  53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
Początek strony