Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie PP.6733.4.2019
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, planowanado realizacji na działkach nr 156/1, 77/8, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019
Obwieszczenie PP.6733.1.2019
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 358/8 i 358/11, obręb Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
Budowa dwóch linii kablowych 110 kV relacji Orlęta-Radzikowice i Radzikowice Cieszanowice wraz z dwoma liniami światłowodowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą,  na działce nr 175/1, obręb 0021 Sękowice, jednostka ewidencyjna Nysa - ob
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019
Obwieszczenie PP.6733.2.2019
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 537/2, 52/2, 51/2, 607, 57/3, 56, 90/2, 62, 61, 85, 609, 50/4, obręb Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2019 Utworzono: 11.03.2019
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110kV GPZ Hajduki-GPZ Tułowice na obszarze gminy Nysa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2019 Utworzono: 01.03.2019
Obwieszczenie PP.6733.54.2018
Budowa dwóch elektroenergetycznych linii kablowych 110kV relacji Orlęta-Radzikowicei Radzikowice-Cieszanowice wraz z dwoma liniami kablowymi światłowodowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, planowana do realizacji na dział
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2019 Utworzono: 22.02.2019
Obwieszczenie PP.6733.6.2019
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 136/11, 136/19, 117/4, obręb Wyszków Śląski, jednostka ewidencyjna
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2019 Utworzono: 12.02.2019
Obwieszczenie PP.6733.5.2019
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV wraz z budową stacji transformatorowej, planowana do realizacji na działkach nr 294 i 295, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski więcej...
Aktualizacja: 07.02.2019 Utworzono: 07.02.2019
obwieszczenie SKO.40.103.2018.li
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją nr SKO.40.103.2018.li z 28 stycznia 2019r. uchyliło w całości decyzję Burmistrza Nysy nr 36/17 z dnia 30.11.2017r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ele
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2019 Utworzono: 05.02.2019
PP.670.1.20.2018
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych przez Burmistrza Nysy, które wygasły z dniem 01.01.2018r. na postawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r.
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2018 Utworzono: 21.12.2018

archiwum... Początek strony